Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

   80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg, 320 mg/12,5 mg och 320 mg/25 mg filmdragerade tabletter
   valsartan / hydroklortiazid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
   3. Hur du använder Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka är och vad det används för

   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka filmdragerade tabletter innehåller två aktiva substanser, valsartan och hydroklortiazid. Båda substanserna bidrar till att kontrollera högt blodtryck.


   • Valsartan tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”angiotensin-II-receptorblockerare” och som används för att sänka förhöjt blodtryck. Angiotensin II är ett ämne som finns i kroppen och som drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Valsartan verkar genom att hämma effekten av angiotensin II. Detta leder till att kärlen vidgar sig och blodtrycket sjunker.

   • Hydroklortiazid tillhör en läkemedelsgrupp som kallas tiaziddiuretika (kallas även vätskedrivande medel). Hydroklortiazid ökar urinproduktionen vilket också sänker blodtrycket.


   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka används för att behandla högt blodtryck som inte kan sänkas tillräckligt med bara en av substanserna.


   Högt blodtryck ökar belastningen på hjärta och kärl. Om det inte behandlas, kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, och leda till slaganfall (stroke), hjärtsvikt eller njursvikt. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt. En sänkning av blodtrycket till normal nivå minskar risken för dessa sjukdomar.


   Valsartan och hydroklortiazid som finns i Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

   Ta inte Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

   • om du är allergisk (överkänslig) mot valsartan, hydroklortiazid, sulfonamidderivat (substanser som är kemiskt besläktade med hydroklortiazid) eller mot något av övriga innehållsämnen i Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka.

   • under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, - se Graviditet och amning.)

   • om du har svår leversjukdom

   • om du har svår njursjukdom

   • om du inte kan tömma blåsan

   • om du behandlas med en konstgjord njure

   • om ditt kalium- eller natriumvärde i blodet är lägre än normalt eller om kalciumvärdet i blodet är högre än normalt trots behandling

   • om du har gikt.

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren


   Om något av ovanstående gäller dig ska du inte ta detta läkemedel. Tala med din läkare.

   Varningar och försiktighet


   Var särskilt försiktig med Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka:

   • om du tar kaliumsparande läkemedel, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium eller andra läkemedel som ökar mängden kalium i blodet, till exempel heparin. Din läkare kan behöva kontrollera mängden kalium i blodet regelbundet.

   • om du har lågt kaliumvärde i blodet

   • om du har diarré eller svåra kräkningar

   • om du tar höga doser av vätskedrivande tabletter (diuretika)

   • om du har en allvarlig hjärtsjukdom

   • om du har förträngning i njurartärerna

   • om du nyligen har genomgått njurtransplantation (fått en ny njure)

   • om du har hyperaldosteronism. Detta är en sjukdom där dina binjurar bildar för mycket av hormonet aldosteron. Om detta gäller dig, bör Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka inte användas.

   • om du har en lever- eller njursjukdom

   • om du har feber, utslag och ledsmärta, som kan vara tecken på systemisk lupus erythematosus (SLE, en s.k. autoimmun sjukdom)

   • om du har diabetes, gikt eller höga kolesterolvärden eller höga blodfetter i blodet

   • om du fått en allergisk reaktion vid användning av andra blodtryckssänkande medel som tillhör denna läkemedelsgrupp (angiotensin II-receptorblockerare) eller om du har allergi eller astma

   • det kan öka hudens känslighet för sol.

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

   - en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

   - en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.


   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

   Se även informationen under rubriken “Ta inte Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka”

   Användning av Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka till barn eller ungdomar (yngre än 18 år) rekommenderas inte.


   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador (se också ”Graviditet och amning”).

