Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Uromitexan

   100 mg/ml injektionsvätska, lösning
   mesna

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Uromitexan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Uromitexan
   3. Hur du använder Uromitexan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Uromitexan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Uromitexan är och vad det används för

   Uromitexan injektionsvätska ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan besvara de eventuellt ytterligare frågor du har efter attha läst igenom nedanstående information.

   Uromitexan används för att förebygga slemhinneskador i urinblåsan vid behnadling med ifosfamid eller cyklofosfamid.

   Vissa cytostatika (ifosfamid, cyklofosfamid) kan skada slemhinnan i urinblåsan så att det kommer blod i urinen. Ges Uromitexan samtidigt har det en skyddande effekt och risken för inflammation i urinblåsan och blod i urinen minskar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Uromitexan

   Använd inte Uromitexan

   • om du är överkänslig (allergisk) mot mesna eller andra liknande läkemedel (tioler) eller mot något av övriga innehållsämnen i Uromitexan.

   • om du är allergisk mot bensylalkohol ska du inte använda Uromitexan med konserveringsmedel (injektionsflaska). Uromitexan med konserveringsmedel ska inte ges till spädbarn. Den kan ge allergiska förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 års år.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Uromitexan.

   • Om du tidigare har fått andningssvårigheter, rosslingar, hudrodnad, klåda eller svullnad efter att du tagit Uromitexan

   • Om du har någon autoimmun sjukdom, t ex ledgångsreumatism, systemisk lupus erytematosus (SLE) eller njurinflammation eftersom dessa sjukdomar kan öka risken för vissa biverkningar.

   • Om du tidigare har haft en blockering eller hinder i urinvägarna som hindrar normal urinavgång.

   Morgonurin ska undersökas varje dag före behandling med avseende på mikroskopiska fynd av blod (hematuri).

   Urinteststickor för ketonkroppar eller röda blodkroppar (erytrocyter) kan ge felaktiga resultat vid medicinering med Uromitexan. Kontakta läkare eller sjuksköterska om du är osäker.

   Sluta att använda Uromitexan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   - svårigheter att svälja

   - nässelutslag och andningssvårigheter

   Andra läkemedel och Uromitexan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Den blodförtunnande effekten av läkemedel som innehåller warfarin kan öka vid samtidig behandling med Uromitexan. Koaguleringsvärden bör tas regelbundet.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Det finns inga eller begränsad mängd data från användning av mesna till gravida och ammande kvinnor.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa biverkningar så som yrsel, dimsyn, nedsatt syn kan indirekt påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Uromitexan innehåller natrium och bensylalkohol

   Uromitexan injektionsvätska 100 mg/ml innehåller natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

   Uromitexan med konserveringsmedel (cum conservans) injektionsvätska 100 mg/ml innehåller bensylalkohol. Den får inte ges till patienter som har haft en allergisk reaktion mot bensylalkohol. Den ska inte ges till nyfödda eller spädbarn eftersom det kan orsaka en kraftig toxisk reaktion. Ska användas med försiktighet hos äldre barn.


   3. Hur du använder Uromitexan

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig beroende på din behandling med cytostatika (ifosfamid och cyklofosfamid).
   Uromitexan injektionsvätska ges som injektion eller i dropp (infusion) och ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare upplysningar.

   Om du använt för stor mängd av Uromitexan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   Eftersom Uromitexan injektionsvätska/infusionsvätska alltid ges av sjukvårdspersonal bör du i första hand tala med dem om du misstänker att du fått för stor dos.

   Symtom på överdosering kan vara illamående, kräkningar, ont i magen, diarré, huvudvärk, trötthet, smärta i armar och ben samt leder, värmevallningar, långsam puls, domningar, feber, kramp i lutfrörens muskulatur, utslag, blodtryck och snabb puls.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Eftersom Uromitexan alltid tas samtidigt med ifosfamid eller cyklofosfamid är det dock svårt att avgöra vilket av dessa preparat som orsakat biverkningen.

   Kontakta omedelbart läkare om du verkar ha fått en allergisk reaktion, symtom på detta kan vara andningssvårigheter, rosslingar, hudrodnad, klåda eller svullnad.

   En allergisk eller allergiliknande reaktion kan komma i samband med att läkemedlet ges eller upp till några dagar efter det att medicineringen avslutats.

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   Huvudvärk, svimningskänsla, ihållande medvetslöshet/dåsighet, värmevallningar, magsmärtor/smärtsam tarmkramp, illamående, diarré, hudutslag, reaktioner på infusionsstället såsom klåda och utslag, feber, influensaliknande sjukdom.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Svullna/förstorade lymfkörtlar (lymfadenopati), kräkningar, minskad aptit, gaser i magen, förstoppning, anorexi, känsla av uttorkning, sömnlöshet, mardrömmar, yrsel, myrkrypningar eller stickningar i huden (parestesi), ökad känslighet i huden (hyperestesi), svimning (synkopé), minskad känslighet för beröring (hypoestesi), uppmärksamhetsstörning, inflammation i ögats bindhinna, ljuskänslighet, dimsyn, hjärtklappning (palpitation), nästäppa, svår skarp smärta vid inandning (pleuritisk smärta), muntorrhet, kramp i luftrören, ansträngd andhämtning, obehag i struphuvudet, näsblödningar (epitaxis), stelhet, bröstsmärta, sjukdomskänsla, rodnad, hosta, svalginflammation, irritation i slemhinna, brännande smärta i maggropen/bröstbenet, blödning i tandköttet, förhöjning av vissa levervärden klåda, kraftigt ökad svettning som vanligen är sjukligt betingad (hyperhidros), ledvärk (artralgi), ryggsmärta, muskelvärk (myalgi), obehagskänsla i armar och ben, smärta i käke, smärta vid tömning av urinblåsa (dysuri), reaktioner på infusionsstället såsom smärta, hudrodnad, nässelutslag och svullnad, utmattning

