Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Varuby

   90 mg filmdragerade tabletter
   rolapitant

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Varuby är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Varuby
   3. Hur du tar Varuby
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Varuby ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Varuby är och vad det används för

   Vad Varuby är

   Varuby innehåller den aktiva substansen rolapitant.


   Vad Varuby används för

   Varuby används för att förhindra illamående och kräkningar hos vuxna cancerpatienter medan de får cancerbehandling i form av kemoterapi.


   Hur Varuby fungerar

   Kemoterapi kan göra att ”substans P” utsöndras i kroppen.

   Substans P binder till nervceller i det område i hjärnan som kontrollerar illamående och kan få dig att må illa eller kräkas. Rolapitant, den aktiva substansen i Varuby, hindrar substans P från att binda till dessa nervceller, vilket förebygger illamående och kräkning.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Varuby

   Ta inte Varuby

   • om du är allergisk mot rolapitant eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du tar växtbaserade läkemedel med johannesört (Hypericum perforatum) som används för att behandla depression och sömnsvårigheter (se avsnitt 2 under ”Andra läkemedel och Varuby”).


   Om du är osäker kan du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel om

   • du har allvarliga lever- eller njurproblem

   • du behöver ta vissa andra läkemedel som kan minska effekten av Varuby, bland annat följande:

    • rifampicin, som används för att behandla tuberkulos och andra infektioner

    • karbamazepin, som används för att behandla epilepsi och nervsmärta

    • fenobarbital, som används för att behandla epilepsi

    • enzalutamid, som används för att behandla prostatacancer

    • fenytoin, som används för att behandla epilepsi

    • efavirenz, som används för att behandla humant immunbristvirus (hiv)

    • rifabutin, som används för att behandla tuberkulos och andra infektioner

    • andra läkemedel som innehåller en NK1-antagonist, t.ex. aprepitant och en kombination av netupitant och palonosetronhydroklorid (för att förebygga illamående och kräkningar i samband med kemoterapi) (se avsnitt 2 under ”Andra läkemedel och Varuby”)

   Barn och ungdomar

   Varuby ska inte tas av barn och ungdomar under 18 år eftersom inga studier har gjorts på dessa grupper.

   Andra läkemedel och Varuby

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Varuby kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Dessa innefattar:

   • propafenon (för behandling av ojämn eller onormal hjärtrytm)

   • tamoxifen (för behandling av bröstcancer)

   • metoprolol (för behandling av högt blodtryck och hjärtsjukdomar)

   • tioridazin (för behandling av psykiska sjukdomar som schizofreni)

   • pimozid (för behandling av psykiska sjukdomar som schizofreni)

   • metotrexat (för behandling av cancer, psoriasis och ledgångsreumatism)

   • irinotekan (för behandling av cancer)

   • topotekan (för behandling av cancer)

   • mitoxantron (för behandling av cancer)

   • sulfasalazin (för behandling av tarmsjukdom och ledgångsreumatism)

   • doxorubicin (används i kemoterapi)

   • bendamustin (för behandling av leukemi)

   • digoxin (för behandling av hjärtsjukdomar)

   • dabigatran (för att förebygga blodproppar)

   • kolkicin (för behandling av gikt)

   • s.k. statiner, inklusive atorvastatin, fluvastatin, rosuvastatin och simvastatin, som används för behandling av höga lipidnivåer (t.ex. kolesterol) i blodet

   • bosentan (för behandling av högt blodtryck i lungartären)

   • fexofenadin (för behandling av allergiska symtom).

   Graviditet och amning

   Det finns ingen information om eventuella effekter av det här läkemedlet om det tas i samband med graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


   Det är okänt om Varuby återfinns i bröstmjölk och därför rekommenderas inte amning vid behandling med detta läkemedel. Det är viktigt att du talar om för läkaren om du ammar eller planerar att amma innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Varuby har mindre effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner. Du kan känna dig yr och trött efter att du har tagit det här läkemedlet. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om detta inträffar.

   Varuby innehåller laktos

   Varje dos (två tabletter) innehåller 230 mg laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Varuby

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Hur mycket läkemedel som ska tas

   • Rekommenderad dos är 180 mg (två tabletter à 90 mg). Svälj tabletterna hela med lite vatten.

   • Ta tabletterna inom 2 timmar innan du påbörjar din behandlingsomgång med kemoterapi.

   • Varuby kan tas i samband med måltid men det är inte nödvändigt.


   Varuby tas före kemoterapi för att förhindra illamående och kräkningar. Ta inte detta läkemedel dagarna efter att du har fått kemoterapi, såvida du inte ska genomgå ytterligare en behandlingsomgång med kemoterapi. Ta inte Varuby mer än en gång varannan vecka.

   Om du har tagit för stor mängd av Varuby

   Den vanliga dosen är 2 tabletter. Kontakta omedelbart din läkare om du tror att du kan ha tagit mer än du skulle.

   Om du har glömt att ta Varuby

   Kontakta omedelbart din läkare om du har glömt att ta din dos.

