Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Ursodeoxicholsyra Evolan

   250 mg hårda kapslar
   ursodeoxicholsyra (UDCA)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD URSODEOXICHOLSYRA EVOLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR URSODEOXICHOLSYRA EVOLAN
   3. HUR DU TAR URSODEOXICHOLSYRA EVOLAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR URSODEOXICHOLSYRA EVOLAN SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD URSODEOXICHOLSYRA EVOLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Ursodeoxicholsyra Evolan innehåller ursodeoxicholsyra (UDCA) som är en gallsyra som ingår i human galla i låg koncentration.

   Ursodeoxicholsyra Evolan används för att lösa upp små gallstenar samt vid en leversjukdom (primär biliär cirros) för att bland annat stimulera gallflödet.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR URSODEOXICHOLSYRA EVOLAN

   Ta inte Ursodeoxicholsyra Evolan:

   • om du är allergisk mot ursodeoxicholsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har akut inflammation i gallblåsa eller i gallvägar

   • om du har tilltäppta gallvägar

   • om du har ofta förekommande gallkolik

   • om du har en viss typ av gallstenar (s k röntgentäta kalcifierade gallstenar)

   • om du har nedsatt sammandragningsförmåga i gallblåsan

   Varningar och försiktighet

   Under de tre första månaderna av behandlingen kommer funktionen av din lever testas för att se så behandlingen fungerar och för att upptäcka biverkningar i levern.

   Vid behandling för att lösa upp gallstenar kommer test att genomföras efter 6 till 10 månaders behandling för att kontrollera om behandlingen lyckas.

   Kvinnor som tar Ursodeoxicholsyra Evolan för upplösning av gallsten bör endast använda icke hormonella preventivmedel eftersom hormonella preventivmedel kan öka bildningen av gallsten (se även avsnitt graviditet och amning nedan).

   Vid behandling av leversjukdomen primär biliär cirros kan i sällsynta fall vissa symptom (t.ex. klåda) förvärras i början av behandlingen. Om detta inträffar, tala med din läkare. Behandlingen kan fortsätta med en lägre daglig dos. Varje vecka kommer din läkare sen att gradvis att öka den dagliga dosen till rekommenderad daglig dos.

   Graviditet amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Erfarenheten av användning av Ursodeoxicholsyra Evolan under graviditet är begränsad. Tala därför med din läkare före användning om du är gravid eller tror att du är gravid. Innan du påbörjar behandling med Ursodeoxicholsyra Evolan ska kontroll göras för att utesluta att du är gravid.

   Kvinnor i fertil ålder

   Fertila kvinnor bör endast behandlas om de använder ett säkert preventivmedel. Rådgör med din läkare om vilket preventivmedel som är mest lämpligt. Icke-hormonella eller orala lågdos-östrogen preventivmedel rekommenderas.

   Om du tar Ursodeoxicholsyra Evolan för upplösning av gallstenar måste dock effektivt icke-hormonellt preventivmedel användas eftersom orala hormonella preventivmedel kan stimulera bildningen av gallstenar.

   Amning

   Det är okänt om Ursodeoxicholsyra Evolan går över i modersmjölk. Tala därför med din läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ursodeoxicholsyra Evolan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. HUR DU TAR URSODEOXICHOLSYRA EVOLAN

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Upplösning av gallstenar: Vanlig dos för vuxna är 10-12 mg/kg kroppsvikt dagligen, uppdelat på 2 doserings­tillfällen.

   Primär biliär cirros: Vanlig dos för vuxna är 10-15 mg/kg kroppsvikt dagligen, uppdelat på 2-4 doseringstillfällen.

   Om du har tagit för stor mängd av Ursodeoxicholsyra Evolan:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Eventuella symtom är diarré.

   Om du har glömt att ta Ursodeoxicholsyra Evolan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Ursodeoxicholsyra Evolan

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1av 100 användare): Diarré.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10000 användare): Buksmärta, nässelfeber, förkalkning av gallstenar, oförmåga hos levern att motverka symtom vid skrumplever.

   Om diarré inträffar, kontakta läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR URSODEOXICHOLSYRA EVOLAN SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ursodeoxicholsyra (UDCA) 250 mg.

   • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit kapsel.

   Blisterförpackning med 90 eller 100 kapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Evolan Pharma AB
   Box 120
   182 12 Danderyd
   Tel. 08-544 960 30

   Tillverkare

   S.C. Laropharm S.R.L.

   Alexandriei Street no. 145 A

   Bragadiru, Ilfov

   Rumänien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-06-05

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ursodeoxicholsyra Evolan

  Kapsel, hård 250 mg 100 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 576004
  • Tillverkare: PRO.MED.CS Praha a.s.

  245,44 kr

  Jämförpris: 2,45 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?