Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Trazimera

   Trazimera 150 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Trazimera 420 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   trastuzumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Trazimera är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Trazimera
   3. Hur du får Trazimera
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Trazimera ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Trazimera är och vad det används för

   Trazimera innehåller det aktiva innehållsämnet trastuzumab, som är en monoklonal antikropp. Monoklonala antikroppar fästs vid specifika proteiner eller antigen. Trastuzumab är utformad för att binda selektivt till ett antigen som heter human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2). HER2 finns i stora mängder på ytan av vissa cancerceller och stimulerar då celltillväxten. När Trazimera binds till HER2 stoppas tillväxten av cancercellerna och det leder till att de dör.

   Din läkare kan förskriva Trazimera för behandling av bröstcancer och cancer i magsäcken om:

   • du har tidig bröstcancer med höga nivåer av proteinet HER2.

   • du har metastaserad bröstcancer (bröstcancer som spridits utanför den ursprungliga tumören) med höga nivåer av HER2. Trazimera kan förskrivas i kombination med cellgifterna paklitaxel eller docetaxel som förstahandsbehandling vid metastaserad bröstcancer, eller det kan förskrivas som enda behandling om andra behandlingar inte visat effekt. Det används också i kombination med läkemedel som heter aromatashämmare för behandling av patienter med höga nivåer av HER2 och hormonreceptorpositiv metastaserad (spridd) bröstcancer (cancer som är känslig för närvaro av kvinnligt könshormon).

   • du har metastaserad magsäckscancer med höga nivåer av HER2, då det används i kombination med kapecitabin eller 5-fluorouracil och cisplatin.


   2. Vad du behöver veta innan du får Trazimera

   Använd inte Trazimera om:

   • du är allergisk mot trastuzumab, murina (mus-) proteiner, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • du har svåra andningsproblem i vila på grund av din cancer eller om du behöver syrgasbehandling.


   Varningar och försiktighet

   Din läkare kommer noggrant övervaka din behandling.

   Kontroll av hjärtat

   Behandling med Trazimera enbart eller i kombination med en taxan kan påverka hjärtat, särskilt om du tidigare har behandlats med en antracyklin (taxaner och antracykliner är två andra typer av läkemedel som används för att behandla cancer). Effekterna kan vara måttliga till allvarliga och några patienter har avlidit. Din hjärtfunktion kommer därför att kontrolleras före och under behandling (var tredje månad) och efter (upp till två till fem år) behandling med Trazimera. Om du utvecklar tecken på hjärtsvikt (otillräcklig pumpning av blod från hjärtat), kan din hjärtfunktion komma att kontrolleras oftare (var sjätte till åttonde vecka). Du kan då få behandling för hjärtsvikt eller eventuellt behöva avbryta behandlingen med Trazimera.

   Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Trazimera om:

   • du har haft hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, hjärtklaffssjukdom (blåsljud på hjärtat) eller högt blodtryck, om du har tagit eller nu tar läkemedel mot högt blodtryck.

   • du tidigare har fått eller nu får ett läkemedel som kallas för doxorubicin eller epirubicin (läkemedel för behandling av cancer). Dessa läkemedel (eller andra antracykliner) kan skada hjärtmuskeln och öka risken för hjärtproblem med Trazimera.

   • du lider av andfåddhet, i synnerhet om du samtidigt behandlas med en taxan. Trazimera kan orsaka andningssvårigheter, framförallt när det ges första gången. Detta kan vara mer allvarligt om du redan är andfådd. Patienter med allvarliga andningssvårigheter har i mycket sällsynta fall avlidit i samband med behandling med Trazimera.

   • du tidigare har fått någon annan behandling mot cancer.

   Om du får Trazimera tillsammans med andra läkemedel för behandling av cancer, såsom paklitaxel, docetaxel, en aromatashämmare, kapecitabin, 5-fluorouracil, eller cisplatin bör du även noggrant läsa bipacksedlarna för dessa produkter.

   Barn och ungdomar

   Trazimera rekommenderas inte till någon yngre än 18 år.

