Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   TRILEPTAL®

   300, 600 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR TRILEPTAL® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER TRILEPTAL®
   3. HUR DU ANVÄNDER TRILEPTAL®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV TRILEPTAL®

   Vad innehåller TRILEPTAL® ?

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är oxkarbazepin.

   Trileptal 300 mg filmdragerade tabletter

   Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg oxkarbazepin.

   Trileptal 600 mg filmdragerade tabletter

   Varje filmdragerad tablett innehåller 600 mg oxkarbazepin.

   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: kolloidal vattenfri kiseldioxid,

   mikrokristallin cellulosa, hypromellos,

   krospovidon, magnesiumstearat.

   Tabletthölje:

   För 300 mg tabletten: hypromellos, makrogol

   8000, gul järnoxid (E 172), talk, titandioxid (E 171);

   För 600 mg tabletten: hypromellos, makrogol

   4000, röd järnoxid (E 172), svart järnoxid (E 172),

   talk, titandioxid (E 171).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Novartis Pharma Produktions GmbH

   Nürnberg, Tyskland

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR TRILEPTAL® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   300 mg tabletten är gul, oval med skåra på båda sidor,

   märkt med TE/TE på ena och CG/CG på den andra.


   600 mg tabletten är ljusrosa, oval med skåra på båda sidor,

   märkt med TF/TF på ena och CG/CG på den andra.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåTRILEPTAL® för?

   Vad Trileptal är

   Den aktiva substansen i Trileptal är oxkarbazepin.

   Trileptal tillhör en grupp läkemedel som kallas

   antikonvulsiva eller antiepileptika.


   Vad Trileptal används för

   Läkemedel såsom Trileptal är standardbehandling

   av epilepsi.

   Epilepsi är en rubbning i hjärnans funktion som

   leder till återkommande krampanfall.

   Krampanfallen uppkommer på grund av ett

   tillfälligt fel i hjärnans elektriska aktivitet.

   Normalt samordnar hjärnceller kroppsrörelser

   genom att sända ut signaler genom nerverna

   till musklerna på ett organiserat och välordnat

   sätt. Vid epilepsi sänder hjärncellerna ut för

   många signaler på ett oorganiserat sätt.

   Resultatet kan bli en okoordinerad muskelaktivitet

   som kallas för ett epileptiskt anfall.


   Trileptal används för behandling av partiella

   anfall med eller utan sekundärt generaliserade

   tonisk-kloniska anfall. Partiella anfall berör en

   begränsad del av hjärnan, men kan spridas till

   hela hjärnan och orsaka ett generaliserat

   toniskt-kloniskt anfall. Det finns två typer av

   partiella anfall: enkla och komplexa. Vid enkla

   partiella anfall är patienten vid medvetande,

   medan patientens medvetande däremot är

   påverkat vid komplexa partiella anfall.


   Trileptal verkar genom att hjälpa till att

   normalisera överföringen av information mellan

   hjärnans ”överstimulerade” nervceller. Detta

   undertrycker eller minskar frekvensen av krampanfall.


   Trileptal kan användas ensamt eller som tillägg

   till andra antiepileptika.

   Vanligen försöker läkaren att hitta den medicin

   som fungerar bäst för dig eller ditt barn. Vid

   svårare epilepsi kan dock en kombination av

   två eller fler mediciner vara nödvändig för att

   kontrollera anfallen.

   Trileptal används för behandling av vuxna och

   barn från 6 år och uppåt.


   Oxkarbazepin som finns i Trileptal kan också

   vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

   som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga

   läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal

   om du har ytterligare frågor och följ alltid

   deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER TRILEPTAL®

   Använd inte TRILEPTAL®:

   Ta inte Trileptal

   • om du är allergisk (överkänslig) mot oxkarbazepin eller

   något av övriga innehållsämnen i Trileptal tabletter.


   Tala med din läkare innan du tar Trileptal om

   detta gäller dig. Rådfråga läkaren om du tror

   att du kan vara allergisk.

