• Ramipril
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Triatec

   2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletter
   Ramipril

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Triatec är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Triatec
   3. Hur du tar Triatec
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Triatec ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Triatec är och vad det används för

   Triatec innehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme hämmare).

   Triatec verkar genom att:

   • Minska kroppens produktion av substanser som skulle kunna öka ditt blodtryck

   • Göra så att dina blodkärl vidgas och slappnar av

   • Göra det lättare för ditt hjärta att pumpa runt blodet i din kropp

   Triatec kan användas:

   • För att behandla högt blodtryck (hypertoni)

   • För att minska risken för hjärtinfarkt eller stroke

   • För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem (oberoende av om du har diabetes eller inte)

   • För behandling av hjärtat när det inte kan pumpa runt tillräckligt med blod till resten av kroppen (hjärtsvikt)

   • Som en behandling efter hjärtinfarkt som komplicerats av hjärtsvikt

   Ramipril som finns i Triatec kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Triatec

   Ta inte Triatec:

   • Om du är allergisk mot ramipril eller någon annan ACE-hämmare eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ditt ansikte, läppar, hals eller tunga

   • Om du någonsin haft en allvarlig allergisk reaktion som kallas ”angioödem”. Tecknen på detta inkluderar klåda, nässelutslag (urtikaria), röda märken på händer, fötter och hals, svullnad av hals och tunga, svullnad kring ögonen och läpparna, svårigheter att andas och svälja

   • Om du har tagit eller tar sakubitril/valsartan, ett läkemedel som används för att behandla en typ av långvarig (kronisk) hjärtsvikt hos vuxna

   • Om du genomgår dialys eller någon annan typ av blodfiltering. Beroende på vilken maskin som används så kan Triatec möjligen inte vara lämplig för dig

   • Om du har njurproblem som innebär att blodtillförseln till dina njurar är minskad (stenos i njurartären)

   • Under andra och tredje trimester av graviditet (se avsnitt nedan ”Graviditet och amning”)

   • Om ditt blodtryck är onormalt lågt eller instabilt. Din läkare kommer att göra denna bedöming

   • Om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren


   Ta inte Triatec om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med din läkare innan du tar Triatec.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel:

   • Om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

   • Om du har förlorat mycket kroppssalter eller kroppsvätska (genom kräkningar, diarré, onormalt mycket svettningar, strängt saltfattig kost, behandling med urindrivande medel under en lång tid eller har genomgått dialys)

   • Om du ska genomgå en behandling för att minska din allergi mot geting- eller bistick (hyposensibilisering)

   • Om du kommer att få bedövningsmedel. Detta kan ges till dig inför en operation eller tandläkarbehandling. Du kan komma att behöva sluta ta Triatec en dag innan operation; fråga din läkare om råd

   • Om du har höga nivåer av kalium i blodet (visas med blodprov)

   • Du tar läkemedel eller har ett tillstånd som kan minska natriumnivåerna i ditt blod. Din läkare kan komma att utföra regelbundna blodprover, särskilt för att kontrollera nivåerna av natrium i blodet, i synnerhet om du är äldre

   • Om du tar läkemedel som kan öka risken för angioödem, en allvarlig allergisk reaktion, såsom mTOR-hämmare (t.ex. temsirolimus, everolimus, sirolimus), vildagliptin, neprilysin (NEP)-hämmare (såsom racekadotril) eller sakubitril/valsartan. För sakubitril/valsartan, se avsnitt 2 ”Ta inte Triatec”.

   • Om du har en bindvävssjukdom som skleroderma eller SLE (systemisk lupus erythematosus)

   • Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Triatec rekommenderas inte under graviditetens första tre månader och kan orsaka allvarliga fosterskador efter tre månaders graviditet (se avsnitt nedan ”Graviditet och amning”)

   • Om du tar något av följande läkemedel som kan användas för att behandla högt blodtryck:

    • en angiotensin II-receptorblockare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem

    • aliskiren.

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum. Se även informationen under rubriken ”Ta inte Triatec”

   Barn och ungdomar

   Triatec rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18-års ålder då säkerhet och effekt av Triatec till barn ännu inte har fastställts.

   Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Triatec.

   Andra läkemedel och Triatec

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta på grund av att Triatec kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Triatec verkar.


   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Triatec fungerar sämre:

   • Läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-steroida- antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalicylsyra)

   • Läkemedel som används vid behandling av lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller allergier såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din läkare kommer att kontrollera ditt blodtryck.

   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Triatec:

   • Sakubitril/valsartan – används för att behandla en typ av långvarig (kronisk) hjärtsvikt hos vuxna (se avsnitt 2 ”Ta inte Triatec”)

   • Läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-steroida- antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalicylsyra)

   • Läkemedel mot cancer (kemoterapi)

   • Läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ såsom ciklosporin

   • Diuretika (vattendrivande) såsom furosemid

   • Läkemedel som kan öka mängden kalium i ditt blod såsom spironolakton, triamteren, amilorid, kaliumsalter, trimetoprim ensamt eller i kombination med sulfametoxazol (mot infektioner) och heparin (blodförtunnande)

   • Steroider som används vid inflammation såsom prednisolon

   • Allopurinol (används för att minska mängden urinsyra i ditt blod)

   • Prokainamid (används för hjärtrytmrubbningar)

   • Temsirolimus (mot cancer)

   • Sirolimus, everolimus (för förebyggande av transplantatavstötning)

   • Vildagliptin (används för behandling av typ 2-diabetes)

   • Racekadotril (används mot diarré)

   • Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder: Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Triatec” och ”Varningar och försiktighet”).

   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Triatec:

   • Läkemedel mot diabetes såsom orala glukossänkande läkemedel och insulin. Triatec kan komma att minska dina blodsockernivåer. Kontrollera dina blodsockernivåer noga medan du tar Triatec.

   • Litium (används vid psykiska sjukdomar). Triatec kan öka mängden litium i ditt blod. Dina litiumnivåer kommer att behöva kontrolleras noga av din läkare.

   Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Triatec.

   Triatec med mat och alkohol

   • Om du dricker alkohol när du tar Triatec kan du känna dig yr i huvudet. Om du är orolig för hur mycket du kan dricka medan du tar Triatec, diskutera med din läkare eftersom alkohol kan förstärka effekten av blodtryckssänkande läkemedel.

   • Triatec kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel.

   Du ska inte ta Triatec under graviditetens första 12 veckor och du ska framförallt inte ta Triatec från graviditetens 13:e vecka eftersom detta kan skada fostret. Om du blir gravid under tiden som du tar Triatec, meddela din läkare omedelbart. Byte till lämplig alternativ behandling bör ske innan en planerad graviditet.

   Amning

   Du ska inte ta Triatec om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Triatec. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Triatec eller om du tar en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Triatec

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vilken dos ska man ta

   Behandling av högt blodtryck

   • Vanlig startdos är 1,25 mg eller 2,5 mg en gång dagligen

   • Din läkare kommer att justera dosen tills ditt blodtryck är under kontroll

   • Maxdos är 10 mg en gång dagligen

   • Om du redan tar vattendrivande läkemedel (diuretika) kan din läkare be dig sluta ta eller minska dosen av det vattendrivande läkemedlet innan behandling med Triatec påbörjas

   För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke

   • Vanlig startdos är 2,5 mg en gång dagligen

   • Din läkare kan sedan besluta om höjning av denna dos

   • Vanlig dos är 10 mg en gång dagligen


   För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem

   • Din startdos kan vara 1,25 mg eller 2,5 mg en gång dagligen

   • Din läkare kommer att justera din dos

   • Vanlig dos är 5 mg eller 10 mg en gång dagligen

   Behandling av hjärtsvikt

   • Vanlig startdos är 1,25 mg en gång dagligen

   • Din läkare kommer att justera din dos

   • Maxdos är 10 mg dagligen. Två doseringstillfällen per dag är att föredra

   Behandling efter hjärtinfarkt

   • Vanlig startdos är 1,25 mg en gång dagligen upp till 2,5 mg två gånger dagligen

   • Din läkare kommer att justera din dos

   • Maxdos är 10 mg dagligen. Två doseringstillfällen per dag är att föredra

   Äldre patienter

   Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandling i en långsammare takt.