   Andra läkemedel och Trazimera

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det kan ta upp till 7 månader för Trazimera att avlägsnas från kroppen. Du bör därför tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska att du har behandlats med Trazimera om du påbörjar någon ny medicinering inom 7 månader efter avslutad behandling.

   Graviditet och Amning

   Graviditet

   • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

   • Du måste använda ett effektivt preventivmedel under behandling med Trazimera och i minst 7 månader efter att behandlingen avslutats.

   • Din läkare kommer att ge dig råd om nackdelarna och fördelarna med att ta Trazimera under graviditet. I sällsynta fall har man hos gravida kvinnor som behandlats med Trazimera sett en minskning av mängden (foster-) vätska som omger det växande fostret i livmodern. Detta tillstånd kan vara skadligt för ditt barn i livmodern och har förknippats med att lungorna inte utvecklas fullt ut vilket resulterat i fosterdöd.

   Amning

   Amma inte ditt barn under behandling med Trazimera och inom 7 månader efter sista dosen av Trazimera eftersom Trazimera kan passera över till ditt barn via bröstmjölken.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Trazimera kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du under behandling får symtom som frossbrytningar eller feber, bör du inte köra bil eller använda maskiner förrän dessa symtom försvunnit.

   Trazimera innehåller trastuzumab


   3. Hur du får Trazimera

   Innan behandlingen inleds kommer din läkare att bestämma om din tumör är HER2-positiv. Enbart patienter med HER2-positiv cancer (stora mängder av HER2) kommer att behandlas med Trazimera.

   Trazimera ska bara ges av läkare eller sjuksköterska. Din läkare kommer att förskriva rätt dos och behandlingsregim för dig. Dosen Trazimera beror på din kroppsvikt.

   Trazimera för intravenös användning är inte avsett för subkutant bruk (under huden) och ska endast ges som intravenös infusion.

   Trazimera för intravenös användning ges som en intravenös infusion (”dropp”) direkt in i ett blodkärl. Den första dosen ges under 90 minuter och du kommer att observeras av sjukvårdpersonal medan du får infusionen ifall du skulle få några biverkningar. Om den första dosen tolereras väl kan påföljande doser ges under 30 minuter (se avsnitt 2 under ”Varningar och försiktighet”). Antalet infusioner som du får beror på hur du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att diskutera detta med dig.

   För att förhindra medicineringsfel är det viktigt att kontrollera injektionsflaskans märkning för att säkerställa att läkemedlet som bereds och administreras är Trazimera (trastuzumab) och inte trastuzumab emtansin.

   Vid tidig bröstcancer, metastaserad bröstcancer och metastaserad magsäckscancer ges Trazimera var tredje vecka. Trazimera kan också ges en gång per vecka vid metastaserad bröstcancer.

   Om du slutar att använda Trazimera

   Sluta inte att använda detta läkemedel utan att tala med din läkare först. Alla doser ska tas vid rätt tidpunkt varje vecka eller var tredje vecka (beroende på ditt doseringsintervall). Detta bidrar till att läkemedlet fungerar så bra som möjligt.

   Det kan ta upp till 7 månader innan Trazimera försvunnit från kroppen. Därför kan din läkare bestämma att forsätta att kontrollera din hjärtfunktion även efter behandlingen avslutats.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Trazimera orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Några av dessa biverkningar kan vara allvarliga och leda till sjukhusinläggning.

   Under en infusion med Trazimera kan frossa, feber och andra influensaliknande symtom förekomma. Dessa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter). Andra symtom orsakade av infusionen är: illamående, kräkningar, smärta, ökad muskelspänning och skakningar, huvudvärk, yrsel, andningssvårigheter, väsande/pipande andning, högt eller lågt blodtryck, ändrad hjärtrytm (hjärtklappning, hjärtfladder eller oregelbundna hjärtslag), svullnad av ansiktet och läpparna, hudutslag och kraftlöshet. Vissa av dessa symtom kan vara allvarliga och några patienter har avlidit (se avsnitt 2 under ”Varningar och försiktighet”).

