Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vancocin

   125 mg Kapsler
   Vankomycin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vancocin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vancocin
   3. Hur du använder Vancocin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vancocin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vancocin är och vad det används för

   Vancocin innehåller vankomycin, som är ett antibakteriellt medel och används för att behandla svåra diarréer orsakade av en bakterie som heter Clostridium difficile.


   Vankomycin som finns i Vancocin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vancocin

   Använd inte Vancocin

   • om du är överkänslig mot vankomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Vancocin om du:

   • har nedsatt njurfunktion

   • har inflammation i tarmarna

   • har problem med öronen, såsom nedsatt hörsel.

   Andra läkemedel och Vancocin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Läkemedel som kan skada njurarna (t.ex. aminoglykosidantibiotika, jodkontrastmedel, platinabaserad kemoterapi (läkemedel mot cancer), metotrexat vid höga doser, och vissa läkemedel mot virusinfektioner såsom pentamidin, foskarnet, aciklovir, ganciklovir, famciklovir, valaciklovir, valganciklovir, ciklosporin eller takrolimus). Om dessa läkemedel ges samtidigt som vankomycin kan den skadliga effekten på njurarna förstärkas. I sådana fall är en noggrann och regelbunden kontroll av njurfunktionen nödvändig.


   Läkemedel som kan skada hörseln (t.ex. aminoglykosider, platinabaserad kemoterapi och vissa vätskedrivande läkemedel). Om dessa läkemedel ges samtidigt som vankomycin kan den skadliga effekten på hörseln förstärkas. I sådana fall är en noggrann och regelbunden kontroll av hörselfunktionen nödvändig.


   Muskelavslappnande medel (t.ex succinylkolin). Om dessa läkemedel ges samtidigt som vankomycin kan effekten av det muskelavslappnande medlet förstärkas eller förlängas.


   Det är möjligt att effekten av p-piller försämras vid samtidig användning av Vancocin.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Erfarenheten av behandling med vankomycin under graviditet är begränsad. Om du är gravid bör din läkare endast ge dig vankomycin om det är absolut nödvändigt och efter en noggrann avvägning av fördelar och risker.


   Vankomycin utsöndras i modersmjölk. Rådfråga därför din läkare eller apotekspersonal innan du påbörjar behandlingen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vancocin har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Vancocin

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och äldre

   Rekommenderad dos: 1 kapsel 4 gånger dagligen i 7 - 10 dagar.


   Dygnsdosen får inte överskrida 16 kapslar (2 g).


   Kapslarna ska sväljas hela.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderad dos: 30 - 40 mg/kg/dag uppdelat på 3 - 4 doseringstillfällen per dag i 7 - 10 dagar.


   Dygnsdosen får inte överskrida 16 kapslar (2 g).


   Kapslarna ska sväljas hela.

   Om du använt för stor mängd av Vancocin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Vancocin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Risken för att Vancocin ska ge biverkningar är liten då preparatet tas upp i kroppen i mycket liten utsträckning.


   Sluta ta Vancocin och kontakta läkare omedelbart, om du observerar någon av följande allvarliga biverkningar:

   • En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (Stevens-Johnsons syndrom). Detta är sällsynt förekommande.

   • Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor). Detta är sällsynt förekommande.

   • ringningar i öronen, eftersom det kan vara ett tecken på hörselskada. Detta är mycket sällsynt förekommande.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • feber.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • illamående

   • hudutslag

   • klåda

   • hörselnedsättning.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • blodpåverkan (t.ex. minskat antal av vissa typer av vita blodkroppar, ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, minskat antal av alla typer av blodceller)

   • överkänslighetsreaktioner som nässelutslag

   • andnöd

   • blodtrycksfall

   • blodvallning

   • hår- och nagelavfall, förgrovad ytterhud på handflator och fotsulor samt klåda (exfoliativ dermatit)

   • rodnad på överkroppen

   • nässelutslag (urtikaria)

   • plötsligt uppkomna svåra hudutslag, blåsbildning eller flagnande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledsmärtor (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

   • muskelkramper och smärta i bröst och rygg

   • njurpåverkan

   • frossa

   • öronsusningar (tinnitus).


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • svindel (vertigo).


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • blödning i tarmen på grund av bakteriell inflammation (hemorragisk enterokolit inklusive pseudomembranös kolit)

   • en allvarlig hudsjukdom som orsakar blåsor (Linjär IgA bullös dermatos)

   • yrsel

   • feber och svullna körtlar och förhöjda nivåer av vissa vita blodkroppar (eosinofili) (DRESS syndrom).

   • försämring av SLE (systemisk lupus erythematosus)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vancocin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används inte före utgångsdatum som anges på blister och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är vankomycinhydroklorid motsvarande 125 mg vankomycin.

   • Övriga innehållsämnen är macrogol 6000, gelatin; kapselfärgämnena: indigokarmin (E132), röd och gul järnoxid (E172) och titandioxid (E171); märkning på kapseln: Industriell metylalkohol, shellac, röd järnoxid (E 172), 2-etoxietanol, renat vatten, soja lecitin, Antifoam DC1510.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kapslarna är blå/bruna, 18 x 6 mm och märkta 125.

   30 kapslar i tryckförpackning

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46A

   2730 Herlev

   Danmark


   Tillverkare:

   MW Encap Limited

   Encap Drug Delivery

   Building 1

   Oakbank Park Way

   Livingston, West Lothian

   EH53 OTH, Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vancocin®

  Kapsel, hård 125 mg 30 styck Blister

  • Varunummer: 090343
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  832,95 kr

  Jämförpris: 27,77 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?