Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vancomycin Mylan

   500 mg resp. 1000 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   Vankomycin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt  4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vancomycin Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vancomycin Mylan
   3. Hur du använder Vancomycin Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vancomycin Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vancomycin Mylan är och vad det används för

   Det här läkemedlet innehåller det aktiva innehållsämnet vankomycin som är ett antibiotikum. Vancomycin Mylan används för att behandla bakterieinfektioner såsom:

   • komplicerade hud- och mjukvävnadsinfektioner

   • inflammation i hjärtat

   • infektioner i skelettet och lederna

   • lunginflammation


   Vankomycin kan användas enbart eller i kombination med andra antibakteriella läkemedel. Vankomycin kan även användas före operation för att förebygga eventuella infektioner.


   Vankomycin som finns i Vancomycin Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vancomycin Mylan

   Använd inte Vancomycin Mylan

   • om du är allergisk mot vankomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Vancomycin Mylan om du:

   • har hudutslag med blåsor eller skadade slemhinnor (Steven Johnson-syndrom) eller tecken på dessa hudreaktioner. Rådgör med din läkare. Vankomycinbehandlingen ska avbrytas omedelbart.

   • har eller har haft akut njursvikt eller om du har nedsatt njurfunktion.

   • har nedsatt hörselfunktion eller tidigare har haft nedsatt hörsel.

   • också tar läkemedel som kan skada öronen (t.ex. aminoglykosider).

   • tidigare har haft en allergisk reaktion mot läkemedelssubstansen teikoplanin, eftersom risken då är större att du även blir allergisk mot Vancomycin Mylan. Allergiska reaktioner kan vara livshotande.

   • har allvarlig ihållande diarré under eller efter behandling med Vancomycin Mylan. Kontakta i så fall genast din läkare. Ta inga mediciner mot diarré utan att först rådfråga din läkare.

   Andra läkemedel och Vancomycin Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   • Läkemedel som kan vara skadliga för njurarna (t.ex. aminoglykosidantibiotika, jodkontrastmedel, platinabaserade läkemedel mot cancer, metotrexat vid höga doser och vissa virusläkemedel såsom pentamidin, foscarnet, aciclovir, ganciclovir, famciclovir, valaciclovir, valganciclovir, ciclosporin eller takrolimus). Om dessa läkemedel ges samtidigt som vankomycin, kan deras skadliga effekt öka. I sådana fall krävs noggrann och regelbunden kontroll av njurfunktionen.

   • Läkemedel som kan vara skadliga för hörseln (t.ex. aminoglykosider, platinabaserade läkemedel mot cancer och vissa vätskedrivande medel). Om dessa läkemedel ges samtidigt som vankomycin, kan deras skadliga effekt öka. I sådana fall krävs noggrann och regelbunden kontroll av hörseln.

   • Narkosmedel: Användning av narkosmedel ökar risken för vissa biverkningar av vankomycin såsom blodtrycksfall, hudrodnad, nässelutslag, minskad hjärtfunktione och klåda.

   • Muskelavslappnande medel (t.ex. succinylkolin). Om dessa läkemedel ges samtidigt som vankomycin, kan effekten av de muskelavslappnande medlen intensifieras eller förlängas.

   • Läkemedel som förhindrar koagulering av blodet (t.ex. warfarin). Om dessa läkemedel ges samtidigt som vankomycin, kan effekten av warfarin öka.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet:

   Om du är gravid bör din läkare endast ge dig vankomycin om det är absolut nödvändigt och efter en noggrann avvägning av risker och fördelar. Vankomycin kan påverka fostrets öron och njurar.


   Amning:

   Vankomycin passerar över i bröstmjölk, och detta kan påverka barnet. Din läkare bör endast ge dig vankomycin om det är absolut nödvändigt och efter en noggrann avvägning av risker och fördelar.

   Om du får vankomycin bör du sluta amma

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vancomycin Mylan har ingen eller mycket liten effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner.


