Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vancocin

   125 mg Kapsler
   Vankomycin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vancocin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vancocin
   3. Hur du använder Vancocin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vancocin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vancocin är och vad det används för

   Vancocin är ett antibakteriellt medel och används för att behandla svåra diarréer orsakade av en bakterie som heter Clostridium difficile.


   Vankomycin som finns i Vancocin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vancocin

   Använd inte Vancocin


   • om du är överkänslig mot vankomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Vancocin

   • om du har nedsatt njurfunktion.

   Andra läkemedel och Vancocin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är möjligt att effekten av p-piller försämras vid samtidig användning av Vancocin.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Erfarenheten av behandling med vankomycin under graviditet är begränsad.


   Vankomycin utsöndras i modersmjölk. Rådfråga därför din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vancocin har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Vancocin

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna

   Rekommenderad dos: 1 kapsel 4 gånger dagligen i 7-10 dagar.


   Dygnsdosen får inte överskrida 16 kapslar (2 g).


   Kapslarna ska sväljas hela.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderad dos: 30-40 mg/kg/dag uppdelat på 3-4 doseringstillfällen per dag i 7-10 dagar.


   Dygnsdosen får inte överskrida 16 kapslar (2 g).


   Kapslarna ska sväljas hela.

   Om du använt för stor mängd av Vancocin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Vancocin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • feber

   • illamående

   • hudutslag

   • klåda

   • hörselnedsättning.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • överkänslighetsreaktioner som nässelutslag, andnöd och blodtrycksfall

   • frossa

   • yrsel

   • blodvallning

   • rodnad på överkroppen

   • hud- och slemhinneförändringar med hudavstötning

   • muskelkramper och smärta i bröst och rygg

   • öronsus (tinnitus)

   • njurpåverkan

   • påverkan på röda och vita blodkroppar


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vancocin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används inte före utgångsdatum som anges på blister och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är vankomycinhydroklorid motsvarande 125 mg vankomycin.

   • Övriga innehållsämnen är macrogol 6000, gelatin; kapselfärgämnena: indigokarmin (E132), röd och gul järnoxid (E172) och titandioxid (E171); märkning på kapseln: Industriell metylalkohol, shellac, röd järnoxid (E 172), 2-etoxietanol, renat vatten, soja lecitin, Antifoam DC1510.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kapslarna är blå/bruna, 18 x 6 mm och märkta 125.

   30 kapslar i tryckförpackning

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   PharmaCoDane ApS

   Marielundvej 46A

   2730 Herlev

   Danmark


   Tillverkare:

   MW Encap Limited

   Encap Drug Delivery

   Building 1

   Oakbank Park Way

   Livingston, West Lothian

   EH53 OTH, Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015–01–08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vancocin®

  Kapsel, hård 125 mg 30 styck Blister

  • Varunummer: 090343
  • Tillverkare: PharmaCoDane ApS

  832,95 kr

  Jämförspris: 27,77 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?