   Dessa effekter inträffar huvudsakligen i samband med första intravenösa infusionen (”droppet”) och under de första timmarna efter starten av infusionen. De är vanligen tillfälliga. Du kommer att övervakas av sjukvårdspersonal under infusionen och under minst sex timmar efter starten av den första infusionen och två timmar efter starten av de andra infusionerna. Om du utvecklar symtom kommer sjukvårdspersonalen att sakta ner eller avbryta infusionen och de kan ge dig behandling för att motverka biverkningarna. Efter förbättring av symtomen kan infusionen fortsätta.

   Ibland kan symtom inträffa senare än sex timmar efter det att infusionen påbörjats. Om detta inträffar för dig ska du omedelbart kontakta din läkare. Ibland kan symtomen förbättras och senare försämras.

   Andra biverkningar kan förekomma när som helst vid behandling med Trazimera och har inte samband med själva infusionen. Hjärtproblem kan ibland förekomma under behandlingen och ibland efter att behandlingen avslutats och kan vara allvarliga. De omfattar försvagning av hjärtmuskeln som eventuellt kan leda till hjärtsvikt, inflammation (svullnad, rodnad, värme och smärta) runt hjärtat och ändrad hjärtrytm. Detta kan leda till symtom såsom:

   • andfåddhet (även andfåddhet under natten),

   • hosta,

   • vätskeansamling (svullnad) i benen eller armarna,

   • hjärtklappning (hjärtfladder eller oregelbundna hjärtslag).

   Din läkare kommer regelbundet att kontrollera ditt hjärta under och efter behandlingen, men du ska omedelbart tala om för din läkare om du upplever något av ovanstående symtom.

   Om du upplever något av ovan nämnda symtom efter att behandlingen med

   Trazimera har avslutats, ska du rådgöra med din läkare och tala om för läkaren att du tidigare har behandlats med trastuzumab.

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   • infektioner

   • diarré

   • förstoppning

   • halsbränna (dyspepsi)

   • svaghet

   • hudutslag

   • bröstsmärta

   • buksmärta

   • ledsmärta

   • låga nivåer av röda blodkroppar och vita blodkroppar (som hjälper till att bekämpa infektioner) ibland med feber

   • muskelsmärta

   • konjunktivit (bindhinneinflammation i ögat)

   • rinnande ögon

   • näsblod

   • rinnsnuva

   • håravfall

   • darrningar

   • värmevallningar

   • yrsel

   • nagelförändringar

   • viktminskning

   • aptitlöshet

   • sömnlöshet (insomnia)

   • smakförändringar

   • minskat antal blodplättar

   • blåmärken

   • domningar eller stickningar i fingrarna och tårna

   • rodnad, svullnad eller sår i munnen och/eller halsen

   • smärta, svullnad, rodnad eller pirrningar i händer och/eller fötter

   • andfåddhet

   • huvudvärk

   • hosta

   • kräkningar

   • illamående.

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • allergiska reaktioner

   • halsinfektioner

   • infektioner i urinblåsan och på huden

   • bältros

   • inflammationi bröst

   • inflammationi levern

   • njurpåverkan

   • ökad muskeltonus eller spänningar 

   • smärtor i armar och/eller ben

   • kliande hudutslag

   • sömnighet

   • hemorrojder

   • klåda

   • muntorrhet och torr hud

   • torra ögon 

   • svettning

   • svaghets- och sjukdomskänsla

   • oro

   • depression

   • onormala tankar

   • astma

   • lunginflammation

   • lungpåverkan

   • ryggvärk

   • nacksmärta

   • skelettsmärta

   • akne

   • kramp i benen

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • dövhet

   • knottriga hudutslag

   • infektion i blodet

   Sällsynta:kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

   • svaghet

   • gulsot

   • inflammation eller ärrbildning i lungorna

   Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

   • onormal eller försämrad blodkoagulation

   • anafylaktiska reaktioner

   • höga kaliumnivåer

   • svullnad av hjärnan

   • svullnad eller blödning inuti ögat

   • chock

   • svullnad av hjärtsäcken

   • långsam hjärtrytm

   • onormal hjärtrytm

   • andnöd

   • andningsproblem

   • akut ansamling av vätska i lungorna

   • akut trängre luftvägar

   • onormalt låg syrehalt i blodet

   • svårigheter att andas då man ligger ned

   • leverskada/leversvikt

   • svullnad av ansikte, läppar och svalg

   • njursvikt

   • onormalt lite fostervatten runt fostret i livmodern

   • underutvecklade lungor hos fostret i livmodern

   • onormal utveckling av njurarna hos fostret i livmodern.

