Bild på Vagifem®
 • Mot torra slemhinnor
 • Läkemedel
 • Östrogenläkemedel för lokal behandling av besvär såsom torrhet eller irritation i underlivet hos kvinnor efter menopaus.
 • Vaginaltablett på smidig införare. Läs bipacksedeln innan användning.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vagifem

   10 mikrogram vaginaltablett

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till läkare eller apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–4 veckor eller om andra symtom uppträder.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vagifem är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vagifem
   3. Hur du använder Vagifem
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vagifem ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vagifem är och vad det används för

   Vagifem innehåller estradiol

   • Estradiol är ett kvinnligt könshormon.

   • Det tillhör gruppen hormoner som kallas östrogener.

   • Det är identiskt med det estradiol som produceras i kvinnans äggstockar.


   Vagifem tillhör en grupp läkemedel som kallas hormonersättningspreparat (Hormone Replacement Therapy, HRT) och är för lokal användning.


   Vagifem används för lokal behandling av besvär såsom torrhet eller irritation som orsakas av östrogenbrist i underlivet hos kvinnor efter sista regelbundna menstruationsperioden (menopaus).


   Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.


   Den medicinska termen för detta är vaginal atrofi. Det orsakas av sjunkande östrogennivåer i kroppen, vilket inträffar efter menopaus.


   Vagifem verkar genom att ersätta det östrogen som normalt produceras i kvinnans äggstockar. Vagifem förs in i vaginan, så att hormonet frigörs där det behövs. Detta kan lindra obehagskänslor i vagina.


   Erfarenhet av behandling av kvinnor äldre än 65 år är begränsad. Kvinnor över 65 år kan använda Vagifem om detta följs upp noga genom läkarkontroller.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vagifem

    

   Medicinsk bakgrund och regelbundna läkarkontroller

   Användningen av HRT innebär risker som ska beaktas vid beslutet att påbörja behandling eller fortsätta en pågående behandling. Rådgör med läkare innan behandling påbörjas eller för att diskutera om du ska fortsätta behandlingen.


   Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) kommer din läkare att fråga om din egen och din familjs medicinska bakgrund. Läkaren kommer kanske att göra en allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också omfattar undersökning av brösten.


   När du påbörjat behandling med Vagifem ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.


   Gör regelbundna undersökningar av brösten enligt läkarens rekommendationer.


   Använd inte Vagifem:

   om något av följande gäller dig. Tala med din läkare innan du använder Vagifem.


   Använd inte Vagifem om

   • du har eller har haft bröstcancer eller det finns misstanke att du kan ha det

   • du har eller har haft östrogenberoende cancer, som cancer i livmoderslemhinnan (endometriet) eller om det finns misstanke om sådan cancer

   • du har oväntad underlivsblödning som inte har utretts av läkare

   • du har kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och inte behandlas för det

   • du har eller har haft blodpropp i en ven (venös tromboembolism), i benen (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli)

   • du har koagulationsrubbning (brist på protein C, protein S eller antitrombin)

   • du har eller har nyligen haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som hjärtinfarkt, stroke (slaganfall) eller kärlkramp

   • du har eller har haft någon leversjukdom och fortfarande har onormala levervärden

   • du har porfyri, en sällsynt ärftlig blodsjukdom

   • du är allergisk (överkänslig) mot estradiol eller något annat innehållsämne i Vagifem (anges i avsnitt 6 ”Förpackningens innehåll och övriga upplysningar”).


   Om något av ovanstående drabbar dig första gången du använder Vagifem ska du sluta använda Vagifem och omedelbart kontakta läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare om du har eller har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen. Om det skulle inträffa ska du göra tätare kontroller hos läkare. Vagifem är, i motsats till systemiskt östrogen, för lokal behandling i vagina och absorptionen till blodet är mycket låg. Det är därför mindre sannolikt att dessa tillstånd kommer att försämras eller återkomma under behandling med Vagifem.

   • Astma.

   • Epilepsi.

   • Diabetes.

   • Gallstensjukdom.

   • Högt blodtryck.

   • Migrän eller svår huvudvärk.

   • Leversjukdom t ex godartad tumör.

   • Livmoderslemhinnevävnad som växer utanför livmodern (endometrios) eller du har tidigare haft kraftig tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi).

