Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Valaciclovir Teva

   500 mg filmdragerade tabletter
   valaciklovir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD VALACICLOVIR TEVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR VALACICLOVIR TEVA
   3. HUR DU TAR VALACICLOVIR TEVA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR VALACICLOVIR TEVA SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD VALACICLOVIR TEVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Valaciclovir Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala läkemedel. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av virus som kallas varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).

   Valaciclovir Teva kan användas till att:

   • behandla bältros (hos vuxna)

   • förebygga CMV-infektioner efter organtransplantation (hos vuxna och ungdomar över 12 år)

   • behandla och förebygga HSV-ögoninfektioner.


   Valaciklovir som finns i Valaciclovir Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU TAR VALACICLOVIR TEVA

   Ta INTE Valaciclovir Teva

   • om du är allergisk (överkänslig) mot valaciklovir eller aciklovir eller något av övriga innehållsämnen (se förteckning under avsnitt 6).

   • Ta inte Valaciclovir Teva om detta gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Teva.

   Var särskilt försiktig med Valaciclovir Teva

   Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Teva:

   • om du har problem med njurarna

   • om du har problem med levern

   • om du är äldre än 65 år

   • om ditt immunförsvar är dåligt.


   Om du är osäker om ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Teva.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel som påverkar njurarna. Dessa omfattar aminoglykosid, organiska platinumföreningar, jodbehandlade kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.


   Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel när du tar Valaciclovir Teva för behandling av bältros eller efter en organtransplantation.

   Graviditet och amning

   Valaciclovir Teva rekommenderas normalt inte till användning under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller om du planerar att bli gravid, ska du inte ta Valaciclovir Teva utan att ha rådfrågat läkare. Din läkare kommer då att överväga nyttan för dig mot risken för ditt barn med att ta Valaciclovir Teva under tiden du är gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Valaciclovir Teva kan ha biverkningar som kan påverka din körförmåga. Undvik att köra bil eller använda maskiner såvida du inte är säker på att du är opåverkad.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU TAR VALACICLOVIR TEVA

   Ta alltid Valaciclovir Teva enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Läkaren avgör dosen efter orsaken till din behandling. Din läkare ska diskutera detta med dig.


   Behandling av bältros

   • Den vanliga dosen är 1000 mg (två tabletter på 500 mg) tre gånger dagligen.

   • Du ska ta Valaciclovir Teva i sju dagar.


   För att förhindra dig från att bli infekterad med CMV (Cytomegalovirus)

   • Den vanliga dosen är 2000 mg (fyra tabletter på 500 mg) fyra gånger dagligen.

   • Du bör ha ett intervall på 6 timmar mellan varje dos.

   • Du bör ta Valaciclovir Teva så snart som möjligt efter din operation.

   • Du bör ta Valaciclovir Teva under ca 3 månader efter din operation, tills din läkare ordinerar dig att sluta.


   Din läkare kan justera din dos av Valaciclovir Teva

   • om du är äldre än 65 år

   • om du har ett svagt immunförsvar

   • om du har njurproblem.


   Tala med din läkare innan du tar Valaciclovir Teva om något av ovanstående gäller dig.


   Användning av detta läkemedel

   • Ta detta läkemedel via munnen.

   • Svälj tabletterna hela med vatten.

   • Ta Valaciclovir Teva vid samma tid varje dag.

   • Ta Valaciclovir Teva enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


   Personer äldre än 65 år eller personer med njurproblem
   Under tiden du tar Valaciclovir Teva är det mycket viktigt att du dricker vatten regelbundet under dagen. Detta kan hjälpa till att minska de biverkningar som kan påverka njurarna eller nervsystemet. Din läkare kommer att kontrollera om du uppvisar tecken på detta. Biverkningar från nervsystemet kan vara att man känner sig förvirrad, upprörd, ovanligt sömnig eller dåsig.

   Om du har tagit för stor mängd av Valaciclovir Teva

   Valaciclovir Teva är vanligtvis inte skadligt om du inte använder för stor mängd under flera dagar i följd. Om du tar för många tabletter kan du må illa, kräkas, bli förvirrad, upprörd eller ovanligt sömnig. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

   Om du har glömt att ta Valaciclovir Teva

   • Om du har glömt att ta Valaciclovir Teva, ta det så fort du kommer ihåg det. Men om det nästan är tid för nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Valaciclovir Teva orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:


   Tillstånd du behöver vara uppmärksam på:

   • svåra allergiska reaktioner (anafylaxi). Dessa är sällsynta hos de som tar Valaciclovir Teva.
    Snabb utveckling av symtom som:

    • rodnad, kliande hudutslag

    • svullnad av läppar, ansikte, nacke och hals, vilket medför andningssvårigheter (angioödem)

    • blodtrycksfall som leder till kollaps.


   Om du får en allergisk reaktion, sluta ta Valaciclovir Teva och uppsök läkare omgående.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   • huvudvärk.

   Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

   • illamående

   • yrsel

   • kräkningar

   • diarré

   • hudreaktioner efter exponering av solljus (fotosensitivitet)

   • hudutslag.

   Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

   • förvirring

   • hallucinationer (ser eller hör saker som inte finns)

   • dåsighet

   • tremor (darrning)

   • känsla av upprördhet.

   Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga Valaciclovir Teva doser, d.v.s 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Teva sätts ut eller när dosen sänks.


   Andra mindre vanliga biverkningar:

   • andfåddhet (dyspné)

   • magbesvär

   • hudutslag, ibland kliande, nässelutslag (urtikaria)

   • ländryggssmärta (njursmärta).


   Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov:

   • minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni)

   • minskning av antalet blodplättar, som hjälper blodet att levra sig (trombocytopeni)

   • ökning av substanser som produceras i levern.


   Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):

   • ostadig gång eller bristande koordination (ataxi)

   • långsamt och sluddrigt tal (dysartri)

   • kramper (konvulsioner)

   • förändrad hjärnfunktion (encefalopati)

   • medvetslöshet (koma)

   • förvirrade eller rubbade tankar.

   Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga Valaciclovir Teva doser, d.v.s 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Teva sätts ut eller när dosen sänks.


   Andra sällsynta biverkningar:

   • njurproblem vilket yttrar sig som att du kissar liten eller ingen mängd urin.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR VALACICLOVIR TEVA SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd Valaciclovir Teva före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30°C.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är valaciklovir. Varje tablett innehåller 500 mg valaciklovir (som valaciklovirhydrokloriddihydrat).

   • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, kroskarmellos-natrium, natriumstearylfumarat och cellulosa-pulver i tablettkärnan, och hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol 400 och polysorbat 80 (E433) i filmdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Valaciclovir Teva är vita, bikonvexa, rektangulära, filmdragerade tabletter, märkta ”VL”, med brytskåra och ”D” på en sida och ingen märkning på andra sidan. Tabletterna kan delas i lika stora delar.

   • Valaciclovir Teva finns i förpackningsstorlekarna 1, 4, 6, 8, 10, 24, 30, 42, 90 och 112 filmdragerade tabletter. Det finns även sjukhusförpackningar med 50 (50 x 1) filmdragerade tabletter.

   • Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning


   Teva Sweden AB
   Box 1070
   251 10 Helsingborg
   Sverige


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-02-16

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Valaciclovir Teva

  Filmdragerad tablett 500 mg 90 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 050780
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?