Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Valaciclovir 2care4

   250 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR VALACICLOVIR 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER VALACICLOVIR 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER VALACICLOVIR 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV VALACICLOVIR 2CARE4

   Vad innehåller Valaciclovir 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är valaciklovir.

   Valaciclovir 2care4 250 mg: En filmdragerad

   tablett innehåller 278,1375 mg valaciklovirhydroklorid

   motsvarande 250 mg valaciklovir.

   – Övriga innehållsämnen är: I filmdrageringen:

   krospovidon, mikrokristallin cellulosa,

   povidon och magnesiumstearat; och i

   tablettöverdraget: hypromellos, titandioxid (E171),

   makrogol 400 och polysorbat 80.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Sandoz-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR VALACICLOVIR 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Valaciclovir 2care4 250 mg är vita till benvita

   kapselformade dragerade tabletter, släta på båda sidor.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåValaciclovir 2care4 för?

   Valaciclovir 2care4 tillhör en grupp läkemedel

   som kallas antivirala läkemedel. Det verkar

   genom att döda eller stoppa tillväxten av virus

   som kallas herpes simplex (HSV), varicella

   zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).

   Valaciclovir 2care4 kan användas för:

   • behandling av bältros (hos vuxna)

   • behandling av HSV-hudinfektioner och genital herpes

   (hos vuxna och ungdomar över 12 år). Det används också för

   att hjälpa till att förebygga att dessa infektioner återkommer.

   • behandling av munsår (hos vuxna och ungdomar över 12 år)

   • att förebygga infektioner med CMV efter organtransplantation

   (hos vuxna och ungdomar över 12 år)

   • att behandla och förebygga HSVögoninfektioner som fortsätter

   att komma tillbaka (hos vuxna och ungdomar över 12 år).


   Valaciklovir som finns i Valaciclovir 2care4 kan också vara godkänd

   för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna

   bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

   sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras

   instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER VALACICLOVIR 2CARE4

   Använd inte Valaciclovir 2care4:

   Ta inte Valaciclovir 2care4

   • om du är allergisk mot valaciklovir, aciklovir

   eller något av annat innehållsämne i detta läkemedel.


   Ta inte Valaciclovir 2care4 om ovan gäller dig. Om du är osäker,

   tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar

   Valaciclovir 2care4.

   Var särskilt försiktig med Valaciclovir 2care4:

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du

   tar Valaciclovir 2care4 om:

   • du har någon njursjukdom

   • du har någon leversjukdom

   • du är över 65 år

   • ditt immunsystem är svagt.


   Om du är osäker på om ovanstående gäller dig, tala med din läkare

   eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir 2care4.


   Undvik att smitta andra med genital herpes

   Om du tar Valaciclovir 2care4 för att behandla

   eller förebygga genital herpes, eller om du tidigare haft genital

   herpes, bör du fortfarande tillämpa säker sex, inklusive

   användning av kondom. Detta är viktigt för att förhindra att

   du överför infektionen till andra. Du bör inte ha sex om du har

   genitala sår eller blåsor.

   Graviditet

   Valaciclovir 2care4 rekommenderas normalt

   inte under graviditet. Om du är gravid, om du

   tror att du kan vara eller om du planerar att bli

   gravid ska du inte ta Valaciclovir 2care4 utan

   att rådfråga din läkare. Din läkare kommer att

   överväga nyttan för dig mot risken för ditt barn

   med att ta Valaciclovir 2care4 medan du är

   gravid eller ammar.

   Amning

   Valaciclovir 2care4 rekommenderas normalt

   inte under graviditet. Om du är gravid, om du

   tror att du kan vara eller om du planerar att bli

   gravid ska du inte ta Valaciclovir 2care4 utan

   att rådfråga din läkare. Din läkare kommer att

   överväga nyttan för dig mot risken för ditt barn

   med att ta Valaciclovir 2care4 medan du är

   gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Valaciclovir 2care4 kan orsaka biverkningar som

   påverkar din körförmåga.

