Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   320 mg/12,5 mg + 320 mg/25 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4

   Vad innehåller Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är valsartan och hydroklortiazid.

   Varje tablett innehåller 320 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

   Varje tablett innehåller 320 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.


   • Övriga innehållsämnen är:


   Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 320 mg/12,5 mg

   filmdragerade tabletter

   Tablettkärna:

   Mikrokristallin cellulosa, krospovidon, magnesiumstearat,

   kolloidal vattenfri kiseldioxid.

   Dragering:

   Hypromellos, makrogol 4000, talk, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172),

   svart järnoxid (E172).


   Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 320 mg/25 mg

   filmdragerade tabletter

   Tablettkärna:

   Mikrokristallin cellulosa, krospovidon, magnesiumstearat,

   kolloidal vattenfri kiseldioxid.

   Dragering:

   Hypromellos, makrogol 4000, talk, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenien.

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 320 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

   Filmdragerad tablett, rosa, oval, avfasade kanter, märkt med ”NVR” på ena sidan och ”HIL” på andra sidan.


   Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 320 mg/25 mg filmdragerade tabletter

   Gul, oval, filmdragerad tablett med avfasade kanter, märkt med “NVR” på ena sidan och “CTI” på andra sidan.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåValsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 för?

   Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 filmdragerade tabletter innehåller två verksamma substanser, valsartan och hydroklortiazid. Båda substanserna bidrar

   till att kontrollera högt blodtryck.

   Valsartan tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”angiotensin II-receptorblockerare” och används för att sänka förhöjt blodtryck. Angiotensin II är ett ämne som finns i kroppen och som drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Valsartan verkar genom att hämma effekten av angiotensin II. Detta leder till att kärlen vidgar sig och

   blodtrycket sjunker.

   Hydroklortiazidtillhör en läkemedelsgrupp som kallas tiaziddiuretika (kallas även vätskedrivande medel). Hydroklortiazid ökar urinproduktionen, vilket också sänker blodtrycket.


   Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 används för att behandla högt blodtryck som inte kan sänkas tillräckligt med bara en av substanserna.


   Högt blodtryck ökar belastningen på hjärta och kärl. Om det inte behandlas kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, och leda till slaganfall (stroke), hjärtsvikt eller njursvikt. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt. En sänkning av blodtrycket till normal nivå minskar risken för dessa sjukdomar.


   Valsartan och hydroklortiazid som finns i Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i

   denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4

   Använd inte Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4:

   Ta inte Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   • om du är allergisk mot valsartan, hydroklortiazid, sulfonamidderivat (substanser som är kemiskt besläktade med hydroklortiazid) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel .

   • om du är mer än 3 månader gravid (det är också bättre att undvika Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4, under tidig graviditet - se avsnittet

   ”Graviditet och amning”).

   • om du har svår leversjukdom, förstörelse av de små gallvägarna i levern (biliär cirros) vilket leder till att galla ansamlas i levern (kolestas).

   • om du har svår njursjukdom.

   • om du inte kan producera urin (anuri).

   • om du behandlas med konstgjord njure.

   • om ditt kalium- eller natriumvärde i blodet är lägre än normalt eller om kalciumvärdet i blodet är högre än normalt trots behandling.

   • om du har gikt.

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.


   Om något av ovanstående gäller dig ska du inte ta detta läkemedel. Tala med din läkare.

   Var särskilt försiktig med Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4:

   Tala med läkare innan du tar Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   • om du tar kaliumsparande läkemedel, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium eller andra läkemedel som ökar mängden kalium i blodet, till exempel heparin. Din läkare kan behöva kontrollera mängden kalium i blodet regelbundet.

   • om du har lågt kaliumvärde i blodet.

   • om du har diarré eller svåra kräkningar.

   • om du tar höga doser av vätskedrivande läkemedel (diuretika).

   • om du har en allvarlig hjärtsjukdom.

   • om du har hjärtsvikt eller har haft en hjärtinfarkt. Följ din läkares instruktion för startdosen noggrant. Din läkare kan också kontrollera din njurfunktion.

   • om du har förträngning i njurartärerna.

   • om du nyligen har genomgått njurtransplantation (fått en ny njure).

   • om du har hyperaldosteronism. Detta är en sjukdom där dina binjurar bildar för mycket av hormonet aldosteron. Om detta gäller dig, bör inte

   Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 användas.

