Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Trinovum tabletter


   Noretisteron, Etinylestradiol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Trinovum är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Trinovum
   3. Hur du använder Trinovum
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Trinovum ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Trinovum är och vad det används för

   Trinovum är ett preventivmedel. P-pillret är trifasiskt av kombinationstyp och hör till gruppen lågdoserade p-piller. Tabletterna innehåller två hormoner, gestagen och östrogen. Trinovum skyddar mot graviditet genom att det hämmar ägglossningen och påverkar livmoderns slemhinna så att ett befruktat ägg får svårt att utvecklas. Dessutom blir livmoderhalsens sekret tjockt vilket gör det svårt för spermierna att tränga igenom det. Skyddseffekten startar genast.


   Noretisteron och etinylestradiol som finns i Trinovum kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Trinovum

   Använd inte Trinovum

   • om du är allergisk mot noretisteron, etinylestradiol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är gravid eller misstänker graviditet

   • om du får läkemedelskombinationer med paritaprevir/ritonavir, ombitasvir och/eller dasabuvir (läkemedel mot kronisk hepatit C)

   • om du har eller har haft något av följande sjukdomstillstånd ska du inte använda Trinovum och om du får något av dem bör du upphöra med användningen av Trinovum enligt läkarens anvisningar.

   • Blodpropp, eller kända anlag för blodproppssjukdom

   • Blodkärlssjukdom eller hjärtsjukdom som kan medföra ökad risk för blodpropp

   • Migrän med aura

   • Allvarlig blodtrycksförhöjning

   • Diabetes med påverkan på blodkärl

   • Allvarlig leversjukdom, om levervärdena inte återgått till de normala

   • Levertumör (god- eller elakartad)

   • Känd eller misstänkt bröst- eller underlivscancer

   • Endometriehyperplasi (onormal tillväxt av livmoderslemhinnan)

   • Underlivsblödning utan känd orsak.

   Varningar och försiktighet

   Behandling med p-piller skall kontrolleras regelbundet. Hur ofta dessa kontroller skall göras beror på om behandlingen kan tänkas påverka en sjukdom.


   Liksom andra p-piller ger Trinovum inte skydd mot HIV-infektion (AIDS) eller mot andra sexuellt överförda sjukdomar.


   Innan du tar Trinovum bör du tala om för din läkare/barnmorska om du lider av något av nedanstående tillstånd. Detta är viktigt för att avgöra huruvida du kan behandlas med p-piller eller inte och kan kräva noggrannare uppföljning under behandling med Trinovum:


   • om du är rökare (särskilt om du är över 35 år)

   • om du har diabetes

   • om du är mycket överviktig

   • om du har högt blodtryck

   • om du har hjärtklaffssjukdom eller rubbning av hjärtrytmen

   • om du har inflammation i venerna (ytlig flebit)

   • om du har åderbråck

   • om någon av dina föräldrar eller syskon har haft blodpropp, hjärtattack eller stroke

   • om du lider av migrän

   • om du har epilepsi

   • om du eller någon av dina föräldrar eller syskon har höga fettvärden i blodet (kolesterol, triglycerider)

   • om du har någon leversjukdom eller någon sjukdom i gallblåsan

   • om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom)

   • om du har eller har haft kloasma (gulbruna hudfläckar, så kallade graviditetsfläckar/leverfläckar, särskilt i ansiktet). Du bör i så fall undvika direkt exponering för solljus eller ultraviolett ljus.


   Inträffar något av ovanstående tillstånd eller om de förvärras under användningen av Trinovum skall du kontakta läkare.


   Sluta att ta Trinovum och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Följande tillstånd kan uppstå eller förvärras vid såväl graviditet som vid användning av p-piller, men ett samband med användning av p-piller är inte fastställt: gulsot och/eller klåda i samband med gallstopp (kolestas), gallsten, porfyri (ökad utsöndring av blodfärgämnen), SLE (systemisk lupus erytematosus, en typ av bindvävssjukdom), HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom, en typ av blodsjukdom som förorsakar njurskador), Sydenhams korea (danssjuka), herpes gestationis (en ovanlig hudsjukdom som uppträder under graviditet) och otoskleros (viss typ av hörselnedsättning).


   P-piller och blodpropp

   Det finns studier som visat ökad risk för blodpropp (djup ventrombos) vid användning av kombinerade p-piller. Djup ventrombos innebär att det bildas en blodpropp som kan blockera ett stort blodkärl, vanligen ett av de stora kärlen i benen.