   Om du slutar att ta Varuby

   Varuby tas för att förhindra illamående och kräkningar i samband med kemoterapi. Om du inte vill ta detta läkemedel bör du diskutera det med din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får någon av nedanstående biverkningar.


   Allvarliga biverkningar:


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

   Om du får symtom på en allergisk reaktion, till exempel andnöd, svullnad i läppar eller tunga eller smaksinnesförändringar, svullnader i hud eller vävnad eller plötsliga hudutslag och feber, eller snabbare hjärtslag, ska du informera läkare eller sjuksköterska omedelbart. De kommer att ge dig nödvändig behandling.


   Andra biverkningar:


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • huvudvärk

   • förstoppning

   • trötthet.


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • ömma eller smärtande muskler

   • yrsel, koncentrationssvårigheter, brist på energi, sömnighet (somnolens) eller svårt att somna (insomni)

   • magbesvär såsom obehagskänsla, uppsvälldhet, illamående, värk, matsmältningsbesvär och diarré

   • lågt antal vita blodkroppar som bekämpar infektioner – påvisas med hjälp av blodprov

   • infektion i munnen

   • munsår

   • nedsatt aptit

   • hicka

   • svaghet.


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

   • jästsvampinfektion i munnen (muntorsk) eller huden

   • minskat antal blodplättar – påvisas med hjälp av blodprov

   • ökad risk för blödning

   • minskat antal av vita blodkroppar som bekämpar infektioner – påvisas med hjälp av blodprov

   • uttorkning

   • låga magnesiumnivåer i blodet – påvisas med hjälp av blodprov

   • känslor av oro eller rädsla, rastlöshet

   • tandgnissling

   • balanssvårigheter

   • rörelsesvårigheter

   • svimning eller svimningskänsla

   • partiell hörselnedsättning

   • ringningar i öronen

   • dimsyn

   • ökad hjärtfrekvens

   • magbesvär

   • förändrade avföringsvanor

   • muntorrhet

   • sura uppstötningar eller halsbränna

   • kväljningar eller kräkningskänsla

   • högt blodtryck

   • håravfall

   • akneliknande hudutslag

   • torr hud

   • ledvärk

   • ryggont

   • muskelsvaghet

   • muskelsvaghet, ömma muskler eller muskelsmärta och i synnerhet om du samtidigt känner dig sjuk, har hög feber eller har mörk urin. Dessa symtom kan orsakas av onormalt muskelsönderfall (ett tillstånd som kallas rabdomyolys).

   • svårigheter att gå.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Varuby ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg.dat.” eller efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Vad Varuby innehåller

   Den aktiva substansen är rolapitant. Varje tablett innehåller 90 mg rolapitant.


   Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettens kärna: laktosmonohydrat (se avsnitt 2 under ”Varuby innehåller laktos”), pregelatiniserad stärkelse, mikrokristallin cellulosa (E460), povidon (K-30), kroskarmellosnatrium, kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.


   • Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, indigokarmin (E132) och polysorbat 80.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är blåa och märkta med T0101 på ena sidan och 100 på den andra.


   Förpackningsstorlek med 2 tabletter i varje blister i en blisterförpackning med folie av polyvinylklorid/polyklortrifluoretylen/aluminium.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   TESARO UK LIMITED

   55 Baker Street

   London W1U 7EU

   Storbritannien


   Tillverkare

   Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

   Appelhof 13

   8465 RX Oudehaske

   Nederländerna


   Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

   Neptunus 12

   8448 CN Heerenveen

   Nederländerna


   TESARO Bio Netherlands B.V.

   Joop Geesinkweg 901

   1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

   Nederländerna


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   TESARO UK Limited

    +32 240 12501

   Lietuva

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   България

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   Luxembourg/Luxemburg

   TESARO UK Limited

   +352 278 62096

   Česká republika

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   Magyarország

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   Danmark

   TESARO UK Limited

   +45 787 74077

   Malta

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   Deutschland

   TESARO Bio GERMANY GmbH

   +49 308 8789661

   Nederland

   TESARO UK Limited

   +31 207 091042

   Eesti

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   Norge

   TESARO UK Limited

   +47 219 39680

   Ελλάδα

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   Österreich

   TESARO UK Limited

   +43 192 86528

   España

   TESARO Bio Spain S.L.U

   +34 911 147439

   Polska

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   France

   Centre Spécialités Pharmaceutiques

   +33 176 728915

   Portugal

   TESARO UK Limited

   +351 211 143976

   Hrvatska

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   România

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   Ireland

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   Slovenija

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   Ísland

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   Slovenská republika

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   Italia

   TESARO Bio Italy S.r.l.

   +39 068 7501295

   Suomi/Finland

   TESARO UK Limited

   +358 974 790114

   Κύπρος

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   Sverige

   TESARO Bio Sweden AB

   +46 850 619678

   Latvija

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100

   United Kingdom

   TESARO UK Limited

   +44 330 3328100


   Denna bipacksedel ändrades senast

   10/2017.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Varuby

  Filmdragerad tablett 90 mg 2 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 470455
  • Tillverkare: TESARO Bio Sweden AB

  535,86 kr

  Jämförpris: 267,93 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?