Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

  • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

Tranexamsyra Orifarm

filmdragerad tablett 500 mg 60 st blister

  • Varunummer: 030076
  • Tillverkare: ORIFARM GENERICS

174 kr

Logga in

Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

Bara logga in här!

Bipacksedel

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Tranexamsyra Orifarm

500 mg filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD TRANEXAMSYRA ORIFARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER TRANEXAMSYRA ORIFARM
3. HUR DU ANVÄNDER TRANEXAMSYRA ORIFARM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR TRANEXAMSYRA ORIFARM SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD TRANEXAMSYRA ORIFARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Tranexamsyra Orifarm är ett blödningshämmande medel. Det innehåller tranexamsyra, som hindrar effekten av det enzym som löser upp levrat blod (koagel). Detta leder till mindre blodförlust och att snabbare läkningsprocess återfås.

Tranexamsyra Orifarm används vid rikliga menstruationsblödningar. Blödningar från mag-tarmkanalen, blödningar från urinvägarna, svåra näsblödningar. Blödningar eller ökad blödningsrisk efter operationer särskilt i urinblåsa och lungor. Efter tandoperationer på personer med ökad blödningsrisk.

2. INNAN DU ANVÄNDER TRANEXAMSYRA ORIFARM

Använd inte Tranexamsyra Orifarm

- om du behandlas för blodpropp t ex i benen, lungorna eller hjärnan

- om du behandlas för hjärnblödning

- om du behandlas för njursjukdom

- om du är överkänslig (allergisk) mot tranexamsyra eller något av övriga innehållsämnen i Tranexamsyra Orifarm.

Var särskilt försiktig med Tranexamsyra Orifarm

Har du någon av följande sjukdomar bör du rådfråga läkare innan behandling med Tranexamsyra Orifarm påbörjas:

- oregelbundna menstruationer

- tidigare haft blodpropp samt om blodpropp förekommit hos föräldrar och/eller syskon

- blod i urinen (mellan menstruationsperioder)

Användning av andra läkemedel

Samtidig behandling med antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel) skall endast utföras av läkare med koagulation som specialkompetens.

Graviditet och amning

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning av Tranexamsyra Orifarm under graviditet.

Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Tranexamsyra Orifarm under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller att använda maskiner har observerats.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER TRANEXAMSYRA ORIFARM

Använd alltid Tranexamsyra Orifarm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna är 2-3 tabletter 2 eller 3 gånger per dygn. Dosen kan variera något beroende på användningsområde.

Om du upplever att effekten av Tranexamsyra Orifarm är för stark eller för svag vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har använt för stor mängd av Tranexamsyra Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Tranexamsyra Orifarm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem..

Vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100): Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100): Allergiska hudreaktioner (t ex hudutslag, nässelutslag).

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000): Förändringar i färgseendet eller andra synrubbningar.

Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Enstaka fall av blodpropp har rapporterats.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontaka läkare eller apotek.

5. HUR TRANEXAMSYRA ORIFARM SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 30 °C.

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tranexamsyra 500 mg per tablett.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, magnesiumstearat, basisk butylerad metakrylatsampolymer, titandioxid (E 171), makrogol och vanillin.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita eller nästan vita, bikonvexa, kapselformade med brytskåra, längd 18 mm, bredd 8 mm. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Förpackningsstorlek: 10, 14, 18, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 35, 49, 50, 56, 60, 63, 98, 100 eller 105 tabletter i blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Orifarm GenericsA/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark

Mail: info@orifarm.com


Lokal företrädare

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel godkändes senast den

2012-04-24

FASS.se

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Läs mer

Leveransinformation

SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

DISKRET – Det går inte att se på utsidan av paketet vad det innehåller. 

Välkommen

Surfar du med en mobil och vill se och handla dina recept rekommenderar vi mobilsajten.

Gå till mobilsajten

Fortsätt till www-sajten