Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Varilrix

   pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
   Vaccin mot vattkoppor, levande

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du/ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig/ditt barn. Ge det inte till andra.

   • Om du/ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Varilrix är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du/ditt barn får Varilrix
   3. Hur Varilrix används
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Varilrix ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Varilrix är och vad det används för

   Varilrix är ett vaccin som används till barn från 9 månaders ålder, ungdomar och vuxna för att skydda dem mot sjukdomar som orsakas av vattkopps- (varicella) virus.

   När en person vaccineras med Varilrix producerar immunförsvaret (kroppens naturliga försvarssystem) antikroppar som skyddar personen från att bli infekterad av virus som orsakar vattkoppor.

   Personer som blivit vaccinerade kan drabbas av vattkoppor trots vaccination. Dessa sjukdomsfall är vanligtvis milda med ett litet antal hudutslag och mindre feber och hosta än bland ovaccinerade personer.

   2. Vad du behöver veta innan du/ditt barn får Varilrix

   Du/ditt barn bör inte få Varilrix om:

   • du/ditt barn är allergisk mot neomycin eller något annat innehållsämne i detta vaccin (anges i avsnitt 6). Tidigare hudirritation efter kontakt med neomycin är dock inget hinder för vaccination.

   • du/ditt barn har en kraftig infektion med hög feber (över 38 °C). En lättare infektion såsom en vanlig förkylning är sannolikt inget problem, men tala med läkaren först.

   • din/ditt barns motståndskraft mot infektioner (immunförsvaret) är nedsatt

   • du/ditt barn tidigare haft en allergisk reaktion mot ett vattkoppsvaccin.

   • du är gravid. Dessutom bör graviditet undvikas under 1 månad efter vaccination.

   Tala med läkare innan du/ditt barn får Varilrix om du/ditt barn har någon sjukdom (t.ex. humant immunbristvirus (hiv) eller förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)) eller tar någon medicin som försvagar immunsystemet. Om du/ditt barn får vaccinet beror på hur väl ditt/ditt barns immunförsvar fungerar.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du får Varilrix om:

   • du/ditt barn planeras att organtransplanteras

   • du/ditt barn har ett försämrat immunförsvar. Du/ditt barn kan behöva övervakas noggrant eftersom svaret på vaccinet kanske inte blir tillräckligt för att skydda mot sjukdomen.

   • du/ditt barn har genomgått en behandling med gammaglobulin eller blodtransfusion nyligen

   • du/ditt barn har vaccinerats med något annat vaccin nyligen

   • du är gravid eller tror att du är gravid

   • du/ditt barn ska genomgå ett hudtest för att testa eventuell tuberkulossmitta. Om testet görs inom 6 veckor efter att du/ditt barn fått Varilrix finns det risk att testresultatet inte är tillförlitligt.

   I de fall som nämns ovan kan läkaren avgöra rätt tidpunkt för din/ditt barns vaccination.

   Svimning kan förekomma (främst hos ungdomar) efter, eller även före, all nålinjektion. Tala därför om för läkaren eller sjuksköterskan om du/ditt barn har svimmat vid injektion tidigare.

   Andra läkemedel och Varilrix

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Efter vaccinering med Varilrix ska intag av salicylater (t.ex. värktabletter innehållande acetylsalicylsyra) undvikas under 6 veckor.

   Graviditet och amning

   Varilrix ska inte ges till gravida kvinnor.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta vaccin. Det är även viktigt att du inte blir gravid inom en månad efter att du fått vaccinet. Under denna period ska du använda ett effektivt preventivmedel för att undvika graviditet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Varilrix innehåller sorbitol

   Detta läkemedel innehåller 6 mg sorbitol per dos.


   3. Hur Varilrix används

   Läkaren eller sköterskan injicerar vaccinet subkutant (direkt under huden), antingen i överarmen eller i utsidan av låret.

   Barn från 9 månaders ålder och vuxna bör få 2 doser av Varilrix.

   Det bör helst gå åtminstone 6 veckor mellan doserna. Tiden mellan första och andra dosen får inte vara kortare än 4 veckor.

   Det är viktigt att följa instruktioner från läkare eller sköterska angående ytterligare doser.

   Varilrix kan ges samtidigt som andra vacciner, men måste ges i separata sprutor och på olika injektionsställen.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom andra vacciner kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar och oönskade händelser finns rapporterade:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 vaccinerade)

   • smärta och rodnad vid injektionsstället.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 vaccinerade)

   • hudutslag

   • feber, svullnad vid injektionsstället.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 vaccinerade)

   • luftvägsinfektion, inflammation i svalget

   • irritabilitet

   • huvudvärk, sömnighet

   • hosta, snuva

   • illamående, kräkningar

   • vattkoppsliknande hudutslag, klåda

   • ledvärk, muskelsmärta

   • trötthet, sjukdomskänsla

   • lymfkörtelsvullnad i t.ex. käkvinklar, armhålor eller ljumskar.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 vaccinerade)

   • ögoninflammation

   • magsmärta, diarré

   • nässelutslag

   • bältros (herpes zoster)

   • allergiska reaktioner

   • krampanfall, blodpropp eller blödning i hjärnan

   • hudförändringar (ibland allvarliga)

