Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Ultibro Breezhaler

   85 mikrogram/43 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar
   indakaterol/glykopyrronium (indakaterol./glykopyrronium.)

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ultibro Breezhaler är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ultibro Breezhaler
   3. Hur du använder Ultibro Breezhaler
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ultibro Breezhaler ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar. Bruksanvisning till Ultibro Breezehaler inhalator

   1. Vad Ultibro Breezhaler är och vad det används för

   Vad Ultibro Breezhaler är

   Detta läkemedel innehåller de två aktiva substanserna indakaterol och glykopyrronium. De tillhör en grupp läkemedel som kallas bronkvidgande medel.


   Vad Ultibro Breezhaler används för

   Detta läkemedel används för att underlätta andningen hos vuxna patienter som har andningssvårigheter på grund av en sjukdom som kallas kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vid KOL dras musklerna runt luftvägarna samman. Därmed blir det svårt att andas. Detta läkemedel förhindrar sammandragningen av musklerna runt luftvägarna och det blir då lättare för luften att komma in i och ut ur lungorna.


   Om du använder detta läkemedel en gång dagligen, kommer det att bidra till att minska den påverkan som KOL har på ditt dagliga liv.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ultibro Breezhaler

   Använd inte Ultibro Breezhaler

   • om du är allergisk mot indakaterol eller glykopyrronium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ultibro Breezhaler om något av följande stämmer in på dig:

   • du har astma – detta läkemedel ska inte användas som behandling mot astma

   • du har hjärtbesvär

   • du har krampanfall

   • du har sköldkörtelbesvär (tyreotoxikos)

   • du har diabetes

   • du använder något läkemedel mot din lungsjukdom som innehåller aktiva substanser som liknar (tillhör samma grupp av läkemedel) de i Ultibro Breezhaler (se avsnittet ”Andra läkemedel och Ultibro Breezhaler”)

   • du har njurbesvär

   • du har allvarliga leverbesvär

   • du har en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom

   • du har svårt att urinera.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker) ska du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.


   Under behandling med Ultibro Breezhaler

   • Sluta använda detta läkemedel och sök omedelbart sjukvård om du upplever något av följande:

   • Smärta eller obehag i ögonen, tillfällig dimsyn, halofenomen (färgade ringar runt lampor) eller färgade synfenomen i samband med röda ögon – detta kan vara tecken på akut trångvinkelglaukom.

   • Svårigheter att andas eller svälja, svullnad i tunga, läppar eller ansikte, hudutslag, klåda och nässelutslag (tecken på en allergisk reaktion).

   • Trånghet i bröstet, hosta, väsande andning eller andfåddhet strax efter att du har inhalerat detta läkemedel – detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas paradoxal bronkospasm.

   • Informera omedelbart läkare om dina KOL-symtom, såsom andfåddhet, väsande andning eller hosta, inte förbättras eller förvärras.


   Ultibro Breezhaler används som en kontinuerlig behandling för KOL. Använd inte detta läkemedel för att behandla en plötslig attack av andnöd eller väsande andning.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn eller ungdomar under 18 år, eftersom det inte har studerats i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Ultibro Breezhaler

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

   • något läkemedel som kan likna Ultibro Breezhaler (innehåller liknande aktiva substanser)

   • så kallade beta-blockerare, vilka kan användas mot högt blodtryck eller hjärtbesvär (t.ex. propranolol) eller för ögonsjukdomen glaukom (t.ex. timolol)

   • läkemedel som sänker kaliumhalten i blodet - till dessa hör:

   • steroider (t.ex. prednisolon)

   • diuretika (vätskedrivande tabletter) som används mot högt blodtryck (t.ex. hydroklortiazid)

   • läkemedel mot andningsbesvär, t.ex. teofyllin.

   Graviditet och amning

   Det finns inga data från användning av detta läkemedel hos gravida kvinnor och det är inte känt om de aktiva substanserna i detta läkemedel passerar över till bröstmjölk. Indakaterol, en av de aktiva substanserna i Ultibro Breezhaler, kan förhindra värkarbete på grund av dess effekt på livmodern.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du ska inte använda Ultibro Breezhaler såvida inte läkaren sagt till dig att göra det.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att detta läkemedel påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Detta läkemedel kan dock orsaka yrsel (se avsnitt 4). Kör inte bil eller använd inte maskiner om du känner dig yr när du tar detta läkemedel.

   Ultibro Breezhaler innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos (23,5 mg per kapsel). Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.


