Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Vargatef

   100 mg mjuka kapslar
   nintedanib
   sojalecitin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vargatef är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Vargatef
   3. Hur du tar Vargatef
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vargatef ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vargatef är och vad det används för

   Vargatef kapslar innehåller den aktiva substansen nintedanib. Nintedanib blockerar aktiviteten hos en grupp proteiner, som är inblandade i bildningen av nya blodkärl, som cancerceller behöver för att få blod och syre. Genom att blockera aktiviteten hos proteinerna kan nintedanib hejda tillväxten och spridningen av cancertumören.

   Detta läkemedel används i kombination med ett annat cancerläkemedel (docetaxel) för behandling av en cancerform i lungorna som kallas icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Det är avsett för vuxna patienter som har en viss typ av NSCLC (”adenokarcinom”), och som redan har fått en behandlingscykel med ett annat läkemedel mot denna cancer, men där tumören har börjat växa igen.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Vargatef

   Ta inte Vargatef:

   • om du är allergisk mot nintedanib, jordnötter eller soja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Vargatef

   • om du har eller har haft leverproblem, om du har eller har haft blödningsproblem, i synnerhet om du nyligen har haft en blödning i lungan

   • om du har eller någonsin har haft problem med njurarna

   • om du tar blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin, fenprokumon, heparin eller acetylsalicylsyra) för att förhindra blodproppar. Behandling med Vargatef kan leda till en ökad risk för blödning

   • om du nyligen har opererats eller ska genomgå en operation. Nintedanib kan påverka sårläkningen. Därför brukar ett uppehåll i behandlingen med Vargatef göras inför en operation. Din läkare bestämmer när du ska återuppta behandlingen med detta läkemedel.

   • om du har cancer som har spridit sig till hjärnan

   När din läkare får denna information kan det hända att han/hon tar blodprover, till exempel för att kontrollera din leverfunktion och för att avgöra hur snabbt ditt blod kan koagulera. Läkaren diskuterar resultaten från proverna med dig och bestämmer om du kan få Vargatef.

   När du tar läkemedlet ska du genast tala om för din läkare om

   • du får diarré. Det är viktigt att behandling påbörjas vid första tecken på diarré (se avsnitt 4)

   • du får kräkningar eller känner dig sjuk (illamående)

   • om du har oförklarade symtom såsom gulnande hud eller ögonvitor (gulsot), mörk eller brun (tefärgad) urin, högersidig smärta i övre delen av magen (buken), ökad benägenhet för blödning eller blåmärken eller trötthetskänsla. Detta kan vara tecken på allvarliga leverproblem

   • om du får feber, eftersom det kan vara ett symtom på febril neutropeni eller sepsis (se avsnitt 4)

   • om du får svår smärta i magtrakten, feber, frossa, illamående, kräkningar, hård bukvägg eller uppkördhetskänsla, eftersom detta kan vara symtom på ett hål i tarmväggen (”gastrointestinal perforation”);

   • om du får smärta, svullnad, rodnad, värmekänsla i en arm eller ett ben, eftersom det kan vara symtom på en blodpropp i en ven

   • om du får en större blödning

   • om du känner tryck eller smärta i bröstet, i typfallet på vänster sida av kroppen, smärta i halsen, käken, axeln eller armen, snabba hjärtslag, andnöd, illamående, kräkningar, eftersom detta kan vara symtom på en hjärtinfarkt

   • om någon eller några av de biverkningar som du eventuellt får (se avsnitt 4) blir allvarlig(a)

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel har inte studerats på barn och ungdomar och är därför inte avsett att tas av barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Vargatef

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

   Detta läkemedel kan störa, eller störas av, vissa andra läkemedel. Följande läkemedel kan öka blodnivåerna av nintedanib, den aktiva substansen i Vargatef, och därmed öka risken för biverkningar (se avsnitt 4):

   • Ketokonazol (används mot svampinfektioner)

   • Erytromycin (används mot bakterieinfektioner)

   Följande läkemedel kan sänka blodnivåerna av nintedanib och därmed leda till att Vargatef får sämre effekt:

   • Rifampicin (ett antibiotikum som används mot tuberkulos)

   • Karbamazepin, fenytoin (används mot krampanfall)

   • Johannesört (ett naturläkemedel mot depression)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Ta inte detta läkemedel under graviditet, eftersom det kan skada det ofödda barnet och orsaka fosterskador. Kvinnor som kan bli gravida måste använda en effektiv kombination av preventivmetoder, inklusive barriärmetoder som en andra form av preventivmedel, medan de tar Vargatef och i minst 3 månader efter att de avslutat behandlingen. Du bör diskutera med din läkare vilka preventivmetoder som passar bäst för dig.

