Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Valsartan 2care4

   80, 160 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR VALSARTAN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER VALSARTAN 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER VALSARTAN 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV VALSARTAN 2CARE4

   Vad innehåller Valsartan 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är valsartan.

   – Varje filmdragerad tablett innehåller 80 mg valsartan.

   – Varje filmdragerad tablett innehåller 160 mg valsartan

   – Övriga innehållsämnen är: tablettkärna:

   laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa,

   krosskaramellosnatrium, povidon K29-K32, talk,

   magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid;

   Filmdragering: polyvinylalkohol, makrogol

   3350, talk, lecitin (innehåller sojaolja) (E322),

   titaniumdioxide (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172)

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Actavis Ltd., Zejtun, Malta.

   Balkanpharma-Dupnitsa AD, Dupnitsa, Bulgarien.

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR VALSARTAN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Valsartan 2care4 80 mg tabletter: rosa, ovala,

   bikonvexa, filmdragerade tabletter, 8 mm i diameter

   med brytskåra på båda sidorna och märkt med ”V” på en sida.


   Valsartan 2care4 160 mg tabletter: gula, ovala,

   bikonvexa, filmdragerade tabletter, 15 x 6.5 mm

   med brytskåra på en sida och märkt med ”V” på andra sidan.


   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåValsartan 2care4 för?

   Valsartan 2care4 tillhör en läkemedelklass

   som kallas angiotensin II-receptorblockerare

   och används för att sänka förhöjt blodtryck.

   Angiotensin II är ett ämne som finns i kroppen och

   som drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket.

   Valsartan 2care4 verkar genom att hämma effekten

   av angiotensin II. Detta leder till att kärlen vidgar

   sig och blodtrycket sjunker.


   Valsartan 2care4 80 mg och 160 mg filmdragerade

   tabletter kan användas vid tre olika tillstånd:

   för behandling av högt blodtryck hos vuxna

   hos barn och ungdomar från 6 till 18 år. Högt

   blodtryck ökar belastningen på hjärta och kärl.

   Om det inte behandlas kan det skada blodkärlen

   i hjärnan, hjärtat och njurarna, och leda till

   slaganfall (stroke), hjärtsvikt eller njursvikt.

   Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt. En

   sänkning av blodtrycket till normal nivå minskar

   risken för dessa sjukdomar.

   för behandling av vuxna patienter som

   nyligen har haft en hjärtattack (hjärtinfarkt).

   ”Nyligen” betyder här mellan 12 timmar och 10 dagar.

   för behandling av symtomatiskhjärtsvikt

   hos vuxna patienter. Valsartan 2care4

   används när en läkemedelsklass som kallas

   ACE-hämmare (ett läkemedel för behandling

   av hjärtsvikt) inte kan användas eller

   som tillägg till ACE-hämmare när andra

   läkemedel för behandling av hjärtsvikt inte

   kan användas. Symtom på hjärtsvikt är till

   exempel andfåddhet och svullna fötter och

   ben på grund av vätskeansamling. Hjärtsvikt

   orsakas av hjärtmuskeln inte orkar pumpa

   runt blodet tillräckligt för att försörja hela

   kroppen med blod.


   Valsartan som finns i Valsartan 2care4 kan också

   vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

   inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare,

   apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

   om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER VALSARTAN 2CARE4

   Använd inte Valsartan 2care4:

   Använd inte Valsartan 2care4

   • om du är allergisk mot valsartan, sojaolja,

   jordnötsolja eller något annat innehållsämne i

   detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har svår leversjukdom.

   • Gravida kvinnor ska inte använda Valsartan

   2care4 under de 6 sista månaderna av

   graviditeten. (Även tidigare under graviditeten

   är det bra att undvika Valsartan 2care4, se

   Graviditet och amning).

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion

   och du behandlas med ett blodtryckssänkande

   läkemedel som innehåller aliskiren.


   Om något av detta gäller dig ska du inte ta

   Valsartan 2care4.

