Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   VENOFER

   20 mg/ml Injektionsvätska, lösning eller koncentrat till infusionsvätska, lösning
   Järnsackaros

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD VENOFER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER VENOFER
   3. HUR DU FÅR VENOFER
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR VENOFER SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD VENOFER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Venofer är ett läkemedel som innehåller järn.

   Läkemedel som innehåller järn ges till personer som inte har tillräcklig mängd järn i kroppen. Detta kallas järnbrist.


   Venofer ges när:

   • du inte kan ta järn via munnen, t. ex. därför att du känner dig sjuk om du tar järntabletter,

   • du har tagit järn via munnen utan att det hade någon verkan.

   2. INNAN DU ANVÄNDER VENOFER

   Du får inte ges Venofer:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot produkten eller något annat innehållsämne i detta läkemedel(anges i avsnitt 6)

   • om du har fått allvarliga allergiska reaktioner mot andra injicerbara järnpreparat

   • om din blodbrist beror på något annat än brist på järn

   • om du har för mycket järn i kroppen eller en rubbning i kroppens utnyttjande av järn


   Du kan inte få Venofer om något av ovanstående tillstånd gäller dig. Om du är osäker tala med läkaren innan du får Venofer.

   Var särskilt försiktig med VENOFER

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Venofer:

   • om du tidigare har varit allergisk mot läkemedel,

   • om du har systemisk lupus erythematosus,

   • om du har reumatoid artrit,

   • om du har svår astma, eksem eller andra allergier,

   • om du har en infektion,

   • om du har leverproblem.


   Om du är osäker beträffande infektioner eller leverproblem tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Venofer.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana såsom örtläkemedel.Venofer kan nämligen påverka effekten av andra läkemedel och andra läkemedel kan påverka Venofer.


   Du bör vara särskilt noga med att tala med läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

   • Läkemedel som innehåller järn som tas via munnen eftersom dessa preparat kan vara mindre verksamma om de tas samtidigt med Venofer. När din behandling med Venofer avslutats ska du vänta minst 5 dagar innan du tar något järn via munnen.

   Graviditet och amning

   Venofer har inte testats på gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

   Om du blir gravid under behandlingen måste du rådfråga din läkare. Din läkare bestämmer om du ska få detta läkemedel eller inte.

   Om du ammar ska du rådfråga din läkare innan du ges Venofer.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel om du är gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig yr i huvudet, förvirrad eller omtöcknad när du har fått Venofer. I så fall ska du inte köra bil eller använda maskiner. Tala med läkaren om du är osäker.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.   3. HUR DU FÅR VENOFER

   Läkaren bestämmer hur mycket Venofer du får. Han/hon fastställer också hur ofta och hur länge du behöver läkemedlet och tar ett blodprov för att lättare kunna beräkna dosen.


   Hur du får Venofer

   Läkaren eller sjuksköterskan ger Venofer via ett av följande sätt:

   • långsam injektion i en ven – 1 till 3 gånger i veckan

   • som infusion (dropp) i en ven – 1 till 3 gånger i veckan

   • under dialys – det tillförs i blodslangen på vensidan av dialysatorn


   Venofer ges i en omgivning där allergiska reaktioner omedelbart kan behandlas.


   Du kommer att observeras i minst 30 minuter av läkaren eller sjuksköterskan efter varje administrering.

   .

   Venofer är en brun vätska och injektions- eller infusionslösningen ser därför också brun ut.


   Barn

   Venofer rekommenderas inte för använding till barn.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Venofer orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allergiska reaktioner (inträffar hos färre än 1 av 1 000 patienter)

   Om du får en allergisk reaktion talar du genast om detta för läkaren eller sjuksköterskan. Tecken på allergiska reaktioner kan vara:

   • lågt blodtryck (du känner dig yr i huvudet, omtöcknad eller svag)

   • svullnad i ansiktet

   • andningssvårigheter.

   Tala genast om för läkaren eller sjuksköterskan om du tror att du har en allergisk reaktion.


   Andra biverkningar omfattar:


   Vanliga (inträffar hos färre än 1 av 10 patienter):

   • tillfälliga smakförändringar (speciellt metallsmak).


   Mindre vanliga (inträffar hos färre än 1 av 100 patienter):

   • ökad puls

   • huvudvärk eller yrsel

   • lågt blodtryck och kollaps

   • hjärtklappning

   • magsmärtor eller diarré

   • illamående eller kräkningar

   • väsande andning, andningssvårigheter

   • klåda, nässelfeber, hudutslag eller hudrodnad

   • muskelkramper eller muskelsmärta

   • rodnad

   • feber eller frossa

   • bröstsmärta och andnöd

   • reaktioner såsom inflammation, sveda och svullnad vid injektionsstället.


