Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Venclyxto

   10 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter
   venetoklax

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Venclyxto är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Venclyxto
   3. Hur du tar Venclyxto
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Venclyxto ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Venclyxto är och vad det används för

   Vad Venclyxto är

   Venclyxto är ett cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen venetoklax. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas ”BCL-2-hämmare”.

   Vad Venclyxto används för

   Venclyxto används för att behandla patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) om sjukdomen har återkommit eller om annan behandling inte fungerat.

   Venclyxto kan ges till dig tillsammans med rituximab eller som enda läkemedel.

   KLL är en typ av cancer som påverkar de vita blodkroppar som kallas lymfocyter och lymfknutorna. Vid KLL bildas lymfocyterna för snabbt och lever för länge, vilket gör att det blir för många av dem i blodet.

   Hur Venclyxto fungerar

   Venclyxto fungerar genom att blockera ett protein i kroppen som heter ”BCL-2”. Detta protein hjälper cancerceller att överleva. Genom att blockera detta protein dör cancercellerna och antalet minskar. Det bromsar också försämringen av sjukdomen.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Venclyxto

   Ta inte Venclyxto om:

   • du är allergisk mot den aktiva substansen venetoklax eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • du tar några av de läkemedel som anges nedan när du börjar behandlingen eller medan dosen gradvis ökas (oftast under 5 veckor). Detta beror på att allvarliga och livshotande biverkningar kan uppkomma om Venclyxto tas samtidigt som dessa läkemedel:


    • itrakonazol, ketokonazol, posakonazol eller vorikonazol mot svampinfektioner

    • klaritromycin mot bakterieinfektioner

    • ritonavir mot HIV-infektion.

   Fråga din läkare om du kan börja använda dessa läkemedel igen när din dos av Venclyxto har ökats till full standarddos.

   • du tar ett växtbaserat läkemedel som kallas johannesört och som används mot lätt nedstämdhet och lindrig oro. Om du är osäker, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Venclyxto.

   Det är viktigt att du informerar läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och växtbaserade kosttillskott. Det kan hända att din läkare ber dig att sluta använda vissa läkemedel när du börjar ta Venclyxto och under de första fem veckorna medan din dos gradvis ökas till full standarddos.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Venclyxto om:

   • du har njurproblem eftersom du kan ha ökad risk för en biverkan som kallas tumörlyssyndrom

   • du har leverproblem eftersom du kan ha ökad risk för biverkningar. Din läkare kan behöva sänka din dos av Venclyxto

   • du tror att du har en infektion, har haft en infektion länge eller flera upprepade infektioner

   • du ska vaccineras.

   Om något av ovanstående gäller dig eller om du är osäker, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.

   Tumörlyssyndrom

   Vissa personer kan under behandling utveckla onormala nivåer av vissa kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att cancercellerna bryts ner så snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormala hjärtslag eller krampanfall. Detta kallas tumörlyssyndrom (TLS). Det finns risk för TLS under de första 5 veckorna av behandling med Venclyxto.

   Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kommer att ta blodprover för att kontrollera tecken på TLS.

   Innan du börjar behandlingen med Venclyxto kan din läkare även behöva ge dig läkemedel som motverkar att urinsyra ansamlas i kroppen.

   Genom att dricka mycket vatten, minst 1,5 till 2 liter om dagen,  hjälper du kroppen att göra sig av med cancercellernas nedbrytningsprodukter via urinen och det kan minska risken för TLS (se avsnitt 3).

   Tala genast om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får något av de symtom på TLS som anges i avsnitt 4.

   Om det finns risk för att du ska få TLS kan du behöva behandlas på sjukhus så att du kan få vätska i en ven om det behövs, lämna blodprover oftare och kontrolleras för biverkningar. Detta görs för att du ska kunna fortsätta ta detta läkemedel på ett säkert sätt.

   Barn och ungdomar

   Venclyxto ska inte användas av barn och ungdomar. Detta beror på att det inte har studerats i dessa åldersgrupper.

