Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Valcyte

   450 mg filmdragerade tabletter
   valganciklovir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Valcyte är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Valcyte
   3. Hur du tar Valcyte
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Valcyte ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Valcyte är och vad det används för

   Valcyte tillhör en grupp läkemedel som verkar direkt för att förhindra förökning av virus. Det aktiva innehållsämnet i tabletterna, valganciklovir, omvandlas i kroppen till ganciklovir. Ganciklovir förhindrar ett virus som kallas cytomegalovirus (CMV) från att förökas och angripa friska celler. Hos patienter med försvagat immunförsvar kan CMV orsaka infektion i kroppens organ. Detta kan vara livshotande.


   Valcyte används för:

   • behandling av CMV-infektioner i ögats näthinna hos vuxna patienter med förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). CMV-infektion i ögats näthinna kan orsaka synproblem och även blindhet.

   • att förhindra CMV-infektioner hos vuxna och barn som inte är infekterade med CMV och som fått organtransplantat från någon som var infekterad med CMV.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Valcyte

   Ta inte Valcyte

   • om du är allergisk mot valganciklovir, ganciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du ammar.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valcyte:

   • om du är allergisk mot aciklovir, penciklovir, valaciklovir eller famciklovir. Det är andra läkemedel som används vid virusinfektion.


   Var särskilt försiktig med Valcyte

   • om du har ett för litet antal vita blodkroppar, röda blodkroppar eller blodplättar (små celler som är inblandade i blodets koagulation) i blodet. Din läkare kommer att utföra blodtester innan du börjar ta Valcyte tabletter och fler tester kommer att tas under tiden du använder tabletterna.

   • om du genomgår strålbehandling eller hemodialys

   • om du har njurproblem. Din läkare kan behöva förskriva en lägre dos till dig och dina blodvärden kan behöva kontrolleras ofta under behandlingen.

   • om du för närvarande tar ganciklovir kapslar och din läkare vill att du byter till Valcyte tabletter. Det är viktigt att du inte tar fler tabletter än du blir ordinerad av din läkare, annars finns en risk för överdosering.

   Andra läkemedel och Valcyte

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Om du tar andra läkemedel samtidigt som Valcyte kan kombinationen påverka mängden läkemedel som upptas i ditt blod eller möjligen orsaka skadliga effekter. Tala om för din läkare om du redan tar läkemedel som innehåller något av följande:

   • imipenem-cilastatin (antibiotika). Kan orsaka krampanfall om det tas med Valcyte

   • zidovudin, didanosin, lamivudin, stavudin, tenofovir, abakavir, emtricitabin eller liknande läkemedel som används för att behandla AIDS

   • adefovir eller andra läkemedel som används för att behandla hepatit B

   • probenecid (läkemedel mot gikt). Mängden ganciklovir i blodet kan öka om probenecid och Valcyte tas samtidigt

   • mykofenolatmofetil, ciklosporin eller takrolimus (används efter transplantation)

   • vinkristin, vinblastin, doxorubicin, hydroxiurea eller liknande läkemedel mot cancer

   • trimetoprim, kombinationer med trimetoprim/sulfa och dapson (antibiotika)

   • pentamidin (läkemedel för att behandla parasiter eller lunginfektioner)

   • flucytosin eller amfotericin B (medel mot svamp)

   Valcyte med mat och dryck

   Valcyte bör tas tillsammans med föda. Om du av någon anledning inte kan äta bör du ändå ta Valcyte som vanligt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du ska inte ta Valcyte om du är gravid såvida inte din läkare rekommenderar dig att göra det. Du måste tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Intag av Valcyte under graviditet kan skada ditt ofödda barn.


   Du ska inte ta Valcyte om du ammar. Om din läkare vill starta behandling med Valcyte måste du sluta amma innan du börjar ta tabletterna.


   Fertila kvinnor måste använda effektivt preventivmedel när de behandlas med Valcyte och i minst 30 dagar efter avslutad behandling.


   Män vars partner kan bli gravid ska använda kondom när de behandlas med Valcyte och de ska fortsätta att använda kondom i 90 dagar efter avslutad behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, trött, darrig eller förvirrad när du tar detta läkemedel.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   3. Hur du tar Valcyte

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Du måste hantera tabletterna varsamt. Tabletterna får inte delas eller krossas. Du ska svälja tabletterna hela och de bör, om möjligt, tas tillsammans med föda. Om du av misstag skulle råka vidröra skadade tabletter, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Om något pulver från tabletterna kommer i ögonen, skölj ögonen med sterilt vatten eller rent vatten om du inte har sterilt vatten.