   Undvik att köra bil eller använda maskiner

   såvida inte du är säker på att du är opåverkad.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att

   framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet.

   En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter

   och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt.

   Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

   Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för din läkare eller apotekspersonalen om du tar eller

   nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel

   och naturläkemedel.


   Tala om för din läkare eller apotekspersonal

   om du tar några andra läkemedel som påverkar njurarna.

   Dessa inkluderar: aminoglykosider, organoplatinaföreningar, jodhaltiga

   kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin,

   takrolimus, cimetidin och probenecid.


   Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal

   om du tar andra läkemedel samtidigt som du behandlas med

   Valaciclovir 2care4 för bältros eller om du genomgått en

   organtransplantation.

   3. HUR DU ANVÄNDER VALACICLOVIR 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din dosering beror på varför du ordinerats Valaciclovir 2care4

   av din läkare. Din läkare ska diskutera detta med dig.


   Behandling av bältros

   • Den vanliga dosen är 1000 mg (två 500 mg tabletter)

   tre gånger dagligen.

   • Du bör ta Valaciclovir 2care4 under sju dagar.


   Behandling av munsår

   • Den vanliga dosen är 2000 mg (fyra 500 mg tabletter)

   två gånger dagligen.

   • Den andra dosen ska tas 12 timmar (inte tidigare än 6 timmar)

   efter första dosen.

   • Du ska endast ta Valaciclovir 2care4 under en dag (två doser).


   Behandling av HSV-hudinfektioner och genital herpes

   • Den vanliga dosen är 500 mg (en tablett på 500 mg eller

   två tabletter på 250 mg) två gånger dagligen.

   • Vid den första infektionen ska du ta Valaciclovir 2care4 i

   fem dagar eller upp till tio dagar om din läkare ordinerar detta. Vid

   återkommande infektion är behandlingstiden normalt 3‑5 dagar.


   Som hjälp för att förhindra att HSV-infektioner återkommer efter

   att du har haft dem

   • Den vanliga dosen är en tablett på 500 mg en gång dagligen.

   • Vissa patienter med täta återfall kan ha nytta av att ta en tablett

   på 250 mg två gånger dagligen.

   • Du ska ta Valaciclovir 2care4 tills din läkare ordinerat dig att sluta.


   För att förhindra att du blir infekterad med CMV (cytomegalovirus)

   • Den vanliga dosen är 2000 mg (fyra tabletter på 500 mg) fyra

   gånger dagligen.

   • Du bör ta varje dos med ungefär 6 timmars mellanrum.

   • Du kommer vanligtvis börja ta Valaciclovir 2care4 så snart som möjligt

   efter läkarbesöket.

   • Du bör ta Valaciclovir 2care4 under ca 90 dagar efter läkarbesöket,

   så länge som din läkare ordinerat det.


   Dosen av Valaciclovir 2care4 kan justeras av din läkare om:

   • du är över 65 år

   • du har svagt immunsystem

   • du har någon njursjukdom.


   Rådfråga din läkare innan du tar Valaciclovir 2care4 om något av

   ovanstående gäller dig.

   Administrering

   Intag av detta läkemedel

   • Ta detta läkemedel via munnen.

   • Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.

   • Ta Valaciclovir 2care4 vid samma tidpunkt varje dag.

   • Ta Valaciclovir 2care4 enligt anvisningar från din läkare

   eller apotekspersonal.


   Personer som är över 65 år eller som har

   någon njursjukdom

   Det är mycket viktigt att du under

   behandlingen med Valaciclovir 2care4

   dricker vatten regelbundet under dagen.

   Detta kommer att bidra till att minska biverkningar som kan

   påverka njurarna eller nervsystemet. Din läkare kommer

   noggrant att kontrollera om du uppvisar tecken på detta.