   Andra läkemedel och Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Behandlingseffekten kan påverkas om Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Det kan bli nödvändigt att ändra dosen, vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avbryta behandlingen med ett av läkemedlen. Detta gäller särskilt för följande läkemedel:


   • litium, ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av psykisk sjukdom

   • läkemedel som påverkar eller kan påverkas av kaliumvärdet i blodet, t.ex. digoxin, ett läkemedel för att kontrollera hjärtrytmen, vissa läkemedel mot psykos

   • andra läkemedel som kan öka mängden kalium i blodet, t.ex. kaliumtillägg, saltersättningsmedel som innehåller kalium, kaliumsparande läkemedel, heparin

   • andra läkemedel som kan sänka mängden kalium i blodet, t.ex. kortikosteroider, vissa laxermedel

   • andra diuretika (vätskedrivande medel), läkemedel mot gikt, t.ex. allopurinol, D-vitamin och kalciumtillägg, diabetesmedel (orala medel eller insuliner)

   • andra blodtryckssänkande läkemedel, t.ex. betablockerare eller metyldopa, eller läkemedel som drar ihop blodkärlen eller stimulerar hjärtat, t.ex. noradrenalin eller adrenalin

   • läkemedel som ökar blodsockret, t.ex. diazoxid

   • läkemedel mot cancer, t.ex. metotrexat eller cyklofosfamid

   • smärtlindrande medel

   • läkemedel mot ledinflammation (artrit)

   • muskelavslappande medel, t.ex. tubokurarin

   • antikolinerga läkemedel, t.ex. atropin eller biperiden

   • amantadin (ett medel som används för att förhindra influensa)

   • kolestyramin och kolestipol (läkemedel som används vid höga värden på blodfetter)

   • ciklosporin, ett läkemedel som används vid organtransplantation för att förhindra avstötning

   • vissa antibiotika (tetracykliner), bedövningsmedel och lugnande medel.

   • karbamazepin, ett läkemedel mot kramper.

   • om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna Ta inte Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka” och ” Var särskilt försiktig med Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka”)

   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka med mat, dryck och alkohol

   Du kan ta Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka oberoende av måltider.

   Undvik att ta alkohol tills du har talat med din läkare. Alkohol kan sänka blodtrycket ytterligare och/eller öka risken för att du blir yr eller svimmar.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Graviditet

   Om du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare.

   Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


   Amning

   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma.

   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka i sällsynta fall orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka innehåller hjälpämnen

   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka innehåller laktos. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

   Ta alltid Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka enligt läkarens anvisningar. Det kommer att ge det bästa resultatet och minskar risken för biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.


   Din läkare talar om för dig hur många Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka tabletter som du ska ta. Beroende på behandlingsresultatet kan läkaren höja eller sänka dosen.

   • Vanlig dos av Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka är en tablett per dag

   • Ändra inte dosen eller avbryt behandlingen utan att rådfråga med läkaren

   • Läkemedlet ska tas vid samma tidpunkt varje dag, vanligen på morgonen

   • Du kan ta Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka oberoende av måltider

   • Svälj tabletten med ett glas vatten

   Om du använt för stor mängd av Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

   Om du får svår yrsel och/eller svimmar, lägg dig ned och kontakta omedelbart läkare.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

   Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

   Om du slutar din behandling med Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka kan ditt höga blodtryck förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Dessa biverkningar kan förekomma med vissa frekvenser som definieras enligt följande:


   Mycket vanliga

   kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Mindre vanliga

   kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta

   kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   Mycket sällsynta

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   Har rapporterats

   förekommer hos ett okänt antal användare

   Vissa symtom kan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk vård:


   Kontakta omedelbart läkare om du får symtom på angioödem, såsom:

   • svullet ansikte, tunga eller svalg

   • svårighet att svälja

   • nässelutslag och svårighet att andas.


   Andra biverkningar omfattar:

   Mindre vanliga:

   • hosta

   • lågt blodtryck

   • yr i huvudet

   • uttorkning (med symtom som törst, torrhet i munnen och på tungan, sällan behöva tömma blåsan, mörkfärgad urin, torr hud)

   • smärta i musklerna

   • trötthet

   • stickningar och domningar

   • dimsyn

   • brusande eller surrande i öronen.


   Mycket sällsynta:

   • yrsel

   • diarré

   • smärta i lederna.


   Ingen känd frekvens:

   • svårighet att andas

   • betydligt minskad urinmängd

   • lågt natriumvärde i blodet (ibland med illamående, trötthet, förvirring, olustkänsla, kramper)

   • lågt kaliumvärde i blodet (ibland med muskelsvaghet, muskelkramper, onormal hjärtrytm)

   • lågt värde på vita blodkroppar i blodet (med symtom som feber, hudinfektioner, ont i halsen eller munsår på grund av infektion, svaghet)

   • förhöjt bilirubinvärde i blodet (vilket i allvarliga fall kan ge gul hud och gula ögon)

   • förhöjda värden på ureakväve och kreatinin i blodet (vilket kan tyda på försämrad njurfunktion)

   • förhöjt urinsyravärde i blodet (vilket i allvarliga fall kan utlösa gikt)

   • synkope (svimning).