   • om du har lever- eller njursjukdom.

   • om du någonsin har upplevt svullnad av tunga och ansikte som orsakas av en allergisk reaktion som kallas angioödem när du tar ett annat läkemedel

   (inklusive ACE-hämmare), tala med din läkare.

   Om dessa symtom uppträder när du tar Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4, sluta ta Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 omedelbart och ta det aldrig igen. Se även avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”.

   • om du har feber, utslag och ledsmärta, som kan vara tecken på systemisk lupus erythematosus (SLE, en så kallad autoimmun sjukdom).

   • om du har diabetes, gikt, höga kolesterol- eller triglyceridvärden i blodet.

   • om du fått en allergisk reaktion vid användning av andra blodtryckssänkande medel som tillhör denna läkemedelsgrupp (angiotensin II-receptorblockerare)

   eller om du har allergi eller astma.

   • om din syn försämras eller du får ont i ögonen. Detta kan vara symtom på ökat tryck i ögat och kan inträffa inom några timmar till veckor efter att man tagit Valsartan/Hydrochlorotiazide 2care4. Det kan leda till kvarstående synnedsättning

   om det inte behandlas. Om du tidigare fått en allergisk reaktion mot penicillin eller sulfonamid kan risken för denna biverkning vara högre.

   • eftersom det kan öka hudens känslighet för sol.

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

   – en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har

   diabetesrelaterade njurproblem.

   – aliskiren


   Tala med din läkare om något av detta gäller dig.


   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum. Se även informationen under rubriken ”Ta inte Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4”.


   Du måste berätta för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 rekommenderas inte i början av graviditeten och får inte användas om du är mer än 3 månader gravid eftersom läkemedlet kan orsaka fosterskador om det används i detta skede (se avsnittet ”Graviditet och amning”).


   Barn och ungdomar

   Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 år).

   Intag av Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 med mat och dryck:

   Du kan ta Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 med eller utan mat.


   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Du måste berätta för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid.

   Din läkare råder dig vanligen att sluta ta Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 innan du blir gravid eller så fort du vet att du är gravid och kommer att råda dig att ta ett annat läkemedel istället för Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4. Valsartan/

   Hydrochlorothiazide 2care4 rekommenderas inte i början av graviditeten och får inte tas när du är mer än 3 månader gravid, eftersom det kan orsaka fosterskador

   om det används efter tredje graviditetsmånaden.

   Amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma.

   Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 rekommenderas inte för mödrar som ammar och din läkare kan välja en annan behandling för dig om du vill amma, särskilt om

   ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valsartan/Hydrochlorothiazide

   2care4 påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 i sällsynta fall orsaka yrsel

   och påverka koncentrationsförmågan.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Din läkare kan behöva ändra din dos

   och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avbryta behandlingen med ett av läkemedlen. Detta gäller särskilt för följande läkemedel:

   • litium, ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av psykiska sjukdomar

   • läkemedel eller substanser som kan öka mängden kalium i blodet. Dessa är kaliumtillskott eller saltersättningsmedel som innehåller kalium, kaliumsparande läkemedel och heparin

   • läkemedel som kan minska mängden kalium i blodet, t.ex. diuretika (vätskedrivande), kortikosteroider, laxermedel, karbenoxolon, amfotericin och penicillin G

   • vissa antibiotika (rifamycingruppen), ett läkemedel som används för att skydda mot

   transplantatavstötning (ciklosporin) eller ett antiretroviralt läkemedel mot HIV-/AIDS-infektion (ritonavir). Dessa läkemedel kan förstärka effekten av Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4.

   • läkemedel som kan orsaka ”torsades de pointes” (oregelbundna hjärtslag) såsom antiarytmika (läkemedel mot hjärtproblem) och vissa antipsykotika (mot psykiska sjukdomar)

   • läkemedel som kan minska mängden natrium i blodet, t.ex. antidepressiva, antipsykotika och antiepileptika (mot kramper)

   • läkemedel mot gikt, t.ex. allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon

   • D-vitamin och kalciumtillägg

   • diabetesläkemedel (sådana som intas via munnen t.ex. metformin, eller insulinpreparat)

   • andra blodtryckssänkande läkemedel, inklusive metyldopa, ACE-hämmare (t.ex. enalapril, lisinopril etc.) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4” och ”Varningar och försiktighet”)

