Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ursosan

   500 mg filmdragerade tabletter
   ursodeoxicholsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ursosan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ursosan
   3. Hur du använder Ursosan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ursosan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ursosan är och vad det används för

   Ursosan innehåller ursodeoxicholsyra som är en gallsyra som ingår i human galla i låg koncentration.

   Ursosan används för att lösa upp små gallstenar samt vid en leversjukdom (primär biliär cirros) för att bland annat stimulera gallflödet.

   Ursodeoxicholsyra som finns i Ursosan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ursosan

   Använd inte Ursosan

   • om du är allergisk (överkänslig) mot ursodeoxicholsyra eller mot något av övriga innehållsämnen i Ursosan.

   • om du har akut inflammation i gallblåsa eller i gallvägar

   • om du har tilltäppta gallvägar

   • om du har ofta förekommande gallkolik

   • om du har en viss typ av gallstenar (s k röntgentäta kalcifierade gallstenar)

   • om du har nedsatt sammandragningsförmåga i gallblåsan

   Varningar och försiktighet

   Under de tre första månaderna av behandlingen kommer funktionen av din lever testas för att se så behandlingen fungerar och för att upptäcka biverkningar i levern.

   Kvinnor som tar Ursosan för upplösning av gallsten bör endast använda icke hormonella preventivmedel eftersom hormonella preventivmedel kan öka bildningen av gallsten (se även avsnitt graviditet och amning nedan).

   Om du får diarré måste du tala om det för din läkare, din dos av Ursosan kan behöva ändras.

   Andra läkemedel och Ursosan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar något av följande:

   • Vissa läkemedel mot sur mage (antacida), som innehåller aluminiumhydroxid eller aluminiumoxid.

   • Läkemedel som innehåller kolestyramin, kolestipol (används vid behandling av höga blodfetter), eftersom de kan påverka eller påverkas av behandlingen med Ursosan.

   • Behandling med läkemedel som innehåller ciprofloxacin (används mot infektioner), eftersom de kan påverkas vid samtidig behandling med Ursosan.

   • Behandling med läkemedel som innehåller ciklosporin (används för att dämpa immunförsvaret), eftersom upptaget av ciklosprin kan öka av behandlingen med Ursosan.

   • Behandling med östrogen-preparat (finns i vissa p-piller och läkemedel vid övergångsbesvär) eller klofibrat (mot höga blodfetter), eftersom de utövar motsatt effekt jämfört med Ursosan på stenbildning i gallvägarna.

   • Behandling med läkemedel som innehåller nitrendipin (mot högt blodtryck), eftersom de kan påverkas vid samtidig behandling med Ursosan.

   • Behandling med läkemedel som innehåller dapson (mot HIV), eftersom de kan påverkas vid samtidig behandling med Ursosan.

   • Behandling med läkemedel som innehåller rosuvastatin (mot höga blodfetter), eftersom de kan påverkas vid samtidig behandling med Ursosan.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. 

   Kontroll ska göras för att utesluta att du är gravid innan behandling med Ursosan påbörjas.

   Ursosan ska inte användas under graviditet om det inte är helt nödvändigt. Kvinnor i fertil ålder skall bara behandlas med Ursosan om man samtidigt använder preventivmedel. Icke-hormonella preventivmedel eller P-piller med östrogen i låg dos rekommenderas.

   Om du tar Ursosan för upplösning av gallsten bör endast icke hormonella preventivmedel användas, detta eftersom hormonella preventivmedel kan öka bildningen av gallsten.

   Troligen är det mycket låga halter av Ursosan som går över i modersmjölk men tala alltid med din läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ursosan har ingen känd påverkan av förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Ursosan

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Upplösning av gallstenar:

   Rekommenderad dos för vuxna är 10-12 mg/kg kroppsvikt dagligen, uppdelat på 2 doseringstillfällen.

   Det tar i allmänhet 6-24 månader för gallstenarna att lösas upp. Om storleken på gallstenarna inte blir mindre efter 12 månader bör behandlingen avslutas.

   Vid behandling för att lösa upp gallstenar kommer test att genomföras efter 6 till 10 månaders behandling för att kontrollera om behandlingen lyckas.

   Primär biliär cirros:

   Rekommenderad dos för vuxna är 12-16 mg/kg kroppsvikt dagligen

   Under de 3 första månaderna efter påbörjad behandling, ska Ursosan tabletter tas fördelat över dagen. Då levervärdena förbättrats kan dosen intas en gång dagligen, företrädesvis på kvällen.

   Användningen av Ursosan vid behandling av primär biliär cirrhos kan fortsätta under obegränsad tid.

   Hos patienter med primär biliär cirros kan de kliniska symtomen förvärras i början av behandlingen, till exempel ökad klåda. Detta inträffar endast i sällsynta fall. Om det skulle inträffa kan behandlingen fortsätta med en lägre daglig dos av Ursosan. Varje vecka kommer din läkare sen att gradvis att öka den dagliga dosen till rekommenderad daglig dos.

   Hur Ursosan ska intas

   Tabletterna kan delas i två delar.

   Svälj tabletterna utan att tugga eller krossa dem tillsammans med ett glas vatten eller annan vätska. Det är viktigt att du tar tabletterna regelbundet.

   Om du använt för stor mängd av Ursosan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Eventuella symtom är diarré.

   Om du har glömt att använda Ursosan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, fortsätt behandlingen enligt förskriven dosering.

   Om du slutar att använda Ursosan

   Tala alltid med din läkare innan du slutar ta Ursosan.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Ursosan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 100): Diarré, blek avföring.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000): Nässelfeber, förkalkning av gallstenar, oförmåga hos levern att motverka symtom vid skrumplever, svår smärta höger övre del av magen vid behandling av leversjukdom (primär biliär cirros).

   Om diarré inträffar, kontakta läkare.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ursosan ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ursodeoxicholsyra 500 mg.

   • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, majsstärkelse (pregelatiniserad), natriumstärkelseglykolat (typ A), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid och makrogol

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, oval, bikonvex tablett med brytskåra på båda sidorna.

   Förpackningar med 10, 20, 30, 50, 60, 90 och 100 filmdragerade tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Evolan Pharma AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tel. 08-544 960 30

   Tillverkare

   S.C. Laropharm S.R.L.

   Alexandriei Street no. 145 A

   Bragadiru, Ilfov

   Rumänien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-012-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ursosan

  Filmdragerad tablett 500 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 478724
  • Tillverkare: PRO.MED.CS Praha a.s.

  572,44 kr

  Jämförpris: 5,72 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?