Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Trusopt®

   20 mg/ml ögondroppar, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR TRUSOPT® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER TRUSOPT®
   3. HUR DU ANVÄNDER TRUSOPT®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV TRUSOPT®

   Vad innehåller Trusopt® ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är dorzolamid.

   – 1 ml innehåller 22,26 mg dorzolamidhydroklorid motsvarande

   20 mg dorzolamid.

   – Övriga innehållsämnen är hydroxietylcellulosa, mannitol,

   natriumcitrat, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätska. Bensalkoniumklorid är tillsatt som konserveringsmedel.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Merck Sharp & Dohme-koncernen.

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR TRUSOPT® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Trusopt är en klar, färglös till nästan färglös, något trögflytande lösning. OCUMETER

   Plus-flaskan består av en genomskinlig, högdensitets polyetenflaska som innehåller 5

   ml lösning. Det finns en förseglingsremsa som visar att flaskan är obruten.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåTrusopt® för?

   Trusopt innehåller dorzolamid som tillhör en grupp läkemedel, som kallas

   karbanhydrashämmare.


   Detta läkemedel används för att sänka ett förhöjt tryck i ögat och vid behandling av

   grön starr (glaukom). Detta läkemedel kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel som sänker trycket i ögat (s k betareceptorblockerare).

   2. INNAN DU ANVÄNDER TRUSOPT®

   Använd inte Trusopt®:

   – om du är allergisk mot dorzolamidhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

   – om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller njurbesvär, eller tidigare haft njursten.

   Var särskilt försiktig med Trusopt®:

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Trusopt


   Berätta för din läkare eller apotekspersonal om eventuella medicinska problem som du har eller tidigare har haft, även ögonbesvär och ögonoperationer, samt allergier mot något eller några läkemedel.


   Om du känner irritation av något slag i ögat eller får andra ögonproblem, som t ex röda ögon eller svullna ögonlock, ska du snarast kontakta läkare.


   Om du misstänker att Trusopt orsakar en allergisk reaktion (t ex hudutslag, svår

   hudreaktion eller klåda) avbryt behandling med detta läkemedel och kontakta läkare snarast möjligt.


   Barn

   Trusopt har använts i studier hos spädbarn och barn under 6 år med förhöjt tryck i ögat/ögonen eller med diagnosen grön starr. För ytterligare information, tala med din läkare.


   Äldre

   I studier med Trusopt var effekten jämförbar hos äldre och yngre patienter.


   Användning hos patienter med nedsatt leverfunktion

   Berätta för din läkare om du har eller tidigare har haft någon form av leverbesvär.

   Graviditet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Trusopt bör inte användas under graviditet. Berätta därför för din läkare om du är eller planerar att bli gravid.

   Amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Om behandling med Trusopt är nödvändig, rekommenderas inte amning. Berätta för din läkare om du ammar eller planerar att amma.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Inga studier avseende effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner har utförts. Trusopt kan ge biverkningar som t ex yrsel och dimsyn vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Vänta med att köra eller använda maskiner till dess du känner dig bra eller din syn är klar.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Trusopt®:

   Trusopt innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid. Detta konserveringsmedel kan inlagras i mjuka kontaktlinser och eventuellt missfärga linserna. Om du bär kontaktlinser kontakta läkare före användning av Trusopt.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel (även ögondroppar).

   Detta är särskilt viktigt om du använder en annan karbanhydrashämmare som t ex

   acetazolamid eller läkemedel som innehåller sulfonamid.

   3. HUR DU ANVÄNDER TRUSOPT®

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker. Lämplig dos och behandlingstid bestäms av läkaren.


   När detta läkemedel används ensamt är rekommenderad dos 1 droppe i det angripna ögat/ögonen på morgonen, på eftermiddagen och på kvällen.


   Om din läkare rekommenderar att använda detta läkemedel i kombination med andra ögondroppar s k betablockerare för att sänka trycket i ögat, är rekommenderad dos 1 droppe Trusopt i det angripna ögat/ögonen på morgonen och på kvällen.


   Om Trusopt används tillsammans med andra ögondroppar bör ögondropparna tas med minst 10 minuters mellanrum.


   Se till att flaskans spets inte vidrör ögat eller området runt ögat. Detta kan eventuellt leda till att dropparna förorenas med bakterier, som kan orsaka ögoninfektioner. En sådan infektion kan leda till allvarlig ögonskada, även synförlust.


