• Moxidektin, kombinationer
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Zoetis Finland Oy

   Tietokuja 4

   00330 Helsingfors

   Finland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.

   Ctra. Camprodon s/n, Finca La Riba

   Vall de Bianya

   17813 Girona

   Spanien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Triclamox vet.1 mg/ml + 50 mg/ml, Oral lösning till får

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Oral lösning

   Klar, gul till brun vätska

   1 ml innehåller:

   Aktiva substanser:

   Moxidektin

   1,0 mg

   Triklabendazol

   50,0 mg

   Hjälpämnen:

   Bensylalkohol (E1519)

   40,0 mg

   Butylhydroxitoluen (E321)

   1,0 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av blandinfektioner med nematoder och leverflundra hos får orsakade av moxidektin- och triklabendazolkänsliga stammar av:

   Parasit

   Vuxna stadier

   L4

   Inhiberade stadier

   Gastro-intestinala nematoder:

   Haemonchus contortus

   Teladorsagia circumcincta

   Ostertagia trifurcata

   Trichostrongylus axei

   Trichostrongylus colubriformis

   Trichostrongylus vitrinus

   Nematodirus battus

   Nematodirus spathiger

   Nematodirus filicolis

   Strongyloides papillosus

   Cooperia curticei

   Cooperia oncophora

   Oesophagostomum columbianum

   Oesophagostomum venulosum

   Chabertia ovina

   Trichuris ovis

   Luftvägsnematod:

   Dictyocaulus filaria

   Leverflundra

   Adult stadie

   Tidiga immatura stadier

   Sena immatura stadier

   Fasciola hepatica

   Produkten har en kvarstående effekt och skyddar får mot infektion eller reinfektion med följande parasiter under den angivna tidsperioden:

   Art

   Tidsperiod (dagar)

   Teladorsagia circumcincta

   35

   Haemonchus contortus

   35

   Kliniska försök, efter experimentell och naturlig infektion, har visat att produkten är effektiv mot vissa benzimidazolresistenta stammar av:

   Haemonchus contortus

   Teladorsagia circumcincta

   Trichostrongylus colubriformis

   Cooperia curticei

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något av hjälpämnena.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Får

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För oral användning.

   Ges som engångsdos med 1 ml oral lösning per 5 kg kroppsvikt, motsvarande 0,2 mg moxidektin per kg kroppsvikt och 10 mg triklabendazol per kg kroppsvikt. Standardutrustning för oral giva till får används.

   För att säkerställa en korrekt dosering skall djurens kroppsvikt fastställas så noggrant som möjligt; kontrollera även doseringsutrustningen. Om djuren skall behandlas kollektivt, gruppera dem efter vikt och dosera härefter, allt för att undvika över- eller underdosering.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ingen.

   10. KARENSTID(ER)

   Kött och slaktbiprodukter: 31 dygn

   Mjölk: Ej godkänt för användning till tackor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive sinperioden. Använd inte till tackor som ska producera mjölk för humankonsumtion inom ett år före första lamning.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Får ej frysas.

   Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader

   När förpackningen brutits/öppnats för första gången ska sista förbrukningsdatum beräknas enligt informationen i denna bipacksedel. Det beräknade ’sista förbrukningsdatumet’ ska noteras på härför avsatt plats på behållarens etikett.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   För att minimera risken för resistensutveckling och i förlängningen ineffektiv behandling av parasiter skall följande undvikas:

   • För täta behandlingar och ensidigt användande av avmaskningsmedel tillhörande samma grupp under en längre tid.

   • Underdosering orsakad av en för låg bedömning av djurets vikt, felaktig administrering eller felaktig kalibrering av väginstrument.

   Misstänkta fall av resistens mot avmaskningsmedel skall undersökas med tillförlitliga test (t.ex. Faecal Egg Count Reduction Test). Om testet tydligt pekar på resistens mot ett särskilt avmaskningsmedel, skall ett avmaskningsmedel tillhörande en annan klass med ett annat verkningssätt användas.