   3. Hur du använder Ultibro Breezhaler

   .

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur mycket Ultibro Breezhaler du ska använda

   Vanlig dos är inhalation av innehållet i en kapsel om dagen.

   Du behöver bara inhalera en gång dagligen eftersom effekten av detta läkemedel varar i 24 timmar. Använd inte mer än vad läkaren ordinerar.


   Äldre (75 år och äldre)

   Om du är 75 år eller äldre kan du använda samma dos av detta läkemedel som rekommenderas för vuxna.


   När du ska inhalera Ultibro Breezhaler

   Använd detta läkemedel vid samma tidpunkt varje dag. Då blir det också lättare att komma ihåg att använda läkemedlet.

   Du kan inhalera Ultibro Breezhaler när som helst före eller efter intag av mat eller dryck.


   Hur du inhalerar Ultibro Breezhaler

   • Ultibro Breezhaler ska användas för inhalation.

   • Den här förpackningen innehåller en inhalator och kapslar (i blister) som innehåller läkemedlet i form av inhalationspulver. Använd endast kapslarna med den inhalator som medföljer förpackningen (Ultibro Breezhaler inhalator). Kapslarna ska vara kvar i blistret tills du ska använda dem.

   • Dra bort baksidan från blistret för att öppna det - tryck inte kapseln genom folien.

   • När du påbörjar en ny förpackning ska du använda den nya Ultibro Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen.

   • Kasta inhalatorn i varje förpackning efter att alla kapslarna i förpackningen har använts.

   • Svälj inte kapslarna.

   • Läs anvisningarna i slutet av den här bipacksedeln för att få mer information om hur du använder inhalatorn.

   Om du har tagit för stor mängd av Ultibro Breezhaler

   Om du har inhalerat för mycket av detta läkemedel eller om någon annan använder dina kapslar av misstag, tala omedelbart om det för läkare eller uppsök närmaste akutmottagning. Visa förpackningen med Ultibro Breezhaler. Läkarvård kan behövas. Ditt hjärta kan slå snabbare än vanligt och du kan få huvudvärk, känna dig sömnig, illamående eller kräkas. Andra symtom kan vara synstörningar, förstoppning eller svårigheter att kissa.

   Om du har glömt att använda Ultibro Breezhaler

   Om du glömmer att inhalera en dos vid den vanliga tidpunkten, inhalera en så snart som möjligt den dagen. Inhalera sedan nästa dos som vanligt nästa dag. Inhalera inte mer än en dos på samma dag.

   Hur länge du ska fortsätta behandlingen med Ultibro Breezhaler

   • Fortsätt att använda Ultibro Breezhaler så länge läkaren ordinerar det.

   • KOL är en kronisk sjukdom och du ska använda Ultibro Breezhaler varje dag, inte bara när du har andningsbesvär eller andra symtom på KOL.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du undrar hur länge du ska fortsätta behandlingen med detta läkemedel.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vissa biverkningar kan vara allvarliga:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • svårigheter att andas eller svälja, svullnad i tunga, läppar eller ansikte, nässelfeber, hudutslag – detta kan vara tecken på en allergisk reaktion

   • trötthet eller stark törst, ökad aptit utan att gå upp i vikt och tätare urinering – detta kan vara tecken på hög sockerhalt i blodet (hyperglykemi).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • kraftig bröstsmärta med ökad svettning – detta kan vara en allvarlig hjärtpåverkan (ischemisk hjärtsjukdom)

   • svullnad av främst tunga, läppar, ansikte eller svalg (möjliga tecken på angioödem)

   • svårigheter att andas samtidigt med väsande andning eller hosta

   • smärta eller obehag i ögonen, tillfällig dimsyn, halofenomen (färgade ringar runt lampor) eller färgade synfenomen i samband med röda ögon – detta kan vara tecken på glaukom

   • oregelbunden hjärtrytm.

   Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, sök omedelbart sjukvård.


   Andra biverkningar kan vara:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • täppt näsa, nysningar, hosta, huvudvärk med eller utan feber – detta kan vara tecken på en övre luftvägsinfektion.


   Vanliga

   • halsont i kombination med rinnande näsa – detta kan vara tecken på nasofaryngit

   • smärtsamma och täta urineringar – detta kan vara tecken på en urinvägsinfektion som kallas blåskatarr (cystit)

   • tryckande känsla eller smärta under ögonen eller i pannan – detta kan vara tecken på bihåleinflammation (sinuit)

   • rinnande eller täppt näsa

   • yrsel

   • huvudvärk

   • hosta

   • halsont

   • orolig mage, matsmältningsbesvär

   • karies

   • problem och smärta vid urinering – detta kan vara tecken på utflödeshinder från urinblåsan eller urinretention

   • feber

   • bröstsmärta.