   Var särskilt försiktig med TRILEPTAL®:

   Varningar och försiktighet

   Kontakta din läkare innan du tar Trileptal,

   om någon av följande punkter gäller för dig:

   • om du tidigare visat tecken på överkänslighet

   (fått utslag eller andra tecken på allergi) mot ämnet

   karbamazepin eller andra läkemedel. För personer

   som är överkänsliga mot karbamazepin, är risken att

   cirka en av fyra patienter (25%) också får en

   allergisk reaktion mot oxkarbazepin (Trileptal).

   • om du har njursjukdom.

   • om du har allvarlig leversjukdom.

   • om du tar vattendrivande läkemedel

   (läkemedel som hjälper njurarna att bli

   av med salt och vatten genom att öka urinmängden).

   • om du har hjärtsjukdom, besväras

   av andfåddhet eller om dina fötter eller ben

   är svullna pga att kroppen behåller vatten.

   • om blodprov visat att natriummängden i

   blodet är för låg (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

   • om du är kvinna och tar hormonella

   preventivmedel (t ex p-piller). Trileptal kan

   medföra att ditt preventivmedel inte fungerar.

   Använd en annan eller en kompletterande

   (icke-hormonell) preventivmetod när du tar

   Trileptal för att förhindra oönskad graviditet.

   Kontakta omedelbart din läkare, om du får

   oregelbundna blödningar eller genombrottsblödningar.

   Fråga din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du

   har några frågor angående detta.


   Risken för allvarliga hudbiverkningar hos

   patienter med hankinesiskt eller thailändskt

   ursprung förknippade med karbamazepin eller

   kemiskt närbesläktade substanser kan bestämmas

   genom ett blodprov hos dessa patienter. Läkare

   ska kunna tala om för dig om ett blodprov är

   nödvändigt innan du börjar ta oxkarbazepin.


   Kontakta omedelbart din läkare eller åk till akutmottagningen

   på närmaste sjukhus om du utvecklar något av följande

   symtom när du börjat ta Trileptal:

   • om du får en allergisk reaktion när du

   börjat ta Trileptal. Symtomen omfattar

   svullna läppar, ögonlock, ansikte, hals, mun

   eller plötsliga problem med att andas, feber

   och svullna lymfkörtlar, utslag eller

   blåsbildning på huden.

   • om du får symtom på leversjukdom,

   som t ex gulsot (gulfärgning av hud eller ögonvitor).

   • om du får en ökad anfallsfrekvens. Detta är

   särskilt viktigt när det gäller barn, men kan

   också inträffa hos vuxna.

   • om du får troliga symtom på blodsjukdomar,

   t ex om du lider av trötthet, blir andfådd vid

   lätt ansträngning, ser blek ut, får huvudvärk,

   frossbrytningar, yrsel, upprepade infektioner

   med feber, halsont, munsår, blöder eller får

   blåmärken lättare än normalt, blöder näsblod,

   får rödaktiga eller rödvioletta märken på huden

   eller oförklarliga fläckvis uppträdande hudutslag.

   • ett litet antal personer som behandlas med

   läkemedel mot epilepsi som t ex Trileptal har

   också haft tankar på att skada sig själva eller

   begå självmord. Om du någon gång får dessa

   tankar, kontakta omedelbart din läkare.

   • om du har en snabb eller ovanligt långsam hjärtrytm.


   Barn och ungdomar

   Läkaren kan rekommendera kontroller av sköldkörtelfunktionen

   innan och under behandling hos barn.

   Intag av TRILEPTAL® med mat och dryck:

   Trileptal kan intas såväl med som utan mat.

   Alkohol kan förstärka Trileptals lugnande effekt.

   Undvik därför alkohol i så stor utsträckning

   som möjligt och rådfråga din läkare vid behov.

   Graviditet

   Tala om för din läkare om du är gravid eller

   planerar att bli gravid.