   I ett flertal länder har resistens mot makrocykliska laktoner rapporterats hos Teladorsagia hos får. Inom Europa var 2008 resistensutvecklingen mot moxidektin mycket sällsynt; endast ett fall har inrapporterats av en levamisol-, benzimidazol och ivermektin-resistent stam av Teladorsagia circumcincta. Resistens mot triklabendazol har rapporterats för Fasciola hepatica hos får i några europeiska länder. Därför skall användandet av denna produkt baseras på lokal (regional, gårds-) epidemiologisk information kring parasiternas mottaglighet, lokal behandlingshistoria och rekommendationer om hur man använder denna produkt på ett hållbart sätt, för att minska fortsatt selektion mot resistens för antiparasitära substanser. Detta är speciellt viktigt när moxidektin används för att kontrollera resistenta stammar.

   Denna produkt skall inte användas för behandling av enstaka infektioner.

   Alla djur i besättningen bör behandlas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Undvik direktkontakt med hud och ögon.

   Tvätta händerna efter handhavande av produkten.

   Rök, drick eller ät inte under behandlingen.

   Använd täta gummihandskar vid behandling.

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   Symptom på överdosering har inte setts vid 3 till 5 gånger den angivna normaldosen. Skulle de dock uppträda överensstämmer de med verkningssätten för moxidektin och/eller triklabendazol. Symtomen uppträder i form av övergående salivering, depression, slöhet, rubbad muskelkoordination och minskat foderintag med början 8-12 timmar efter behandling. Behandling är i regel ej nödvändig och tillfrisknande ses i regel inom 1 - 5 dagar. Specifik antidot finns ej.

   Produkten kan användas till avelsdjur.

   Övriga försiktighetsåtgärder när det gäller miljöpåverkan

   Moxidektin uppfyller kriterierna för en (mycket) persistent, bioackumulerande och toxisk (PBT) substans; därför måste miljöexponeringen för moxidektin begränsas i största möjliga mån. Behandlingar bör endast administreras när det är nödvändigt och bör baseras på antalet ägg i feces eller utvärdering av risken för infestation på djur- och/eller flocknivå.

   I likhet med andra makrocykliska laktoner har moxidektin potentialen att negativt påverka andra än målorganismer, särskilt vattenlevande organismer och dyngfauna.

   • Feces som innehåller moxidektin som utsöndras på betesmark av behandlade djur kan tillfälligt minska förekomsten av dyngorganismer. Efter behandling av får med läkemedlet kan halter av moxidektin som är potentiellt giftiga för dyngflugearter utsöndras under en period på 4 dagar och minska förekomsten av dyngflugor under den perioden. Det har fastställts i laboratorietester att moxidektin tillfälligt kan påverka reproduktionen hos dyngbaggar; studier med resthalter tyder dock inte på några långvariga effekter. I fall av upprepade behandlingar med moxidektin (precis som med läkemedel av samma klass av antihelmintika) är det icke desto mindre tillrådligt att djuren inte behandlas på samma betesmark varje gång så att populationerna av dyngfauna kan återhämta sig.

   • Moxidektin är giftigt för vattenlevande organismer inklusive fisk. Läkemedlet ska endast användas enligt anvisningarna på etiketten. Baserat på utsöndringsprofilen för moxidektin när det administreras som en oral formulering till får, ska behandlade djur inte ha tillgång till vattendrag under de första 3 dagarna efter behandling.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Undvik att förorena vattendrag med läkemedlet på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

   Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-02-06

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Behållare i polyeten rymmande 1, 2,5 resp. 5 liter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Produkten kan användas till avelsdjur.

   Information lämnas av:

   Orion Pharma Animal Health

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Sverige

   Tel: 08 623 64 40

  Triclamox vet.

  Oral lösning 1 mg/ml + 50 mg/ml Moxidektin, kombinationer 1 x 1000 milliliter Dunk, säck

  • Varunummer: 045295
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  758,50 kr

  Jämförpris: 0,76 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?