   Mindre vanliga

   • sömnsvårigheter

   • snabb hjärtrytm

   • hjärtklappning – tecken på onormal hjärtrytm

   • röstförändring (heshet)

   • näsblod

   • diarré eller magont

   • muntorrhet

   • klåda eller hudutslag

   • smärta i muskler, ledband, senor, leder och ben

   • muskelspasm

   • muskelsmärta, värk eller ömhet

   • smärta i armar eller ben

   • svullna händer, anklar och fötter

   • trötthet.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   • stickningar eller domningar


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ultibro Breezhaler ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25ºC.


   Förvara kapslarna i originalförpackningen (blister). Fuktkänsligt. Tas ur blistret omedelbart före användning.


   Inhalatorn i varje förpackning ska kasseras efter att alla kapslarna i förpackningen har använts.


   Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen är skadad eller visar tecken på manipulation.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar. Bruksanvisning till Ultibro Breezehaler inhalator

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är indakaterol (som maleat) och glykopyrroniumbromid. Varje kapsel innehåller 143 mikrogram indakaterolmaleat motsvarande 110 mikrogram indakaterol och 63 mikrogram glykopyrroniumbromid motsvarande 50 mikrogram glykopyrronium. Den avgivna dosen (den dos som lämnar inhalatorns munstycke) motsvarar 85 mikrogram indakaterol (110 mikrogram indakaterolmaleat) och 43 mikrogram glykopyrronium (54 mikrogram glykopyrroniumbromid).

   • Övriga innehållsämnen i inhalationspulvret är laktosmonohydrat och magnesiumstearat (se avsnitt 2 under ”Ultibro Breezhaler innehåller laktos”).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ultibro Breezhaler 85 mikrogram/43 mikrogram, inhalationspulver, hårda kapslar är transparenta och gula innehållande ett vitt till nästan vitt pulver. De har produktkoden ”IGP110.50” tryckt i blått under två blå streck på underdelen och företagets logotyp (Loga ) tryckt i svart på överdelen.


   Förpackningen innehåller en inhalator tillsammans med kapslar i blister. Varje blister innehåller antingen 6 eller 10 hårda kapslar.


   Följande förpackningsstorlekar tillhandahålls:

   Förpackning innehållande 6x1, 10x1, 12x1, 30x1 eller 90x1 hårda kapslar och 1 inhalator.


   Multipack innehållande 96 (4 förpackningar med 24x1) hårda kapslar och 4 inhalatorer.

   Multipack innehållande 150 (15 förpackningar med 10x1) hårda kapslar och 15 inhalatorer.

   Multipack innehållande 150 (25 förpackningar med 6x1) hårda kapslar och 25 inhalatorer.


   Eventuellt finns inte alla förpackningsstorlekar i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland


   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH

   Roonstrasse 25

   D-90429 Nürnberg

   Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   SIA "Novartis Baltics" Lietuvos filialas

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Eesti

   SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA “Novartis Baltics”

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-23


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Bruksanvisning till Ultibro Breezhaler inhalator

   Läs följande anvisningar noga så att du vet hur du ska använda detta läkemedel.

   • Använd endast den Ultibro Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen. Använd inte Ultibro Breezhaler kapslar med någon annan inhalator och använd inte Ultibro Breezhaler inhalator för att ta något annat läkemedel i form av kapsel.

   • Tryck inte kapseln genom folien för att ta ut den från blisterkartan.

   • När du påbörjar en ny förpackning ska du använda den nya Ultibro Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen.

   • Inhalatorn i varje förpackning ska kasseras efter att alla kapslarna i förpackningen har använts.

   • Svälj inte kapslarna. Pulvret i kapslarna är avsett att inhaleras.


   Förpackningen med Ultibro Breezhaler

   Varje förpackning med Ultibro Breezhaler innehåller:

   • en Ultibro Breezhaler inhalator

   • en eller flera blister med 6 eller 10 Ultibro Breezhaler kapslar som ska användas i inhalatorn.

   Förpackningsinnehåll

   Hur du använder inhalatorn

   Ta av locket

   Ta av locket.

   Öppna inhalatorn

   Öppna inhalatorn:

   Håll inhalatorns botten i ett stadigt grepp och fäll ned munstycket. Inhalatorn är nu öppen.

