Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vancomycin Hospira

   500 mg, 1 g, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   vankomycin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkareeller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkareeller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vancomycin Hospira är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vancomycin Hospira
   3. Hur du använder Vancomycin Hospira
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vancomycin Hospira ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vancomycin Hospira är och vad det används för

   Vankomycin är ett antibiotikum som tillhör en grupp av antibiotika som kallas ”glykopeptider”. Vankomycin fungerar genom att döda vissa bakterier som orsakar infektioner.


   Vankomycin pulver görs till en infusionsvätska.


   Vankomycin används i alla åldersgrupper som infusion för behandling av följande allvarliga infektioner:

   • Infektioner i hud och vävnader under huden.

   • Infektioner i skelett och leder.

   • Lunginflammation.

   • Infektion på insidan av hjärtat (endokardit) och för att förhindra endokardit hos patienter som riskerar att få endokardit när de genomgår större operationer.

   • Infektion i blodet kopplat till de infektioner som anges ovan.

   Vankomycin som finns i Vancomycin Hospira kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vancomycin Hospira

   Använd inte Vancomycin Hospira

   • Om du är allergisk mot vankomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Vancomycin Hospira om:

   • Du tidigare drabbats av en allergisk reaktion mot teikoplanin, eftersom detta kan innebära att du också är allergisk mot vankomycin.

   • Du har en hörselskada, särskilt om du är äldre (du kan behöva göra hörseltest under behandlingen).

   • Du har en njursjukdom (du kommer behöva lämna blod- och njurprover under behandlingen).

   • Du får vankomycin som infusion för behandling av diarré i samband med Clostridium difficile-infektion i stället för via munnen.


   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska under behandling med Vancomycin Hospira om:

   • Du får vankomycin under en längre tid (du kan behöva lämna blod-, lever- och njurprover under behandlingen).

   • Du får en hudreaktion under behandlingen.

   • Du får svår eller långvarig diarré under eller efter att ha använt vankomycin; kontakta omedelbart läkare. Detta kan vara ett tecken på tarminflammation (pseudomembranös kolit) som kan uppkomma efter behandling med antibiotika.

   Barn

   Vankomycin ska användas med särskild försiktighet hos för tidigt födda spädbarn och nyfödda, eftersom deras njurar inte är fullt utvecklade och de kan ansamla vankomycin i blodet. Denna åldersgrupp kan behöva lämna blodprover för att kontrollera vankomycinnivåerna i blodet.


   Samtidig användning av vankomycin och anestetika (bedövningsmedel) har förknippats med hudrodnad (erytem) och allergiska reaktioner hos barn. På liknande sätt kan samtidig användning av andra läkemedel såsom aminoglykosidantibiotika, icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID, t.ex. ibuprofen) eller amfotericin B (läkemedel mot svampinfektion) öka risken för njurskada och därför kan mer frekventa blod- och njurtester vara nödvändiga.

   Andra läkemedel och Vancomycin Hospira

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   • Läkemedel som kan vara skadliga för njurar och hörsel: Om du får vankomycin samtidigt som du behandlas med andra läkemedel som kan vara skadliga för njurarna och hörseln (t.ex. aminoglykosidantibiotika) kan risken för skadliga effekter öka. I sådana fall krävs noggrann och regelbunden kontroll av njurar och hörsel.

   • Narkosmedel: Samtidig användning av narkosmedel ökar risken för biverkningar av vankomycin som blodtrycksfall, hudrodnad, nässelutslag och klåda.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Vankomycin passerar moderkakan och det finns risk för toxicitet i öronen och njurarna på fostret. Om du är gravid bör din läkare bara ge dig vankomycin om det är absolut nödvändigt och efter en noggrann avvägning av risker och fördelar.

   Vankomycin passerar över i modersmjölk. Läkemedlet ska bara användas under amning om andra antibiotika inte fungerar, eftersom det kan påverka spädbarnet. Du bör diskutera med din läkare om du måste avbryta amningen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vancomycin Hospira har ingen eller mycket liten effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.   3. Hur du använder Vancomycin Hospira

   Du kommer att få Vancomycin Hospira av vårdpersonal medan du är på sjukhus. Din läkare avgör hur mycket av detta läkemedel du ska få varje dag och hur länge behandlingen ska pågå.


   Dosering

   Vilken dos som ges till dig beror på:

   • din ålder,

   • din vikt,

   • vilken infektion du har,

   • hur väl dina njurar fungerar,

   • din hörsel,

   • andra läkemedel du tar.