   Biverkningar som rapporterats för valsartan eller hydroklortiazid var för sig men som inte observerats för Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka:


   Valsartan


   Mindre vanliga

   • känsla av att snurra

   • smärta i buken.


   Ingen känd frekvens

   • hudutslag med eller utan klåda tillsammans med något av följande symtom: feber, smärta i lederna, smärta i musklerna, svullna lymfkörtlar och/eller influensaliknande symtom

   • utslag, rödlila-röda fläckar, feber, klåda (symtom av inflammation i blodkärlen)

   • lågt värde på blodplättar (ibland med ovanliga blödningar eller blåmärken)

   • högt kaliumvärde i blodet (ibland med muskelkramper, onormal hjärtrytm)

   • allergiska reaktioner (med symtom som utslag, klåda, nässelfeber, svårighet att andas eller svårighet att svälja, yrsel)

   • svullnad, framförallt i ansikte och svalg, utslag, klåda

   • förhöjda leverfunktionsvärden

   • minskat hemoglobinvärde och minskad andel röda blodkroppar i blodet (båda kan i allvarliga fall ge blodbrist, anemi)

   • njursvikt.


   Hydroklortiazid


   Vanliga

   • kliande utslag och andra typer av utslag

   • minskad aptit

   • lätt illamående och kräkningar

   • matthet, svimning då man reser sig upp

   • impotens.


   Sällsynta

   • svullnad och blåsor på huden (p.g.a. ökad känslighet för sol)

   • förstoppning, obehag i mage och tarm, leverstörningar (gul hud eller gula ögon)

   • oregelbundna hjärtslag

   • huvudvärk

   • sömnstörningar

   • nedstämdhet (depression)

   • lågt värde på blodplättar (ibland med blödning eller blåmärken under huden).


   Mycket sällsynta

   • inflammation i blodkärlen med symtom som utslag, rödlila-röda fläckar, feber

   • klåda eller röd hud

   • blåsor på läpparna, ögonen eller munnen

   • hudavlossning

   • feber

   • utslag i ansiktet förenat med smärta i lederna

   • muskelsjukdom

   • feber (kutan lupus erythematosus)

   • svår smärta i övre delen av magen, brist på eller låga värden på olika blodkroppar

   • allvarliga allergiska reaktioner

   • svårighet att andas

   • lunginfektion, andfåddhet.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är valsartan och hydroklortiazid.

    Varje Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 80 mg/12,5 mg filmdragerad tablett innehåller 80 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

    Varje Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett innehåller 160 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

    Varje Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/25 mg filmdragerad tablett innehåller 160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

    Varje Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/12,5 mg filmdragerad tablett innehåller 320 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

    Varje Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/25 mg filmdragerad tablett innehåller 320 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

   • Övriga innehållsämnen i tabletten är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, povidon K25 och vattenfri kolloidal kiseldioxid i tablettkärnan samt hypromellos, titandioxid (E171), makrogol, röd järnoxid (E172) – endast i 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg och 320 mg/12,5 mg tabletter, gul järnoxid (E172) – endast i 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg och 320 mg/25 mg tabletter – i filmdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är rosa, ovala, bikonvexa tabletter.
   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är rödbruna, ovala, bikonvexa tabletter.
   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter är ljusbruna, ovala, bikonvexa tabletter.
   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är rosa, ovala, bikonvexa tabletter.
   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/25 mg filmdragerade tabletter är ljusgula, ovala, bikonvexa tabletter.
   Tabletten kan delas i två lika stora delar.


   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg och 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar om 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 280, 56 x 1, 98 x 1, 280 x 1 filmdragerade tabletter i blister.


   Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/12,5 mg och 320 mg/25 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar om 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 280, 56x1, 98x1 och 280x1 filmdragerade tabletter i blister.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Försäljning

   KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige.


   Tillverkare

   KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien.

   TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-12-11


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

  Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 462849
  • Tillverkare: KRKA Sverige AB

  409,65 kr

  Jämförspris: 4,18 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?