   Biverkningar från nervsystemet kan inkludera att du känner dig

   förvirrad eller orolig, ovanligt sömnig eller dåsig.

   Om du använder mera Valaciclovir 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn

   fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, apotek, sjukhus

   eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av

   risken samt rådgivning.


   Valaciclovir 2care4 är normalt inte skadligt, såvida du inte tar

   för mycket under flera dagar. Om du tar för många tabletter

   kan du uppleva illamående, kräkningar, få njurproblem, bli

   förvirrad, orolig, känna dig mindre medveten, se saker som

   inte finns, eller bli medvetslös.

   Tala med din läkare eller apotekspersonal om du tagit för mycket

   Valaciclovir 2care4. Ta med dig medicinförpackningen.

   Om du glömt att ta Valaciclovir 2care4:

   • Om du glömt att ta Valaciclovir 2care4, ta det så snart du kommer

   ihåg det. Om det snart är dags för nästa dos, ska du hoppa

   över den glömda dosen.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar,

   men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar

   kan förekomma med detta läkemedel.


   Tillstånd du behöver vara uppmärksam på

   • allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi).

   Dessa är sällsynta hos användare av Valaciclovir 2care4.

   Snabb utveckling av symtom som:

   • rodnad, kliande hudutslag

   • svullnad av läppar, ansikte, nacke och hals, vilket orsakar

   andningssvårigheter (angioödem)

   • blodtrycksfall som leder till kollaps.

   → Sluta ta Valaciclovir 2care4 och uppsök läkare omedelbart

   om du får en allergisk reaktion.


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • huvudvärk


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • illamående

   • yrsel

   • kräkningar

   • diarré

   • hudreaktion efter exponering för solljus (fotosensitivitet)

   • hudutslag

   • klåda (pruritus)


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • känsla av förvirring

   • ser och hör saker som inte finns (hallucinationer)

   • känsla av extrem dåsighet

   • darrningar (tremor)

   • oroskänsla


   Dessa biverkningar på nervsystemet förekommer vanligtvis hos

   användare med någon njursjukdom, äldre eller hos

   organtransplanterade patienter som tar höga doser

   på 8 gram eller mer av Valaciclovir 2care4 per dag. De blir vanligtvis

   bättre när de upphör med Valaciclovir 2care4 eller när dosen sänks.


   Andra mindre vanliga biverkningar:

   • andnöd (dyspné)

   • magbesvär

   • hudutslag, ibland kliande, nässelutslag (urtikaria)

   • ländryggssmärta (njursmärta)

   • blod i urinen (hematuri)


   Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas med blodprov:

   • minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni)

   • minskning av antalet blodplättar som är celler som bidrar till

   att blodet levrar sig (trombocytopeni)

   • ökning av ämnen som produceras i levern.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • ostadig gång och bristande koordination (ataxi)

   • långsamt, sluddrigt tal (dysartri)

   • kramper (konvulsioner)

   • förändrad hjärnfunktion (encefalopati)

   • medvetslöshet (koma)

   • förvirrade eller förvrängda tankar (delirium)


   Dessa biverkningar från nervsystemet förekommer

   hos användare med någon njursjukdom, äldre eller

   organtransplanterade patienter som tar höga doser på

   8 gram eller mer av Valaciclovir 2care4 per dag. Det blir vanligtvis

   bättre när Valaciclovir 2care4 sätts ut eller när dosen sänks.


   Andra mindre vanliga biverkningar:

   • njurbesvär där lite eller ingen urin passerar.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

   som inte nämns i denna information. Du kan

   också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedlets säkerhet.


   Läkemedelsverket,

   Box 26,

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV VALACICLOVIR 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatumet som anges på

   kartongen och tryckförpackningen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 ºC.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

   man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-10-16

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Valaciclovir 2care4

  Filmdragerad tablett 250 mg 60 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 477456
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  691,17 kr

  Jämförspris: 11,52 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?