Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Trocoxil 6 mg, 20 mg, 30 mg, 75 mg, 95 mg tuggtabletter för hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktiv substans:

   Mavacoxib 6 mg

   Mavacoxib 20 mg

   Mavacoxib 30 mg

   Mavacoxib 75 mg

   Mavacoxib 95 mg

   Tabletterna har också följande innehållsämnen:

   Sackaros, silicifierad mikrokristallin cellulosa, konstgjord biffsmak, pulver, kroskarmellosnatrium, Natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat

   Trekantig, brunmelerad tablett präglad med tablettstyrkan på ena sidan och omärkta på den andra.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Trocoxil tuggtabletter är avsedda för behandling av smärta och inflammation i samband med degenerativ ledsjukdom hos hundar som behöver behandling under mer än en månad.

   Trocoxil tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). De används för att behandla smärta och inflammation.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska inte användas till hundar som är yngre än 12 månader och/eller som väger mindre än 5 kg.

   Ska inte användas till hundar som har problem med mage-tarm, inklusive sår eller blödningar.

   Ska inte användas vid tecken på blödningsrubbningar.

   Ska inte användas vid nedsatt njur- eller leverfunktion.

   Ska inte användas vid hjärtinsufficiens.

   Ska inte användas till avelsdjur, dräktiga eller digivande tikar.

   Ska inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

   Ska inte användas vid känd överkänslighet mot sulfonamider.

   Ska inte användas samtidigt med glukokortikoider eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

   Undvik behandling av dehydrerade (uttorkade), hypovolemiska (minskad blodvolym) eller hypotensiva (lågt blodtryck) djur då en potentiellt ökad risk för skadlighet föreligger.

   6. BIVERKNINGAR

   Biverkningar från digestionskanalen såsom kräkningar och diarré är vanliga, medan nedsatt aptit, blodig diarré och melena är mindre vanliga. Gastrointestinala sår har rapporterats i sällsynta fall. Apati och förändringar i biokemiska parametrar för njurfunktionen samt nedsatt njurfunktion är mindre vanliga. Dessa biverkningar kan i sällsynta fall vara fatala.

   Om en biverkning inträffar efter administrering av Trocoxil ska inga fler tabletter ges och allmänt stödjande behandling ska insättas, såsom vid klinisk överdosering med NSAID. Särskild uppmärksamhet ska iakttas för att upprätthålla hemodynamisk status.

   Gastroprotektiva läkemedel och parenteral vätsketerapi kan behövas för djur med gastrointestinala biverkningar eller njurbiverkningar. Observera att effekten hos Trocoxil är förlängd (upp till 2 månader efter administrering av den andra dosen och efterföljande doser). Biverkningar kan inträffa när som helst under denna period.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oral användning (ges genom munnen).

   Ge den dos som ordinerats av veterinären. Dosen för Trocoxil tuggtablett är 2 mg/kg kroppsvikt (se tabell nedan).

   DETTA ÄR INTE ETT LÄKEMEDEL SOM SKA GES DAGLIGEN.

   Den initiala behandlingen ska upprepas 14 dagar senare, och därefter är doseringsintervallet en månad. En behandlingscykel med Trocoxil ska inte överstiga 7 doseringar i följd (6,5 månader).

   Kroppsvikt (kg)

   Antal tabletter och styrka som ska ges

   6 mg

   20 mg

   30 mg

   75 mg

   95 mg

   5-6

   2

   7-10

   1

   11-15

   1

   16-20

   2

   21-23

   1

   1

   24-30

   2

   31-37

   1

   38-47

   1

   48-52

   1

   1

   53-62

   1

   1

   63-75

   2

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Trocoxil ska ges omedelbart före eller samtidigt med hundens huvudmåltid. Det är viktigt att se till att tabletten verkligen sväljs.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen samt på blisterförpackningen efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Råd till hundägaren

   Innan Trocoxil ordineras och under behandlingen med Trocoxil kommer veterinären att kontrollera om din hund har några njur- eller leverproblem eller tarmsjukdom.

   Trocoxil ska inte ges till uttorkade hundar.