   • läkemedel som höjer blodtrycket, t.ex. noradrenalin eller adrenalin

   • digoxin eller andra digitalisglykosider (läkemedel för behandling av hjärtproblem)

   • läkemedel som kan höja blodsockret, t.ex. diazoxid eller betablockerare

   • cytostatika (läkemedel mot cancer), t.ex. metotrexat eller cyklofosfamid

   • smärtstillande medel, t.ex. icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), vilket

   omfattar bl.a. selektiva cyklooxygenas 2-hämmare (Cox 2-hämmare) och acetylsalicylsyra i högre dos än 3 gram per dag

   • muskelavslappande medel, t.ex. tubokurarin

   • antikolinerga läkemedel (används för behandling av flera olika sjukdomar t.ex. krampartade smärtor i magtarmkanalen, kramp i urinblåsan, astma, åksjuka, muskelkramper och Parkinsons sjukdom, samt för att underlätta anestesi)

   • amantadin (används vid Parkinsons sjukdom och även för att behandla eller förhindra vissa virusorsakade sjukdomar)

   • kolestyramin och kolestipol (läkemedel som främst används vid höga lipidvärden (fettämnen) i blodet)

   • ciklosporin, ett läkemedel som används vid organtransplantation för att förhindra avstötning

   • alkohol, sömntabletter och anestetika (läkemedel med sömngivande eller bedövande effekt som t.ex. används vid operationer)

   • jodkontrastmedel (används vid bildundersökning).

   3. HUR DU ANVÄNDER VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.

   Det kommer att ge det bästa resultatet och minskar risken för biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som

   planerat även om du känner dig bra.


   Din läkare talar om för dig hur många Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4-tabletter som du ska ta.

   Beroende på behandlingsresultatet kan läkaren höja eller sänka dosen.

   • Rekommenderad dos av Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 är en tablett per dag.

   • Ändra inte dosen eller avbryt behandlingen utan att rådgöra med läkaren.

   • Läkemedlet ska tas vid samma tidpunkt varje dag, vanligen på morgonen.

   • Du kan ta Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 med eller utan mat.

   • Svälj Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 med ett glas vatten.

   Om du använder mera Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 än du borde:

   Om du får svår yrsel och/eller svimmar, lägg dig ned och kontakta omedelbart läkare.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, apotek, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4:

   Om du glömmer ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 avslutas:

   Om du slutar din behandling med Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 kan ditt höga blodtryck förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk vård:


   Du ska kontakta din läkare omedelbart om du får symtom på angioödem, såsom:

   • svullet ansikte, tunga eller svalg

   • svårighet att svälja

   • nässelutslag och svårighet att andas.


   Om du får något av dessa symtom ska du sluta ta Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 och kontakta läkare omedelbart (se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).


   Andra biverkningar är:


   Mindre vanliga, förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare

   • hosta

   • lågt blodtryck

   • yr i huvudet

   • uttorkning (med symtom som törst, torrhet i munnen och på tungan, sällan behöva tömma blåsan, mörkfärgad urin, torr hud)

   • smärta i musklerna

   • trötthet

   • stickningar och domningar

   • dimsyn

   • brusande och surrande i öronen.


   Mycket sällsynta, förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

   • yrsel

   • diarré

   • smärta i lederna.


   Ingen känd frekvens enligt tillgängliga data

   • svårigheter att andas

   • betydligt minskad urinmängd

   • lågt natriumvärde i blodet (som kan utlösa trötthet, förvirring, muskelryckningar och/eller kramper i svåra fall)

   • lågt kaliumvärde i blodet (ibland med muskelsvaghet, muskelkramper, onormal hjärtrytm)

   • lågt värde på vita blodkroppar i blodet (med symtom som feber, hudinfektioner, ont i halsen eller munsår på grund av infektion, svaghet)

   • förhöjt bilirubinvärde i blodet (vilket i allvarliga fall kan ge gul hud och gula ögon)

   • förhöjda värden på ureakväve och kreatinin i blodet (vilket kan tyda på försämrad njurfunktion)

   • förhöjt urinsyravärde i blodet (vilket i allvarliga fall kan utlösa gikt)

   • synkope (svimning).


   Följande biverkningar har rapporterats för produkter som innehåller valsartan eller hydroklortiazid:


   Valsartan


   Mindre vanliga, förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare

   • känsla av att snurra

   • smärta i buken.


