Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vaminolac

   Infusionsvätska, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vaminolac är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vaminolac
   3. Hur du använder Vaminolac
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vaminolac ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vaminolac är och vad det används för

   Vaminolac är en näringslösning för barn som ges via dropp i en ven (intravenös infusion). Det ges olika sammanhang när man av någon anledning inte kan äta med munnen.

   De aktiva substanserna som finns i Vaminolac kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vaminolac

   Använd inte Vaminolac

   • om du (eller ditt barn) är allergisk mot de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du (eller ditt barn) har en medfödd störning i nedbrytningen av aminosyror.

   • om du (eller ditt barn) har en leverskada.

   • om du (eller ditt barn) har svår urinförgiftning och dialysmöjligheter saknas.

   Andra läkemedel och Vaminolac

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du (eller ditt barn) använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det finns inga kända interaktioner mellan Vaminolac och andra läkmedel.


   3. Hur du använder Vaminolac

   Detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en ven (intravenöst) via ett dropp.

   Läkaren kommer att avgöra hur stor mängd infusionslösning som behövs. Det beror bland annat på kroppsvikt och det individuella behovet av vätska och salter.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Inflammation i ett ytligt blodkärl (tromboflebit)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Illamående

   • Hudrodnad

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Frysningar

   • Övergående förändringar av levervärden

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vaminolac ska förvaras

   Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är L-alanin, L-arginin, L-aspartansyra, L-cystein/L-cystin, L-glutaminsyra, aminoättikssyra (glycin), L-histidin, L-isoleucin, L-leucin, L-lysin, L-metionin, L-fenylalanin, L-prolin, L-serin, taurin, L-treonin, L-tryptofan, L‑tyrosin, L-valin

   • Övrigt innehållsämne är vatten för injektionsvätskor.

   Energiinnehållet är 1000 kJ (240 kcal)/liter.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lösningen är klar, färglös till lätt gul.

   Infusionsflaska av glas

   Förpackningsstorlekar:

   100 ml

   500 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Austria GmbH

   Hafnerstraße 36

   8055 Graz

   Österrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-18


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Dosering

   Nyfödda: Upp till 35 ml/kilo kroppsvikt/dygn. Full dos nås genom stegvis ökning under första behandlingsveckan.

   Övriga barn:

   Kroppsvikt

   Kg

   Dos

   ml/kg/dygn


   10

   24


   20

   18,5


   30

   16


   40

   14,5

   Infusionstiden för dygnsdos bör vara minst 8 timmar.

   Administreringssätt

   Vaminolac ges intravenöst i central eller perifer ven tillsammans med glukos och/eller fettemulsion. Osmolaliteten reduceras därigenom i den blandning som når venen och risken för tromboflebit minskar (se 4.8 Biverkningar).

   Blandbarhet

   Till 500 ml Vaminolac kan samtidigt eller var för sig sättas upp till 200 mmol Na+,

   160 mmol K+ som klorid, 35 mmol Ca2+ som glubionat och 15 mmol Mg2+ som sulfat.

   Upp till 30 ml Peditrace kan sättas till 500 ml Vaminolac.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vaminolac®

  Infusionsvätska, lösning 500 milliliter Flaska

  • Varunummer: 108531
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  180 kr

  Jämförpris: 0,36 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?