• Acetylsalicylsyra+koffein
 • Acetylsalicylsyra, kombination
 • Lindrar smärta, dämpar inflammation, sänker feber. Effekt inom 30 min, varar i 4-6 tim. Värk från 14 år. Feber från 18 år.
 • Vid huvudvärk av migräntyp är brustablett ett bra val liksom tillägg av koffein.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Treo

   500 mg/50 mg brustablett
   Acetylsalicylsyra/koffein

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal eller sjuksköterska

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och migrän och 5 dagar vid smärta.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Treo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Treo
   3. Hur du använder Treo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Treo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Treo är och vad det används för

   Treo innehåller kombinationen acetylsalicylsyra och koffein.

   Treo har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt. Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning. Koffein förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra. Koffein har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t.ex. vid migrän. Koffein har även en uppiggande verkan.

   Treo ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Treo börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.

   Detta läkemedel används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Treo

   Använd inte Treo

   - om du är allergisk mot acetylsalicylsyra, koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du har fått någon överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation

   - om du har magsår

   - om du har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

   - om du har skrumplever

   - om du har svår hjärtsvikt

   - om du har svår njursjukdom

   - om du är gravid under de sista tre månaderna av graviditeten.

   Varningar och försiktighet

   Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Treo:

   - om du har astma

   - om du har lätt till måttlig hjärtsvikt

   - om du har njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig behandling med vätskedrivande läkemedel

   - om du behandlas med läkemedel som hämmar blodets levring

   - om du har haft magsår

   - om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska medel.

   Treo kan på grund av koffeininnehållet försvåra insomnandet om man tar den nära sänggåendet.

   Treo är avsett för tillfälliga besvär.

   Långvarig användning av smärtstillande läkemedel mot huvudvärk kan försämra huvudvärken. Om du har eller tror att du har sådan huvudvärk bör du söka medicinsk rådgivning och avsluta behandlingen.

   Barn och ungdomar

   Treo ska inte användas av barn under 14 år.

   Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

   Andra läkemedel och Treo

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

   Behandling med Treo kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser mot:

   • blodproppar (t.ex. warfarin)

   • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

   • högt blodtryck (t.ex. diuretika)

   • smärta och inflammation (t.ex. kortikosteroider)

   • gikt (probenecid)

   • cancer och reumatoid artrit (metotrexat)

   • vissa läkemedel mot grön starr även kallat glaukom (t.ex. acetazolamid)

   • rytmrubbningar i hjärtat (digoxin)

   • depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) t.ex. fluvoxamin)

   • manodepressiv sjukdom, schizofreni (litium, klozapin)

   • epilepsi (fenytoin, valproinsyra, karbamazepin)

   • diabetes typ II (sulfonureider)

   • höga blodfetter (nikotinsyra)

   • infektion (ciprofloxacin, norfloxacin)

   • allergi (fenylpropanolamin)

   Användning av Treo med mat och dryck

   Treo i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Gravida kvinnor ska inte använda Treo under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Treo ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

   Acetylsalicylsyra och koffein passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Treo under amning.

   Treo kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Treo kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som yrsel och trötthet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Treo innehåller natrium

   Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av Treo är mer än 1 brustablett dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.

   Detta läkemedel innehåller 276 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per brustablett. Detta motsvarar 14 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


   3. Hur du använder Treo

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna samt ungdomar över 14 år: 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn.

   Mer än 2 brustabletter åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt. Kontakta läkaren om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän och inom 5 dagar vid smärta.

   Användning för barn

   Treo ska inte ges till barn under 14 år.

   Varning: Ska inte ges till personer under 18 år med feber

   utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

   Brustabletten ska lösas i ett ½ glas vatten.

   Om du använt för stor mängd av Treo

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på överdos kan vara: huvudvärk, yrsel, kramper, kräkningar, öronsusningar, hjärtklappning (takykardi), buksmärtor, irritation, oro och andnöd.

   Om du har glömt att använda Treo

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Treo orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Ökad risk för blödningar, särskilt från slemhinnan i mag-tarmkanalen. Hjärtklappning, oro, sömnlöshet, darrningar. Magbesvär, t.ex. halsbränna, illamående.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighetsreaktioner, vanligen i form av nässelutslag, nässelfeber, hösnuva eller astma. Risken för överkänslighetsreaktioner ökar hos patienter med allergi eller astma. Magsår och magblödning vid regelbunden användning. Trötthet, yrsel, öronsusningar, svettning.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Svår blödning från mag-tarmkanalen. Leverpåverkan, svåra hudreaktioner, njurpåverkan.

   Minskat antal blodplättar. Upplösning av röda blodkroppar vid ärftlig brist på ett speciellt ämnesomsättningsenzym (glukos-6-fosfatdehydrogenas).

   Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.

   Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.

   Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med sjukdomar orsakade av virus, framför allt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på svullnader i hjärnan och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Treo ska förvaras

   Förvaras i originalförpackning. Fuktkänsligt.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är: acetylsalicylsyra 500 mg, koffein 50 mg.

   - Övriga innehållsämnen är: natriumkarbonat, citronsyra, natriumvätekarbonat, povidon, simetikon, natriumdivätecitrat, natriumcitrat, mannitol, dokusatnatrium.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Treo brustabletter är 20 mm diameter, vita, plana.

   Aluminiumrör, 10 st, 20 st

   Aluminiumrör med ytterkartong, 60 st (3x20)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: 08-630 19 00

   E-mail: info@medasverige.se

   Tillverkare

   Hermes Arzneimittel GmbH

   Hans-Urmiller-Ring 52

   82515 Wolfratshausen

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-13


  Treo®

  Brustablett 500 mg/50 mg 20 styck Burk

  • Varunummer: 461794
  • Tillverkare: Meda AB

  37 kr

  (Ord. pris 53 kr)

  Jämförpris: 1,85 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/treo-brustablett-500-mg-per-50-mg-20-styck-burk-53647/ 53647 Treo® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/461794s.jpg 53.00 37.00 SEK Treo InStock Acetylsalicylsyra+koffein Meny Meny/Värk Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Beredningsform Beredningsform/Brustablett Verksam substans Verksam substans/Acetylsalicylsyra & Koffein Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Migrän Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Brustablett 500 mg/50 mg 20 styck Burk