   3. Hur du använder Vancomycin Mylan

   Administrering:
   Vancomycin Mylan ges alltid av sjukvårdspersonal. Tillförselsättet är infusion (dropp i en ven). Din läkare informerar dig om under hur lång tid och hur ofta du ska få Vancomycin Mylan.


   Dosering:

   • Patienter med normal njurfunktion, vuxna och barn från 12 år

    Den vanliga dosen är 500 mg en gång var sjätte timme eller 1 g var 12 timme.

   • Som förebyggande innan en operation mot bakterieinfektioner

    Vuxna får 1000 mg före operation och beroende på tid och typ av operation, kan dosen på 1000 mg vankomycin också ges 12 timmar efter operationen.

   • Barn (1 månad till 12 år)

    Den vanliga dagliga dosen är 40 mg/kg kroppsvikt, oftast i fyra engångsdoser, dvs. 10 mg/kg kroppsvikt var sjätte timme.

   • Spädbarn upp till en månad

    För spädbarn och nyfödda kan doserna vara lägre.

    0-7 dagar: Inledande dos på 15 mg/kg kroppsvikt och underhållsdoser på 10 mg/kg kroppsvikt var tolfte timme.

    7-30 dagar: Inledande dos på 15 mg/kg kroppsvikt och underhållsdoser på 10 mg/kg kroppsvikt var åttonde timme.

   • Prematura (för tidigt födda) spädbarn och äldre patienter

    Dosen måste justeras för för tidigt födda spädbarn eftersom deras njurar ännu inte är fullt funktionsdugliga.

    Hos äldre patienter måste dosen vankomycin anpassas eftersom njurfunktionen försämras naturligt med åldern. Det kan bli nödvändigt att övervaka nivån vankomycin i blodet.

   Om någon glömmer att ge dig Vancomycin Mylan

   Dubbel dos ska inte ges för att kompensera för en glömd dos. En glömd dos ska enbart ges om det är tillräckligt lång tid kvar till nästa regelbundna dos.

   Om behandlingen med Vancomycin Mylan störs eller avbryts i förtid

   Låg dos, oregelbunden administrering eller för tidigt avslutande av behandlingen kan påverka behandlingens resultat eller leda till återfall, som är svårare att behandla. Följ läkarens anvisningar.

   Om du har använt för stor mängd av Vancomycin Mylan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Vancomycin Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga anafylaktiska reaktioner kan förekomma vid eller en kort tid efter snabb intravenös infusion. Reaktionerna försvinner efter att infusionen avbryts. (Sällsynt biverkning, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer).


   Om hudutslag med blåsor eller skadade slemhinnor (Steven Johnson-syndrom) eller tecken på dessa hudreaktioner uppstår, tala med din läkare. Vankomycinbehandlingen ska avbrytas omedelbart. (Mycket sällsynt biverkning, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)


   Vanliga biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

   • Blodtrycksfall

   • Andnöd och väsande andning

   • Hudreaktion; akuta utslag, inflammation i slemhinnorna, klåda, nässelutslag

   • Nedsatt njurfunktion som främst kan identifieras genom förhöjda halter av kreatinin eller urea i blodet

   • Smärta, svullnad och inflammation i blodkärlen vid infusionsstället och pseudoallergiska reaktioner när droppinfusionen av vankomycin sker för snabbt.


   Mindre vanliga biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

   • Hörselnedsättning.


   Sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer:

   • Minskat eller förhöjt antal av vissa blodkroppar

   • Ringningar i öronen (tinnitus)

   • Yrsel

   • Illamående och kräkningar

   • Hudsjukdom med blåsor

   • Inflammation i njurarna och/eller akut njursvikt

   • Överkänslighetsreaktioner med symtom som läkemedelsutlöst feber och frossa.