   Ingen känd frekvens enligt tillgängliga data

   • blåsbildning på huden (tecken på hudinflammation, även kallat bullös dermatit)

   • hudutslag med eller utan klåda tillsammans med något av följande symtom: feber, smärta i lederna, smärta i musklerna, svullna lymfkörtlar och/eller

   influensaliknande symtom

   • utslag, rödlila-röda fläckar, feber, klåda (symtom på inflammation i blodkärlen)

   • lågt värde på blodplättar (ibland med ovanliga blödningar eller blåmärken)

   • högt kaliumvärde i blodet (ibland med muskelkramper, onormal hjärtrytm)

   • allergiska reaktioner (med symtom som utslag, klåda, nässelfeber, svårighet att andas eller svårighet att svälja, yrsel)

   • svullnad framförallt i ansikte och svalg, utslag, klåda

   • förhöjda leverfunktionsvärden

   • minskat hemoglobinvärde och minskad andel röda blodkroppar i blodet (båda kan i allvarliga fall ge blodbrist (anemi))

   • njursvikt

   • låga nivåer av natrium i blodet (som kan utlösa trötthet, förvirring, muskelryckningar och/eller kramper i svåra fall).


   Hydroklortiazid


   Mycket vanliga, förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   • låg kaliumhalt i blodet

   • förhöjd lipidhalt i blodet.


   Vanliga, förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

   • låg natriumhalt i blodet

   • låg magnesiumhalt i blodet

   • hög urinsyrehalt i blodet

   • kliande utslag och andra typer av utslag

   • minskad aptit

   • lätt illamående och kräkningar

   • yrsel, svimning då man reser sig upp

   • oförmåga att få eller bibehålla erektion.


   Sällsynta, förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

   • svullnad och blåsor i huden (på grund av ökad känslighet för sol)

   • hög kalciumhalt i blodet

   • högt blodsocker

   • socker i urinen

   • försämrad ämnesomsättningsstatus vid diabetes

   • förstoppning, diarré, obehag i mage och tarm, leverstörningar (som kan visa sig som gul hud och gula ögon)

   • oregelbundna hjärtslag

   • huvudvärk

   • sömnstörningar

   • nedstämdhet (depression)

   • lågt värde på blodplättar (ibland med blödning eller blåmärken under huden)

   • yrsel

   • stickningar eller domningar

   • synrubbningar.


   Mycket sällsynta, förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

   • inflammation i blodkärlen med symtom som utslag, rödlila-röda fläckar, feber (vaskulit)

   • utslag, klåda, nässelutslag, problem med att andas eller svälja, yrsel (överkänslighetsreaktioner)

   • allvarlig hudsjukdom som orsakar utslag, rodnad hud, blåsor på läppar, ögon eller mun, fjällande hud, feber (toxisk epidermal nekrolys)

   • utslag i ansiktet, smärta i lederna, muskelsjukdom, feber (lupus erythematosus)

   • svår smärta i övre delen av magen (pankreatit, dvs. inflammation i bukspottkörteln)

   • andningssvårigheter med feber, hosta, väsande/pipande andning, andfåddhet (respiratorisk distress med pneumonit och lungödem)

   • feber, halsont eller täta infektioner (agranulocytos)

   • blek hud, trötthet, andfåddhet, mörk urin (hemolytisk anemi)

   • feber, halsont eller sår i munslemhinnan på grund av infektioner (leukopeni)

   • förvirring, trötthet, muskelryckningar och spasmer, snabb andning (hypokloremisk alkalos).


   Ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data

   • svaghet, blåmärken och täta infektioner (aplastisk anemi)

   • drastiskt minskade urinmängder (kan vara tecken på njursjukdom eller njursvikt)

   • försämrad syn eller ont i ögonen på grund av högt tryck (kan vara tecken på akut

   trångvinkelglaukom)

   • utslag, rodnad hud, blåsor på läppar, ögon eller mun, fjällande hud, feber (kan vara tecken på erythema multiforme)

   • muskelkramper

   • feber (pyrexi)

   • svaghet (asteni).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

   5. FÖRVARING AV VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   • Använd inte tabletter från en Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4-förpackning som är skadad eller visar tecken på att ha öppnats tidigare.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa

   åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-11-16.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4

  Filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 537927
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  969,63 kr

  Jämförspris: 9,89 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?