   Dosering

   • Ska sväljas. Tas vid samma tid varje dag.

   • Svälj tabletterna hela med vätska.

   • Krossa eller tugga inte tabletterna.

   Om du har tagit för stor mängd av Triatec

   Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren ska veta vad du tagit.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Triatec

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har glömt att ta en dos, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta Triatec och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:

   • Svullnad av ansikte, läppar eller hals vilket gör det svårt att svälja eller andas, men även klåda och utslag. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion på Triatec

   • Allvarliga hudreaktioner inklusive utslag, munsår, försämring av hudåkommor, rodnad, blåsor eller hudavlossning (så som Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller erythema multiforme)

   Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:

   • Ökad hjärtfrekvens, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), bröstsmärta, tryck över bröstet eller allvarligare problem inklusive hjärtinfarkt och stroke

   • Andfåddhet eller hosta. Detta kan vara tecken på lungproblem

   • Blåmärken som uppkommer lättare än vanligt, förlängd blödningstid, tecken på blödning (t. ex. blödningar i tandköttet), lila fläckar på huden eller ökad infektionskänslighet, ont i halsen och feber, trötthet, svaghet, yrsel eller blek hud. Detta kan vara tecken på blod- eller benmärgsproblem.

   • Kraftig magsmärta som kan kännas hela vägen in till ryggen. Detta kan vara tecken på pankreatit (inflammation i bukspottkörteln).

   • Feber, frossa, trötthet, aptitförlust, magsmärta, illamående, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem såsom hepatit (inflammation i levern) eller andra leverskador.

   Övriga biverkningar inkluderar:

   Tala om för din läkare om någon av följande biverkningar blir allvarliga eller kvarstår i mer än ett par dagar.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till en 1 av 10 personer):

   • Huvudvärk eller trötthet

   • Yrsel. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Triatec eller om du börjar ta en högre dos.

   • Svimning, onormalt lågt blodtryck (hypotoni), speciellt när du ställer eller sätter dig upp fort

   • Torrhosta, bihåleinflammation eller bronkit, andfåddhet

   • Magsmärta, diarré, halsbränna, illamående eller kräkningar

   • Hudutslag med eller utan svullnad

   • Bröstsmärta

   • Kramp eller muskelsmärta

   • Blodprov som visar på mer kalium än normalt

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • Balansproblem (svindel)

   • Klåda och onormala känsloförnimmelser i huden såsom domnad, stickningar, brännande känsla eller myrkrypningar (parestesi)

   • Förändrad eller förlorad smakupplevelse

   • Sömnstörningar

   • Nedstämdhet, oro, ökad nervositet eller rastlöshet

   • Täppt näsa, andningssvårigehter eller försämring av astma

   • Svullnad i magen som kallas ”intestinalt angioödem” som ger symtom som magsmärta, kräkningar och diarré

   • Halsbränna, förstoppning eller muntorrhet

   • Ökad urinering

   • Ökad svettning

   • Förlorad eller minskad aptit (anorexi)

   • Ökad eller oregelbunden hjärtrytm. Svullna armar och ben. Detta kan vara tecken på att din kropp lagrar mer vatten än vanligt

   • Blodvallningar

   • Dimsyn

   • Ledsmärta

   • Feber

   • Sexuell oförmåga hos män, minskad sexuell lust hos män eller kvinnor

   • Ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinofili) som upptäcks via blodprov

   • Blodprover som visar på förändringar i din leverfunktion, bukspottkörtel eller njurfunktion

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

   • Darrningar eller förvirring

   • Röd och svullen tunga

   • Allvarig hudflagning, kliande knöligt utslag

   • Nagelproblem (t. ex. löst sittande naglar eller att nageln lossnar från sitt fäste)

   • Hudutslag eller blåmärken

   • Fläckar på huden och kalla lemmar

   • Röda, kliande, svullna eller rinnande ögon

   • Påverkad hörsel och ringningar i öronen

   • Svaghetskänsla

   • Blodprover som visar på en minskning av mängden röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar eller minskning av nivån av hemoglobin

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

   • Ökad solkänslighet

   Övriga rapporterade biverkningar:

   Tala om för din läkare om någon av följande biverkningar blir allvarliga eller kvarstår i mer än ett par dagar.

