Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ursochol

   250 mg och 500 mg hårda kapslar
   ursodeoxicholsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ursochol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ursochol
   3. Hur du använder Ursochol
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ursochol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ursochol är och vad det används för

   Ursochol innehåller den aktiva substansen ursodeoxicholsyra som är en naturligt förekommande gallsyra som finns i små mängder i gallan hos människa.

   Ursochol används för att lösa upp små gallstenar samt vid en leversjukdom (primär biliär cirrhos) för att bland annat stimulera gallflödet.

   Hos barn mellan 6 och 18 år används Ursochol till att behandla lever-galla sjukdomar i samband med cystisk fibros.

   Ursodeoxicholsyra som finns i Ursochol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ursochol

   Använd inte Ursochol

   • om du är allergisk mot ursodeoxicholsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har akut inflammation i gallblåsan eller gallvägarna.

   • om du har har stopp i gemensamma gallgången eller gallgångarna.

   • om du ofta har gallkolik (krampliknande smärtor i övre delen av buken).

   • om din läkare har sagt att du har förkalkade gallstenar.

   • om du har minskad funktion av gallblåsan.

   • om ditt barn med cystisk fibros (ålder 6 till 18 år) har minskat gallflöde (gallgångsatresi).

   Fråga din läkare om ovan nämnda tillstånd. Fråga också din läkare om du tidigare haft något av dessa tillstånd.

   Varningar och försiktighet

   Under de tre första månaderna av behandlingen kommer funktionen av din lever testas för att se att behandlingen fungerar och för att upptäcka biverkningar i levern.

   Kvinnor som tar Ursochol för upplösning av gallsten bör endast använda icke hormonella preventivmedel eftersom hormonella preventivmedel kan öka bildningen av gallsten (se även avsnitt graviditet, amning och fertilitet nedan).

   Vid behandling av leversjukdomen primär biliär cirrhos kan i sällsynta fall vissa symptom (t.ex. klåda) förvärras i början av behandlingen. Behandlingen kan fortsätta med en lägre daglig dos. Varje vecka kommer din läkare sen att gradvis öka den dagliga dosen till rekommenderad daglig dos.

   Om du får diarré måste du tala om det för din läkare. Din dos av Ursochol kan behöva ändras.

   Andra läkemedel och Ursochol

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt om du tar följande läkemedel:

   • kelestipol och kolestyramin (mot höga blodfetter)

   • antacida (mot sur mage) som innehåller aluminiumhydroxid eller aluminiumoxid.

   Om det är nödvändigt att använda ett läkemedel innehållande någon av de substanser som nämns ovan måste läkemedlet tas 2 timmar före eller efter Ursochol.

   • ciklosporin (för att minska effekten av immunsystemet vid transplatationer)

   • ciprofloxacin (mot infektion)

   • nitrendipin (mot högt blodtryck)

   • dapson (mot HIV)

   • östrogena hormoner (finns i vissa p-piller och läkemedel vid övergångsbesvär)

   • klofibrat (mot höga blodfetter)

   • rosuvastatin (mot höga blodfetter)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Innan du påbörjar behandling med Ursofalk ska kontroll göras för att utesluta att du är gravid.

   Ursochol ska inte användas under graviditet om det inte är helt nödvändigt. Kvinnor i fertil ålder ska behandlas endast om de använder preventivmedel. Icke-hormonella preventivmedel eller lågdos-östrogen P-piller rekommenderas.

   Om du tar Ursochol för upplösning av gallstenar måste dock icke-hormonella preventivmedel användas eftersom hormonella preventivmedel kan öka bildningen av gallstenar.

   Det är okänt om Ursochol går över i modersmjölken. Fråga därför din läkare om råd innan du tar Ursochol om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Ursochol

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   De hårda kapslarna skall sväljas hela med vätska.

   Upplösning av gallstenar: Rekommenderad dos för vuxna är 10-12 mg/kg kroppsvikt dagligen uppdelat på 2 doseringstillfällen. Generellt tar det 6-24 månader att lösa upp gallsten. Om storleken på gallstenen inte minskat efter 12 månader bör behandlingen avbrytas. 6 till 10 månader efter påbörjad behandling kommer din läkare att utföra ett test för att se om behandlingen har varit framgångsrik.

   Primär biliär cirrhos: Rekommenderad dos för vuxna är 12-16 mg/kg kroppsvikt dagligen.

   Under de 3 första månaderna av behandlingen, ska Ursochol tas i uppdelade doser över dagen. Då levervärdena förbättrats kan den dagliga dosen intas en gång dagligen, företrädesvis på kvällen.

   Användningen av Ursochol vid behandling av primär biliär cirrhos kan fortsätta under obegränsad tid.

   Användning för barn och ungdomar

   Barn med cystisk fibros i åldern 6 till 18 år:

   Den rekommenderade dosen är 20 mg/kg/dag uppdelat på 2-3 doseringstillfällen. Upptrappning till 30 mg/kg/dag om nödvändigt.

   Om du använt för stor mängd av Ursochol

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Eventuella symptom är diarré vid överdosering av Ursochol.

   Om du har glömt att ta Ursochol

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Fortsätt behandlingen enligt ordination.

   Om du slutar att ta Ursochol

   Tala alltid med din läkare innan du slutar ta Ursochol.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • Diarré, blek avföring

   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • Svår smärta i höger övre del av magen vid behandling av leversjukdom (primär biliär cirrhos).

   • Försämrad funktion av levern vid behandling av leversjukdom (primär biliär cirrhos) som kan återgå till det normala vid avslutande av behandling.

   • Kalkinlagring i gallstenar

   • Nässelutslag.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ursochol ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ursodeoxicholsyra. En kapsel innehåller 250 mg eller 500 mg ursodeoxicholsyra.

   • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, titandioxid (E171) och gelatin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit kapsel ( 250 mg: cirka 8 mm x 22 mm, 500 mg: cirka 9 mm x 23 mm)

   PVC/Aluminiumblister:

   250 mg: 25, 50, 75, 98, 100 kapslar.

   500 mg: 25, 50, 75, 100 kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark

   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ursochol

  Kapsel, hård 250 mg 100 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 093568
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  310,19 kr

  Jämförpris: 3,10 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?