Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Trusopt

   20 mg/ml ögondroppar, lösning
   (dorzolamid)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Trusopt är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Trusopt
   3. Hur du använder Trusopt
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Trusopt ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Trusopt är och vad det används för

   Trusopt innehåller dorzolamid som tillhör en grupp läkemedel, som kallas karbanhydrashämmare.

   Detta läkemedel används för att sänka ett förhöjt tryck i ögat och vid behandling av grön starr (glaukom). Detta läkemedel kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel som sänker trycket i ögat (s k betareceptorblockerare).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Trusopt

   Använd inte Trusopt

   • om du är allergisk mot dorzolamidhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller njurbesvär, eller tidigare haft njursten.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Trusopt

   Berätta för din läkare eller apotekspersonal om eventuella medicinska problem som du har eller tidigare har haft, även ögonbesvär och ögonoperationer, samt allergier mot något eller några läkemedel.

   Om du känner irritation av något slag i ögat eller får andra ögonproblem, som t ex röda ögon eller svullna ögonlock, ska du snarast kontakta läkare.

   Om du misstänker att Trusopt orsakar en allergisk reaktion (t ex hudutslag, svår hudreaktion eller klåda) avbryt behandling med detta läkemedel och kontakta läkare snarast möjligt.

   Barn

   Trusopt har använts i studier hos spädbarn och barn under 6 år med förhöjt tryck i ögat/ögonen eller med diagnosen grön starr. För ytterligare information, tala med din läkare.

   Äldre

   I studier med Trusopt var effekten jämförbar hos äldre och yngre patienter.

   Användning hos patienter med nedsatt leverfunktion

   Berätta för din läkare om du har eller tidigare har haft någon form av leverbesvär.

   Andra läkemedel och Trusopt

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel (även ögondroppar). Detta är särskilt viktigt om du använder en annan karbanhydrashämmare som t ex acetazolamid eller läkemedel som innehåller sulfonamid.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Graviditet

   Trusopt bör inte användas under graviditet. Berätta därför för din läkare om du är eller planerar att bli gravid.

   Amning

   Om behandling med Trusopt är nödvändig, rekommenderas inte amning. Berätta för din läkare om du ammar eller planerar att amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier avseende effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner har utförts. Trusopt kan ge biverkningar som t ex yrsel och dimsyn vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Vänta med att köra eller använda maskiner till dess du känner dig bra eller din syn är klar. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Trusopt innehåller bensalkoniumklorid

   Trusopt innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid. Detta konserveringsmedel kan inlagras i mjuka kontaktlinser och eventuellt missfärga linserna. Om du bär kontaktlinser kontakta läkare före användning av Trusopt.


   3. Hur du använder Trusopt

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Lämplig dos och behandlingstid bestäms av läkaren.

   När detta läkemedel används ensamt är rekommenderad dos 1 droppe i det angripna ögat/ögonen på morgonen, på eftermiddagen och på kvällen.

   Om din läkare rekommenderar att använda detta läkemedel i kombination med andra ögondroppar s k betablockerare för att sänka trycket i ögat, är rekommenderad dos 1 droppe Trusopt i det angripna ögat/ögonen på morgonen och på kvällen.

   Om Trusopt används tillsammans med andra ögondroppar bör ögondropparna tas med minst 10 minuters mellanrum.

   Se till att flaskans spets inte vidrör ögat eller området runt ögat. Detta kan eventuellt leda till att dropparna förorenas med bakterier, som kan orsaka ögoninfektioner. En sådan infektion kan leda till allvarlig ögonskada, även synförlust.

   Tvätta händerna innan du använder detta läkemedel för att undvika förorening och se till att flaskans spets inte vidrör andra ytor. Om du tror att ditt läkemedel kan ha blivit förorenat, eller om du får en ögoninfektion, kontakta genast din läkare angående fortsatt användning av denna flaska.

   Bruksanvisning:

   Använd inte flaskan om förseglingsremsan av plast runt flaskans hals saknas eller är bruten. Ta bort förseglingsremsan när du öppnar flaskan för första gången.

   Varje gång du använder Trusopt:

   1. Tvätta händerna.


   2. Öppna flaskan. Se till att spetsen på flaskan inte vidrör ögat, huden runt ögat eller fingrarna.


   3. Luta huvudet bakåt och håll flaskan upp och ner ovanför ögat.


   Bild 1

   4. Dra ner det undre ögonlocket och titta uppåt. Tryck lätt på de platta sidorna av flaskan och låt en droppe falla ner i utrymmet mellan det nedre ögonlocket och ögat.


   Bild 2

   5. Tryck med ett finger i ögonvrån vid näsan eller slut ögat i 2 minuter. Detta förhindrar att läkemedlet kommer ut i resten av kroppen.


   6. Om läkaren ordinerat behandling av ditt andra öga, upprepa steg 3–5.


   7. Skruva på hatten så att den sitter fast ordentligt.


   Bild 3

   [Endast OCUMETER PLUS-flaskan]

   1. Se till att förseglingsremsan på framsidan av flaskan är obruten innan du använder flaskan för första gången. En springa mellan flaskan och hatten är normalt för en oöppnad flaska.

   Bild1.5

   2. Tvätta först händerna, dra därefter bort förseglingsremsan.

   Bild2.5

   3. Öppna flaskan genom att skruva av hatten, vrid i pilarnas riktning. Dra inte hatten rakt upp från flaskan, eftersom det kan försämra flaskspetsens funktion.

