• Kombinationer
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Twinrix Vuxen

   injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
   Hepatit A- (inaktiverat) och hepatit B- (rDNA) (HAB) vaccin (adsorberat)
   neomycin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Twinrix Vuxen är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Twinrix Vuxen
   3. Hur Twinrix Vuxen ska användas
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Twinrix Vuxen ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Twinrix Vuxen är och vad det används för

   Twinrix Vuxen är ett vaccin som används till vuxna och ungdomar från 16 år och uppåt och som skyddar mot två olika sjukdomar: hepatit A och hepatit B. Vaccinet verkar genom att göra så att kroppen producerar sitt eget skydd (antikroppar) mot dessa sjukdomar.

   • Hepatit A: Hepatit A är en infektiös sjukdom som kan påverka levern. Sjukdomen orsakas av hepatit A-virus. Hepatit A-virus kan smitta från en person till en annan via mat och dryck, eller när man simmar i vatten som är kontaminerat med avloppsvatten. Symtom på hepatit A börjar efter 3 till 6 veckor efter att man kommit i kontakt med viruset. Symtomen består av illamående (allmän sjukdomskänsla), feber och värk och smärta. Efter ett par dagar kan ögonvitorna och huden bli gulaktiga (gulsot). Svårighetsgraden och typen av symtom kan variera. Små barn utvecklar inte alltid gulsot. De flesta blir helt återställda men sjukdomen är ofta tillräckligt allvarlig för att man ska känna sig dålig i ungefär en månad.

   • Hepatit B: Hepatit B orsakas av hepatit B-virus. Det orsakar svullnad av levern (inflammation). Viruset återfinns i kroppsvätskor som blod, sperma, vaginalsekret eller saliv (spott) från infekterade människor.

   Vaccination är bästa sättet att skydda sig mot dessa sjukdomar. Vaccinet innehåller inga beståndsdelar som kan orsaka infektion.

   2. Vad du behöver veta innan du får Twinrix Vuxen

   Ta inte Twinrix Vuxen om

   • du är allergisk mot:

    • de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

    • neomycin.
     Tecken på en allergisk reaktion kan inkludera kliande hudutslag, andfåddhet och svullnad av ansikte eller tunga.

   • du tidigare har fått en allergisk reaktion mot något vaccin mot hepatit A eller hepatit B.

   • du har en kraftig infektion med hög feber (över 38 °C). En lättare infektion såsom en vanlig förkylning är sannolikt inget problem, men tala med läkaren först.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Twinrix Vuxen om:

   • du har fått några hälsoproblem efter tidigare vaccinationer

   • du har ett dåligt immunförsvar p.g.a sjukdom eller läkemedelsbehandling.

   • du har någon blödningssjukdom eller lätt får blåmärken.

   Svimning kan förekomma (främst hos ungdomar) efter, eller även före, all nålinjektion. Tala därför om för läkaren eller sjuksköterskan om du har svimmat vid tidigare injektion.

   Hos överviktiga patienter har man sett dåligt svar på vaccinet, möjligen utan att uppnå skydd mot hepatit A. Ett dåligt svar på vaccinet, möjligen utan att uppnå skydd mot hepatit B, har också setts hos äldre personer, män snarare än kvinnor, rökare, överviktiga, långvarigt sjuka eller människor med viss typ av läkemedelsbehandling. Din doktor kan råda dig att ta ett blodprov efter att du har fullföljt vaccinationsprogrammet för att kontrollera om du har uppnått fullgott svar. Om inte kommer din läkare att meddela dig om du behöver ytterligare doser.

   Andra läkemedel och Twinrix Vuxen

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta vaccin.

   Det är inte känt om Twinrix Vuxen går över i bröstmjölk. Vaccinet förväntas dock inte ge barn som ammas några problem.

   Twinrix Vuxen innehåller neomycin

   Tala om för din läkare om du tidigare har drabbats av allergisk reaktion mot neomycin (antibiotikum).


   3. Hur Twinrix Vuxen ska användas

   Du kommer att få totalt tre injektioner över en period på 6 månader. Varje injektion ges vid ett separat besök. Första dosen kommer att ges som överenskommet. De andra två doserna kommer att ges en månad och sex månader efter första dosen.