   Var särskilt försiktig med Valsartan 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du

   använder Valsartan 2care4

   • om du har leversjukdom.

   • om du har svår njursjukdom eller om du genomgår dialys.

   • om du har förträngning i njurartärerna.

   • om du nyligen har genomgått

   njurtransplantation (fått en ny njure).

   • om du behandlas efter att ha haft en hjärtinfarkt eller om

   du har hjärtsvikt, din läkare kan då kontrollera din njurfunktion.

   • om du har annan allvarlig hjärtsjukdom än hjärtsvikt eller hjärtinfarkt.

   • om du någonsin har upplevt svullnad av tunga

   och ansikte som orsakas av en allergisk reaktion

   som kallas angioödem när du tar ett annat

   läkemedel (inklusive ACE-hämmare), tala med

   din läkare. Om dessa symtom uppträder när

   du tar Valsartan 2care4, sluta ta läkemedlet

   omedelbart och ta det aldrig igen. Se även

   avsnitt 4,”Eventuella biverkningar”.

   • om du tar läkemedel som ökar mängden kalium

   i blodet. Dessa är till exempel kaliumtillägg

   eller saltersättningsmedel innehållande kalium,

   kaliumsparande läkemedel och heparin. Det kan

   vara nödvändigt att kontrollera mängden kalium

   i ditt blod med jämna mellanrum.

   • om du är under 18 år och du tar Valsartan

   2care4 samtidigt med andra läkemedel som

   hämmar renin-angiotensin-aldosteronsystemet

   (läkemedel som sänker blodtrycket), kan din

   läkare behöva kontrollera mängden kalium i ditt

   blod med jämna mellanrum.

   • om du lider av aldosteronism. Detta är en

   sjukdom där dina binjurar bildar för mycket av

   hormonet aldosteron. Om detta gäller dig, bör

   inte Valsartan 2care4 användas.

   • om du har förlorat mycket vätska (dehydrering)

   på grund av diarré eller kräkningar eller om du

   tar höga doser urindrivande medel (diuretika).

   • Om du tror att du är gravid eller blir gravid under

   behandlingen, kontakta din läkare. Valsartan

   2care4 rekommenderas inte under graviditet och

   ska inte användas under de 6 sista månaderna

   av graviditeten eftersom det då kan orsaka

   fosterskador, se Graviditet och amning.

   • Om du tar något av följande läkemedel som

   används för att behandla högt blodtryck:

   • en ACE-hämmare (till exempel enalapril,

   lisinopril, ramipril), särskilt om du har

   diabetesrelaterade njurproblem.

   • aliskiren.

   • om du behandlas med en ACE-hämmare

   tillsammans med vissa andra läkemedel

   som du tar för att behandla din

   hjärtsvikt, som kallas för MR-antagonister

   (mineralkortikoidreceptor-antagonister) (till

   exempel spironolakton, eplerenon) eller

   betablockerare (t.ex. metoprolol).


   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion,

   blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i

   blodet med jämna mellanrum.


   Om något av detta gäller dig skall du tala om det

   för din läkare innan du tar Valsartan 2care4.

   Intag av Valsartan 2care4 med mat och dryck:

   Du kan ta Valsartan 2care4 oberoende av måltider.

   Graviditet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   använder detta läkemedel.


   Om du tror att du är gravid eller blir gravid

   under behandlingen, kontakta din läkare.

   Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta

   Valsartan 2care4 före graviditet eller så snart du

   vet att du är gravid och istället rekommendera

   ett annat läkemedel till dig. Valsartan 2care4

   bör inte användas i början av graviditeten och

   ska inte användas under de 6 sista månaderna

   av graviditeten eftersom det då kan orsaka

   fosterskador.

   Amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   använder detta läkemedel.