   Sällsynta (inträffar hos färre än 1 av 1 000 patienter):

   • svimning

   • medvetslöshet

   • stickningar eller domningar

   • brännande känsla

   • högt blodtryck

   • värmekänsla

   • svullnad (ödem)

   • ledsmärta

   • svullnad i händer och fötter

   • trötthet, svaghet eller allmän sjukdomskänsla.


   Övriga biverkningar omfattar nedsatt uppmärksamhet, yrsel, förvirring, svullnad av leder, svullnad av ansikte och tunga, ökad svettning, ryggsmärta, lägre puls, missfärgning av urin.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR VENOFER SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Venofer används före utgångsdatum som anges på etiketten.

   Förvaras vid högst 25° C. Får ej frysas. Förvara ampullerna eller injektionsflaskorna i originalförpackningen.

   När Venofer-ampullerna har öppnats ska de användas genast. Efter spädning med natriumkloridlösning ska den utspädda lösningen användas omedelbart.


   Venofer förvaras vanligen av läkaren eller sjukhuset för dig.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är järn (som järnsackaros). 1 ml innehåller 20 mg järn.

   • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätska och natriumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Venofer är en mörkbrun, icke genomskinlig vattenlösning.


   Venofer levereras i följande förpackningsstorlek: 5 glasampuller om 5 ml.

   En ampull om 5 ml motsvarar 100 mg järn.

   Importör/Information lämnas av:

   Cross Pharma AB, Stockholm

   E-mail: info@crosspharma.se

   Tillverkare/Ompackare:

   Tillverkare

   Vifor France SA, Neuilly-sur-Seine, Frankrike


   Ompackare:

   Prodlekpol Sp. z o.o., Warszawa, Polen


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-08-18

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Administrering

   Övervaka patienter noga med avseende på tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner under och efter varje administrering av Venofer.


   Venofer ska endast administreras när personal som är utbildad i att bedöma och hantera anafylaktiska reaktioner finns tillhands, i en miljö där lokaler och utrustning för återupplivning är garanterat tillgängliga. Patienten ska observeras med avseende på biverkningar under minst 30 minuter efter varje injektion med Venofer.


   Administreringssätt:

   Venofer får endast ges som långsam intravenös injektion eller som intravenös infusion. Venofer får inte injiceras intramuskulärt.

   Extravasalt läckage måste undvikas, eftersom läckage av Venofer på injektionsstället kan leda till smärta, inflammation, vävnadsnekros och brun missfärgning av huden.


   Intravenös infusion:

   Venofer får endast spädas med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%):

   • 2,5 ml Venofer (50 mg järn) skall spädas med max. 50 ml steril natriumkloridlösning 9

   mg/ml (0,9%)

   • 5 ml Venofer (100 mg järn) skall spädas med max. 100 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%).

   • 10 ml Venofer (200 mg järn) skall spädas med max. 200 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%).


   Av stabilitetsskäl tillåts inte spädningar med lägre koncentrationer av Venofer.


   Spädning måste utföras omedelbart före infusion och lösningen bör administreras enligt följande:

   • 100 mg järn (5 ml Venofer) under minst 15 minuter

   • 200 mg järn (10 ml Venofer) under minst 30 minuter


   Intravenös injektion:

   Venofer kan ges som långsam intravenös injektion med en hastighet av 1 ml outspädd lösning per minut och högst 10 ml Venofer (200 mg järn) per injektion.

   Vid dialys:

   Venofer kan administreras under en hemodialysbehandling direkt i blodslangen på vensidan av dialysatorn på samma sätt som beskrivits för intravenös injektion.


   Inkompatibilitet

   Venofer får endast blandas med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %). Inga andra lösningar eller läkemedel får användas då risk för fällning och/eller interaktion föreligger. Kompatibiliteten med andra behållare än glas, polyetylen och PVC har inte dokumenterats.


   Hållbarhet

   Läkemedlet får inte användas efter utgångsdatumet på etiketten på ampullen och ytterkartongen. Mikrobiologiskt sett bör produkten genast användas då ampullen först öppnas eller omedelbart efter spädning med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).


   Instruktioner för användning och hantering

   Kontrollera före användning att det inte finns synlig fällning i ampullerna eller injektionsflaskorna och att de inte är skadade. Använd endast sådana där lösningen är homogen och utan fällning. Den utspädda lösningen skall vara brun och klar till utseendet.

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Venofer

  Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml 5 x 5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 077033
  • Tillverkare: Cross Pharma AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?