   Andra läkemedel och Venclyxto

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel eftersom de kan öka eller minska mängden venetoklax i ditt blod:

   • läkemedel mot svampinfektioner – flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol eller vorikonazol

   • antibiotika för behandling av bakterieinfektioner – ciprofloxacin, klaritromycin, erytromycin, nafcillin eller rifampicin

   • läkemedel för att förebygga krampanfall eller för behandling av epilepsi – karbamazepin, fenytoin

   • läkemedel mot HIV-infektion – efavirenz, etravirin, ritonavir

   • läkemedel för behandling av högt blodtryck eller kärlkramp – diltiazem, verapamil

   • läkemedel som sänker kolesterolnivåerna i blodet – kolestyramin, kolestipol, kolesevelam

   • ett läkemedel som används för att behandla en lungsjukdom som kallas pulmonell arteriell hypertoni – bosentan

   • ett läkemedlet som används för att behandla sömnstörning (narkolepsi) som kallas modafinil

   • ett växtbaserat läkemedel som kallas johannesört

   Din läkare kan behöva ändra din dos av Venclyxto.

   Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom Venclyxto kan påverka deras effekt:

   • läkemedel som förhindrar att blodet stelnar, warfarin, dabigatran

   • ett läkemedel som kallas digoxin och som används för att behandla hjärtproblem

   • ett läkemedel som kallas everolimus och som används mot cancer

   • ett läkemedel som kallas sirolimus och som används för att förhindra avstötning av organ

   • läkemedel som kallas statiner och som sänker kolesterolnivåerna i blodet

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana samt växtbaserade läkemedel och kosttillskott. Detta beror på att Venclyxto kan påverka effekten av vissa andra läkemedel. Dessutom kan vissa andra läkemedel påverka effekten av Venclyxto.

   Venclyxto med mat, dryck och alkohol

   Ät inte produkter med grapefrukt, pomerans (en citrusfrukt med bitter smak) eller stjärnfrukt (carambola) medan du tar Venclyxto. Detta innefattar att äta frukterna, dricka juice av dem eller ta ett kosttillskott där de ingår. Detta beror på att de kan öka mängden venetoklax i ditt blod.

   Graviditet

   • Du får inte bli gravid medan du tar detta läkemedel. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.

   • Venclyxto ska inte användas under graviditet. Det finns inga uppgifter om hur säkert det är att behandla gravida kvinnor med venetoklax.


    Preventivmedel

   • Fertila kvinnor måste använda en mycket effektiv preventivmetod under och upp till minst 30 dagar efter avslutad behandling med Venclyxto för att undvika graviditet. Om du använder p-piller eller andra hormonella preventivmetoder måste du dessutom använda en barriärmetod (t ex kondom). Detta eftersom effekten av p-piller eller andra hormonella preventivmetoder kan påverkas av Venclyxto.

   • Tala genast om för läkare om du blir gravid medan du tar detta läkemedel.


    Amning

    Amma inte medan du tar detta läkemedel. Det är okänt om den aktiva substansen i Venclyxto utsöndras i bröstmjölk.


    Fertilitet

    Djurstudier tyder på att Venclyxto kan orsaka infertilitet hos män (få eller inga spermier). Detta kan påverka din möjlighet att skaffa barn. Fråga läkare om råd gällande att spara sperma innan du börjar behandlingen med Venclyxto.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig trött efter du tagit Venclyxto, vilket kan påverka din förmåga att köra bil och använda verktyg eller maskiner.


   3. Hur du tar Venclyxto

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Hur mycket du ska ta

   Du kommer att börja behandlingen med en låg dos Venclyxto i 1 vecka. Läkaren ökar gradvis dosen under de följande 4 veckorna tills du når full standarddos. Under de första 4 veckorna får du en ny förpackning varje vecka.

   • startdosen är 20 mg (två 10 mg tabletter) en gång dagligen i 7 dagar.