   Förbered kapseln

   Förbered kapseln:

   Skilj ett blister från blisterkartan genom att riva längs perforationen.

   Ta ett blister och dra av bottenfolien så att kapseln exponeras.


   Tryck inte kapseln genom folien.

   Ta ut en kapsel

   Ta ut en kapsel:

   Kapslar måste alltid förvaras i blistret och tas ur blistret omedelbart före användning.

   Ta med torra händer ut en kapsel från blistret.

   Svälj inte kapslarna.

   Sätt i kapseln

   Sätt i kapseln:

   Lägg kapseln i kapselfacket.


   Lägg aldrig kapseln direkt i munstycket.

   Stäng inhalatorn

   Stäng inhalatorn:

   Fäll tillbaka munstycket tills du hör ett klickljud.


   Stick hål på kapseln

   Stick hål på kapseln:

   • Håll inhalatorn upprätt med munstycket pekande uppåt.

   • Stick hål på kapseln genom att med en stadig rörelse pressa in de båda knapparna på inhalatorns sidor samtidigt. Gör detta endast en gång.

   • Du ska höra ett klickljud när det går hål på kapseln.

   Släpp ut knapparna helt

   Släpp ut sidoknapparna helt.

   Andas ut

   Andas ut:

   Andas ut så mycket du kan innan du placerar munstycket i munnen.


   Blås inte i munstycket.

   Inhalera läkemedlet

   Inhalera läkemedlet:

   Gör så här för att andas in läkemedlet djupt i luftvägarna:

   • Håll inhalatorn som visas på bilden. Sidoknapparna ska vara riktade åt höger respektive vänster. Tryck inte på sidoknapparna.

   • Placera munstycket i munnen och slut läpparna hårt runt munstycket.

   • Andas in snabbt men ordentligt och så djupt du kan. Tryck inte på sidoknapparna.

   OBS! Lyssna efter susande ljud

   Obs!

   När du andas in genom inhalatorn, snurrar kapseln i facket och du ska höra ett susande ljud. Du kommer att känna en söt smak när läkemedlet kommer in i lungorna.


   Om du inte hör ett susande ljud:

   Kapseln kan ha fastnat i kapselfacket. Om detta händer:

   • Öppna inhalatorn och lossa försiktigt kapseln genom att knacka på botten av inhalatorn. Tryck inte på sidoknapparna.

   • Inhalera läkemedlet igen genom att upprepa steg 9 och 10.

   Håll andan

   Håll andan:

   När du har inhalerat läkemedlet:

   • Håll andan i minst 5-10 sekunder eller så länge du kan medan du tar ut inhalatorn ur munnen.

   • Andas sedan ut.

   • Öppna inhalatorn för att se om något pulver finns kvar i kapseln.


   Om det finns pulver kvar i kapseln:

   • Stäng inhalatorn.

   • Upprepa steg 9 till 12.


   De flesta tömmer kapseln med en eller två inhalationer.


   Mer information

   Vissa personer kan ibland få kortvarig hosta strax efter inhalation av läkemedlet. Om detta inträffar behöver du inte vara orolig. Så länge kapseln är tom har du fått i dig tillräckligt med läkemedel.

   Efter du inhalerat

   När du har inhalerat din dagliga dos av Ultibro Breezhaler:

   • Öppna munstycket igen och ta ut den tomma kapseln genom att tippa ut den ur kapselfacket. Kasta den tomma kapseln i hushållssoporna.

   • Stäng inhalatorn och sätt tillbaka locket.


   Förvara inte kapslar som du ännu inte stuckit hål på i inhalatorn.


   Mer information

   Ibland kan mycket små bitar av kapseln komma igenom filtret och in i munnen. Om detta händer kommer du att kunna känna dessa bitar på tungan. Det är inte skadligt att svälja eller andas in dem. Risken för att kapseln krossas ökar om du sticker hål på kapseln fler än en gång (steg 7).


   Hur du rengör inhalatorn

   Tvätta aldrig inhalatorn med vatten. Om du vill rengöra inhalatorn, torka munstyckets insida och utsida med en ren, torr och luddfri duk så att eventuellt pulver avlägsnas. Håll inhalatorn torr.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ultibro Breezhaler

  Inhalationspulver, hård kapsel 85 mikrogram/43 mikrogram 90 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 383977
  • Tillverkare: Paranova Läkemedel AB

  1.263,52 kr

  Jämförpris: 14,04 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?