   • minskat antal blodplättar, vilket kan leda till att man lättare än normalt får blödningar i huden eller blåmärken

   • infektion eller inflammation i hjärnan, ryggmärgen eller perifera nerver, vilket kan leda till tillfällig svårighet att gå (ostadighet) och/eller tillfälliga svårigheter att samordna kroppsrörelser

   • inflammation i blodkärl. Detta kan ge ovanlig blödning eller blåmärken i huden och/eller karakteristiska utslag i form av röda fläckar i olika storlekar som kan klia (Henoch Schönlein purpura). Man kan också få feber, förändringar av hud och slemhinnor, rodnader i ögonvitorna, munnen och på läpparna, hudutslag och svullnader på kroppen och även svullna lymfkörtlar på halsen (Kawasakis sjukdom).

   Det finns endast begränsade uppgifter gällande biverkningar hos personer som har ökad risk för att få svåra vattkoppsinfektioner. De vaccinationsrelaterade biverkningarna såsom blåsliknande hudutslag och feber är dock vanligtvis milda. Som för friska personer är rodnad, svullnad och smärta vid injektionsstället lindriga och övergående.

   Krampanfall och bristande rörelsesamordning finns även rapporterade vid vanlig vattkoppsvirusinfektion. Det finns inget som tyder på att det skulle vara vanligare hos dem som vaccinerats än hos dem som fått vattkoppsinfektion via naturlig väg.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Varilrix ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Det frystorkade vaccinet ska förvaras i kylskåp (2 ºC–8 ºC).

   Spädningsvätskan kan förvaras i kylskåp eller vid högst 25 ºC.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.

   Vacciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar vacciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet i Varilrix är försvagat vattkoppsvirus, stam Oka.


    En dos Varilrix (0,5 ml) innehåller:
    Försvagat vattkoppsvirus (stam Oka) minst 103.3 PFU (plaque forming units)


   • Övriga innehållsämnen är aminosyror, laktos, mannitol, sorbitol samt vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Varilrix är ett svagt rosafärgat till gulaktigt pulver i en injektionsflaska. Spädningsvätskan är klar och färglös i en förfylld spruta.

   Förpackningar: 1x1 dos med 1 separat nål eller utan nål.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna
   Tel: 08-638 93 00
   E-post: info.produkt@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-02-19


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal :

   • För Varilrix rekommenderas subkutan injektion.

   • Varilrix ska inte administreras intravaskulärt eller intradermalt.

   • Varilrix föreligger som ett svagt rosafärgat till gulaktigt pulver i en injektionsflaska. Spädningsvätskan är klar och färglös och tillhandahålls i en förfylld spruta.

   • Inga främmande partiklar och/eller utseendemässiga förändringar får förekomma i vaccinet. Före administrering ska spädningsvätskan och färdigberett vaccin inspekteras. Observeras förändringar ska spädningsvätskan och/eller vaccinet kasseras.

   • Tvättsprit och andra desinfektionsmedel måste avdunsta före injektion eftersom viss risk för inaktivering av vaccinet annars föreligger.

   • Lämplig medicinsk behandling och övervakning bör alltid finnas tillgänglig i händelse av anafylaktisk reaktion, som kan uppträda i sällsynta fall efter administrering av vacciner för injektion.

   • Olika vacciner för injektion ska alltid injiceras på olika injektionsställen.

   Instruktioner för beredning av vaccinet med spädningsvätska i förfylld spruta

   Vaccinet bereds genom att all spädningsvätska i den förfyllda sprutan överförs till injektionsflaskan med pulvret. Blandningen omskakas väl tills allt pulver har lösts fullständigt.

   Sätt fast nålen på sprutan enligt instruktionen nedan. Sprutan som följer med Varilrix kan dock se något annorlunda ut än sprutan som beskrivs i instruktionen.

   Nål

   Nål

   Skruva av skyddslocket

   Spruta

   Spruta

   1. Håll sprutcylindern i en hand (undvik att hålla i kolvstången) och skruva av skyddslocket på sprutan genom att vrida det motsols.

   2. För att fästa nålen på sprutan, skruva nålen medsols in i sprutan tills den låser sig (se bilden).

   3. Ta bort nålskyddet, som i vissa fall kan sitta lite hårt.

   Tillsätt spädningsvätskan till pulvret. Efter tillsats av spädningsvätskan ska blandningen omskakas väl tills allt pulver har lösts fullständigt. Vaccinet ska injiceras omedelbart efter färdigställande. Det har dock visats att färdigberett vaccin kan förvaras i upp till 90 minuter vid rumstemperatur (25°C) och upp till 8 timmar i kylskåp (2°C - 8°C). Om vaccinet inte använts inom dessa tidsramar ska det förstöras.

   Det färdigberedda vaccinet kan variera i färg från gult över orange till rosa beroende på mindre pH-variationer.

   En ny nål ska användas för att administrera vaccinet.

   Dra upp hela innehållet från injektionsflaskan.

   Ej använt vaccin och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Varilrix®

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 0,5 milliliter Injektionsflaska och förfylld spruta

  • Varunummer: 169664
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  483,50 kr

  Jämförpris: 483,50 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?