Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Valganciclovir Teva

   450 mg filmdragerade tabletter
   valganciklovir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Valganciclovir Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Valganciclovir Teva
   3. Hur du använder Valganciclovir Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Valganciclovir Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Valganciclovir Teva är och vad det används för

   Valganciclovir Teva tillhör en grupp läkemedel som verkar direkt så att de förhindrar förökningen av virus. Det aktiva innehållsämnet, valganciklovir, omvandlas i kroppen till ganciklovir. Ganciklovir förhindrar ett virus som kallas cytomegalovirus (CMV) från att förökas och angripa friska celler. Hos patienter med försvagat immunförsvar kan CMV orsaka infektioner i kroppens olika organ, vilka t.o.m. kan vara livshotande.

   Valganciclovir Teva används för:

   • behandling av CMV-infektioner i ögats näthinna hos patienter med AIDS (s.k. förvärvat immunbristsyndrom). CMV-infektion i ögats näthinna kan orsaka synproblem och även blindhet.

   • att förhindra CMV-infektioner hos vuxna och barn som inte själva är infekterade med CMV, men som fått ett organtransplantat från någon som var infekterad med CMV.

   Valganciklorvir som finns i Valganciclovir Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Valganciclovir Teva

   Använd INTE Valganciclovir Teva

   • om du är allergisk mot valganciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot ganciklovir, aciklovir eller valaciklovir, vilka alla är läkemedel som används för behandling av andra virusinfektioner.

   • om du ammar

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Valganciclovir Teva.

   Var särskilt försiktig med Valganciclovir Teva

   • om du har ett för litet antal vita blodkroppar, röda blodkroppar eller blodplättar (små celler som är inblandade i blodets koagulation) i blodet. Din läkare kommer att utföra blodtester innan du börjar ta Valganciclovir Teva tabletter och fler tester kommer att tas under tiden du använder tabletterna.

   • om du genomgår strålbehandling eller hemodialys

   • om du har njurproblem. Din läkare kan behöva förskriva en lägre dos till dig och dina blodvärden kan behöva kontrolleras ofta under behandlingen.

   • om du för närvarande tar ganciklovir kapslar och din läkare vill att du byter till Valganciclovir Teva tabletter. Det är viktigt att du inte tar fler tabletter än du blir ordinerad av din läkare, annars finns en risk för överdosering.

   Andra läkemedel och Valganciclovir Teva

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Om du tar andra läkemedel samtidigt som Valganciclovir Teva kan kombinationen påverka mängden läkemedel som upptas i ditt blod eller möjligen orsaka skadliga effekter. Tala om för din läkare om du redan tar läkemedel som innehåller något av följande:

   • imipenem-cilastatin (antibiotika). Kan orsaka krampanfall om det tas med Valganciclovir Teva

   • zidovudin, didanosin eller liknande läkemedel som används för att behandla AIDS

   • probenecid (läkemedel mot gikt). Mängden ganciklovir i blodet kan öka om probenecid och Valganciclovir Teva tas samtidigt

   • mykofenolatmofetil (används efter transplantation)

   • vinkristin, vinblastin, adriamycin, hydroxiurea eller liknande läkemedel mot cancer

   • cidofovir, foskarnet eller nukleosidanaloger mot virusinfektioner

   • trimetoprim, kombinationer med trimetoprim/sulfa och dapson (antibiotika)

   • pentamidin (läkemedel för att behandla parasiter eller lunginfektioner)

   • flucytosin eller amfotericin B (medel mot svamp)

   Valganciclovir Teva med mat och dryck

   Valganciclovir Teva bör tas i samband med föda. Om du av någon orsak inte kan äta, ska du ändå ta ditt läkemedel som vanligt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Ta INTE Valganciclovir Teva om du är gravid, ifall inte läkaren uttryckligen uppmanar dig att göra så. Om du är gravid eller planerar en eventuell graviditet MÅSTE du tala om detta för läkaren. Intag av Valganciclovir Teva under pågående graviditet kan vara till skada för fostret.

   Amning

   Ta INTE Valganciclovir Teva om du ammar. Om läkaren önskar påbörja en medicinering med Valganciclovir Teva MÅSTE DU SLUTA amma innan du inleder läkemedelsbehandlingen.

   Fertilitet

   Kvinnor i fertil ålder

   Kvinnor i fertil ålder MÅSTE använda någon effektiv preventivmetod då de använder Valganciclovir Teva.

   Män

   Män, vars partner kan bli gravid, ska använda kondom medan de behandlas med Valganciclovir Teva samt i 90 dagar efter avslutad behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör INTE bil och använd inte verktyg eller maskiner om du upplever yrsel, trötthet, skakningar eller förvirring medan du behandlas med Valganciclovir Teva.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Valganciclovir Teva innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Valganciclovir Teva

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Du måste hantera tabletterna varsamt. Tabletterna FÅR INTE delas eller krossas. Du ska svälja tabletterna hela och de bör, om möjligt, tas tillsammans med föda. Om du av misstag skulle råka vidröra skadade tabletter, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Om något pulver från tabletterna kommer i ögonen, skölj ögonen med sterilt eller rent vatten (om sterilt vatten inte finns att tillgå).