   Om man drabbas av blodpropp finns risken att proppen lossnar från kärlet där den har bildats och förs vidare med blodet till lungorna, där den kan fastna i små blodkärl. Oftast brukar en blodpropp lösa upp sig och försvinna av sig själv men i sällsynta fall kan en blodpropp ge bestående men och till och med leda till döden.


   Blodpropp är ett sällsynt tillstånd, som kan uppträda vare sig man använder kombinerade p piller eller inte. Risken är dock högre om man använder kombinerade p piller än om man inte gör det. Risken att drabbas av blodpropp är högre under graviditet än vid användning av kombinerade p-piller.


   Risken för att utveckla en blodpropp i en ven är störst under det första året och första gången du använder kombinerade hormonella preventivmedel. Risken kan också vara åtminstone lika hög om du börjar om med ett kombinerat hormonellt preventivmedel (samma produkt eller en annan produkt) efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.


   Efter det första året minskar risken, men den är alltid något högre än om du inte använde ett kombinerat hormonellt preventivmedel.


   När du slutar använda Trinovum återgår risken för en blodpropp till det normala inom några veckor.


   Det är inte känt hur Trinovum påverkar risken att få blodpropp jämfört med andra p-piller.


   I sällsynta fall kan trombos också uppträda i en artär (arteriell trombos), t.ex. i hjärtats blodkärl (hjärtattack) eller i hjärnan (stroke). I ytterst sällsynta fall kan man drabbas av trombos i lever, tarmar, njurar eller i ögonen.


   Risken för hjärtattack eller stroke ökar med åldern och ju mer du röker. På grund av detta bör kombinerade p-piller, inklusive Trinovum, inte användas av kvinnor som är över 35 år och röker.


   Om du får högt blodtryck under p-pilleranvändningen kan din läkare/barnmorska råda dig att avbryta behandlingen.


   Vid misstanke om blodpropp skall läkare omedelbart kontaktas och p-pillerbehandlingen avbrytas. Symtom på blodpropp kan vara:

   • plötslig svullnad, rodnad och värk i ett ben

   • plötslig svår smärta i bröstet med eller utan utstrålning i vänster arm

   • plötslig andnöd

   • plötsliga hostattacker

   • ovanlig, kraftig, långvarig huvudvärk

   • plötsligt delvis eller fullständigt synbortfall

   • dubbelseende

   • sluddrigt tal eller svårigheter att tala

   • yrsel

   • svimning med eller utan kramp

   • matthet eller en mycket uttalad domning som plötsligt uppträder i ena kroppshalvan eller en del av kroppen

   • motoriska störningar

   • akuta buksmärtor.


   Risken för blodpropp är tillfälligt förhöjd i samband med operation eller långvarig orörlighet. Om du på grund av olycksfall, sjukdom eller av annan orsak skulle bli sängbunden i mer än en veckas tid, eller om du skulle bli gipsad i ett ben, kan det finnas skäl att göra uppehåll i behandlingen. Vid planerade operationer rekommenderas att man gör uppehåll i behandlingen minst fyra veckor före operationen. Tala därför om för behandlande läkare att du använder Trinovum.


   P-piller och cancer

   Risken för bröstcancer ökar generellt med stigande ålder. Under p-pillerbehandling är risken för diagnosen bröstcancer något förhöjd.

   Jämfört med risken för att någon gång i livet få bröstcancer är den ökade risken i samband med p-pilleranvändning liten. Den ökade risken för bröstcancer försvinner gradvis inom 10 år efter avslutad behandling.

   De bröstcancerfall som upptäckts hos p-pilleranvändare tenderar att vara mindre avancerade än hos dem som inte använt p-piller.


   I sällsynta fall har godartade och ännu mer sällan har elakartade levertumörer uppträtt hos p-pilleranvändare. Tumörerna kan leda till livshotande inre blödning. Får du en plötslig, svår buksmärta skall du omedelbart ta kontakt med läkare/barnmorska.


   Livmoderhalscancer har rapporterats något oftare hos kvinnor som har använt p-piller under lång tid. Detta behöver inte bero på p-pillren utan kan ha att göra med sexualvanor eller andra faktorer.

   Andra läkemedel och Trinovum

   Tala alltid om för din läkare/barnmorska vilka läkemedel eller naturläkemedel du redan använder. Tala också om för andra läkare eller tandläkare som förskriver andra läkemedel (eller apotekspersonal) att du använder Trinovum. De kan tala om för dig om du behöver använda ytterligare preventivmedel (t.ex. kondom), och i så fall under hur lång tid, eller om användning av ett annat läkemedel som du behöver måste ändras.