   Cosoptbild3

   4. Luta huvudet bakåt och dra ner det undre ögonlocket en aning så att en ficka bildas mellan ögonlock och öga.

   Cosopt bild4

   5. Vänd flaskan upp och ner. Tryck lätt med tummen eller pekfingret på området där man ska trycka tills en droppe har droppats in i ögat, enligt din läkares anvisning.

   Bild3

   VIDRÖR INTE ÖGAT ELLER ÖGONLOCKET MED FLASKANS SPETS.

   6. Om det är svårt att få ut droppar efter att ha öppnat flaskan första gången, sätt tillbaka hatten på flaskan (dra inte åt för hårt). Ta av hatten som vanligt genom att vrida den enligt pilarna.

   7. Om din läkare ordinerat behandling av ditt andra öga, upprepa steg 4 och 5.

   8. Skruva på hatten så att den sitter fast på flaskan. Pilen på hattens vänstra sida måste passa med pilen på flaskans vänstra sida för att vara ordentligt stängd. Se till att inte skruva fast hatten alltför hårt då det kan skada flaskan och hatten.

   9. Hålet i spetsen är utformat för att få ut en enda droppe, gör därför själv INTE hålet i flaskspetsen större.

   10. När du använt färdigt flaskan kommer det att finnas en viss mängd läkemedel kvar. Det är normalt eftersom en extra mängd läkemedel har tillsatts. Du kommer att få ut den mängd som din läkare har förskrivit. Försök inte att få ut överskottet av läkemedel från flaskan.

   Om du har tagit för stor mängd av Trusopt

   Om du droppat för många droppar i ögat, har svalt något av innehållet i behållaren eller om t ex ett barn fått i sig dropparna av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Trusopt

   Det är viktigt att ta Trusopt enligt läkarens ordination. Om du glömt bort att ta en dos, ta den så fort som möjligt. Om det däremot börjar bli dags att ta nästa dos hoppa då över den bortglömda dosen och följ sedan regelbundet doseringsschemat.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Trusopt

   Om du vill avbryta behandlingen med Trusopt, rådgör först med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får en allergisk reaktion med symtom som nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller hals vilket kan ge andnings- och sväljsvårigheter, ska du sluta använda Trusopt och omedelbart söka vård.

   Följande biverkningar har rapporterats med Trusopt, antingen i kliniska studier eller efter godkännande:

   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   Brännande och stickande känsla i ögat.

   Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 100):

   Påverkan på hornhinnan med ömma ögon och dimsyn (ytlig punktuell keratit), ökat tårflöde eller klåda i ögonen (konjunktivit), irritation/inflammation på ögonlocken, dimsyn, huvudvärk, illamående, bitter smak i munnen och trötthet.

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000):

   Inflammation i ögats regnbågshinna.

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

   Stickningar eller domningar i händer eller fötter, tillfällig närsynthet som kan försvinna när behandlingen avbryts, vätskebildning under ögats näthinna (avlossning av ögats åderhinna efter filtrationskirurgi), värk i ögonen, beläggningar på ögonlocken, lågt tryck i ögat, svullnad av hornhinnan (med symtom som synförändringar), irritation i ögat inklusive rodnad, njursten, yrsel, näsblödning, halsirritation, muntorrhet, begränsat område med hudutslag (kontaktdermatit), svåra hudreaktioner, allergiliknande reaktioner såsom hudutslag, nässelfeber, klåda och i sällsynta fall svullnad av läppar, ögon och mun, andnöd samt mer sällsynt väsande andning.

   Ingen känd frekvens: (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   Andfåddhet, känsla av skräp i ögat.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Trusopt ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Trusopt ska användas inom 28 dagar efter att flaskan öppnats.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är dorzolamid.

   • 1 ml innehåller 22,26 mg dorzolamidhydroklorid motsvarande 20 mg dorzolamid.

   • Övriga innehållsämnen är hydroxietylcellulosa, mannitol, natriumcitrat, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätska. Bensalkoniumklorid är tillsatt som konserveringsmedel.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Trusopt är en klar, färglös till nästan färglös, något trögflytande lösning.

   Trusopt är förpackad i en vit, genomskinlig plastflaska som innehåller 5 ml lösning. Plastflaskan är försluten med en vit skruvhatt .

   OCUMETER Plus-flaskan består av en genomskinlig, högdensitets polyetenflaska som innehåller 5 ml lösning. Det finns en förseglingsremsa som visar att flaskan är obruten.

   Förpackningsstorlekar:

   1 x 5 ml (1 flaska à 5 ml)

   3 x 5 ml (3 flaskor à 5 ml)

   6 x 5 ml (6 flaskor à 5 ml)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd:

   Santen Oy

   Niittyhaankatu 20

   33720 Tampere

   Finland

   Information lämnas av:

   SantenPharma AB

   Solna Torg 3

   171 45 Solna

   Tel. 08-444 75 60

   Tillverkare:

   Laboratoires Merck Sharp & Dohme - Chibret

   Route de Marsat, Riom

   63963 Clermont-Ferrand, Cedex 9

   Frankrike

   Santen Oy

   Niittyhaankatu 20

   33720 Tampere

   Finland

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike:

   Trusopt


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Trusopt®

  Ögondroppar, lösning 20 mg/ml 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 115642
  • Tillverkare: Santen Pharma AB

  138,27 kr

  Jämförpris: 27,65 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?