   • Koncentrationssvårigheter

   • Svullnad av munnen

   • Blodprover som visar på för få blodkroppar i ditt blod

   • Blodprover som visar på mindre natrium i ditt blod än normalt

   • Koncentrerad urin (mörk färg), illamående eller kräkningar, muskelkramper, förvirring och anfall som kan vara orsakat av felaktig utsöndring av ADH (antidiuretiskt hormon). Om du får dessa symtom ska du snarast möjligt kontakta din läkare

   • Färgändring av fingrar och tår vid kyla och sedan smärta och krypningar när de värms upp (Raynauds fenomen)

   • Förstorade bröst hos män

   • Förlångsammade eller försämrade reaktioner

   • Brännande känsla

   • Förändring av luktsinnet

   • Håravfall

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Triatec ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte Triatec efter utgångsdatum som anges på kartongerna, blistren och glasburkarna. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ramipril.


   2,5 mg:
   Varje tablett innehåller 2,5 mg ramipril
   5 mg: Varje tablett innehåller 5 mg ramipril
   10 mg: Varje tablett innehåller 10 mg ramipril


   Övriga innehållsämnen i tabletterna är


   Tabletter 2,5 mg
   Hypromellos

   Pregelatiniserad majsstärkelse
   Mikrokristallin cellulosa
   Natriumstearylfumarat

   Gul järnoxid (E 172)
    
   Tabletter 5 mg

   Hypromellos
   Pregelatiniserad majsstärkelse
   Mikrokristallin cellulosa
   Natriumstearylfumarat
   Röd järnoxid (E 172)


   Tabletter10 mg

   Hypromellos
   Pregelatiniserad majsstärkelse
   Mikrokristallin cellulosa
   Natriumstearylfumarat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletter 2,5 mg
   Gulskiftande till gul, avlång tablett 8 x 4 mm, med brytskåra, övre stämpel 2,5 och företagslogo, lägre stämpel HMR och 2,5. Tabletten kan delas i lika stora halvor.

   Tabletter 5 mg
   Blekt röd, avlång tablett 8 x 4 mm, med brytskåra, övre stämpel 5 och företagslogo, lägre stämpel HMP och 5. Tabletten kan delas i lika stora doser.

   Tabletter 10 mg
   Vit till nästan vit, avlång tablett 7 x 4,5 mm, med brytskåra, övre stämpel HMO/HMO. Tabletten kan delas i lika stora doser.

   Triatec 2,5 mg tabletter tillhandahålls i förpackningar om 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletter i PVC/Alu blister samt i förpackning om 500 tabletter i brun glasburk med lock.

   Triatec 5 mg tabletter tillhandahålls i förpackningar om 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletter i PVC/Alu blister samt i förpackning om 500 tabletter i brun glasburk med lock.

   Triatec 10 mg tabletter tillhandahålls i förpackningar om 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletter i PVC/Alu blister samt i förpackningar om 28, 56, 500 tabletter i brun glasburk med lock.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi AB

   Box 30052

   104 25 Stockholm

   Tillverkare

   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
   Brüningsstrasse 50
   D-65926 Frankfurt am Main
   Tyskland

   Sanofi-aventis S.p.A.
   Strada Statale 17, Km 22
   67019 Scoppito (L´Aquila)
   Italien

   Delpharm Dijon


   6 boulevard de l´Europé
   21800 Quétigny
   Frankrike

   S.C. ZENTIVA S.A.