   Ta alltid det antal tabletter som läkaren ordinerat. Detta för att undvika överdosering.

   Valganciclovir Teva bör alltid tas i samband med måltid då detta är möjligt (se avsnitt 2).

   Vuxna

   Förebyggande av CMV-infektion hos organtransplanterade patienter

   Du ska börja ta detta läkemedel inom 10 dagar efter transplantationen. En vanlig dos är två tabletter EN gång dagligen. Du ska fortsätta med denna dos upp till 100 dagar efter transplantationen. Om du har fått ett njurtransplantat, kan läkaren möjligen råda dig att ta tabletterna i 200 dagar.

   Behandling av aktiva CMV-infektioner i ögats näthinna hos patienter med AIDS (så kallad induktionsbehandling)

   En vanlig dos är två tabletter Valganciclovir Teva TVÅ gånger dagligen i 21 dagar (tre veckor). Ta inte denna dos i mer än 21 dagar, såvida inte läkaren säger till dig att göra så, eftersom risken för biverkningar kan öka.

   Långtidsbehandling för att förebygga återkommande aktiv infektion hos AIDS-patienter med CMV-infektioner i ögats näthinna (så kallad underhållsbehandling)

   En vanlig dos är två tabletter Valganciclovir Teva EN gång dagligen. Du bör försöka ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Läkaren kommer att tala om för dig hur länge du ska fortsätta ta Valganciclovir Teva. Om din näthinneinflammation skulle försämras medan du tar denna dos, kan din läkare be dig att upprepa induktionsbehandlingen (se ovan) eller besluta sig för att ordinera dig någon annan medicin för att behandla CMV-infektionen.

   Äldre

   Användning av Valganciclovir Teva har inte studerats hos äldre.

   Nedsatt njurfunktion

   Om dina njurar inte fungerar som normalt kan läkaren instruera dig att ta färre tabletter per dag eller att endast ta tabletterna på vissa veckodagar. Det är mycket viktigt att du endast tar det antal tabletter som din läkare ordinerat.

   Nedsatt leverfunktion

   Användning av Valganciclovir Teva har inte studerats hos patienter med leverproblem.

   Användning för barn och ungdomar

   Förebyggande av CMV-sjukdom hos organtransplanterade patienter

   Barn ska börja ta detta läkemedel inom 10 dagar efter transplantationen. Dosen som ges varierar beroende på barnets storlek och ska tas EN gång dagligen. Din läkare kommer att besluta om den mest lämpliga dosen baserat på ditt barns längd, vikt och njurfunktion. Du ska fortsätta med denna dos upp till 100 dagar efter transplantationen. Om ditt barn har fått ett njurtransplantat kan din läkare råda dig att läkemedlet ska tas i 200 dagar.

   Om du använt för stor mängd av Valganciclovir Teva

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ett intag av alltför många tabletter kan orsaka allvarliga biverkningar och framförallt ha negativ inverkan på blod och njurar. Du kan behöva sjukhusvård.

   Om du har glömt att använda Valganciclovir Teva

   Om du glömt att ta dina tabletter ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det och ta nästa dos vid den vanliga tiden. Ta INTE dubbel dos för att kompensera för glömda tabletter.

   Om du slutar att använda Valganciclovir Teva

   Sluta INTE ta detta läkemedel såvida inte din läkare säger till dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska reaktioner

   Upp till 1 av 100 personer kan få en plötslig och allvarlig allergisk reaktion mot valganciklovir (anafylaktisk chock). SLUTA ta Valganciclovir Teva och uppsök omedelbart akutmottagningen på närmaste sjukhus om du upplever något av följande:

   • upphöjda och kliande hudutslag (nässelutslag)

   • plötslig svullnad i svalg, ansikte, läppar eller mun, vilket kan orsaka svälj- och andningssvårigheter

   • plötslig svullnad av händer, fötter eller vrister.

   Biverkningar som förekommit under behandling med valganciklovir eller ganciklovir redovisas nedan:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Påverkan på blodet: Sänkt antal vita blodkroppar i blodet (neutropeni), vilket gör att du lättare kan få infektioner. Minskning av röda blodkroppar som transporterar syre (anemi), vilket kan orsaka trötthet och andfåddhet när du tränar.

   • Påverkan på andningen: Andfåddhet eller andningssvårigheter.

   • Påverkan på mage och tarm: Diarré.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Påverkan på blodet: Sänkt antal leukocyter (blodkroppar som bekämpar infektion) i blodet (leukopeni). Sänkt antal blodplättar i blodet (trombocytopeni), vilket kan orsaka blåmärken och blödningar. Sänkt antal av flera olika typer av blodkroppar på samma gång (pancytopeni).