   Du måste hålla fast vid antalet tabletter som din läkare förskrivit för att undvika överdosering.


   Valcyte tabletter bör, om möjligt, tas tillsammans med föda – se avsnitt 2.


   Vuxna:


   Förebyggande av CMV-sjukdom hos organtransplanterade patienter

   Du måste börja ta detta läkemedel inom 10 dagar efter transplantationen. Vanlig dos är två tabletter som tas EN gång dagligen. Du ska fortsätta med denna dos tills 100 dagar efter transplantationen. Om du har fått ett njurtransplantat kan din läkare råda dig att ta tabletterna i 200 dagar.


   Behandling av aktiva CMV-infektioner i ögats näthinna hos patienter med AIDS (så kallad induktionsbehandling)

   Vanlig dos är två tabletter Valcyte som tas TVÅ gånger dagligen i 21 dagar (tre veckor). Ta inte denna dos i mer än 21 dagar såvida inte din läkare säger till dig att göra det, eftersom risken för att du får biverkningar kan öka.


   Långtidsbehandling för att förebygga återkommande aktiv inflammation hos AIDS-patienter med CMV-infektioner i ögats näthinna (så kallad underhållsbehandling)

   Vanlig dos är två tabletter som tas EN gång dagligen. Du bör försöka ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta ta Valcyte. Om din näthinneinflammation försämras när du tar denna dos kan din läkare be dig att upprepa induktionsbehandlingen (som ovan) eller besluta att ge dig en annan medicin för att behandla CMV-infektionen.


   Äldre patienter

   Valcyte har inte studerats på äldre patienter.


   Patienter med njurproblem

   Om dina njurar inte har full funktion kan din läkare instruera dig att ta färre tabletter per dag eller att du endast ska ta tabletterna vissa dagar i veckan. Det är mycket viktigt att du endast tar det antal tabletter som din läkare förskrivit.


   Patienter med leverproblem

   Valcyte har inte studerats på patienter med leverproblem.


   Användning för barn och ungdomar:


   Förebyggande av CMV-sjukdom hos organtransplanterade patienter

   Barn ska börja ta detta läkemedel inom 10 dagar efter transplantationen. Dosen som ges varierar beroende på barnets storlek och ska tas EN gång dagligen. Din läkare kommer att besluta om den mest lämpliga dosen baserat på ditt barns längd, vikt och njurfunktion. Du ska fortsätta med denna dos upp till 100 dagar efter transplantationen. Om ditt barn har fått ett njurtransplantat kan din läkare råda dig att läkemedlet ska tas i 200 dagar.


   Till barn som inte kan svälja Valcyte filmdragerade tabletter kan Valcyte pulver till oral lösning användas.

   Om du har tagit för stor mängd av Valcyte

   Om du fått i dig, eller tror att du fått i dig, för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du tagit för många tabletter kan du få allvarliga biverkningar, särskilt blodet och njurarna kan påverkas. Du kan behöva sjukhusvård.

   Om du har glömt att ta Valcyte

   Om du glömt att ta dina tabletter ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det och ta nästa dos vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda tabletter.

   Om du slutar att ta Valcyte

   Sluta inte ta detta läkemedel såvida inte din läkare säger till dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allergiska reaktioner

   Upp till 1 av 1000 personer kan få en plötslig och allvarlig allergisk reaktion mot valganciklovir (anafylaktisk chock). SLUTA ta Valcyte och uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus om du upplever något av följande:

   • tilltagande kliande hudutslag (nässelutslag)

   • plötslig svullnad i halsen, ansiktet, läpparna och munnen som kan orsaka svälj- och andningssvårigheter

   • plötslig svullnad av händer, fötter eller vrister.


