Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Valaciclovir Mylan

   500 mg filmdragerad tablett
   Valaciklovir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD VALACICLOVIR MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER VALACICLOVIR MYLAN
   3. HUR DU ANVÄNDER VALACICLOVIR MYLAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR VALACICLOVIR MYLAN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD VALACICLOVIR MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Valaciclovir Mylan tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala medel. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av virus som kallas herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).

   Valaciclovir Mylan kan användas till att:

   • behandla bältros (hos vuxna)

   • behandla HSV-hudinfektioner och genital herpes (hos vuxna och ungdomar över 12 år)

   • behandla munsår (hos vuxna och ungdomar över 12 år)

   • förebygga CMV-infektion efter organtransplantation (hos vuxna och ungdomar över 12 år)

   • behandla och förebygga HSV-ögoninfektioner.


   Valaciclovir som finns i Valaciclovir Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.>

   2. INNAN DU ANVÄNDER VALACICLOVIR MYLAN

   Använd inte Valaciclovir Mylan

   • om du är allergisk (överkänslig) mot valaciklovir eller aciklovir, eller mot något av övriga innehållsämnen (se förteckning under avsnitt 6).


   Ta inte Valaciclovir Mylan om detta gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Mylan.

   Var särskilt försiktig med Valaciclovir Mylan

   Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Mylan:

   • om du har problem med njurarna

   • om du har problem med levern

   • om du är äldre än 65 år

   • om ditt immunförsvar är dåligt.

   Om du är osäker om ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Mylan.


   Förhindra överföring av genital herpes till andra

   Om du tar Valaciclovir Mylan för att behandla genital herpes, eller om du tidigare har haft genital herpes, ska du ändå tillämpa säker sex vilket innebär användning av kondom. Det är viktigt för att förhindra att du smittar andra. Du bör inte ha sex om du har genitala sår eller blåsor.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel som påverkar njurarna. Dessa omfattar aminoglykosid, organiska platinumföreningar, jodbehandlade kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.

   Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel när du tar Valaciclovir Mylan för behandling av bältros eller efter en organtransplantation.

   Användning av Valaciclovir Mylan med mat och dryck

   Valaciclovir Mylan kan tas med eller utan mat med en tillräcklig mängd vätska.

   Graviditet och amning

   Valaciclovir Mylan rekommenderas normalt inte till användning under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller om du planerar att bli gravid, ska du inte ta Valaciclovir Mylan utan att ha rådfrågat läkare. Din läkare kommer då att överväga nyttan för dig mot risken för ditt barn med att ta Valaciclovir Mylan under tiden du är gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Valaciklovir kan ha biverkningar som kan påverka din körförmåga.

   Undvik att köra bil eller använda maskiner såvida inte du är säker på att du är opåverkad.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER VALACICLOVIR MYLAN

   Ta alltid Valaciclovir Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Läkaren avgör dosen efter orsaken till din behandling. Din läkare ska diskutera detta med dig.

   Ta alltid Valaciclovir Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Läkaren avgör dosen efter orsaken till din behandling. Din läkare ska diskutera detta med dig.


   Behandling av bältros

   • Den vanliga dosen är 1000 mg (två tabletter på 500 mg) tre gånger dagligen.

   • Du ska ta Valaciclovir Mylan i sju dagar.


   Behandling av munsår

   • Den vanliga dosen är 2000 mg (fyra tabletter på 500 mg) uppdelat på två dostillfällen.

   • Den andra dosen ska tas 12 timmar (inte tidigare än 6 timmar) efter första dosen

   • Du ska ta Valaciclovir Mylan under endast en dag (två doser).


   Behandling av HSV-hudinfektioner eller genital herpes

   • Den vanliga dosen är 500 mg (en tablett på 500 mg eller två tabletter på 250 mg) två gånger dagligen.

   • Vid förstagångsinfektionen ska du ta Valaciclovir Mylan i fem dagar, eller upp till tio dagar, om din läkare ordinerat detta. Vid återkommande infektion är behandlingstiden normalt 3-5 dagar.


   För att förhindra dig från att bli infekterad med CMV (Cytomegalovirus)

   • Den vanliga dosen är 2000 mg (fyra tabletter på 500 mg) fyra gånger dagligen.

   • Du bör ha ett intervall på 6 timmar mellan varje dos.

   • Du bör ta Valaciclovir Mylan så snart som möjligt efter din operation.

   • Du bör ta Valaciclovir Mylan under ca 3 månader efter din operation, tills din läkare ordinerar dig att sluta.


   Din läkare kan justera din dos av Valaciclovir Mylan:

   • om du är äldre än 65 år

   • om du har ett svagt immunförsvar

   • om du har njurproblem.

   Tala med din läkare innan du tar Valaciclovir Mylan om något av ovanstående gäller dig.