   Vissa av de biverkningar som du upplever kan bero på din grundsjukdom cancer. Om du behandlas med Trazimera tillsammans med cellgifter kan vissa av biverkningarna också bero på cellgifterna.

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Trazimera ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen (EXP) och på injektionsflaskans etikett (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Oöppnade injektionsflaskor med Trazimera kan förvaras i upp till 30 oC i en enstaka period om högst 3 månader. Kassera produkten efter dessa 3 månader eller när utgångsdatum som anges på injektionsflaskan har uppnåtts, beroende på vilket som inträffar först. Anteckna datumet ”Ska kasseras den” i datumfältet på kartongen.

   Infusionslösningar ska användas omedelbart efter beredning. Använd inte Trazimera om du ser partiklar eller missfärgningar före administrering.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är trastuzumab. En injektionsflaska innehåller antingen:

   • 150 mg trastuzumab som ska lösas i 7,2 ml sterilt vatten för injektionsvätskor, eller

   • 420 mg trastuzumab som ska lösas i 20 ml sterilt vatten för injektionsvätskor.

    Den färdigberedda lösningen innehåller ungefär 21 mg/ml trastuzumab.

   • Övriga innehållsämnen är L-histidinhydrokloridmonohydrat, L-histidin, sackaros och polysorbat 20.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Trazimera är ett pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning som tillhandahålls i en injektionsflaska av glas med gummipropp och innehåller antingen 150 mg eller 420 mg trastuzumab. Pulvret är i form av en vit kaka. Varje kartong innehåller 1 injektionsflaska med pulver.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pfizer Europe MA EEIG

   Boulevard de la Plaine 17

   1050 Bruxelles

   Belgien

   Tillverkare

   Wyeth Pharmaceuticals

   New Lane

   Havant

   Hampshire

   PO9 2NG

   Storbritannien

   Pfizer Manufacturing Belgium NV

   Rijksweg 12

   2870 Puurs

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer NV/SA

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Kύπρος

   PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)

   Tηλ: +357 22 817690

   Česká Republika

   Pfizer, spol. sr.o.

   Tel: +420-283-004-111

   Magyarország

   Pfizer Kft.

   Tel: +36 1 488 3700

   Danmark

   Pfizer ApS

   Tlf: +45 44 201 100

   Malta

   Drugsales Ltd

   Tel: +356 21 419 070/1/2

   Deutschland

   Pfizer Pharma PFE GmbH

   Tel: +49 (0)800 8535555

   Nederland

   Pfizer bv

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   България

   Пфайзер Люксембург САРЛ,

   Клон България

   Teл: +359 2 970 4333

   Norge

   Pfizer AS

   Tlf: +47 67 526 100

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel: +372 666 7500

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 521 15-0

   Ελλάδα

   PFIZER EΛΛAΣ A.E.

   Τηλ.: +30 210 67 85 800

   Polska

   Pfizer Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 335 61 00

   España

   Pfizer S.L.

   Tel: +34 91 490 99 00

   Portugal

   Laboratórios Pfizer, Lda.

   Tel: +351 21 423 55 00

   France

   Pfizer

   Tél +33 (0)1 58 07 34 40

   România

   Pfizer România S.R.L

   Tel: +40 (0) 21 207 28 00

   Hrvatska

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 3908 777

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica

   za svetovanje s področja farmacevtske

   dejavnosti, Ljubljana

   Tel: +386 (0)1 52 11 400

   Ireland

   Pfizer Healthcare Ireland

   Tel: +1800 633 363 (toll free)

   Tel: +44 (0)1304 616161

   Slovenská Republika

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel: +421 2 3355 5500

   Ísland

   Icepharma hf.