   Det är viktigt att epileptiska anfall hålls under

   kontroll under graviditet. Om du tar läkemedel

   mot epilepsi under graviditeten, kan det dock

   utgöra en risk för barnet. Din läkare kommer

   att berätta om fördelarna med behandlingen

   och eventuella risker, och hjälpa dig besluta

   om du ska ta Trileptal.

   Avbryt inte behandlingen med Trileptal under

   graviditet utan att först ha diskuterat med din läkare.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   tar något läkemedel under graviditet.

   Amning

   Du bör inte amma när du tar Trileptal. Trileptals

   aktiva ämne passerar över i modersmjölken, och

   kan orsaka biverkningar hos barn som ammas.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   tar något läkemedel när du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Trileptal kan göra dig sömnig eller yr. Det kan

   också orsaka dimsyn, dubbelseende, bristande

   muskelkoordination eller sänkt medvetandegrad,

   särskilt i början av behandlingen eller vid dosökning.

   Det är viktigt att du diskuterar med din läkare

   om du kan köra bil eller använda maskiner när

   du tar detta läkemedel.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En

   av faktorerna som kan påverka din förmåga i

   dessa avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information

   i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med din läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i TRILEPTAL®:

   Risken för allvarliga hudbiverkningar hos

   patienter med hankinesiskt eller thailändskt

   ursprung förknippade med karbamazepin eller

   kemiskt närbesläktade substanser kan bestämmas

   genom ett blodprov hos dessa patienter. Läkare

   ska kunna tala om för dig om ett blodprov är

   nödvändigt innan du börjar ta oxkarbazepin.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om

   du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,

   även sådana som är köpta utan recept.

   Det gäller särskilt:

   • Hormonella preventivmedel, t ex p-piller

   (se Var särskilt försiktig med Trileptal).

   • Andra antiepileptika, t ex karbamazepin,

   fenobarbital, fenytoin eller lamotrigin.

   • Läkemedel som sänker natriummängden

   i blodet, t ex vattendrivande läkemedel

   (hjälper njurarna att bli av med salt och

   vatten genom att öka urinmängden),

   desmopressin och icke steroida antiinflammatoriska

   läkemedel, t ex indometacin.

   • Litium och MAO-hämmare (läkemedel mot

   humörsvängningar och vissa former av depressioner).

   • Läkemedel som hämmar kroppens immunsystem,

   t ex ciklosporin och takrolimus.

   3. HUR DU ANVÄNDER TRILEPTAL®

   Doseringsanvisning

   Hur mycket du ska ta

   Dos för vuxna

   • Den vanliga startdosen av Trileptal för

   vuxna (inklusive äldre patienter) är 600 mg dagligen.

   • Ta en tablett à 300 mg två gånger dagligen

   eller två tabletter à 150 mg två gånger dagligen.

   • Din läkare kan gradvis öka denna dosering

   för att finna den bästa dosen för dig.

   Underhållsdosen ligger vanligen mellan 600

   och 2 400 mg per dag.

   • Doseringen är densamma om du tar andra

   antiepileptika.

   • Om du har en njursjukdom (nedsatt

   njurfunktion) är startdosen hälften av den

   vanliga startdosen.

   • Om du har en svår leversjukdom kan din

   läkare anpassa doseringen.


   Dos för barn

   Trileptal kan tas av barn från 6 års ålder.

   Dosen till barn beror på barnets kroppsvikt.

   • Startdosen är 8 till 10 milligram per kilogram

   kroppsvikt per dag uppdelat på två doser. Till

   exempel inleds behandlingen av ett barn på

   30 kg med en tablett à 150 mg två gånger

   dagligen.

   • Läkaren kan gradvis öka denna dosering för

   att finna den bästa dosen för ditt barn.

   Underhållsdosen är vanligen 30 milligram per

   kilogram kroppsvikt per dag. Maximaldosen

   för barn är 46 milligram per kilogram

   kroppsvikt per dag.