   Vuxna och ungdomar (från 12 år och äldre)

   Dosen kommer att beräknas utifrån din kroppsvikt. Den vanliga infusionsdosen är 15 till 20 mg per kg kroppsvikt. Den ges oftast var 8:e till 12:e timme. I vissa fall kan läkaren besluta att ge en första dos på upp till 30 mg per kg kroppsvikt. Maximal daglig dos bör inte överstiga 2 g.

   Användning hos barn

   Barn från en månads ålder till mindre än 12 år

   Dosen kommer att beräknas utifrån ditt barns kroppsvikt. Den vanliga infusionsdosen är 10 till 15 mg per kg kroppsvikt. Den ges vanligen var 6:e timme.   För tidigt födda och fullgångna spädbarn (från 0 till 27 dagar)

   Dosen kommer att beräknas utifrån postmenstruell ålder (tiden mellan den första dagen i den sista menstruationen och förlossning (gestationsålder) plus den tid som förflutit efter födseln (postnatal ålder)).


   Äldre personer, gravida kvinnor och patienter med njursjukdom, inklusive de som får dialys, kan behöva en annan dos.   Administreringssätt

   Intravenös infusion innebär att läkemedlet rinner från en infusionsflaska eller påse genom en slang till ett av dina blodkärl och in i din kropp. Läkare eller sjuksköterska kommer alltid att ge vankomycin i blodet och inte i en muskel.


   Vankomycin ges i en ven under åtminstone 60 minuter.   Behandlingens varaktighet

   Längden på behandlingen beror på vilken infektion du har och kan pågå ett antal veckor.   Behandlingens längd kan variera beroende på det individuella behandlingssvaret för varje patient.


   Under behandlingen kan du behöva lämna blodprov, bli ombedd att lämna urinprov och eventuellt göra hörseltester för att leta efter tecken på eventuella biverkningar.

   Om du har använt för stor mängd av Vancomycin Hospira

   Eftersom Vancomycin Hospira ges av en läkare eller sjuksköterska under noggrant kontrollerade förhållanden, är det osannolikt att du får för mycket läkemedel. Om du har fått för mycket Vancomycin Hospira, eller om man misstänker att du har fått för mycket, kommer lämpliga åtgärder att vidtas av sjukvårdsteamet.

   Om någon glömmer att ge dig Vancomycin Hospira

   Dubbel dos ska inte ges för att kompensera för en glömd dos. En glömd dos ska enbart ges om det är tillräckligt lång tid kvar till nästa regelbundna dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vankomycin kan orsaka allergiska reaktioner, även om allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk chock) är sällsynta. Kontakta läkare omedelbart om du plötsligt får väsande andning, andningssvårigheter, rodnad på överkroppen, hudutslag eller klåda.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • Blodtrycksfall

   • Andfåddhet, ljudlig andning (ett gällt ljud som uppstår på grund av hindrat luftflöde i de övre luftvägarna)

   • Utslag och inflammation i slemhinnan i munnen, klåda, kliande utslag, nässelutslag 

   • Njurproblem som kan ses främst genom blodprov

   • Rodnad på överkroppen och ansiktet, inflammation i en ven

   Mindre vanliga biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

   • Tillfällig eller permanent hörselnedsättning

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

   • Minskning av vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar (blodceller som är ansvariga för blodkoagulationen)

    Ökning av vissa vita blodkroppar i blodet

   • Förlust av balans, ringningar i öronen, yrsel

   • Blodkärlsinflammation

   • Illamående

   • Inflammation i njurarna och njursvikt 

   • Smärta i bröst- och ryggmuskler

   • Feber, frossa 

   Mycket sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer:

   • Plötsligt uppkommande allvarlig allergisk hudreaktion med flagnande hud, blåsor eller hudavlossning. Detta kan vara förknippat med hög feber och ledvärk

   • Hjärtstopp

   • Inflammation i tarmen vilket orsakar buksmärta och diarré, som kan innehålla blod

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal personer):

   • Kräkningar, diarré

   • Förvirring, dåsighet, brist på energi, svullnad, vätskeretention, minskad urin

   • Utslag med svullnad eller smärta bakom öronen, i nacken, ljumskarna, under hakan och armhålorna (svullna lymfkörtlar), onormala blod- och leverfunktionsprover

   • Utslag med blåsor och feber.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vancomycin Hospira ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25 °C.


   Färdigberett infusionskoncentrat: Kemisk-fysikalisk stabilitet har visats för 24 timmar vid högst 25ºC eller 96 timmar vid 2-8ºC (i kylskåp).

   Beredd infusionsvätska: bör av hygieniska skäl användas inom 12 timmar.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är vankomycin.

   En injektionsflaska innehåller:

   Vankomycinhydroklorid motsvarande vankomycin 500 mg respektive 1 g.