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   Överkänslighetsreaktioner, allvarlig allergisk reaktion med snabbt förlopp (allergichock, anafylaktoid reaktion), minskning av alla celler i blodet: röda och vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni), minskning av antalet vita blodkroppar som bekämpar infektioner (leukopeni, lymfopeni), onormalt höga mängder av eosinofiler (typ av blodkroppar som bildas i benmärgen) i blodet eller i kroppsvävnader (eosinofili), brist på blodplättar (trombocytopeni) , kramp, svullnad runt ögonen, förändringar på EKG (ST-höjning eller annat onormalt resultat), snabb puls, cirkulatoriska reaktioner, lågt eller högt blodtryck, andnöd, minskade nivåer av syre i kroppen (hypoxi, minskad syremättnad), blodiga upphostningar från lungorna eller luftvägarna (hemoptys), inflammation i munslemhinna, dålig smak i munnen, gulsot (hepatit), , blåsbildning (vesikulation), livshotande tillstånd som orsakar utslag, sår, halsont, konjunktivit och separation av hudlagren (Lyells syndrom, Stevens Johnsons syndrom), lokal vävnadssvullnad (urtikariellt ödem), kliande, röda utslag som kan utvecklas till sår (erythema multiforme), hudrodnad (erytem), överkänslighetsreaktion mot läkemedel som kännetecknas av hudutslag, förstoring av lymfkörtlar och inre organ (utslag orsakad av läkemedel med eosinofila och systemiska symtom), sår och/eller större blåsor/blåsbildningar i hud och slemhinnor, svullnad av det djupare skiktet i huden orsakad av vätskeansamling (angioödem), hudskador som återkommer i samma område när samma läkemedel ges (fixed drug eruption), hudutslag på grund av ökad ljuskänslighet, nässelutslag (urtikaria), brännande känsla i huden, akut njursvikt, svaghet (asteni, brist på energi), svullnad i ansiktet (ansiktsödem), svullnad av vävnader vanligtvis i benen, på grund av ansamlig av vätska (perifert ödem), ökad andningsfrekvens, reaktioner på injektionsstället (tromboflebit, irritation), tecken på allvarlig koagulationsrubbning som ger ökad risk för blodlevring i kärlen (DIC), förändrade laboratorieresultat (ex. förlängd protrombintid, förlängd aktiverad partiell tromboplastin)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Uromitexan ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 30°C.
   Får ej frysas.
   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Ampullerna är avsedda för engångsbruk, öppnad injektionsflaska ska användas inom 8 dagar.

   För lösningar med tillsatser har kemisk och fysikalisk stabilitet påvisats i 24 timmar vid 25°C. Av mikrobiologiska skäl rekommenderas att blandade lösningar används omedelbart efter beredning. Om de inte används omedelbart är användaren ansvarig att se till att instruktioner om hållbarhet och förvaringsförhållanden följs. Dock bör 24 timmar vid 25°C inte överskridas.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Uromitexan injektionsvätska 100 mg/ml

   • Det aktiva innehållsämnet är mesna 100 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

   Uromitexan med konserveringsmedel (cum conservans) injektionsvätska 100 mg/ml

   • Det aktiva innehållsämnet är mesna 100 mg/ml

   • Hjälpämnen är dinatriumedetat, natriumhydroxid, bensylalkohol (konserveringsmedel), vatten för injektionsvätskor

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Baxter Medical AB

   Box 63

   164 94 Kista

   Tillverkare

   Baxter Oncology GmbH
   Kantstrasse 2
   DE-33790 Halle
   Tyskland

   Innehållsdeklaration

   Uromitexan injektionsvätska 100 mg/ml

   - Den aktiva substansen är mesna

   - Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

   Uromitexan med konserveringsmedel (cum conservans) injektionsvätska 100 mg/ml

   - Det aktiva innehållsämnet är mesna

   - Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumhydroxid, bensylalkohol (konserveringsmedel) och vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Uromitexan injektionsvätska 100 mg/ml: ampuller 15 x 4 ml och 10 x 10 ml.

   Uromitexan med konserveringsmedel (cum conservans) 100 mg/ml: injektionsflaskor 1 x 10 ml och 1 x 50 ml.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-06-15


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Uromitexan ska inte ges i samma infusionsvätska som cisplatin/carboplatin eftersom blandningen kan gulfärgas. Lösningarna kan däremot ges vid samma tillfälle förutsatt att de ges i separata ingångar eller vid skilda tidpunkter.

   Parenterala läkemedel ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgning innan administrering. Lösningar som är missfärgade, dimmiga eller innehåller synliga partiklar ska inte användas.

   Uromitexan kan blandas i samma infusionsvätska som ifosfamid.

   Innehållet i injektionsflaskan upplöses i 25 ml vatten för injektionsvätskor och denna lösning blandas i infusionsvätskan. Lämpliga injektionsvätskor är natriumklorid- eller glukoslösningar eller Ringer-laktat.

   Ampull och injektionsflaska

   Mesna är inkompatibel in vitro med cisplatin, carboplatin och kväve-senapsgas.

   Blandning av mesna med epirubicin leder till inaktivering av epirubicin och ska undvikas.

   Injektionsflaska

   Bensylalkohol som finns i mesna injektionsflaskor kan minska stabiliteten av cyklofosfamid och ifosfamid.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Uromitexan® (med konserveringsmedel)

  Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 571455
  • Tillverkare: Baxter Medical AB

  64 kr

  Jämförpris: 6,40 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?