   Administrering

   Hur du tar Trileptal

   • Svälj tabletterna med lite vatten.

   • Tabletterna kan delas för att göra det lättare

   att svälja dem. Dela inte tabletterna för att

   ta endast halv dos. Brytskåran är inte gjord

   för att tabletten ska kunna delas i lika stora

   doser.

   • För små barn som inte kan svälja tabletter,

   eller de som inte kan ges nödvändig dos i

   tablettform, finns Trileptal också som oral

   suspension.


   När och hur länge ska du ta Trileptal

   Ta Trileptal två gånger om dagen varje dag

   vid ungefär samma tidpunkt, om inte läkaren

   anvisar något annat. Den bästa effekten mot

   epilepsi uppnås då. Det gör det också lättare

   för dig att komma ihåg, när du ska ta ditt läkemedel.

   Din läkare kommer att tala om för dig hur länge

   du eller ditt barn ska behandlas med Trileptal.

   Behandlingens längd beror på vilken typ av

   anfall du eller ditt barn har. Det kan vara

   nödvändigt att behandla i många år för att

   hålla anfallen under kontroll. Du ska inte ändra

   dosen eller avbryta behandlingen utan att tala

   med din läkare.

   Om du använder mera TRILEPTAL® än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller

   om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av

   misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus

   eller Giftinformationscentralen (tel 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning. Vid

   överdosering med Trileptal ses tecken som

   sömnighet, yrsel, illamående, kräkningar,

   ökning av okontrollerade rörelser, slöhet,

   förvirring, muskelryckningar eller betydande

   försämring av kramperna, koordinationsproblem

   och/eller ofrivilliga ögonrörelser.

   Om du glömt att ta TRILEPTAL®:

   Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart

   som du kommer på det. Om det dock har hunnit

   bli dags för nästa dos så ska du inte ta den

   som du har glömt. Fortsätt med ditt vanliga

   dosschema. Ta aldrig dubbla doser samtidigt.

   Kontakta din läkare om du är osäker eller har

   glömt att ta flera doser.

   Effekter som kan uppträda när behandling med TRILEPTAL® avslutas:

   Sluta aldrig själv att ta din medicin, om inte

   din läkare har sagt att du ska sluta.

   För att förhindra en plötslig försämring av din

   anfallsbild får du aldrig sluta tvärt med medicinen.

   Om behandlingen ska avbrytas, ska det göras

   gradvis enligt anvisningar från din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel

   kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Trileptal orsaka

   biverkningar, men alla användare behöver inte

   få dem.

   Biverkningarna kan förekomma inom olika

   frekvensintervall, som definieras enligt nedan:

   • Mycket vanliga: uppträder hos fler än 1 av

   10 användare

   • Vanliga: uppträder hos 1 till 10 av 100

   användare

   • Mindre vanliga: uppträder hos 1 till 10 av

   1 000 användare

   • Mycket sällsynta: uppträder hos färre än

   1 av 10 000 användare

   • Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från

   tillgängliga data


   En del biverkningar kan vara allvarliga:

   sök omedelbart medicinsk vård

   Följande tecken är mycket sällsynta, men det

   kan röra sig om allvarliga biverkningar som kan

   kräva omedelbar medicinsk behandling.

   • Svullnad av läppar, ögonlock, ansikte, hals

   eller mun, tillsammans med svårigheter att

   andas, tala eller svälja (tecken på så kallad

   anafylaktisk reaktion och angioödem) eller

   andra tecken på överkänslighetsreaktioner,

   t ex utslag, feber samt muskel- och ledsmärtor.

   • Kraftig blåsbildning på hud och/eller

   slemhinnor på och omkring läppar, ögon,

   mun, näsöppningar och könsorgan (tecken

   på allvarlig allergisk reaktion inklusive Lyells

   syndrom, Stevens-Johnsons syndrom och

   erythema multiforme).