   • Sjukdom som påverkar hörseln (otoskleros).

   • Sjukdom i immunsystemet som angriper många organ i kroppen (systemisk lupus erythematosus, SLE).

   • Ökad risk att få östrogenberoende cancer (såsom att någon nära släkting haft bröstcancer eller annan östrogenberoende cancer).

   • Ökad risk att få blodproppar (se ”Blodproppar i en ven (trombos)”).

   • Muskelknutor i livmodern.

   • Hypertriglyceridemi (förhöjd nivå av blodfetter).

   • Vätskeansamling som beror på hjärt- eller njursjukdom.


   Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen med Vagifem

   om något av nedanstående inträffar:

   • Om du för första gången får migränliknande huvudvärk

   • Om hud eller ögonvitor blir gulfärgade (gulsot); det kan vara symtom på leversjukdom

   • Om ditt blodtryck stiger kraftigt (symtom kan vara huvudvärk, trötthet eller yrsel)

   • Något av det som nämns i avsnittet ”Använd inte Vagifem”

   • Om du blir gravid

   • Om du får symtom på blodpropp, som:

    • smärtsam svullnad och rödfärgning av benen

    • plötslig bröstsmärta

    • andningssvårigheter.

   För ytterligare information se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”.


   Följande beskrivna risker avser behandling med HRT-preparat som cirkulerar i blodet för att ha effekt i hela kroppen (systemisk behandling). Östrogen som tillförts via slidan, såsom Vagifem används enbart för att lindra lokala besvär i underlivet efter menopaus och är alltså inte en systemisk behandling.

   Det är inte känt hur dessa risker är tillämpliga för lokalt administrerade behandlingar som t ex Vagifem.


   HRT och cancer


   Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)

   Användning av HRT-tabletter med enbart östrogen under lång tid kan öka risken för utveckling av cancer i livmoderslemhinnan (endometriet). Det är oklart om användning under lång tid (mer än ett år) eller upprepad användning av lokalt vaginalt administrerat östrogen innebär en liknande risk.


   Vagifem har visat sig ha mycket låg systemisk absorption (upptag av estradiol till kroppen) initialt under behandlingen varför tillägg av gestagen inte är nödvändigt.


   Om du får genombrotts- eller stänkblödning är det oftast ingenting att oroa sig för, men du bör kontakta din läkare. Det kan vara ett tecken på att din livmoderslemhinna har blivit tjockare.


   Jämförelse

   För kvinnor med kvarvarande livmoder och som inte tar HRT, kommer i genomsnitt 5 av 1 000 i åldern 50–65 att få diagnosen endometriecancer.

   För kvinnor i åldern 50–65 med kvarvarande livmoder och som tar enbart östrogen, kommer mellan 10–60 kvinnor av 1 000 att få diagnosen endometriecancer (d v s mellan 5–55 extra fall), beroende på dos och användningstid.


   Bröstcancer


   Uppgifter tyder på att behandling med kombinerad östrogen-gestagen, och möjligen även med enbart östrogen, ökar risken för bröstcancer. Den extra risken beror på hur länge du tar HRT. Den ökade risken ses inom några år, men återgår till den normala inom några år (högst 5 år) efter att behandlingen upphört. För kvinnor utan livmoder som använt enbart östrogen under 5 år är det ingen, eller liten, ökad risk för bröstcancer.


   Jämförelse

   För kvinnor i åldern 50–79 som inte tar HRT kommer i genomsnitt 9–17 av 1 000 att få diagnosen bröstcancer under en 5-årsperiod.

   För kvinnor i åldern 50–79 som tar östrogen-gestagen HRT under 5 år, kommer 13–23 av 1 000 användare att få diagnosen (d v s 4–6 extra fall).


   Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som:

   • indragningar eller gropar

   • förändringar av bröstvårtan

   • knölar du kan se eller känna.


   Det rekommenderas också att du deltar i mammografiundersökning när du kallas till det. Vid mammografin är det viktigt att du talar om för sjuksköterskan/sjukvårdspersonalen som gör undersökningen att du använder HRT, eftersom detta läkemedel kan öka tätheten i brösten. En ökad täthet i brösten kan göra det svårare att upptäcka knölar på mammografibilderna.


   Äggstockscancer (ovarialcancer)


   Äggstockscancer är sällsynt. En något ökad risk för kvinnor som tagit HRT under minst 5–10 år finns rapporterad.