   Tvätta händerna innan du använder detta läkemedel för att undvika förorening och se till att flaskans spets inte vidrör andra ytor. Om du tror att ditt läkemedel kan ha blivit förorenat, eller om du får en ögoninfektion, kontakta genast din läkare angående fortsatt användning av denna flaska.

   Administrering

   Billede 12

   2. Tvätta först händerna, dra därefter bort förseglingsremsan.


   Billede 13


   4. Luta huvudet bakåt och dra ner det undre ögonlocket en aning så att en ficka bildas mellan ögonlock och öga.


   Billede 145. Vänd flaskan upp och ner. Tryck lätt med tummen eller pekfingret på området där

   man ska trycka tills en droppe har droppats in i ögat, enligt din läkares anvisning.


   Billede 15

   6. Om det är svårt att få ut droppar efter att ha öppnat flaskan första gången, sätt

   tillbaka hatten på flaskan (dra inte åt för hårt). Ta av hatten som vanligt genom att

   vrida den enligt pilarna.


   7. Om din läkare ordinerat behandling av ditt andra öga, upprepa steg 4 och 5.

   8. Skruva på hatten så att den sitter fast på flaskan. Pilen på hattens vänstra sida måste passa med pilen på flaskans vänstra sida för att vara ordentligt stängd. Se till att inte skruva fast hatten alltför hårt då det kan skada flaskan och hatten.


   9. Hålet i spetsen är utformat för att få ut en enda droppe, gör därför själv INTE hålet i flaskspetsen större.


   10. När du använt färdigt flaskan kommer det att finnas en viss mängd läkemedel kvar. Det är normalt eftersom en extra mängd läkemedel har tillsatts. Du kommer att få ut den mängd som din läkare har förskrivit. Försök inte att få ut överskottet av

   läkemedel från flaskan.

   Om du använder mera Trusopt® än du borde:

   Om du droppat för många droppar i ögat, har svalt något av innehållet i behållaren

   eller om t ex ett barn fått i sig dropparna av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Trusopt®:

   Det är viktigt att ta Trusopt enligt läkarens ordination. Om du glömt bort att ta en dos, ta den så fort som möjligt. Om det däremot börjar bli dags att ta nästa dos hoppa då över den bortglömda dosen och följ sedan regelbundet

   doseringsschemat.


   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Trusopt® avslutas:

   Om du vill avbryta behandlingen med Trusopt, rådgör först med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare

   behöver inte få dem.


   Om du får en allergisk reaktion med symtom som nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller hals vilket kan ge andningsoch sväljsvårigheter, ska du sluta använda Trusopt och omedelbart söka vård.


   Följande biverkningar har rapporterats med Trusopt, antingen i kliniska studier eller efter godkännande:


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   Brännande och stickande känsla i ögat.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 100):

   Påverkan på hornhinnan med ömma ögon och dimsyn (ytlig punktuell keratit), ökat

   tårflöde eller klåda i ögonen (konjunktivit), irritation/inflammation på ögonlocken, dimsyn, huvudvärk, illamående, bitter smak i munnen och trötthet.


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000):

   Inflammation i ögats regnbågshinna.


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

   Stickningar eller domningar i händer eller fötter, tillfällig närsynthet som kan försvinna när behandlingen avbryts, vätskebildning under ögats näthinna (avlossning av ögats åderhinna efter filtrationskirurgi), värk i ögonen, beläggningar på ögonlocken, lågt tryck i ögat, svullnad av hornhinnan (med symtom som synförändringar), irritation i ögat inklusive rodnad, njursten, yrsel, näsblödning

   halsirritation, muntorrhet, begränsat område med hudutslag (kontaktdermatit), svåra

   hudreaktioner, allergiliknande reaktioner såsom hudutslag, nässelfeber, klåda och i sällsynta fall svullnad av läppar, ögon och mun, andnöd samt mer sällsynt väsande andning.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV TRUSOPT®

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges med sex siffror efter Utg.dat på flaskan och

   ytterkartong. De två första siffrorna anger månaden och de sista fyra siffrorna anger året. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Trusopt ska användas inom 28 dagar efter att flaskan öppnats.


   Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvara flaskan i originalförpackningen,

   Ljuskänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-10-13.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Trusopt

  Ögondroppar, lösning 20 mg/ml 3 x 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 051521
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  243,24 kr

  Jämförspris: 16,22 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?