   Ta detta läkemedel

   • Ta detta läkemedel via munnen.

   • Svälj tabletterna hela med vatten.

   • Ta Valaciclovir Mylan vid samma tid varje dag.

   • Ta Valaciclovir Mylan enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


   Personer äldre än 65 år eller personer med njurproblem


   Under tiden du tar Valaciclovir Mylan är det mycket viktigt att du dricker vatten regelbundet under dagen. Detta kan hjälpa till att minska de biverkningar som kan påverka njurarna eller nervsystemet. Din läkare kommer att kontrollera om du uppvisar på tecken på detta. Biverkningar från nervsystemet kan vara att man känner sig förvirrad, upprörd, ovanligt sömnig eller dåsig.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Valaciclovir Mylan är vanligtvis inte skadligt om du inte använder för stor mängd under flera dagar i följd. Om du tar för många tabletter kan du må illa, kräkas, bli förvirrad, upprörd eller ovanligt sömnig. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har tagit för mycket Valaciclovir Mylan. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

   Om du har glömt att ta Valaciclovir Mylan

   Om du har glömt att ta Valaciclovir Mylan

   • Om du har glömt att ta Valaciclovir Mylan, ta det så fort du kommer ihåg det. Men om det nästan är tid för nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Valaciclovir Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar uppkommer oftast i början av behandlingen och blir mildare eller försvinner inom några få veckor. Ibland är det svårt att skilja mellan sjukdomens symtom och en biverkan.

   Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • svåra allergiska reaktioner (anafylaxi). Dessa är sällsynta hos de som tar Valaciclovir Mylan. Snabb utveckling av symtom som:

    • rodnad, kliande hudutslag

    • svullnad av läppar, ansikte, nacke och hals, vilket medför andningssvårigheter (angioödem)

    • blodtrycksfall som leder till kollaps

   Om du får en allergisk reaktion, sluta med Valaciclovir Mylan och uppsök läkare omgående.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   • huvudvärk


   Vanliga (förekommer hos upp till 1av 10 användare):

   • illamående

   • yrsel

   • kräkningar

   • diarré

   • hudreaktioner efter exponering av solljus (fotosensitivitet)

   • hudutslag.


   Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

   • förvirring

   • hallucinationer (ser eller hör saker som inte finns)

   • dåsighet

   • tremor (darrning)

   • känsla av upprördhet.


   Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga doser av valaciklovir, dvs 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Mylan sätts ut eller när dosen sänks.


   Andra mindre vanliga biverkningar:

   • andfåddhet (dyspné)

   • magbesvär

   • hudutslag, ibland kliande, nässelutslag (urtikaria)

   • ländryggssmärta (njursmärta).


   Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov:

   • minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni)

   • minskning av antalet blodplättar, som hjälper blodet att levra sig (trombocytopeni)

   • ökning av substanser som produceras av levern.


   Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):

   • ostadig gång eller bristande koordination (ataxi)

   • långsamt och sluddrigt tal (dysatri)

   • kramper (konvulsioner)

   • förändrad hjärnfunktion (encefalopati)

   • medvetslöshet (koma)

   • förvirrade eller rubbade tankar


   Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre

   eller hos organtransplanterade patienter som tar höga doser av valaciklovir, dvs 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Mylan sätts ut eller när dosen sänks.


   Andra sällsynta biverkningar:

   • njurproblem vilket yttrar sig som att du kissar liten eller ingen mängd urin.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR VALACICLOVIR MYLAN SKA FÖRVARAS

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. • Läkemedlet kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är valaciklovirhydrokloridhydrat. Varje tablett innehåller valaciklovirhydrokloridhydrat motsvarande 500 mg valaciklovir.

   - Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är: mikrokristallin cellulosa, krospovidon, povidon och magnesiumstearat

   - Innehållsämnen i drageringen är: titandioxid (E171), makrogol 400, polysorbat 80 (E433) och hypromellos (E464)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Valaciclovir Mylan är vita till benvita, kapselformade, bikonvexa filmdragerade tabletter.

   500 mg filmdragerade tabletter är märkta ”VC 500” på ena sidan och ”G” på den andra sidan

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tel: 08-555 227 50

   Fax: 08-555 227 51

   e-post: inform@mylan.se

   Merck S.L., Poligono Merck, E-08100 Mollet del Valles, Barcelona, Spanien.

   McDermott Laboratories Ltd T/A Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland

   Valaciclovir Mylan finns tillgängligt i blisterförpackningar om 10, 21, 24, 30, 42, 60, 90, 100 och 112.

   Alla förpackningsstorlekar kommer eventuellt inte att marknadsföras.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2011-03-11

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Valaciclovir Mylan

  Filmdragerad tablett 500 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 073149
  • Tillverkare: Mylan AB

  116,40 kr

  Jämförspris: 3,88 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?