   • dosen ökas till 50 mg (en 50 mg tablett) en gång dagligen i 7 dagar.

   • dosen ökas till 100 mg (en 100 mg tablett) en gång dagligen i 7 dagar.

   • dosen ökas till 200 mg (två 100 mg tabletter) en gång dagligen i 7 dagar.

   • dosen ökas till 400 mg (fyra 100 mg tabletter) en gång dagligen i 7 dagar

    • När du får Venclyxto som enda behandling fortsätter du med dosen 400 mg dagligen, vilket är standarddosen, så länge det behövs.

    • När du får Venclyxto tillsammans med rituximab kommer du få den dagliga dosen på 400 mg i 24 månader.

   Hur du tar Venclyxto

   • Ta tabletterna i samband med måltid vid ungefär samma tid varje dag

   • Svälj tabletterna hela med ett glas vatten

   • Tugga inte, krossa inte eller dela inte tabletterna

   • Under de första 5 behandlingsveckorna ska du ta tabletterna på morgonen för att underlätta uppföljande blodprovstagning, om det behövs.

   Om du kräks efter att ha tagit Venclyxto ska du inte ta någon extra dos den dagen. Ta nästa dos vid den vanliga tiden nästa dag. Tala med läkaren om du har problem att ta detta läkemedel.

   Drick mycket vatten

   Det är väldigt viktigt att du dricker mycket vatten medan du tar Venclyxto under de första 5 veckorna av behandlingen. Det hjälper till att avlägsna cancercellernas nedbrytningsprodukter från blodet via urinen.

   Du ska börja med att dricka minst 1,5 till 2 liter vatten dagligen, två dagar innan du börjar ta Venclyxto. Du kan även räkna in alkoholfria och koffeinfria drycker i den mängden, men drick inte juice med grapefrukt, pomerans eller stjärnfrukt (carambola). Du ska fortsätta dricka minst 1,5 till 2 liter vatten den dag du börjar ta Venclyxto. Drick samma mängd vatten (minst 1,5 till 2 liter dagligen) två dagar innnan och samma dag som din dos ökas.

   Om läkaren tror att det finns risk att du ska få TLS kan du behöva behandlas på sjukhus så att du kan få extra vätska i en ven om det behövs, lämna blodprover oftare och övervakas för biverkningar. Detta görs för att kontrollera att du kan fortsätta ta detta läkemedel på ett säkert sätt.

   Om du har tagit för stor mängd av Venclyxto

   Om du tar för stor mängd Venclyxto ska du genast kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska eller söka vård på sjukhus. Ta med tabletterna och den här bipacksedeln.

   Om du har glömt att ta Venclyxto

   • Om det är mindre än 8 timmar sedan du normalt skulle ha tagit din dos ska du ta den så snart som möjligt.

   • Om det är mer än 8 timmar sedan du normalt skulle ha tagit din dos ska du inte ta dosen den dagen. Ta din vanliga dos som planerat nästa dag.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   • Om du är osäker, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Sluta inte att ta Venclyxto

   Sluta inte att ta detta läkemedel annat än om läkaren säger åt dig att göra det. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande allvarliga biverkningar kan inträffa med detta läkemedel:

   Tumörlyssyndrom (vanlig – kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Sluta ta Venclyxto och sök omedelbart medicinsk vård om du får något av symtomen på TLS:

   • feber eller frossa

   • känner dig illamående eller kräks

   • känner dig förvirrad

   • känner att du har svårt att andas

   • oregelbunden hjärtrytm

   • mörk eller grumlig urin

   • känner dig ovanligt trött

   • muskelsmärta eller obehag i lederna

   • kramper eller krampanfall

   • magsmärta och uppsvälldhet

   Lågt antal vita blodkroppar (neutropeni) (mycket vanlig – kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Läkaren kommer att kontrollera dina blodvärden under behandlingen med Venclyxto. Lågt antal vita blodkroppar kan öka risken för infektion. Tecken på infektion kan vara feber, frossa, svaghetskänsla eller förvirring, hosta, smärta eller sveda när man kissar. Vissa infektioner kan vara allvarliga och leda till dödsfall. Tala genast om för läkaren om du får tecken på en infektion medan du tar detta läkemedel.