   • Övriga innehållsämnen är saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vitt till svagt brunt pulver i en injektionsflaska.


   500 mg:

   Vancomycin Hospira säljs i förpackningar med 1 injektionsflaska.


   1 g:

   Vancomycin Hospira säljs i förpackningar med 1 injektionsflaska.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Pfizer AB, 191 90 Sollentuna, Telefon: 08-550 520 00, E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Tillverkare

   Hospira S.p.A., Via Fosse Ardeatine 2, 20060 Liscate, Italien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-09


   Andra informationskällor

   Rådgivning / medicinsk utbildning


   Antibiotika används för att bota bakteriella infektioner. De har ingen effekt mot virusinfektioner.


   Om din läkare har förskrivit antibiotika behöver du läkemedlet för just din nuvarande

   sjukdom.


   Trots antibiotika kan vissa bakterier överleva eller växa. Detta fenomen kallas resistens: vissa antibiotikabehandlingar förlorar sin effekt.


   Felaktig användning av antibiotika ökar resistensen. Du kan till och med bidra till att göra bakterier resistenta och därmed fördröja ditt tillfrisknande eller minska antibiotikans effekt om du inte respekterar:


   - lämplig dos

   - lämpliga doseringsintervall

   - lämplig behandlingstid


   Följaktligen, för att bevara effekten av detta läkemedel:

   1 - Använd endast antibiotika när de har förskrivits.

   2 - Följ förskrivningen noga.

   3 - Använd inte antibiotika igen utan recept, även om du vill behandla en liknande sjukdom.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   BRUKSANVISNING


   Innehåll:

   En injektionsflaska med pulver innehåller:

   Aktiv substans: vankomycinhydroklorid motsvarande vankomycin 500 mg respektive 1 g.

   Hjälpämnen: saltsyra och natriumhydroxid för pH-justering.


   Beskrivning av läkemedlet:

   Torrsubstansen: Vitt till svagt brunt.

   Infusionskoncentrat (stamlösning): Klar lösning.

   Infusionsvätskan: Klar lösning.


   Blandbarhet:

   Vancomycin Hospira har lågt pH vid upplösning och kan därför orsaka utfällning av andra läkemedel. Vancomycin Hospira bör endast spädas med vatten för injektionsvätskor, Natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml eller Glukos infusionsvätska 50 mg/ml. För att undvika utfällning bör kanyler och katetrar för intravenöst bruk spolas med Natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml.


   Beredning av infusionskoncentrat (stamlösning):

   Innehållet i flaskan med 500 mg vankomycin löses i 10 ml vatten för injektionsvätskor. Innehållet i flaskan med 1 g vankomycin löses i 20 ml vatten för injektionsvätskor.

   Berett infusionskoncentrat har pH = 2,5 - 4,5.


   Beredning av infusionsvätska:

   Stamlösning innehållande 500 mg vankomycin spädes med 90 ml Natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml eller Glukos infusionsvätska 50 mg/ml så att slutvolymen blir 100 ml.

   Stamlösning innehållande 1 g vankomycin spädes med 180 ml Natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml eller Glukos infusionsvätska 50 mg/ml så att slutvolymen blir 200 ml.

   Infusionsvätskan innehåller 5 mg vankomycin/ml om spädd som ovan.


   Administrering:

   Vankomycin ska endast administreras som långsam intravenös infusion under minst en timme eller med en maximal hastighet av 10 mg/min (välj det som tar längst tid), som är tillräckligt utspädd (minst 100 ml per 500 mg eller minst 200 ml per 1 g).

   Patienter vars vätskeintag måste begränsas kan också administreras en lösning på 500 mg/50 ml eller 1 g/100 ml, även om risken för infusionsrelaterade biverkningar kan vara förhöjd med dessa högre koncentrationer.

   För information om beredning av lösningen, se ovanstående avsnitt.


   Kontinuerlig vankomycininfusion kan övervägas, t.ex. hos patienter med instabilt vankomycinclearance.


   Förvaring och hållbarhet:

   Pulver till infusionsvätska: Förvaras vid högst 25ºC.

   Färdigberett infusionskoncentrat: Kemisk-fysikalisk stabilitet har visats för 24 timmar vid högst 25ºC eller 96 timmar vid 2-8ºC (i kylskåp).

   Beredd infusionsvätska: bör av hygieniska skäl användas inom 12 timmar.


   Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör beredda lösningar användas omedelbart. Om den färdigberedda produkten inte används omedelbart, ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring, före användning, på användaren. Denna förvaring bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8°C, såvida inte beredning/spädning har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   Överbliven lösning bör kasseras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vancomycin Hospira

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 463583
  • Tillverkare: Pfizer AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?