   • Trötthet, andfåddhet vid lätt ansträngning,

   blekhet, huvudvärk, frossbrytningar, yrsel,

   upprepade infektioner med feber, halsont,

   munsår, blödningar eller blåmärken som

   uppträder lättare än normalt, näsblödningar,

   rödaktiga eller rödvioletta märken på huden

   eller oförklarliga fläckvis uppträdande hudutslag

   (tecken på en minskning av antalet

   blodplättar eller minskning av antalet blodkroppar).

   • Röda, fläckvis uppträdande hudutslag, främst

   i ansiktet, vilka kan uppträda samtidigt som

   trötthet, feber, illamående eller aptitlöshet

   (tecken på systemisk lupus erythematosus).

   • Slöhet, förvirring, muskelryckning eller

   betydande försämring av kramperna

   (dessa symtom kan vara tecken på en låg

   natriummängd i blodet) (Se Var särskilt

   försiktig med Trileptal).

   • Influensaliknande symtom med gulsot

   (gulfärgning av huden eller ögonvitorna)

   (tecken på leversjukdom).

   • Svår smärta i övre magområdet, kräkningar,

   aptitlöshet (tecken på bukspottkörtelinflammation).

   • Viktuppgång, trötthet, håravfall, muskelsvaghet,

   frusenhet (tecken på nedsatt sköldkörtelfunktion).


   Ta omedelbart kontakt med läkare eller åk

   till akutmottagningen på närmaste sjukhus

   om du skulle råka ut för någon av

   ovanstående biverkningar. Läkare kommer

   då också att ta beslut om behandlingen med

   Trileptal måste avbrytas direkt och hur den

   fortsatta medicinska behandlingen ska se ut.


   Andra biverkningar: ta kontakt med läkare

   så snart som möjligt

   Vanliga:

   • darrningar, försämrad muskelkoordination,

   ofrivilliga ögonrörelser, oro eller nervositet, nedstämdhet,

   humörsvängningar, utslag.

   Mycket sällsynta:

   • oregelbundna hjärtslag eller en mycket snabb eller

   långsam hjärtrytm.

   Ingen känd frekvens:

   • talsvårigheter.


   Ta kontakt med din läkare så snart som möjligt om du

   skulle råka ut för någon av ovanstående biverkningar.

   Medicinsk behandling kan vara nödvändig.


   Andra biverkningar: ta kontakt med läkare

   om de bekymrar dig

   Dessa är vanligen lätta till måttliga biverkningar av Trileptal.

   De flesta är övergående och avtar vanligtvis med tiden.

   Mycket vanliga:

   • trötthet, huvudvärk, yrsel, dåsighet, illamående,

   kräkningar, dubbelseende.

   Vanliga:

   • kraftlöshet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter,

   likgiltighet, upprördhet, förvirring, dimsyn,

   synstörningar, förstoppning, diarré,

   buksmärtor, akne, håravfall, balansstörning.

   Mindre vanliga:

   • nässelfeber. Du kan också få förhöjda nivåer av

   leverenzymer när du tar Trileptal.

   Ingen känd frekvens:

   • högt blodtryck, fall.


   Ta kontakt med din läkare om någon av

   ovanstående biverkningar blir svåra.


   Det har kommit rapporter om bensjukdomar

   t.ex. minskad bentäthet i skelettet, benskörhet

   och benbrott. Kontakta läkare eller apotekspersonal

   om du behandlas med epilepsimedicin

   under lång tid, om du vet att du har benskörhet

   eller om du medicinerar med steroider.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar

   som inte nämns i denna information. Du kan också

   rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

   att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV TRILEPTAL®

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på

   tryckförpackningen och på ytterkartongen

   efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista

   dagen i angiven månad.

   • Använd inte Trileptal om förpackningen är

   skadad eller visar tecken på att ha öppnats.

   • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller

   bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

   hur man gör med mediciner som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-01-20

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Trileptal

  Filmdragerad tablett 300 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 395489
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  319,50 kr

  Jämförspris: 3,20 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?