   Tala om för läkare om du får någon av följande biverkningar:

   Mycket vanliga

   • lunginflammation

   • övre luftvägsinfektion – tecknen är bland annat rinnsnuva, halsont eller hosta

   • diarré

   • känner dig illamående eller kräks

   • förstoppning

   • känner dig trött

   Blodprover kan även visa:

   • minskat antal röda blodkroppar

   • minskat antal vita blodkroppar, så kallade lymfocyter

   • förhöjd kaliumhalt

   • förhöjd halt av ett kroppssalt (elektrolyt) som kallas fosfat

   • sänkt kalciumhalt

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • allvarlig infektion i blodet (sepsis)

   • urinvägsinfektion

   • lågt antal vita blodkroppar med feber (febril neutropeni)

   Blodprover kan även visa:

   • förhöjd kreatininhalt

   • förhöjd ureahalt

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Venclyxto ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är venetoklax.

   • Venclyxto 10 mg filmdragerade tabletter: En filmdragerad tablett innehåller 10 mg venetoklax.

   • Venclyxto 50 mg filmdragerade tabletter: En filmdragerad tablett innehåller 50 mg venetoklax.

   • Venclyxto 100 mg filmdragerade tabletter: En filmdragerad tablett innehåller 100 mg venetoklax.

   Övriga innehållsämnen är:

   • I tablettkärnan: kopovidon (K 28), polysorbat 80 (E433), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), vattenfritt kalciumvätefosfat (E341 (ii)), natriumstearylfumarat.

   I filmdrageringen:

   • Venclyxto 10 mg filmdragerade tabletter: gul järnoxid (E172), polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b).

   • Venclyxto 50 mg filmdragerade tabletter: gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172), polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b).

   • Venclyxto 100 mg filmdragerade tabletter: gul järnoxid (E172), polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Venclyxto 10 mg filmdragerad tablett är ljusgul, rund, 6 mm i diameter, med V på ena sidan och 10 på den andra sidan.

   Venclyxto 50 mg filmdragerad tablett är beige, avlång, 14 mm lång, med V på ena sidan och 50 på andra sidan.

   Venclyxto 100 mg filmdragerad tablett är ljusgul, avlång, 17,2 mm lång, med V på ena sidan och 100 på andra sidan.

   Venclyxto-tabletterna är förpackade i blister i följande kartonger:

   Venclyxto 10 mg filmdragerade tabletter:

   • 10 tabletter (5 blister med 2 tabletter vardera)

   • 14 tabletter (7 blister med 2 tabletter vardera)

   Venclyxto 50 mg filmdragerade tabletter:

   • 5 tabletter (5 blister med 1 tablett vardera)

   • 7 tabletter (7 blister med 1 tablett vardera)

   Venclyxto 100 mg filmdragerade tabletter:

   • 7 tabletter (7 blister med 1 tablett vardera)

   • 14 tabletter (7 blister med 2 tabletter vardera)

   • 112 (4 x 28) tabletter (4 kartonger med 7 blister som innehåller 4 tabletter vardera).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

   Knollstrasse

   67061 Ludwigshafen

   Tyskland

   Tillverkare

   AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

   Knollstrasse

   67061 Ludwigshafen

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   AbbVie AB

   Tel: +46 (0)8 684 44 600


   Denna bipacksedel ändrades senast

   28 jun 2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu och på Läkemedelsverkets webbplatshttp://www.lakemedelsverket.se.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

   För att beställa en kopia av denna bipacksedel i förstorad text eller få texten uppläst, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Venclyxto

  Filmdragerad tablett 10 mg 14 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 104541
  • Tillverkare: AbbVie AB

  668,53 kr

  Jämförpris: 47,75 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?