Bild på Uvicur
 • Extrakt av mjölonblad
 • Trad. växtbaserat läkemedel
 • Kan användas för att lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor
 • Indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Uvicur

   dragerade tabletter
   Extrakt från mjölonblad

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal.. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör kontakta sjukvården om symtomen inte avtar efter 4 dagar eller förvärras under användningen av Uvicur.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Uvicur är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Uvicur
   3. Hur du använder Uvicur
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Uvicur ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Uvicur är och vad det används för

   Uvicur är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom svidande känsla när man kissar och/eller behov av att kissa oftare än vanligt. Uvicur ska endast användas sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger, t ex sexuellt överförbar sjukdom.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Uvicur

   Använd inte Uvicur

   • om du är allergisk mot mjölonblad eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • om du har någon njursjukdom.

   Varningar och försiktighet

   Kontakta sjukvården om du får besvär eller symtom så som feber, svårighet att tömma urinblåsan, krampartad smärta i urinvägarna eller blod i urinen medan du använder detta läkemedel.

   Användning hos män rekommenderas inte, eftersom män som får urinvägssymtom ska kontakta sjukvården för bedömning och rådgivning. Det finns risk för utveckling av komplikationer till följd av urinvägsinfektion eller annan allvarlig sjukdom.

   Användning av Uvicur kan orsaka en grön/brun-färgning av urinen.

   Barn och ungdomar

   Användning hos barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte, eftersom sjukvården ska kontaktas för bedömning och rådgivning, när barn/ungdom drabbas av urinvägssymtom. Det finns risk för utveckling av komplikationer till följd av urinvägsinfektion eller annan allvarlig sjukdom.

   Andra läkemedel och Uvicur

   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Uvicur.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Användning av Uvicur under graviditet och amning kan inte rekommenderas, eftersom erfarenheten är begränsad.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Uvicur har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

   Uvicur innehåller laktos

   Uvicur innehåller laktos (mjölksocker). Om du vet att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Uvicur

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare, sjukvårds- eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dosering är:

   Kvinnor (vuxna och äldre): 2 dragerade tabletter 3 gånger dagligen.

   Ta tabletterna med tillräcklig mängd vätska.

   Användning för barn och ungdomar

   Uvicur rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt 2, Barn och ungdomar).

   Användning hos män rekommenderas inte (se avsnitt 2).

   Behandlingstid

   Uvicur bör inte användas längre än 1 vecka.

   Om symtomen inte avtar efter 4 dagar eller om symtomen förvärras under användningen av Uvicur, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

   Om du har tagit för stor mängd av Uvicur

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Uvicur

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt ta nästa dos som vanligt.

   Fråga din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har några ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska reaktioner (t ex klåda) och mag-tarmbesvär (t ex illamående, buksmärtor och kräkningar) har rapporterats. Frekvensen är inte känd.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Uvicur ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används före det utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 dragerad tablett innehåller:

   Aktivt innehållsämne: 265 mg torrt extrakt från mjölon (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng), motsvarande 62,3 – 77,7 mg hydrokinonderivat, beräknat som vattenfri arbutin. Vid tillverkning av en tablett åtgår ca 1,2 g torkade blad.

   Övriga innehållsämnen

   Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, hypromellos, kiseldioxid, magnesiumstearat, makrogol, titandioxid (E171), O-laquer green (färgblandning innehållande aluminiumoxid, kinolingult (E104) och indigokarmin (E132)), långkedjiga partiella glycerider.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Uvicur är en avlång, ljusgrön, dragerad tablett.

   Tabletterna ligger förpackade i blisterkartor.

   Uvicur finns i förpackningar om 30, 40, 60 och 100 dragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

   Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

   Bahnhofstraße 35

   38259 Salzgitter

   Tyskland

   Lokal företrädare

   Midsona Sverige AB

   Box 50577

   202 15 Malmö

   Tel: 040-660 20 40

   info@midsona.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-15


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Uvicur

  Dragerad tablett 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 523124
  • Tillverkare: Midsona Sverige AB

  179 kr

  Jämförpris: 35,80 kr / tablett(er)

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/uvicur-dragerad-tablett-30-tabletter-blister-310007/ 310007 Uvicur https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/523124s.jpg 179.00 179.00 SEK Uvicur OutOfStock Extrakt av mjölonblad Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Underlivsbesvär Meny/Intim, underliv & sex/Underlivsbesvär/Urinvägsinfektion Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Dragerad tablett 30 tablett(er) Blister