   • Påverkan på nervsystemet: Huvudvärk, sömnsvårigheter (insomnia), smakstörningar (dysgeusi), minskad känsel vid beröring (hypestesi), myrkrypningar och stickningar i huden (parestesi), förlust av känsel i händer eller fötter (perifer neuropati), yrsel och krampanfall (konvulsioner).

   • Påverkan på ögonen: Ögonsmärta, svullnad i ögat (ödem), näthinneavlossning, glaskroppsgrumlingar.

   • Påverkan på öronen: Öronvärk.

   • Påverkan på andningen: Hosta.

   • Påverkan på mage och matsmältning: Illamående och kräkningar, magsmärtor, förstoppning, gasbesvär, matsmältningsproblem (dyspepsi) och sväljsvårigheter (dysfagi).

   • Påverkan på huden: Hudinflammation (dermatit), klåda (pruritus) och nattliga svettningar.

   • Effekt på muskler, leder eller skelett: Ryggsmärta, smärta i muskler (myalgi) eller leder (artralgi), stela muskler (rigor) och muskelkramper.

   • Infektioner: Svampinfektioner i munnen (oral candidiasis), infektioner orsakade av bakterier eller virus i blodet, inflammation i underhudens bindväv (cellulit), inflammation eller infektion i njurarna eller urinblåsan.

   • Påverkan på levern: Förhöjd halt av vissa leverenzymer, vilket endast kan upptäckas vid blodprov.

   • Påverkan på njurarna: Förändrad njurfunktion.

   • Inverkan på matlusten: aptitlöshet (anorexi), viktminskning.

   • Allmänna symtom: Trötthet, feber, smärta, bröstsmärtor, kraftlöshet (asteni) och allmän sjukdomskänsla (obehag).

   • Påverkan på humör och beteende: Depression, oro, förvirring eller onormala tankar.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Påverkan på hjärtat: Förändrad hjärtrytm (arytmi).

   • Påverkan på cirkulationen: Lågt blodtryck (hypotoni), vilket kan göra att du känner dig yr eller svimmar.

   • Påverkan på blodet: Minskad produktion av blodkroppar i benmärgen.

   • Påverkan på nervsystemet: Skakningar eller darrningar (tremor).

   • Påverkan på ögonen: Röda och svullna ögon (konjunktivit), synstörningar.

   • Påverkan på öronen: Dövhet.

   • Påverkan på mage och matsmältning: Utspänd buk, munsår, inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), vilket kan orsaka svåra smärtor i buken och ryggen.

   • Påverkan på huden: Håravfall (alopeci), kliande hudutslag eller svullnad (urtikaria), torr hud.

   • Påverkan på njurarna: Blod i urinen (hematuri) eller njursvikt.

   • Påverkan på levern: Förhöjd halt av ett leverenzym som kallas alaninaminotransferas (vilket endast kan upptäckas med blodprov).

   • Påverkan på fertiliteten: Infertilitet hos män.

   • Påverkan på humör eller beteende: Ovanliga förändringar i humör och beteende; förlorad verklighetskontakt, så som att höra röster och se saker som inte finns där; upprördhet.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Påverkan på blodet: Minskad produktion av alla typer av blodkroppar (röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar) i benmärgen.

   Separation av den inre delen av ögat (näthinneavlossning) har endast inträffat hos AIDS-patienter som behandlats med Valganciclovir Teva för CMV-infektion.

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Biverkningarna som rapporterats hos barn och ungdomar liknar biverkningarna som rapporterats för vuxna.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Valganciclovir Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg. dat.” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är 450 mg valganciklovir, vilket ingår i form av 496,3 mg valganciklovirhydroklorid

   • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa (E460(i)), mannitol (E421), magnesiumstearat (E572), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551) och krospovidon typ A (E1202). Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är hypromellos (E464), laktosmonohydrat, titandioxid (E171), triacetin (E1518) och röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Valganciclovir Teva är ovala, rosa, filmdragerade tabletter med fasade kanter, med ”93” präglat på ena sidan och”5465” präglat på andra sidan.

   Valganciclovir Teva finns tillgängligt i följande förpackningar:

   PVC/ACLAR/PVC//Aluminium-blisterförpackningar med 10, 30 eller 60 tabletter

   Plastburkar av HDPE försedda med en torkmedelsbehållare (3 g) och ett barnsäkert lock av polypropylen (PP) i förpackningsstorlekarna 30 och 60 tabletter.

   För burkar: Används inom 9 månader efter första öppnande.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Teva Sweden AB

   Box 1070

   251 10 Helsingborg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Valganciclovir Teva

  Filmdragerad tablett 450 mg 60 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 571526
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  4.980,29 kr

  Jämförpris: 83 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?