   Om din hund behöver opereras, informera veterinären om att hunden behandlas med Trocoxil.

   Ge inte andra NSAID eller glukokortikoider samtidigt eller inom minst 1 månad efter sista behandlingen med Trocoxil.

   Trocoxil har förlängd effekt (upp till 2 månader efter administrering av den andra dosen och efterföljande doser). Biverkningar kan inträffa när som helst under denna period.

   Om en biverkning inträffar med Trocoxil, ge inte fler tabletter utan kontakta genast veterinär.

   Trocoxil får inte användas till avelsdjur, dräktiga eller lakterande tikar.

   Tala om för veterinären om din hund behandlas med blodförtunnande medel.

   Överskrid inte den dos som ordinerats av veterinären.

   Vid oavsiktlig självmedicinering, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

   Om du vet att du är överkänslig mot NSAID ska du undvika kontakt med detta veterinärmedicinska läkemedel.

   Intag av mavacoxib kan vara skadligt för barn, och långvariga farmakologiska effekter som leder till t.ex. besvär i mage-tarm kan förekomma. För att undvika oavsiktligt intag, ge tabletten till hunden genast efter det att den tagits ur blisterförpackningen.

   Ät, drick eller rök inte när du hanterar produkten. Tvätta händerna efter hantering av produkten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-02-14

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Varje förpackning innehåller en blister med två tabletter i samma styrka. Varje tablett innehåller 6 mg, 20 mg, 30 mg, 75 mg eller 95 mg mavacoxib.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   Zoetis Belgium SA

   Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

   Lietuva

   Oriola Vilnius UAB

   Tel: +370 610 05088

   Република България

   Zoetis Belgium SA

   Teл: +359 2 4775791

   Luxembourg/Luxemburg

   Zoetis Belgium SA

   Tél/Tel.: +352 8002 4026

   Česká republika

   Zoetis Česká republika, s.r.o.

   Tel: +420 257 101 111

   Magyarország

   Zoetis Hungary Kft.

   Tel: +361 224 5222

   Danmark

   Orion Pharma Animal Health

   Tlf: +45 49 12 67 65

   Malta

   Agrimed Limited

   Tel: +356 21 465 797

   Deutschland

   Zoetis Deutschland GmbH

   Tel: +49 30 330063 0

   Nederland

   Zoetis B.V.

   Tel: +31 (0)10 714 0900

   Eesti

   Oriola Vilnius UAB

   Tel: +370 610 05088

   Norge

   Orion Pharma Animal Health

   Tlf: +47 40 00 41 90

   Ελλάδα

   Zoetis Hellas S.A.

   Τηλ.: +30 210 6791900

   Österreich

   Zoetis Österreich GmbH

   Tel: +43 1 2701100 110

   España

   Zoetis Spain, S.L.

   Tel: +34 91 4191900

   Polska

   Zoetis Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 2234800

   France

   Zoetis France

   Tél: +33 (0)810 734 937

   Portugal

   Zoetis Portugal, Lda.

   Tel: +351 21 042 72 00

   Hrvatska

   Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

   Tel: +385 1 644 1460

   România

   Zoetis România SRL

   Tel: +40 21 202 3083

   Ireland

   Zoetis Belgium SA

   Tel: +353 (0) 1 256 9800

   Slovenija

   Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

   Tel: +385 1 644 1460

   Ìsland

   Icepharma hf.

   Sími: +354 540 80 00

   Slovenská republika

   Zoetis Česká republika, s.r.o.

   Tel: +420 257 101 111

   Italia

   Zoetis Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 3366 8133

   Suomi/Finland

   Zoetis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

   Kύπρος

   Zoetis Hellas S.A.

   Τηλ.: +30 210 6791900

   Sverige

   Orion Pharma Animal Health

   Tel: +46 (0)8 623 64 40

   Latvija

   Oriola Vilnius UAB

   Tel: +370 610 05088

   United Kingdom

   Zoetis UK Limited

   Tel: +44 (0) 845 300 8034

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Trocoxil®

  Tuggtablett 95 mg 2 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 097662
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  489 kr

  Jämförpris: 244,50 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?