   Jämförelse

   För kvinnor i åldern 50–69 som inte tar HRT kommer i genomsnitt 2 av 1 000 att få diagnosen äggstockscancer under en 5-årsperiod. För kvinnor som tar HRT under 5 år, kommer i genomsnitt 2–3 av 1 000 att få diagnosen (d v s upp till 1 extra fall).


   Hur HRT påverkar hjärta och blodcirkulation


   Blodproppar i en ven (trombos)

   Risken för blodpropp i venerna är 1,3–3 gånger högre för kvinnor som tar HRT än för de som inte gör det, speciellt under det första behandlingsåret.

   Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd, kollaps eller till och med leda till döden.


   Det är mer sannolikt att du får blodpropp i en ven om du är äldre och om något av följande gäller dig. Informera din läkare om någon av dessa situationer gäller dig:

   • Du har inte kunnat gå under en längre tid på grund av en större operation, skada eller sjukdom.

   • Du är kraftigt överviktig (BMI över 30 kg/m2).

   • Du har en koagulationsrubbning som kräver långtidsbehandling med läkemedel som förebygger blodproppar.

   • Om någon nära släkting har haft blodpropp i ben, lunga eller annat organ.

   • Du har SLE (systemisk lupus erythematosus).

   • Du har cancer.


   Symtomen för blodpropp, finns beskrivet i avsnittet ”Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen med Vagifem om något av nedanstående inträffar:”


   Jämförelse

   För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5-årsperiod i genomsnitt 4–7 av 1 000 att få en blodpropp i en ven.

   För kvinnor i 50 årsåldern som tagit HRT med östrogen-gestagen i mer än 5 år, förväntas 9–12 av 1 000 användare att få en blodpropp i en ven (d v s 5 extra fall).

   För kvinnor i 50 årsåldern utan livmoder som tar enbart östrogen i mer än 5 år, förväntas 5–8 av 1 000 användare att få en blodpropp i en ven (d v s 1 extra fall).


   Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)

   Det finns inga bevis för att HRT förebygger hjärtinfarkt.

   För kvinnor över 60 år som tar HRT med östrogen-gestagen är risken för att utveckla hjärtsjukdom något högre än de som inte tar HRT.

   För kvinnor utan livmoder som tar enbart östrogen är det ingen ökad risk för att utveckla en hjärtsjukdom.


   Stroke (slaganfall)

   Risken för stroke är cirka 1,5 gånger högre för de som tar HRT jämfört med de som inte gör det. Risken för stroke är åldersberoende, därför ökar antalet fall av stroke på grund av användning av HRT med stigande ålder.


   Jämförelse

   För kvinnor i 50 årsåldern som inte tar HRT, förväntas under en 5-årsperiod i genomsnitt 8 av 1 000 att få stroke.

   För kvinnor i 50 årsåldern som tagit HRT i mer än 5 år, förväntas 11 av 1 000 användare få stroke (d v s 3 extra fall).


   Andra tillstånd

   Användning av HRT förhindrar inte minnesförlust. Risken för minnesförlust kan vara något högre hos kvinnor som börjar använda HRT efter fyllda 65 år. Rådgör med din läkare.


   Andra läkemedel och Vagifem

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Eftersom Vagifem används för lokalbehandling i vagina och innehåller en mycket låg dos av estradiol är det dock inte sannolikt att Vagifem påverkar effekten av andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Vagifem är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört. Använd inte Vagifem om du är gravid. Om du blir gravid ska du sluta använda Vagifem och kontakta din läkare. Använd inte Vagifem under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd effekt.


   3. Hur du använder Vagifem

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.


   Användning av denna medicin

   • Behandlingen med Vagifem kan starta på vilken dag som helst.

   • Endast för vaginal användning. Tabletten får inte intas via munnen!

   • Vaginaltabletten förs in i vagina med applikatorn.


   "BRUKSANVISNING" i slutet av denna bipacksedel visar hur Vagifem ska användas. Läs instruktionerna noga före användning.


   Hur mycket ska användas

   • Använd 1 vaginaltablett dagligen de första 2 veckorna.

   • Använd därefter 1 vaginaltablett 2 gånger i veckan med 3 eller 4 dagar mellan varje dos.