   • Första dosen

   som överenskommet

   • Andra dosen:

   1 månad senare

   • Tredje dosen:

   6 månader efter första dosen

   Twinrix Vuxen kan också ges som totalt 3 doser inom 1 månad. Detta schema ska ges endast till vuxna som behöver ett snabbt skydd (t.ex. utlandsresenärer). Den första dosen ges som överenskommet. De resterande 2 doserna ges 7 dagar och 21 dagar efter den första dosen. En fjärde dos rekommenderas vid 12 månader.

   • Första dosen:

   som överenskommet

   • Andra dosen:

   7 dagar senare

   • Tredje dosen:

   21 dagar efter den första dosen

   • Fjärde dosen:

   12 månader efter den första dosen

   Om ytterligare doser eller en påfyllnadsdos behövs kommer läkaren att meddela dig det.

   Som beskrivits i sektion 2 är ett dåligt svar på vaccinet, möjligen utan att uppnå skydd mot hepatit B, vanligare hos äldre personer, män snarare än kvinnor, rökare, överviktiga, långvarigt sjuka eller människor med viss typ av läkemedelsbehandling. Din doktor kan råda dig att ta ett blodprov efter att du har fullföljt vaccinationsprogrammet för att kontrollera om du har uppnått fullgott svar. Om inte kommer din läkare att meddela dig om du behöver ytterligare doser.

   Om du missar en avtalad tid för vaccination ska du tala med läkaren och få en ny tid.

   Se till att du fullföljer vaccinationsprogrammet på tre injektioner. Annars kommer du inte att ha ett fullständigt skydd mot sjukdomarna.

   Läkaren kommer att ge dig Twinrix Vuxen som en injektion i överarmsmuskeln.

   Vaccinet ska inte ges i huden eller intramuskulärt i skinkan eftersom skyddet kan bli sämre.

   Vaccinet får aldrig ges i en ven.

   Om du har ytterligare frågor om detta vaccin, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar som kan inträffa är följande:

   Mycket vanliga (1 av 10 vaccindoser eller oftare):

   • Huvudvärk

   • Smärta och rodnad vid injektionsstället

   • Trötthet

   Vanliga (upp till 1 av 10 vaccindoser):

   • Diarré, illamående

   • Svullnad, blåmärken eller klåda vid injektionsstället

   • Sjukdomskänsla.

   Mindre vanliga (upp till 1 av 100 vaccindoser):

   • Yrsel

   • Kräkningar, magont

   • Muskelvärk

   • Övre luftvägsinfektion

   • Feber 37,5°C eller högre.

   Sällsynta (upp till 1 av 1000 vaccindoser):

   • Svullna körtlar i hals, armhålor eller ljumskar (lymfadenopati)

   • Minskad känslighet för smärta eller beröring (hypestesi)

   • Stickningar och krypningar (parestesi)

   • Utslag, klåda

   • Ledsmärta

   • Aptitlöshet

   • Lågt blodtryck

   • Influensaliknande symtom såsom hög feber, halsont, rinnande näsa, hosta och frossa.

   Mycket sällsynta (upp till 1 av 10 000 vaccindoser):

   Biverkningar som inträffat i mycket sällsynta fall under kliniska studier, vid rutinanvändning av vaccinet eller med enskilda hepatit A- och hepatit B-vacciner inkluderar:

   • Minskning av antalet blodplättar, vilket ökar blödningsbenägenheten och risken att få blåmärken (trombocytopeni)

   • Mörkvioletta eller brunröda fläckar synliga genom huden (trombocytopen purpura)

   • Svullnad eller inflammation i hjärnan (encefalit)

   • Degenerativ hjärnsjukdom (encefalopati)

   • Nervinflammation (neurit)

   • Domningar eller svaghet i armar och ben (neuropati), förlamning

   • Kramper

   • Svullnad av ansikte, mun eller hals (angioneurotiskt ödem)

   • Mörkvioletta eller rödvioletta hudknottror (lichen planus), allvarliga hudutslag (erythema multiforme), nässelfeber

   • Ledsvullnad, muskelsvaghet

   • Inflammation i hinnorna runt hjärnan, vilket kan ge kraftig huvudvärk med nackstelhet och ljuskänslighet (meningit)

   • Inflammation i vissa blodkärl (vaskulit)

   • Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi, anafylaktoida reaktioner och symtom liknande serumsjuka). Tecken på allvarliga allergiska reaktioner kan vara hudutslag som kan klia eller ge blåsor, svullnad runt ögonen och i ansiktet, svårigheter att andas eller svälja, plötsligt blodtrycksfall och medvetslöshet. Sådana reaktioner kan inträffa innan man hunnit lämna mottagningen. Om du får några av dessa symtom ska du omgående kontakta läkare.