   Mycket sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer:

   • Allvarliga hudreaktioner

   • Inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag

   • Bakteriell inflammation i tarmen

   • Hjärtstillestånd


   Har rapporterats förekommer hos ett okänt antal personer:

   • Läkemedelreaktion som orsakar hudutslag, feber, inflammation i inre organ, effekter på blodet samt allmän sjukdom.

   • Död njurvävnad


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vancomycin Mylan ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25 ºC.
   Infusionskoncentrat: förvaras i kylskåp (2ºC‑8ºC).


   Använd inte detta läkemedel om du observerar partiklar eller missfärgning av infusionslösningen.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är vankomycinhydroklorid. En injektionsflaska innehåller vankomycinhydroklorid motsvarande 500 mg vankomycin (motsvarar minst 525000 IE) som vankomycinhydroklorid

   En injektionsflaska innehåller vankomycinhydroklorid motsvarande 1 g vankomycin (motsvarar minst 1050000 IE) som vankomycinhydroklorid


   Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, saltsyra för pH-justering.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vitt eller nästan vitt pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning


   Vancomycin Mylan finns i förpackningar med 1 injektionsflaska med gummipropp och snäpplock.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Mylan Hospital AS
   Sørkedalsveien 10 B
   NO-0369 Oslo
   Norge


   Tillverkare:
   Wessling Hungary Kft

   Fóti út 56.

   Budapest, 1047,

   Ungern


   Mylan S.A.S

   117 allée des parcs

   69800 Saint-Priest

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-04-06


   Råd/medicinsk information

   Antibiotika används för att bota bakteriella infektioner.

   De har ingen effekt mot virusinfektioner.

   Om din läkare har förskrivit antibiotika så behöver du dem för just denna sjukdom.

   Trots antibiotika kan vissa bakterier överleva eller växa.

   Detta kallas resistens: vissa antibiotikabehandlingar blir inte effektiva.

   Felaktig användning av antibiotika ökar resistensen.

   Du kan till och med hjälpa bakterien att bli resistent och därmed försena förbättringen eller minska antibiotikans effekt om du inte tar hänsyn till följande:

   • dos

   • doseringsintervall

   • behandlingstidens längd


   Följaktligen, för att bevara effekten av detta läkemedel:

   1. Använd endast antibiotika när detta ordinerats.

   2. Följ förskrivningen noga.

   3. Använd inte antibiotika igen utan recept, även om du önskar behandla liknande sjukdom.

   4. Ge aldrig din antibiotika till en annan person, den kanske inte är lämplig för hans eller hennes sjukdom.

   5. Efter avslutad behandling ska du lämna överblivet läkemedel till apoteket för att vara säker på att det kasseras på rätt sätt.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Vancomycin Mylan kan spädas med sterilt vatten, natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslöning 50 mg/ml. Vancomycin Mylan lösningar är inte kompatibelt med beta-laktam antibiotika lösningar. Risken för utfällning ökar med högre koncentrationer av vankomycin. För att förhindra utfällning, bör intravenösa kanyler och katetrar spolas med natriumkloridlösning mellan administrering av Vancomycin Mylan och dessa antibiotika. Vankomycin-lösningar får endast spädas till koncentrationer på 5 mg/ml eller mindre.


   Vancomycin Mylan är inte godkänt för administrering som intravitreal injektion. Utfällning har observerats efter intravitreal injektion av vankomycin och ceftazidim med separata sprutor och nålar för behandling av endoftalmit. Utfällningen i glaskroppen upplöstes fullständigt men långsamt under en period av 2 månader, under vilken också synskärpan förbättrades.


   Beredning av infusionskoncentrat
   Innehållet i flaskan med 500 mg vankomycin löses i 10 ml sterilt vatten.
   Innehållet i flaskan med 1000 mg vankomycin löses i 20 ml sterilt vatten.


   En ml färdigberedd lösning innehåller 50 mg vankomycin.
   pH = 2,5 - 4,5.


