Bipacksedeln för denna produkt finns på www.lakemedelsverket.se Sök på produktnamnet i fältet Läkemedelsfakta.

Bild på Trevis
 • Mjölksyrabakterier
 • Naturläkemedel
 • Traditionellt använt för normalisering av tarmfloran vid tillfälliga magtarmstörningar, som t ex lindrig diarré
 • Läs bipacksedeln noga före anvädning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Trevis

   hårda kapslar
   Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus
   glukos och laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Trevis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Trevis
   3. Hur du använder Trevis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Trevis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Trevis är och vad det används för

   Trevis är ett naturläkemedel som innehåller mjölksyrabakterier. Bakterierna når till viss del fram till tunn- och tjocktarmen och anses där påverka tarmfloran genom olika mekanismer.

   Trevis används traditionellt för normalisering av tarmfloran vid tillfälliga mag/tarmstörningar, såsom lindrig diarré och förstoppning, samt för behandling och förebyggande av vanlig okomplicerad turistdiarré.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Trevis

   Använd inte Trevis

   • om du är allergisk mot komjölk, eftersom Trevis innehåller skummjölkspulver.

   • om du är allergisk mot Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   VIKTIGT: Tillkalla alltid läkare om:

   • diarrén varar i mer än 2 dygn

   • avföringen är blodig

   • du har hög feber

   Särskilt barn och äldre kan bli allvarligt sjuka av den vätskeförlust en diarré för med sig. Befinner du dig i ett område med t ex tyfus och kolera, bör du under alla omständigheter söka läkare vid diarré.

   Barn

   Trevis rekommenderas inte till barn under 8 år.

   Andra läkemedel och Trevis

   Mjölksyrabakterier är som andra bakterier känsliga för antibiotika, varför Trevis och antibiotika bör tas med minst 3 timmars mellanrum.

   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Trevis.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Trevis kan användas av ammande kvinnor.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet och vid graviditet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Trevis har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Trevis innehåller glukos och laktos

   Trevis innehåller glukos och skummjölkspulver (motsvarande 5-10 mg laktos). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel


   3. Hur du använder Trevis

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Du kan ytterligare minska risken för turistdiarré genom att vara försiktig med mat och dryck samt hygien. Var uppmärksam på att diarré kan vara ett tecken på något annat än turistmage. Om du trots alla säkerhetsåtgärder råkar ut för diarré, tänk på att dricka rikligt med vätska. Om du dricker vatten, så kom ihåg att det skall vara buteljerat mineral- eller dricksvatten eller kokt i några minuter.

   Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

   Rekommenderad dos

   Vuxna och barn över 8 år: 1 kapsel 3 gånger dagligen. Tas tillsammans med måltid. Då Trevis används för att förebygga vanlig turistdiarré påbörjas behandlingen 2 dagar före avresan och avslutas 2 dagar efter hemkomsten.

   Rekommenderas ej till barn under 8 år.

   Om du har glömt att ta Trevis

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos

   Om du slutar att använda Trevis

   Effekten upphör när du slutar använda läkemedlet.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Trevis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C. Under kortare perioder upp till 1 månad kan Trevis förvaras vid maximalt 30 °C. Under resan skall Trevis skyddas mot stark värme. Låt t ex aldrig en förpackning Trevis ligga kvar i en parkerad bil eller i en väska på stranden.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 kapsel innehåller:

   • De aktiva substanserna är Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Det totala antalet bakterier motsvarar 1-10 x 109.

   • Övriga innehållsämnen är

    glukos, skummjölkspulver (motsvarande 5 – 10 mg laktos), jästextrakt, natriumaskorbat (E 310), inositol, natriumglutaminat, natriumalginat (E 401), magnesiumstearat, dimetikon, gelatin, titandioxid (färgämne E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit kapsel utan tryck, innehållandes vitt pulver (15,8 x 5,6 mm).

   Aluminiumrör som innehåller 33 respektive 54 kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel:08-630 19 00

   Tillverkare:

   Chr. Hansen A/S

   10-12 Bøge Allé

   DK-2970 Hørsholm

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-12-18


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Trevis

  Kapsel, hård 54 styck Burk

  • Varunummer: 261909
  • Tillverkare: Meda AB

  147 kr

  Jämförpris: 8,17 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/trevis-kapsel-hard-54-styck-burk-203661/ 203661 Trevis https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/261909s.jpg 147.00 147.00 SEK Trevis InStock Mjölksyrabakterier Meny Meny/Mage Meny/Mage/Mjölksyrabakterier Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kapsel, hård 54 styck Burk