   Tala omedelbart om för läkare eller apotekspersonal om du blir gravid under behandlingen med Vargatef.

   Amning

   Det är inte känt om läkemedlet går över i bröstmjölken och kan skada ett barn som ammas. Därför får kvinnor inte amma medan de behandlas med Vargatef.

   Fertilitet

   Effekten av detta läkemedel på fertiliteten (fruktsamheten) hos människa har inte undersökts.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du ska inte köra bil eller använda maskiner om du känner dig sjuk.

   Vargatef innehåller soja

   Kapslarna innehåller sojalecitin. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


   3. Hur du tar Vargatef

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ta inte Vargatef samma dag som du får din kemoterapibehandling med docetaxel.

   Svälj kapslarna hela med vatten. Du får inte tugga eller krossa dem. Rekommendationen är att du tar kapslarna tillsammans med mat, det vill säga under eller omedelbart före eller efter en måltid.

   Den rekommenderade dosen är fyra kapslar per dag (det vill säga totalt 400 mg nintedanib per dag). Ta inte mer än den dosen.

   Denna dygnsdos ska delas upp på två doser à två kapslar med cirka 12 timmars mellanrum, till exempel två kapslar på morgonen och två kapslar på kvällen. Ta dessa båda doser vid ungefär samma tid varje dag. Genom att ta läkemedlet på det sättet är du säker på att hela tiden ha en jämn mängd nintedanib i kroppen.

   Dosminskning

   Om du inte kan tåla den rekommenderade dosen på 400 mg per dag på grund av biverkningar (se avsnitt 4) kan din läkare minska den dagliga dosen av Vargatef. Minska inte dosen och avbryt inte behandlingen själv utan att först rådgöra med din läkare!

   Din läkare kan minska din rekommenderade dos till 300 mg per dag (två kapslar à 150 mg). I så fall skriver läkaren ut Vargatef 150 mg mjuka kapslar för din behandling.

   Vid behov kan din läkare ytterligare minska din dagliga dos till 200 mg per dag (två kapslar à 100 mg). Om det skulle hända skriver läkaren ett recept på den rätta kapselstyrkan.

   I båda fallen ska du ta en kapsel med rätt styrka två gånger dagligen med cirka 12 timmars mellanrum tillsammans med mat (till exempel på morgonen och på kvällen) vid ungefär samma tid varje dag.

   Om din läkare har avslutat din kemoterapi med docetaxel ska du fortsätta att ta Vargatef två gånger per dag.

   Om du har tagit för stor mängd av Vargatef

   Kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart.

   Om du har glömt att ta Vargatef

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos av Vargatef som planerat vid nästa ordinarie tidpunkt och i den dos som läkaren eller apotekspersonalen har rekommenderat.

   Om du slutar att ta Vargatef

   Sluta inte att ta Vargatef utan att först rådgöra med din läkare. Det är viktigt att du tar detta läkemedel varje dag, så länge som din läkare ordinerar det. Om du inte tar detta läkemedel enligt din läkares anvisningar, kan det hända att den här cancerbehandlingen inte fungerar som den ska.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Du måste vara särskilt uppmärksam om du får följande biverkningar under behandlingen med Vargatef:

   • Diarré (mycket vanligt, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   Diarré kan leda till att kroppen förlorar vätska och viktiga salter (elektrolyter, såsom natrium eller kalium). Vid första tecken på diarré ska du dricka mycket vätska och omedelbart kontakta din läkare. Påbörja lämplig anti-diarrébehandling, t.ex. med loperamid, så snart som möjligt efter att du har kontaktat läkaren.

   • Febril neutropeni och sepsis (vanligt, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Behandling med Vargatef kan leda till ett minskat antal av en viss typ av vita blodkroppar (neutropeni). Det är celler som är viktiga för kroppens försvar mot bakterie- och svampinfektioner. Som en följd av neutropenin kan man få feber (febril neutropeni) och blodförgiftning (sepsis). Tala omedelbart om för din läkare om du får feber.

   Under behandlingen med Vargatef kommer din läkare regelbundet att kontrollera ditt blod och undersöka dig för att se om du har några tecken på infektion, såsom inflammation, feber eller trötthet.