   Tel: +354 540 8000

   Suomi/Finland

   Pfizer PFE Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

   Italia

   Pfizer Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 33 18 21

   Sverige

   Pfizer AB

   Tel: +46 (0)8 550 520 00

   Latvija

   Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

   Tel. +371 67035775

   United Kingdom

   Pfizer Limited

   Tel: +44 (0)1304 616161

   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tel. +3705 2514000   Denna bipacksedel ändrades senast

   04/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns tpå Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Förvara alltid denna medicin i tillsluten originalförpackning och vid en temperatur av (2 °C–8 °C) i kylskåp.

   Oöppnade injektionsflaskor med Trazimera kan förvaras i upp till 30 oC i en enstaka period om högst 3 månader. Kassera produkten efter dessa 3 månader eller när utgångsdatum som anges på injektionsflaskan har uppnåtts, beroende på vilket som inträffar först. Anteckna datumet ”Ska kasseras den” i datumfältet på kartongen.

   En injektionsflaska med Trazimera spädd med vatten för injektionsvätskor (ej bipackat) är stabilt i 48 timmar vid (2 °C–8 °C) efter beredning och får ej frysas.

   Trazimera 150 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Lämplig aseptisk teknik ska användas. Varje 150 mg injektionsflaska med Trazimera ska spädas med 7,2 ml sterilt vatten för injektionsvätskor (ej bipackat). Användning av andra spädningsmedel ska undvikas. Den erhållna lösningen på 7,4 ml är avsedd för engångsanvändning och innehåller ungefär 21 mg/ml trastuzumab. En överfyllning på 4 % säkerställer att den föreskrivna dosen på 150 mg kan dras upp ur varje injektionsflaska.

   Trazimera 420 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Lämplig aseptisk teknik ska användas. Varje 420 mg injektionsflaska med Trazimera ska spädas med 20 ml sterilt vatten för injektionsvätskor (ej bipackat). Användning av andra spädningsmedel ska undvikas. Den erhållna lösningen på 20,6 ml är avsedd för engångsanvändning och innehåller ungefär 21 mg/ml trastuzumab. En överfyllning på 5 % säkerställer att den föreskrivna dosen på 420 mg kan dras upp ur varje injektionsflaska.

   Trazimera injektionsflaska


   Volym sterilt vatten för injektionsvätskor


   Slutlig koncentration

   150 mg injektionsflaska

   +

   7,2 ml

   =

   21 mg/ml

   420 mg injektionsflaska

   +

   20 ml

   =

   21 mg/ml

   Trazimera ska hanteras försiktigt under beredningen. Kraftig skumbildning under beredningen eller skakning av den färdigberedda lösningen kan leda till problem med den mängd Trazimera som ska dras upp ur injektionsflaskan.

   Beredningsanvisning:

   1. Använd en steril spruta, och injicera långsamt den erforderliga volymen (som anges ovan) av sterilt vatten för injektionsvätskor i injektionsflaskan som innehåller frystorkat Trazimera.

   2. Snurra injektionsflaskan försiktigt för att underlätta uppblandningen. SKAKA EJ!

   Det är inte ovanligt att produkten skummar lätt i samband med beredningen. Låt injektionsflaskan stå ca 5 minuter. Den erhållna beredningen av Trazimera är en färglös till svagt gulbrun transparent lösning som ska vara väsentligen fri från synliga partiklar.

   Bestäm volymen av lösningen som behövs:

   • för att få en startdos på 4 mg trastuzumab/kg kroppsvikt, eller en efterföljande veckovis dos på 2 mg trastuzumab/kg kroppsvikt:

   beredning

   Erforderlig mängd av lösningen ska dras upp från injektionsflaskan och sättas till en infusionspåse av polyvinylklorid, polyetylen, polypropylen eller etylenvinylacetat eller till en infusionsflaska som innehåller 250 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %). Använd inte glukosinnehållande lösningar. För att undvika skumbildning blandas lösningen genom att man sakta vänder på påsen eller flaskan. Parenterala lösningar ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgningar före administrering. När infusionslösningen är klar ska den administreras omedelbart. Om den har beretts aseptiskt kan den förvaras i 24 timmar (vid högst 30 oC).

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Trazimera

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 150 mg 150 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 554131
  • Tillverkare: Pfizer AB

  5.871 kr

  Jämförpris: 39,14 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?