• Virushämmande kräm
 • Penciklovir
 • Lindrar och döljer ditt munsår. Mjuk färgad kräm med kort behandlingstid, endast 4 dagar. Från 12 år.
 • Behandlingen skall påbörjas så snart som möjligt efter symtomdebuten.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vectatone

   1 % kräm
   penciklovir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vectatone är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vectatone
   3. Hur du använder Vectatone
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vectatone ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vectatone är och vad det används för

   Vectatone kräm är en beige till ljusbrun kräm som används vid behandling av munsår (herpes labialis) förorsakat av Herpes simplex. Krämen ska smörjas på så snart som möjligt efter symtomdebut, när det börjar ”pirra” i läppen och/eller när knottror/blåsor bildas, inte sent i förloppet när sårskorpa har hunnit bildas. Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4 dagar.

   Vectatone hämmar Herpes simplex virusets förmåga att föröka sig. Tiden för läkning, smärta och påvisbart virus förkortas med upp till ett dygn.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vectatone

   Använd inte Vectatone

   - om du är allergisk mot penciklovir eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du tidigare har visat överkänslighet mot famciklovir.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vectatone.

   - om du är osäker på orsaken till ditt munsår eller om munsåret förvärras eller inte blir bättre.

   - om du har nedsatt immunförsvar.

   Krämen ska inte användas i eller i närheten av ögonen, på könsorgan eller på slemhinnor (t ex i munnen eller näsan).

   Vectatone ska endast användas vid sår på läppar eller runt munnen.

   Andra läkemedel och Vectatone

   Det är inte sannolikt att effekten av behandlingen kan påverkas om Vectatone kräm och andra läkemedel används samtidigt.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

   Amning

   Det är inte känt om verksamt ämne går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vectatone påverkar inte din förmåga att framföra fordon.

   Vectatone innehåller hjälpämnen

   Vectatone innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


   3. Hur du använder Vectatone

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och barn över 12 år

   Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion t.ex. klåda och stickande känsla. En del människor märker inte dessa symtom, men Vectatone kräm har effekt även om den stryks på först när knottror/blåsor har börjat bildas.

   Bilder för instruktion

   1. Tvätta händerna innan och efter att krämen har strukits på.

   2. Kläm ut lite kräm på en fingertopp.

   3. Krämen smörjs på varannan timme under dagtid i 4 dagar.

   Om behandlingstiden sammanfaller med måltid, bör du stryka på krämen efter att du ätit.

   Det kan ta ett tag innan krämen verkar. Fortsätt att använda krämen även om såret inte känns bättre på en gång. Använd krämen i 4 dagar om inte läkaren har sagt annorlunda.

   Användning för barn och ungdomar

   Vectatone kräm ska inte användas till barn under 12 år.

   Om du använt för stor mängd av Vectatone

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden. En viss hudirritation kan dock uppstå.

   Krämen är inte farlig att svälja även om en viss irritation i munnen kan uppkomma. Ingen särskild behandling är nödvändig.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Reaktioner på det behandlade hudområdet, t ex brännande känsla, smärta eller känsellöshet.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Överkänslighet, nässelutslag och allergisk hudinflammation (t ex utslag, klåda, blåsor och svullnad).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vectatone ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25oC. Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är penciklovir 10 mg/g (1 %)

   - Övriga innehållsämnen är vitt mjukt paraffin, flytande paraffin, cetostearylalkohol, propylenglykol, makrogolcetostearyleter 1000, röd och gul järnoxid (E172) samt renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vectatone är en mjuk, beige till ljusbrun kräm.

   Förpackningsstorlekar: Tub om 2 g och 5 g.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Omega Pharma Nordic AB

   Box 7009

   164 07 Kista

   Tillverkare

   Omega Pharma International NV

   Venecoweg 26

   B-9810 Nazareth, Belgium

   Medgenix Benelux NV

   Vliegveld 21

   B-8560 Wevelgem, Belgien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-02-19


  • Denna produkt används inom följande områden:

  Vectatone

  Kräm 1 % 2 gram Tub

  • Varunummer: 149770
  • Tillverkare: Omega Pharma Nordic AB

  149 kr

  Jämförpris: 74,50 kr / gram

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/vectatone-kram-1-procent-2-gram-tub-254236/ 254236 Vectatone https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/149770s.jpg 149.00 149.00 SEK InStock Virushämmande kräm Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Munherpes Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kräm 1 % 2 gram Tub