   Använd inte Trinovum om du får läkemedelskombinationer med paritaprevir/ritonavir, ombitasvir och/eller dasabuvir (läkemedel mot kronisk hepatit C) på grund av risken för förhöjda leverenzymer (ALAT).


   Vissa läkemedel kan påverka nivån av Trinovum i blodet och kan göra det mindre effektivt när det gäller att förebygga graviditet eller kan orsaka oväntade blödningar. Dessa innefattar följande:

   • vissa läkemedel mot epilepsi (t.ex. barbiturater, karbamazepin, eslikarbazepinacetat, felbamat, oxkarbazepin, fenytoin, rufinamid, topiramat och primidon)

   • fosaprepitant/aprepitant (läkemedel mot illamående)

   • bosentan (läkemedel mot högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

   • griseofulvin (läkemedel mot svampinfektioner)

   • rifabutin, rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

   • vissa läkemedel mot HIV/AIDS, så kallade proteashämmare samt icke-nukleosida omvända transkriptashämmare t.ex. nelfinavir, ritonavir. ritonavir-boostrade proteashämmare, nevirapin.

   • vissa antivirala läkemedel mot hepatit C: vissa HCV proteashämmare (t.ex. boceprevir, telaprevir)

   • modafinil (läkemedel som används vid överdriven sömnighet)

   • johannesört (ett naturläkemedel mot depression)

   Om du tar något av dessa läkemedel, kan du behöva använda en annan preventivmetod (t.ex. kondom, pessar eller skum). Vissa av dessa läkemedel kan försämra effekten av Trinovum i upp till 28 dagar efter att du har slutat ta dem. Tala med din läkare eller apotekspersonalen om att använda en annan preventivmetod om du använder Trinovum och något av ovanstående läkemedel samtidigt


   Vissa läkemedel kan försämra effekten av Trinovum genom att minska dess upptag i kroppen:

   • kolesevelam (används för behandling av högt kolesterol)

   • aktivt kol (används för att minska gaser, uppblåsthet och matsmältningsbesvär)

   • metoklopramid (används för att öka rörligheten genom tarmen)

   Vissa läkemedel kan öka hormonnivåerna och biverkningarna av Trinovum, t.ex.:

   • vissa svampmedel t.ex. itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol och flukonazol

   • etoricoxib (smärtstillande läkemedel)

   • vissa läkemedel mot HIV/AIDS, så kallade proteashämmare t.ex. atazanavir och indinavir.

   • vissa förebyggande läkemedel mot högt blodkolesterol (atorvastatin, rosuvastatin)

   Trinovum kan öka effekten och/eller biverkningar av vissa andra läkemedel, t.ex.:

   • ciklosporin (läkemedel som hämmar immunförsvaret och som används för att förhindra transplantatavstötning)

   • selegilin (läkemedel mot Parkinsons sjukdom)

   • tizanidin (muskelavslappnande läkemedel)

   • omeprazol (läkemedel mot magsår och halsbränna)

   • prednisolon (läkemedel mot inflammation) 

   • teofyllin (läkemedel mot astma)

   • vorikonazol (läkemedel mot svampinfektion)

   Trinovum kan påverka effekten av andra läkemedel, t.ex.:

   • lamotrigin, ett läkemedel mot epilepsi (detta kan öka risken för krampanfall).

   Din läkare kan behöva justera dosen av det andra läkemedlet. 


   Fråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Användning av Trinovum med mat och dryck

   Drick inte grapefruktjuice när du använder Trinovum eftersom det kan öka östrogenhalten i ditt blod.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Graviditet

   Trinovum ska inte användas under graviditet. Om du upptäcker att du är gravid, upphör med p-piller-behandlingen och kontakta läkare. Tala om för läkaren om du använt Trinovum under graviditeten.


   Amning

   Det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Trinovum under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkmängden kan minska.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan.

   Trinovum innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Trinovum

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Skyddseffekten startar genast då p-piller börjar användas.

   Varje tablettkarta innehåller 21 tabletter uppdelade på tre fält om vardera 7 vita, 7 beiga och 7 aprikosfärgade tabletter avsedda för 3 behandlingsveckor.

   Varje fält är märkt med veckodagarna M→T/Þ→O/M→T/F→F →L→S→(= måndag, tisdag, onsdag etc).


   Första behandlingsmånaden. Ta den första tabletten, en vit, från tablettkartans vita del (märkt 1) på menstruationens första dag och den aktuella veckodagen. Ta sedan en vit tablett om dagen (följ pilarnas riktning så vet du att tabletterna tagits varje dag) tills alla vita tabletter och första behandlingsveckan är slut.