   • Onormala levervärden

   • Multipel skleros, svullnad i ryggmärgen (myelit)

   • Hängande ögonlock och förlamning av muskulaturen i ena ansiktshalvan (facialisförlamning)

   • Övergående nervinflammation som orsakar smärta, svaghet och förlamning av armar och ben, vilket ofta fortskrider till bröst och ansikte (Guillain-Barrés syndrom).

   • Sjukdom i synnerven (optikusneurit)

   • Omedelbar smärta vid injektionsstället, sveda och brännande känsla.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Twinrix Vuxen ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).
   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
   Får ej frysas. Frysning förstör vaccinet.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Vad Twinrix Vuxen innehåller

   -

   De aktiva substanserna är:

   Hepatit A-virus (inaktiverat)1,2

   720 ELISA-enheter

   Hepatit B-ytantigen3,4

   20 mikrogram

   1Producerat i humana diploidceller (MRC-5)

   2Adsorberat på hydratiserad aluminiumhydroxid

   0,05 milligram Al3+

   3Producerat i jästceller (Saccharomyces cerevisiae) med rekombinant DNA-teknologi

   4Adsorberat på aluminiumfosfat

   0,4 milligram Al3+

   -

   De övriga innehållsämnena i Twinrix Vuxen är: natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

   Twinrix Vuxen är en vit, något mjölkaktig vätska förpackad i en förfylld spruta av glas (1 ml).

   Twinrix Vuxen tillhandahålls i förpackningar om 1, 10 och 25 stycken med eller utan nålar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

   Rue de l’Institut 89

   B-1330 Rixensart

   Belgien

   För information angående detta läkemedel, var vänlig kontakta det lokala ombudet för innehavaren av försäljningstillståndet.

   Belgique/België/Belgien

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel. +370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Тел.: + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

   Česká republika

   GlaxoSmithKline s.r.o.

   Tel: + 420 222 001 111

   cz.info@gsk.com

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36-1-2255300

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

   Tel: + 356 21 238131

   Deutschland

   GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

   Tel: + 49 (0)89 360448701

   produkt.info@gsk.com

   Nederland

   GlaxoSmithKline BV

   Tel: + 31 (0)30 69 38 100

   nlinfo@gsk.com

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: +372 667 6900

   estonia@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00

   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Tηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

   Tel: + 43 (0) 1 970 75-0

   at.info@gsk.com

   España

   GlaxoSmithKline, S.A.

   Tel: + 34 902 202 700

   es-ci@gsk.com

   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (22) 576 9000

   France

   Laboratoire GlaxoSmithKline

   Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

   diam@gsk.com

   Portugal

   Smith Kline & French Portuguesa, Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: + 351 21 412 95 00

   FI.PT@gsk.com

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel.: + 385 (0)1 6051999

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) SRL

   Tel: + 40 (0)21 3028 208

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

   Tel: + 353 (0)1 495 5000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Italia

   GlaxoSmithKline S.p.A.

   Tel:+ 39 (0)45 9218 111

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   GlaxoSmithKline UK

   Tel: + 44 (0)800 221 441

   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   09/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Vid förvaring kan en vit, fin bottensats med ett klart färglöst skikt ovanför observeras.

   Före administrering ska vaccinet resuspenderas till en homogen, grumlig vit suspension.

   Instruktion för resuspension av vaccinet till en homogen, grumlig vit suspension

   Vaccinet ska resuspenderas enligt nedan.

   1. Håll sprutan upprätt med en hand.

   2. Skaka sprutan genom att vända den upp och ner och sedan tillbaka igen.

   3. Upprepa denna åtgärd kraftfullt under minst 15 sekunder.

   4. Inspektera vaccinet igen:

    1. Om vaccinet är en homogen, grumlig vit suspension är den klar att användas – suspensionen ska inte vara klar.

    2. Om vaccinet fortfarande inte är en homogen, grumlig vit suspension – upprepa genom att vända sprutan upp och ner och sedan tillbaka i ytterligare minst 15 sekunder – inspektera sedan igen.

   Vaccinet ska inspekteras visuellt för främmande partiklar och/eller avvikande utseende innan administrering. Administrera inte vaccinet om något av detta observeras.

   Ej använt läkemedel eller avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  Twinrix® Vuxen

  Injektionsvätska, suspension Kombinationer 1 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 170092
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  482,50 kr

  Jämförpris: 482,50 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?