   B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3

   Bucuresti, 032266

   Rumänien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


   Österrike:
   Tritace 1.25 mg Tabletten, Tritace 2.5 mg Tabletten, Tritace 5 mg Tabletten, Tritace 10 mg Tabletten


   Belgien:
   Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 10 mg tabletten/comprimés/ Tabletten


   Bulgarien:
   Tritace 5 mg таблетки, Tritace 10 mg таблетки


   Cypern:
   Triatec 2.5 mg δισκία, Triatec 5 mg δισκία


   Tjeckien:
   Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety


   Danmark:
   Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter


   Estland:
   Cardace 2.5 mg tabletid, Cardace 5 mg tabletid, Cardace 10 mg tabletid


   Finland:
   Cardace 2.5 mg tabletit, Cardace 5 mg tabletit, Cardace 10 mg tabletit


   Frankrike:
   Triatec 1.25 mg comprimé, Triatec 2.5 mg comprimé sécable, Triatec 5 mg comprimé sécable, Triatec 10 mg comprimé sécable
   Ramipril Zentiva 2.5 mg comprimés sécables, Ramipril Zentiva 5 mg comprimés sécables, Ramipril Zentiva 10 mg comprimés sécables


   Tyskland:
   Delix 2.5 mg Tabletten, Delix 5 mg Tabletten, Delix Protect 10 mg Tabletten

   Delix Protect Startset

   Ramilich 2.5 mg Tabletten, Ramilich 5 mg Tabletten, Ramilich 10 mg Tabletten
   Delix 1.25 mg Tabletten

   Delix 1.25 mg Kapseln, Delix P 2.5 mg Kapseln, Delix P 5 mg Kapseln, Delix P 10 mg Kapseln


   Grekland:
   Triatec 2.5 mg δισκία, Triatec 5 mg δισκία


   Ungern:
   Tritace Mite 1.25 mg tabletta
   Tritace 2.5 mg tabletta, Tritace 5 mg tabletta, Tritace 10 mg tabletta

   Ramipril - Zentiva 5 mg tabletta
   Ramipril - Zentiva 10 mg tabletta


   Irland:
   Tritace 1.25 mg tabs, Tritace 2.5 mg tabs, Tritace 5 mg tabs, Tritace 10 mg tabs.

   Italien:
   Triatec 1.25 mg compresse, Triatec 2.5 mg compresse, Triatec 5 mg compresse, Triatec 10 mg compresse
   Ramipril Zentiva 2.5 mg compresse, Ramipril Zentiva 5 mg compresse, Ramipril Zentiva 10 mg compresse


   Lettland:
   Cardace 2.5 mg tabletes, Cardace 5 mg tabletes, Cardace 10 mg tabletes


   Litauen:
   Cardace 5 mg tabletės, Cardace 10 mg tabletės


   Luxemburg:
   Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 10 mg tabletten/comprimés/ Tabletten


   Norge:
   Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter

   Polen:
   Tritace 2.5 mg tabletki, Tritace 5 mg tabletki, Tritace 10 mg tabletki

   Portugal:
   Triatec 1.25 mg cápsulas, Triatec 2.5 mg cápsulas, Triatec 5 mg cápsulas, Triatec 10 mg cápsulas

   Rumänien:
   Tritace 2.5 mg comprimate, Tritace 5 mg comprimate, Tritace 10 mg comprimate
   Zenra 2.5 mg comprimate, Zenra 5 mg comprimate, Zenra 10 mg comprimate

   Slovakien:
   Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety

   Slovenien:
   Tritace 1.25 mg tablete, Tritace 2.5 mg tablete, Tritace 5 mg tablete, Tritace 10 mg tablete

   Spanien:
   Acovil 2.5 mg comprimidos, Acovil 5 mg comprimidos, Acovil 10 mg comprimidos

   Sverige:

   Triatec 2,5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter


   Storbritannien:
   Tritace 1.25 mg tablets, Tritace 2.5 mg tablets, Tritace 5 mg tablets, Tritace 10 mg tablets

   Tritace Titration Pack tablets-


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-07-26


  Triatec®

  Tablett 5 mg Ramipril 100 x 1 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 008923
  • Tillverkare: Sanofi AB

  214,49 kr

  Jämförpris: 2,14 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?