   Nästa dag (samma veckodag som första veckan) tar du en beige tablett från kartans beiga del (märkt 2) samt de resterande beiga tabletterna under den andra behandlingsveckan.

   Under sista behandlingsveckan tar du aprikosfärgade tabletter från kartans aprikosfärgade del (märkt 3) på samma sätt som de tidigare tabletterna (starta på samma veckodag som tidigare).

   Eftersom de olikfärgade tabletterna innehåller olika mängder hormoner är det viktigt att du tar dem i rätt ordning: vita, beigefärgade, aprikosfärgade.

   Om möjligt bör du ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag, t.ex. på kvällen.

   När tablettkartan är slut gör du 7 dagars tablettuppehåll under vilken tid menstruationen vanligtvis inträffar. Får du ingen menstruationsblödning skall du ändå påbörja en ny 21-dagarsbehandling efter de 7 tablettfria dagarna.


   Andra och följande behandlingsmånader. Börja nästa tablettperiod/tablettkarta på samma veckodag som föregående tablettperiod.


   Förskjutning av menstruationen. När en tablettkarta är slut tas, utan avbrott för menstruation, från en ny tablettkarta de aprikosfärgade tabletterna under så många dagar som behövs. Därefter görs ett uppehåll i 7 dagar för att sedan påbörja en ny tablettkarta med 21 tabletter och ny startdag.


   Råd vid blödningsstörning. Genombrottsblödning är en sällsynt, stark menstruationsliknande blödning som kan inträffa under behandlingen med de aprikosfärgade tabletterna. Stänkblödning är en oväntad blödning från livmoderhalsen i form av några droppar blod då och då. Om genombrottsblödning eller stänkblödning uppträder skall behandlingen fortsätta. Denna typ av blödning upphör normalt senast efter den tredje behandlingsperioden. Om genombrottsblödningen fortsätter att uppträda efter flera cykler bör läkare/barnmorska konsulteras.


   Vid utebliven menstruationsblödning under tablettuppehållet skall möjligheten av en graviditet övervägas. Utebliven menstruation kan förekomma en tid efter avslutad behandling.


   Råd vid utebliven menstruation

   Uteblir menstruationen en gång skall du fortsätta att ta tabletterna enligt schemat.

   Uteblir menstruationen två gånger i följd bör en gynekologisk undersökning eller graviditetstest göras. Om du vet med dig, att du inte tagit tabletterna enligt schemat bör möjligheten av en graviditet utredas redan efter den första uteblivna menstruationen.


   Råd vid kräkning eller diarré

   Vid kräkning/diarré kan skyddet mot graviditet vara försämrat, vilket kan kräva användning av ett annat icke-hormonellt skyddsmedel (t.ex. kondom). Om kräkning inträffar inom 3-4 timmar efter tablettintag kan råden angående glömd tablett användas. Vid behandling med medicinskt kol,- eller om kraftig diarré pågår under längre tid än 24 timmar, kan skyddet mot graviditet vara sämre, och du bör samtidigt använda ett annat, icke-hormonellt skyddsmedel (t.ex. kondom) som tillägg till dess 7 tabletter har tagits under 7 dagar utan uppehåll.

   Om du använt för stor mängd av Trinovum

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Trinovum

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle tagit din tablett är du fortfarande skyddad mot graviditet. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det och ta nästa tablett på vanlig tid.

   Om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle tagit din tablett kan p-pillrets effekt vara minskad. Ju fler tabletter i följd som du har missat, desto högre är risken för att effekten har minskat. Risken är särskilt stor för att bli gravid om du glömmer tabletter i början eller i slutet av tablettkartan. Därför skall du alltid följa de anvisningar som lämnas nedan:


   Mer än 1 tablett i tablettkartan har glömts:

   Kontakta din läkare/barnmorska för råd om du är osäker eller har ytterligare frågor.


   1 tablett glömd under vecka 1

   Ta den överhoppade tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid, men glöm inte att använda extra skydd (icke hormonellt, t.ex. kondom) under sju dagar. Har du haft samlag under veckan före den glömda tabletten finns en risk att du blivit gravid, och därför skall du genast kontakta din läkare/barnmorska.


   1 tablett glömd under vecka 2

   Ta den överhoppade tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid. Förutsatt att du tagit tabletten korrekt de närmaste 7 dagarna innan den glömda tabletten har p-pillret fortfarande önskad effekt och du behöver inte använda extra skydd. Om så inte är fallet, eller om mer än en tablett glömts, bör du använda extra skydd (icke hormonellt, t.ex. kondom) under sju dagar.