   Berätta för din läkare om du ammar

   eller tänker börja amma. Valsartan 2care4

   rekommenderas inte vid amning och din läkare

   kan välja en annan behandling till dig om du

   vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är

   nyfött eller föddes för tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Innan du kör fordon, använder verktyg eller

   maskiner, eller utför aktiviteter som kräver

   koncentration, se till att du vet hur Valsartan

   2care4 påverkar dig. Liksom många andra läkemedel

   för behandling av högt blodtryck kan Valsartan

   2care4 i sällsynta fall orsaka yrsel och påverka

   koncentrationsförmågan.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på grund av

   deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av

   dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt.

   Läs därför all information i denna bipacksedel

   för vägledning. Diskutera med din läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Valsartan 2care4:

   Valsartan 2care4 innehåller laktos och sojaolja

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

   läkare innan du tar detta läkemedel.

   Valsartan 2care4 innehåller sojaolja. Om du är

   allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte

   använda detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Använd inte Valsartan 2care4

   • om du är allergisk mot valsartan, sojaolja,

   jordnötsolja eller något annat innehållsämne i

   detta läkemedel.

   • om du har svår leversjukdom.

   • Gravida kvinnor ska inte använda Valsartan

   2care4 under de 6 sista månaderna av

   graviditeten. (Även tidigare under graviditeten

   är det bra att undvika Valsartan 2care4, se

   Graviditet och amning).

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion

   och du behandlas med ett blodtryckssänkande

   läkemedel som innehåller aliskiren.

   Om något av detta gäller dig ska du inte ta

   Valsartan 2care4.

   3. HUR DU ANVÄNDER VALSARTAN 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller

   apotekspersonalens anvisningar, så att du får

   bäst resultat och minskar risken för biverkningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker. Personer med högt blodtryck känner ofta

   inte av några symtom på detta. Många känner sig

   som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina

   läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.


   Barn och ungdomar (från 6 till 18 år) med högt blodtryck

   Hos patienter som väger mindre än 35 kg är en

   vanlig dos 40 mg valsartan en gång dagligen.

   Hos patienter som väger 35 kg eller mer är den

   vanliga startdosen 80 mg valsartan en gång

   dagligen.

   I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser

   (dosen kan ökas till 160 mg och till högst 320 mg).


   Vuxna patienter med högt blodtryck: Vanlig dos är

   80 mg dagligen. I vissa fall kan din läkare ordinera

   högre doser (t.ex. 160 mg eller 320 mg) eller

   kombinera Valsartan 2care4 med ett annat läkemedel

   (t.ex. ett diuretikum).


   Vuxna patienter efter nyligen inträffad hjärtinfarkt:

   Efter en hjärtinfarkt inleds behandlingen i allmänhet

   redan efter 12 timmar, vanligen med en låg dos om

   20 mg två gånger dagligen. Du får dosen 20 mg genom

   att dela 40 mg-tabletten. Din läkare kommer att gradvis öka

   denna dos under flera veckor till högst 160 mg två

   gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som

   enskild patient tolererar.

   Valsartan 2care4 kan ges tillsammans med annan

   behandling för hjärtattack och din läkare bedömer

   vilken behandling som är lämplig.


   Vuxna patienter med hjärtsvikt: Den vanliga

   startdosen är 40 mg två gånger dagligen. Din läkare

   kommer att gradvis öka dosen under flera veckor till

   högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror

   på vad du som enskild patient tolererar.

   Valsartan 2care4 kan ges tillsammans med annan

   behandling för hjärtsvikt och din läkare bedömer

   vilken behandling som är lämplig.

   Administrering

   Du kan ta Valsartan 2care4 oberoende av måltider.

   Svälj Valsartan 2care4 med ett glas vatten.

   Ta Valsartan 2care4 vid ungefär samma tidpunkt

   varje dag.

   Om du använder mera Valsartan 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning

   av risken samt rådgivning.


   Om du får svår yrsel och/eller svimmar, lägg dig ned

   och kontakta omedelbart läkare.

