Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning :

   N-vet AB

   Uppsala Science Park

   751 83 Uppsala

   Tel: 018-57 24 30

   Fax: 018-57 24 32

   e-post: info@n-vet.se


   Tillverkare:

   Norbrook Laboratories Ltd

   Station Works

   Camlough Road

   Newry

   Co Down BT35 6JP

   Nordirland


   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Ultrapen vet, 300 mg/ml injektionsvätska, suspension, till nöt, svin och får. Bensylpenicillinprokain

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktiv substans :

   1 ml innehåller 300 mg bensylpenicillinprokain

   Hjälpämnen

   Aluminiumdistearat, butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluen, propylenglykoldikaprylokaprat

   4. INDIKATION(ER)

   Nötkreatur: För behandling av

   • Luftvägsinfektioner orsakade av Pasteurella multocida, Histophilus somnus och Mannheimia haemolytica

   • Mastit orsakad av Staphylococcus aureus, Koagulasnegativa stafylokocker, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalaktiae och Streptococcus agalaktiae och Arcanobacterium pyogenes 

   • Klövspaltsinflammation orsakat av Fusobacterium necrophorum.

   Svin: För behandling av

   • Luftvägsinfektion orsakad av Pasteurella multocida och Actinobacillus pleuropneumoniae

   • Ledinfektion orsakad av Streptococcus spp

   • Rödsjuka orsakad av Erysipelothrix rhusiopatiae

   • Juverinfektion orsakad av Arcanobacterium pyogenes 

   • Infektioner orsakade av Streptococcus suis

   Får: För behandling av

   • Luftvägsinfektioner orsakade av Mannheimia haemolytica och Pasteurella haemolytica

   • Mastit orsakad avStaphylococcus aureus

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid överkänslighet mot penicillin eller mot något av ingående hjälpämnen.

   Skall ej ges intravenöst.

   Skall ej ges till små gnagare såsom marsvin, gerbiler och hamstrar eller till kaniner.

   6. BIVERKNINGAR

   På injektionsstället kan en lokal svullnad upp till en handflatas storlek uppträda. Denna avläker som regel inom en vecka.

   Allergiska överkänslighetsreaktioner och störningar i mag-tarmkanalen kan i sällsynta uppträda i samband med antibiotikabehandling.


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nöt, svin och får.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ultrapen vet ges via intramuskulärinjektion.

   Nöt, svin och får: 1 ml per 10 kg kroppsvikt motsvarande 30 mg/kg.


   Vid behandling av infektioner orsakade av bakterier med låg känslighet såsom luftvägsinfektioner orsakade av Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida och Mannheimia haemolytica krävs ett doseringsintervall på 24 timmar.

   Vid behandling av infektioner orsakade av bakterier med högre känslighet såsom vid fall av rödsjuka, klövspaltsinflammation samt ledinflammation och mastit orsakade av streptokocker kan ett doseringsintervall på 48 timmar vara tillräckligt. Rådgör med veterinär inför behandling för att fastställa lämpligt intervall och behandlingstid.


   Upprepade injektioner bör ges på olika ställen


   Maximal volym per injektionsställe:

   Nöt: 20 ml

   Svin: 5-10 ml

   Får: 5 ml

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   -

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter:

   Nöt 28 dygn

   Svin 14 dygn

   Får 28 dygn


   Mjölk:

   Nöt 4 dygn

   Får 4 dygn

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid 15 - 25 °C.


   Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan (Utg.dat )

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 28 dagar

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Ultrapen vet och andra läkemedel

   Tala om för veterinären om djuret behandlas med andra läkemedel.

   Effekten av penicillin kan motverkas av andra antibiotika som tetracykliner och erytromycin.


   Försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Penicilliner och cefalosporiner (betalaktamantibiotika) kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergier) efter injektion, inhalation, oralt intag eller hudkontakt. Överkänsligheten för penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa ämnen kan ibland vara allvarliga. Undvik direkt kontakt med denna produkt om du vet att du är sensibiliserad, eller har avråtts från att arbeta med denna typ av läkemedel.

   I händelse av stänk i ögonen, skölj omedelbart med stora mängder rent vatten. Vid hudkontakt, tvätta genast med tvål och vatten. I händelse av oavsiktlig självinjektion, uppsök genast sjukvården och uppvisa bipacksedel för läkaren.

   Om du uppvisar symptom efter kontakt med produkten, såsom hudrodnad, kontakta läkare för råd och uppvisa bipacksedel eller etikett.

   Svullnad i ansikte, läppar, ögon eller svårigheter att andas är allvarliga symptom som kräver skyndsam läkarvård.

   Tvätta händerna efter användning av produkten.


   Blandbarhetsproblem

   Eftersom blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2013-05-24

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kan användas under dräktighet och laktation.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ultrapen vet

  Injektionsvätska, suspension 300 mg/ml 24 x 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 478277
  • Tillverkare: N-vet AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?