   1 tablett glömd under vecka 3

   Du kan välja mellan alternativ 1 och 2. Förutsatt att du tagit tabletten korrekt de närmaste 7 dagarna innan den glömda tabletten har p-pillret fortfarande önskad effekt och du behöver inte använda extra skydd. Om så inte är fallet, eller om mer än en tablett glömts, bör du följa alternativ 1 och använda extra skydd (icke hormonellt, t.ex. kondom) under sju dagar.

   1. Ta den överhoppade tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid. Gör inget tablettuppehåll utan påbörja nästa tablettkarta omedelbart. Sannolikt kommer du inte att få någon ordentlig bortfallsblödning förrän i slutet av andra tablettkartan. Däremot kan du få stänkblödning och genombrottsblödning under användningen av den andra tablettkartan.

   2. Du kan avbryta intaget från den aktuella tablettkartan och fortsätta med en ny tablettkarta efter ett tablettuppehåll på 7 dagar (inklusive den dag då du glömde ta tabletten).

   Har du glömt att ta tabletter i en tablettkarta och du inte får menstruation under det första normala tablettuppehållet därefter kan du ha blivit gravid. I det fallet måste du konsultera din läkare/barnmorska innan du påbörjar nästa tablettkarta.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har beskrivits för Trinovum:


   Mycket vanliga (förkommer hos fler än 1 av 10 användare):

   huvudvärk, kräkning, smärtfull menstruation, genombrottsblödning, premenstruellt syndrom (PMS).


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   depression, nervositet, yrsel, högt blodtryck, magsmärtor, svullnadskänsla i buken, diarré, akne, ryggvärk, muskelspasmer, utebliven menstruationsblödning, ömhet eller smärtor i brösten, flytningar, rikliga menstruationsblödningar, bäckensmärta, klåda i slidan och yttre könsorganen, mellanblödning.


   Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare):

   svamp i underlivet, knölar i brösten, överkänslighet, vätskeansamling, minskad aptit, oro, humörsvängningar, minskat intresse för sex, migrän, illamående, håravfall, leverfläckar, klåda, utslag, nässelutslag, , kraftlöshet, trötthet, sjukdomskänsla, svullnad på grund av vätskeansamling i kroppen (ödem), viktökning.


   Sällsynta (förekommer hos fler än 1 av 10000 användare):

   cellförändringar i livmoderhalsen, ökad aptit, oförmåga att gå ner i vikt, problem med att använda kontaktlinser, gallstenssjukdom, leverinflammation, ökad behåring, viktnedgång.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare):

   bröstcancer, levercancer, livmoderhalscancer, godartad tumör i levern, bröstförstoring, mjölkutsöndring, vaginal torrhet.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   överkänslighetsreaktion, höga blodfettnivåer (såsom kolesterol eller triglycerider), höga blodglukosnivåer, blodpropp i hjärnan, blodpropp i ögat, hjärtinfarkt, blodpropp i armar eller ben, blodpropp i lungan, inflammation i bukspottkörteln, blodpropp i buken, Budd-Chiaris syndrom (en leversjukdom), angioödem (se avsnittet Varningar och försiktighet), erytema nodosum (knölros), känslighet för solljus, kliande utslag, oregelbunden menstruation, försenad menstruation, minskad mjölkmängd, vaginal blödning.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Trinovum ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är:

    1 vit tablett: noretisteron 0,5 mg och etinylestradiol 35 mikrogram.

    1 beige tablett: noretisteron 0,75 mg och etinylestradiol 35 mikrogram.

    1 aprikosfärgad tablett: noretisteron 1,0 mg och etinylestradiol 35 mikrogram.

   • Övriga innehållsämnen är: vattenfri laktos, magnesiumstearat, pregelatiniserad majsstärkelse, järnoxid E172 (i beigefärgade och aprikosfärgade tabletter).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende:

   Vita tabletter: Små, runda tabletter, märkta C535 på båda sidor.

   Beiga tabletter: Små, runda tabletter, märkta C735 på båda sidor.

   Aprikosfärgade tabletter: Små, runda tabletter, märkta C135 på båda sidor.


   Tryckförpackning i kartor om 21 tabletter. En ytterkartong innehåller 3x21, 6x21 respektive 13x21 tabletter. Veckodagsmarkerad blister.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Janssen-Cilag AB

   Box 4042

   169 04 Solna


   Tillverkare

   Janssen Pharmaceutica N.V.

   Turnhoutseweg 30

   B-2340 Beerse

   Belgien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-05


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Trinovum®

  Tablett 13 x 21 styck Blister

  • Varunummer: 185306
  • Tillverkare: Janssen-Cilag AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?