   För att undvika utfällning, p.g.a. att vankomycinhydroklorid vid upplösning har lågt pH, bör kanyler och katetrar för intravenöst bruk spolas med natriumkloridlösning.


   Utseende av infusionskoncentrat
   Klar, färglös lösning fri från partiklar.
   För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt 5.


   Beredning av infusionsvätska

   Vankomycin Mylan kan spädas med sterilt vatten, natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslöning 50 mg/ml


   Flaskan innehållande 500 mg vankomycin:
   För att få en 5 mg/ml infusionsvätska, späds 10 ml infusionskoncentrat med 90 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslösning 50 mg/ml och ges som intravenös infusion. Infusionslösningen innehåller 5 mg vankomycin/ml.


   Flaskan innehållande 1000 mg vankomycin:
   För att få en 5 mg/ml infusionsvätska, späds 20 ml infusionskoncentrat med 180 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslösning 50 mg/ml och ges som intravenös infusion. Infusionslösningen innehåller 5 mg vankomycin/ml.


   Utseende av infusionsvätska, lösning
   Lösningen ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Lösningen ska endast användas om lösningen är klar och fri från partiklar.


   Koncentrationen av vankomycin i infusionsvätska skall inte överstiga 5 mg/ml.
   Den önskade dosen skall administreras långsamt genom intravenös infusion vid en hastighet av högst 10 mg/minut, under minst 60 minuter eller ännu längre.


   För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt 5.


   Destruktion
   Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk. Oanvänd produkt måste kasseras.
   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


   Blandbarhet
   Vancomycin Mylan-lösningar är inte blandbara med lösningar innehållande penicilliner och cefalosporiner (betalaktamer). Risken för utfällning ökar med högre koncentrationer av vankomycin. För att undvika utfällning bör kanyler och katetrar för intravenöst bruk spolas med natriumkloridlösning mellan administrering av Vancomycin Mylan och dessa antibiotika. Vancomycin-lösningar får endast spädas till koncentrationer på 5 mg/ml eller mindre.


   Hållbarhet
   Hållbarhet av rekonstituerat koncentrat till infusionsvätska, lösning:
   Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för 24 timmar vid förvaring vid 2‑8 ° C.


   Hållbarhet av färdigspädd infusionsvätska, lösning:
   Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för 12 timmar vid förvaring vid 25 °C.


   Från mikrobiologisk utgångspunkt ska beredda lösningar användas omedelbart. Om den färdigberedda produkten inte användes omedelbart är användningstid och förhållanden före användandet användarens ansvar. Normalt ska lagringstiden ej överstiga 24 timmar vid 2‑8 ºC, såvida inte beredning/spädning har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   Administrering
   Allergichock (anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner) kan förekomma under och strax efter snabb infusion av Vancomycin Mylan.

   Snabb administrering (dvs. över flera minuter) kan utlösa kraftigt blodtrycksfall (inklusive chock, och, i sällsynta fall, hjärtstillestånd), histaminliknande respons och makulopapulära eller erytematösa utslag (”red man’s syndrome” eller ”red neck syndrome”).

   Vid allvarliga akuta överkänslighetsreaktioner (t.ex. dödlig anafylaktisk reaktion) måste behandlingen med vankomycin omedelbart avbrytas och sedvanliga akutåtgärder insättas.

   Om vätsketillförseln till patienten bör begränsas kan koncentrationer upp till 10 mg/ml användas. Risken för komplikationer i samband med infusionen ökar dock vid dessa koncentrationer. Infusionshastigheten bör inte i något fall överstiga 10 mg/min.


   Om intravenöst Vancomycin Mylan och bedövningsmedel (anestetika) tillförs samtidigt ökar risken för hudrodnad på överkroppen och allergichock. För att minska risken för sådana reaktioner bör Vancomycin Mylan ges under 60 minuter före anestesin.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vancomycin Mylan

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg 500 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 153924
  • Tillverkare: Mylan Hospital AS

  150 kr

  Jämförpris: 0,30 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?