Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   TrioBe tabletter

   cyanokobalamin (vitamin B12), Folsyra, pyrodoxinhydroklorid (vitamin B6)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spar denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad TrioBe är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder TrioBe
   3. Hur du använder TrioBe
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur TrioBe skall förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad TrioBe är och vad det används för

   TrioBe innehåller tre B-vitaminer (folsyra, vitamin B12 och vitamin B6 ). B-vitaminer är viktiga för att upprätthålla cellernas naturliga funktioner.

   TrioBe ska användas vid förebyggandet av symtomgivande brist på vitamin B6, vitamin B12 och folsyra vid otillräckligt födointag eller dåligt upptag av näring, framförallt hos äldre.

   2. Vad du behöver veta innan du använder TrioBe

   Använd inte TrioBe

   • om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • i förebyggande syfte om du har fött ett barn med ryggmärgsbråck, eftersom högre doser av folsyra än i TrioBe behövs.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder TrioBe.

   TrioBe är inte avsett för behandling av symtomgivande brist på de ingående vitaminerna. Effektiv behandling av olika typer av anemier (blodbrist) kan kräva behandling med injektioner av vitamin B12.

   TrioBe skall inte användas av patienter som opererat bort en större del av tunntarmen.

   Andra läkemedel och TrioBe

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel t ex vissa läkemedel mot epilepsi som fenobarbital och fenytoin såväl som läkemedel som minskar effekten av folsyra, t ex metotrexat, trimetoprim och pyrimetamin. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

   Graviditet och amning

   TrioBe kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   TrioBe förväntas inte påverka din reaktionsförmåga, till exempel när du kör bil eller använder maskiner.


   3. Hur du använder TrioBe

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos är en tablett dagligen. Tabletten kan tuggas eller sväljas hel.

   Om du tagit för stor mängd av TrioBe

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta TrioBe

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vid rekommenderad dosering är risken för biverkningar låg.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Acneliknande utslag. Allergiska hudreaktioner såsom nässelfeber, klåda, hudrodnad.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur TrioBe skall förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll barn.

   Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt). Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Tom förpackning kan återvinnas via förpackningsinsamlingen. Burken och locket sorteras som hård plastförpackning.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är vitamin B12 0,5 mg, folsyra 0,8 mg, vitamin B6 3 mg.

   - Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfat dihydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglukolat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   TrioBe är en rund, svagt gul, prickig tablett med en diameter på 10 mm.

   Förpackningsstorlekar: 30, 60, 100 och 250 tabletter i plastburkar med skruvlock.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Telefon 08 – 630 19 00.

   E-post: info@meda.se.

   Tillverkare

   Recipharm Stockholm AB

   Lagervägen 7

   136 50 Jordbro, Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  TrioBe

  Tablett 100 styck Burk

  • Varunummer: 526871
  • Tillverkare: Meda AB

  342 kr

  Jämförpris: 3,42 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?