   Följande biverkningar observerades under behandling med detta läkemedel:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Diarré – se ovan

   • Smärtsamma domningar och/eller stickningar i fingrar och tår (periferneuropati)

   • Illamående

   • Kräkningar

   • Smärta i buken

   • Blödning

   • Minskning av antalet vita blodkroppar (neutropeni)

   • Inflammation i matspjälkningskanalens slemhinnor, inklusive olika typer av sår i munnen (mukosit, inklusive stomatit)

   • Hudutslag

   • Minskad aptit

   • Elektrolytobalans (störda saltnivåer)

   • Förhöjda leverenzymvärden (alanin-aminotransferas, aspartat-aminotransferas, alkaliskt fosfatas i blodet) i blodet, vilket kan ses i blodprover


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Blodförgiftning (sepsis) – se ovan

   • Minskning av antalet vita blodkroppar i kombination med feber (febril neutropeni)

   • Blodproppar i venerna (venös tromboembolism)

   • Högt blodtryck (hypertoni)

   • Vätskeförlust (dehydrering)

   • Abscesser (bölder)

   • Lågt antal blodplättar (trombocytopeni)

   • Gulsot (hyperbilirubinemi

   • Förhöjda leverenzymvärden (gamma-glutamyltransferas) i blodet, vilket kan ses i blodprover

   • Viktminskning

   • Klåda

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Att det uppstår hål i tarmväggen (gastrointestinalperforation)

   • Allvarliga leverproblem

   • Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • Hjärtinfarkt

   • Njursvikt

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vargatef ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartong, yttre omslag och blister. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Använd inte detta läkemedel om du märker att blistern som innehåller kapslarna är öppnad eller att en kapsel är trasig.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nintedanib. Varje mjuk kapsel innehåller 100 mg nintedanib (som esilat).

   • Hjälpämnena är:

   Kapselinnehåll: Medellångkedjiga triglycerider, hårdfett, lecitin (soja) (E322)

   Kapselhölje: Gelatin, glycerol (85 %), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172),

   gul järnoxid (E172)

   Tryckfärg: Shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vargatef 100 mg mjuka kapslar (kapslar) är persikofärgade, ogenomskinliga, avlånga kapslar med Boehringer Ingelheims företagssymbol och ”100” tryckt i svart på ena sidan.

   Det finns tre olika förpackningsstorlekar av Vargatef 100 mg mjuka kapslar:

   • En kartong som innehåller 60 kapslar (6 aluminiumblister som var och en innehåller 10 kapslar).

   • En kartong som innehåller 120 kapslar (12 aluminiumblister som var och en innehåller 10 kapslar).

   • En multiförpackning som innehåller 120 kapslar (2 kartonger med 60 kapslar vardera sammanhållna av en omslagsfolie).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar av Vargatef 100 mg mjuka kapslar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   Binger Strasse 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Tillverkare

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Binger Strasse 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   07/2018


   Övriga informationskällor

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Lietuva

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Lietuvos filialas

   Tel: +370 37 473922

   България

   Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България

   Тел: +359 2 958 79 98

   Luxembourg/Luxemburg

   SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Česká republika

   Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

   Tel: +420 234 655 111

   Magyarország

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Magyarországi Fióktelepe

   Tel: +36 1 299 8900

   Danmark

   Boehringer Ingelheim Danmark A/S

   Tlf: +45 39 15 88 88

   Malta

   Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

   Tel: +353 1 295 9620

   Deutschland

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Tel: +49 (0) 800 77 90 900

   Nederland

   Boehringer Ingelheim b.v.

   Tel: +31 (0) 800 22 55 889

   Eesti

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Eesti filiaal

   Tel: +372 612 8000

   Norge

   Boehringer Ingelheim Norway KS

   Tlf: +47 66 76 13 00

   Ελλάδα

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Österreich

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Tel: +43 1 80 105-0

   España

   Boehringer Ingelheim España, S.A.

   Tel: +34 93 404 51 00

   Polska

   Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 699 0 699

   France

   Boehringer Ingelheim France S.A.S.

   Tél: +33 3 26 50 45 33

   Portugal

   Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

   Tel: +351 21 313 53 00

   Hrvatska

   Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

   Tel: +385 1 2444 600

   România

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Viena - Sucursala Bucuresti

   Tel: +40 21 302 2800

   Ireland

   Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

   Tel: +353 1 295 9620

   Slovenija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Podružnica Ljubljana

   Tel: +386 1 586 40 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   organizačná zložka

   Tel: +421 2 5810 1211

   Italia

   Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

   Tel: +39 02 5355 1

   Suomi/Finland

   Boehringer Ingelheim Finland Ky

   Puh/Tel: +358 10 3102 800

   Κύπρος

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Sverige

   Boehringer Ingelheim AB

   Tel: +46 8 721 21 00

   Latvija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Latvijas filiāle

   Tel: +371 67 240 011

   United Kingdom

   Boehringer Ingelheim Ltd.

   Tel: +44 1344 424 600

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vargatef

  Kapsel, mjuk 100 mg 120 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 442761
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  20.101,49 kr

  Jämförpris: 167,51 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?