   Om du glömt att ta Valsartan 2care4:

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du

   kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos,

   hoppa då över den missade dosen.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Valsartan 2care4 avslutas:

   Om du slutar din behandling med Valsartan 2care4

   kan din sjukdom förvärras. Sluta inte att ta din

   medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel,

   kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka

   biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vissa symtom kräver omedelbar medicinsk vård:

   Om du får symtom på angioödem (en specifik

   allergisk reaktion), såsom:

   • svullet ansikte, läppar, tunga eller svalg

   • svårighet att andas eller att svälja

   • nässelutslag, klåda


   Om du får något av detta, uppsök omedelbart läkare.


   Övriga biverkningar är:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • yrsel

   • lågt blodtryck med eller utan symtom såsom

   yrsel och svimning vid resande till stående

   • försämrad njurfunktion (tecken på nedsatt njurfunktion)


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • angioödem (se avsnitt ”Vissa symtom kräver omedelbar medicinsk vård”)

   • plötslig medvetslöshet (synkope)

   • känsla av att det snurrar (vertigo)

   • kraftigt minskad njurfunktion (tecken på akut njursvikt)

   • muskelkramper, onormal hjärtrytm (tecken på hyperkalemi)

   • andfåddhet, svårighet att andas i liggande

   ställning, svullna fötter eller ben (tecken på hjärtsvikt)

   • huvudvärk

   • hosta

   • buksmärta

   • illamående

   • diarré

   • trötthet

   • svaghet


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • blåsbildning på huden (tecken på

   hudinflammation, även kallat bullös dermatit)

   • allergiska reaktioner med utslag, klåda och

   nässelutslag, symtom: som feber, svullna leder

   och ledvärk, muskelvärk, svullna lymfknutor

   och/eller influensaliknande symtom kan inträffa (tecken på serumsjuka)

   • lilaaktiga-röda prickar, feber, klåda (tecken på

   inflammation i blodkärl, även kallat vaskulit)

   • ovanliga blödningar eller blåmärken (tecken på trombocytopeni)

   • muskelsmärta (myalgi)

   • feber, halsont eller munsår på grund av

   infektioner (symtom på låg nivå av vita

   blodkroppar, även kallat neutropeni) sänkt

   hemoglobinnivå och minskad andel röda

   blodkroppar i blodet (vilket i svåra fall kan leda till anemi)

   • förhöjd kaliumnivå i blodet (vilket i svåra fall

   kan ge muskelkramper, onormal hjärtrytm)

   • förhöjda leverfunktionsvärden (vilket kan

   tyda på leverskada) omfattande en förhöjd

   bilirubinnivå i blodet (vilket i svåra fall kan ge

   gulfärgning av hud och ögon)

   • förhöjd nivå av ureakväve i blodet och förhöjd

   nivå av serumkreatinin (vilket kan tyda på

   onormal njurfunktion)

   • låg nivå av natrium i blodet (som kan utlösa

   trötthet, förvirring, muskelryckningar och/eller kramper i svåra fall)

   • utslag, klåda


   Frekvensen av vissa biverkningar kan variera

   beroende på ditt tillstånd. Till exempel förekom

   biverkningar såsom yrsel och minskad njurfunktion

   mindre ofta hos vuxna patienter som behandlades

   för högt blodtryck än hos vuxna patienter som

   behandlades för hjärtsvikt eller efter en nyligen

   inträffad hjärtinfarkt.


   Biverkningar hos barn och ungdomar är liknande de

   som setts hos vuxna.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

   som inte nämns i denna information. Du kan också

   rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket,

   Box 26, SE-751 03 Uppsala.

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

   att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. FÖRVARING AV VALSARTAN 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen

   och blisterförpackningen efter Utg. dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

   kastar läkemedel som inte längre används. Dessa

   åtgärder är till för att skydda miljön.


   PVC/PE/PVDC-Al blisterförpackning: Förvaras vid

   högst 30°C.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-06-23

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Valsartan 2care4

  Filmdragerad tablett 160 mg 50 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 541212
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  136,12 kr

  Jämförspris: 2,72 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?