   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–4 veckor eller om andra symtom uppträder.


   Allmän information om behandling av symtom vid menopaus

   • Du bör använda Vagifem under kortast möjliga tid, d v s endast så länge det är nödvändigt.

   • Behandling ska endast fortsätta om fördelarna överväger riskerna. Tala med din läkare om detta.

   Om du har använt för stor mängd av Vagifem

   • Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   • Vagifem är avsett för lokal behandling i vagina. Dosen estradiol är så låg att en stor mängd tabletter måste tas för att komma upp i den dos som normalt används vid behandling som tas genom munnen.

   Om du har glömt att använda Vagifem

   • Om du glömt en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Vagifem

   Tala med läkare om du har frågor om hur länge behandlingen bör pågå eller diskutera andra behandlingsalternativ.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga

   • Huvudvärk

   • Magsmärta

   • Vaginal blödning, flytningar eller obehagskänsla.


   Mindre vanliga biverkningar

   • Svampinfektion i underlivet

   • Illamående

   • Hudutslag

   • Viktökning

   • Värmevallning

   • Högt blodtryck.


   Mycket sällsynta

   • Diarré

   • Vätskeansamling

   • Försämring av migrän

   • Generell överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion/chock).


   Frekvenser som anges nedan för möjliga biverkningar definieras enligt följande:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   Vanliga (förekommer hos 1–10 av 100 användare)

   Mindre vanliga (förekommer hos 1–10 av 1 000 användare)

   Sällsynta (förekommer hos 1–10 av 10 000 användare)

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

   Ej känd (frekvens kan inte beräknas från tillgänglig data).


   Följande biverkningar kan uppträda vid systemisk behandling med östrogen:

   • Sjukdom i gallblåsan

   • Olika hudsjukdomar:

    • mörka hudfläckar, speciellt på ansikte och hals, så kallade “graviditetsfläckar” (kloasma)

    • smärtande rödlila knölar på huden (erythema nodosum)

    • ringformade rodnande eller såriga utslag (erythema multiforme).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vagifem ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras i skydd mot kyla.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Detta läkemedel kan vara en risk för vattenmiljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är estradiol 10 mikrogram (som estradiolhemihydrat). Varje vaginaltablett innehåller 10 mikrogram estradiol (som estradiolhemihydrat).

   • Övriga innehållsämnen är: hypromellos, laktosmonohydrat, majsstärkelse och magnesiumstearat.

   • Filmdrageringen innehåller: hypromellos och makrogol 6000.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Varje vaginaltablett ligger i en engångsapplikator.


   Vagifem är märkt med NOVO 278 på ena sidan.


   Förpackningsstorlekar

   18 vaginaltabletter med applikator.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Novo Nordisk A/S

   Novo Allé

   DK-2880 Bagsværd

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-30


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats.

    

   BRUKSANVISNING


   Hur man använder Vagifem


   Dosering:

   Första två veckorna: 1 vaginaltablett dagligen.

   Efter två veckor: 1 vaginaltablett 2 gånger i veckan (3 eller 4 dagar mellan varje dos).


   Riv av en tryckförpackning. Öppna änden.


   1. Riv av en tryckförpackning.

   Öppna änden som bilden visar.


   För försiktigt in applikatorn i vagina.


   2. För försiktigt in applikatorn i vagina.

   Stanna när du känner visst motstånd (8–10 cm).


   För att lösgöra tabletten, tryck lätt på tryckknappen tills du känner ett klick.


   3. För att lösgöra tabletten, tryck lätt på tryckknappen tills du känner ett klick.

   Tabletten fästs genast vid vaginans vägg.

   Den kommer inte att falla ut när du står eller går.


   Drag ut och kassera applikatorn.


   4. Dra ut och kassera applikatorn.

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vagifem®

  Vaginaltablett 10 mikrogram 18 styck Blister

  • Varunummer: 392459
  • Tillverkare: Novo Nordisk Scandinavia AB

  349 kr

  Jämförspris: 19,39 kr / st

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/vagifem-vaginaltablett-10-mikrogram-18-styck-blister-258170/ 258170 Vagifem® https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/392459s.jpg 349.00 349.00 SEK InStock Mot torra slemhinnor Speciellt för Speciellt för/Klimakteriet Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Vaginaltablett 10 mikrogram 18 styck Blister