   Allvarliga biverkningar

   Tala omedelbart om för läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – din läkare kan tala om för dig att sluta ta Valcyte och du kan behöva akut medicinsk behandling:


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter

   • lågt antal vita blodkroppar – med tecken på infektion såsom halsont, munsår eller feber

   • lågt antal röda blodkroppar – tecken inkluderar andfåddhet eller trötthet, hjärtklappning eller blek hud


   Vanliga: kan förekomma hos 1 till 10 patienter

   • blodförgiftning (sepsis) – tecken inkluderar feber, frossa, hjärtklappning, förvirring och sluddrigt tal

   • lågt antal blodplättar – tecken inkluderar att du blöder eller får blåmärken lättare än vanligt, blod i urin eller avföring eller blödning från tandköttet. Blödningen kan vara svår

   • allvarligt låga blodvärden

   • inflammation i bukspottkörteln – tecken är svår buksmärta som sprider sig till ryggen

   • kramper


   Mindre vanliga: kan förekomma hos 1 till 100 patienter

   • svikt i benmärgens förmåga att bilda blodkroppar

   • hallucinationer – höra eller se saker som inte är verkliga

   • onormala tankar eller känslor, tappa kontakt med verkligheten

   • nedsatt njurfunktion


   Biverkningar som förekommit under behandling med valganciklovir eller ganciklovir redovisas nedan:


   Övriga biverkningar

   Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du märker någon av följande biverkningar:


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter

   • svamp och torsk i munnen

   • övre luftvägsinfektion (t.ex. bihåleinflammation, inflammation i halsmandlarna)

   • aptitlöshet

   • huvudvärk

   • hosta

   • andfåddhet

   • diarré

   • illamående eller kräkningar

   • buksmärta

   • eksem

   • trötthet

   • feber


   Vanliga: kan förekomma hos 1 av 10 patienter

   • influensa

   • urinvägsinfektion – tecken inkluderar feber, urinera oftare än vanligt, smärta vid urinering

   • infektion i huden och vävnaderna under huden

   • lindrig allergisk reaktion – tecken kan inkludera röd och kliande hud

   • viktminskning

   • känna sig deprimerad, orolig eller förvirrad

   • sömnsvårigheter

   • händer eller fötter känns svaga och avdomnade, vilket kan påverka balansen

   • känselförändringar, pirrande, kittlande, stickande eller brännande känsla

   • smakförändringar

   • frossa

   • ögoninflammation (konjunktivit), smärta i ögonen eller problem med synen

   • öronvärk

   • lågt blodtryck, vilket kan leda till att du känner dig yr eller svimmar

   • problem att svälja

   • förstoppning, gasspänning, matsmältningsbesvär, magvärk, svullen buk

   • munsår

   • onormala resultat på lever- och njurprover

   • nattliga svettningar

   • klåda, hudutslag

   • håravfall

   • ryggsmärta, smärta i muskler eller leder, muskelkramper

   • känna dig yr, svag eller allmän sjukdomskänsla


   Mindre vanliga: kan förekomma hos 1 av 100 patienter

   • känna sig upprörd

   • darrningar, skakningar

   • dövhet

   • oregelbunden hjärtrytm

   • nässelfeber, torr hud

   • blod i urinen

   • infertilitet hos män – se avsnitt ”fertilitet”

   • bröstsmärta


   Separation av den inre delen av ögat (näthinneavlossning) har endast inträffat hos AIDS-patienter som behandlats med Valcyte för CMV-infektion.


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Biverkningarna som rapporterats hos barn och ungdomar liknar biverkningarna som rapporterats för vuxna.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Valcyte ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är 450 mg valganciklovir, som 496,3 mg valganciklovir hydroklorid.


   Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) i tabletten är Povidon K30, krospovidon, mikrokristallin cellulosa och sterarinsyra. Innehållsämnena i filmdrageringen är hypromellos, titandioxid (E 171), makrogol 400, röd järnoxid (E 172) och polysorbat 80.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Valcyte tabletter är rosa, ovala filmdragerade tabletter märkta ”VGC” på ena sidan och ”450” på andra sidan.


   Tabletterna finns i burkar innehållande 60 filmdragerade tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sverige

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Roche AB, Box 1228, 171 23 Solna


   Finland

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Roche Oy, PB 12, 02181 Esbo


   Tillverkare

   Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str. 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Tyskland


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Valcyte: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien

   RoValcyte: Frankrike, Portugal


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-19


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Valcyte

  Filmdragerad tablett 450 mg 60 styck Burk

  • Varunummer: 010182
  • Tillverkare: Roche AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?