Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tranexamic acid Accord

   100 mg/ml injektionsvätska, lösning
   tranexamsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tranexamic acid Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tranexamic acid Accord
   3. Hur du använder Tranexamic acid Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tranexamic acid Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tranexamic acid Accord är och vad det används för

   Tranexamic acid Accord innehåller tranexamsyra, som tillhör en grupp läkemedel som kallas hemostatika, fibrinolyshämmande medel (blödningsstillande läkemedel).

   Tranexamic acid Accord används hos vuxna och barn över 1 år för att förebygga och behandla blödningar på grund av fibrinolys, vilket innebär att blodet har svårt att koagulera.

   Specifika användningsområden inkluderar:

   • Kraftiga menstruationer hos kvinnor

   • Blödning i mage/tarm

   • Blödningar i urinvägarna efter prostataoperation eller kirurgiska ingrepp som påverkar urinvägarna

   • Öron-, näsa- och halsoperation

   • Hjärt-, bukoperation eller gynekologisk operation

   • Blödning efter att du har behandlats med ett annat blodproppshämmande läkemedel

   Tranexamsyra som finns i Tranexamic acid Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tranexamic acid Accord

   Använd inte Tranexamic acid Accord

   • om du är allergisk mot tranexamsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har (eller har haft) en sjukdom som gör att du får blodproppar

   • om du har en sjukdom som kallas för ”konsumtionskoagulopati”, där blodet i hela kroppen börjar bilda blodproppar (koagulera)

   • om du har problem med njurarna

   • om du tidigare har haft kramper

   På grund av risken för ödem (vätskeansamling) i hjärnan och kramper rekommenderas inte användning i hjärnan (intratekal och intraventrikulär injektion eller intracerebral applikation).

   Om du tror att något av ovanstående stämmer in på dig, eller om du tvekar över något, tala med läkare innan du ges Tranexamic acid Accord.

   Varningar och försiktighet

   Tala om för läkaren om något av nedanstående stämmer in på dig för att hjälpa honom eller henne att bestämma om Tranexamic acid Accord är lämpligt för dig:

   • Om du har haft blod i urinen; det kan leda till hinder i urinvägarna.

   • Om du har en ökad risk för att få blodproppar.

   • Om du har en kraftig koagulering eller blödning i hela kroppen (disseminerad intravaskulär koagulation) är Tranexamic acid Accord kanske inte lämplig för dig.

   • Om du tidigare har haft kramper ska du inte behandlas med Tranexamic acid Accord. Läkaren ska använda minsta möjliga dos för att undvika kramper vid behandling med Tranexamic acid Accord.

   • Om du står på långtidsbehandling med Tranexamic acid Accord ska eventuella förändringar i färgseendet bevakas, och vid behov ska behandlingen avbrytas. Vid fortsatt långtidsanvändning av Tranexamic acid Accord bör du gå på regelbundna ögonundersökningar (kontroll av synskärpa, färgseende, ögonbotten, synfält etc.).

   Andra läkemedel och Tranexamic acid Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, vitaminer, mineraler, naturläkemedel eller kosttillskott.

   Tala i synnerhet om för läkaren om du tar:

   • andra läkemedel för att få blodet att koagulera, så kallade antifibrinolytiska medel

   • läkemedel som förhindrar blodproppsbildning, så kallade trombolytiska läkemedel

   • p‑piller

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Tranexamsyra utsöndras i bröstmjölk. Användning av Tranexamic acid Accord under amning rekommenderas därför inte.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Tranexamic acid Accord

   Användning till vuxna

   • Behandling av lokal fibrinolys:
    Vanlig dos är 500‑1 000 mg (5‑10 ml) två till tre gånger per dag.

   • Behandling av generell fibrinolys:
    Vanlig dos är 1 000 mg (10 ml) var 6:e till 8:e timme, eller upp till 15 mg per kg kroppsvikt.

   Användning till barn

   Om Tranexamic acid Accord ges till barn från 1 år baseras dosen på barnets vikt.

   Läkaren bestämmer vilken dos som passar och hur länge barnet ska behandlas.

   Användning till äldre

   Ingen minskning av dosen behövs, såvida det inte finns tecken på njursvikt.

   Användning till patienter med nedsatt njurfunktion

   Vid nedsatt njurfunktion kan dosen minskas. Läkaren bestämmer vilken dos du ska få baserat på ett blodprov.

   Användning till patienter med nedsatt leverfunktion

   Ingen minskning av dosen behövs.

   Administreringssätt

   Tranexamic acid Accord ska endast injiceras långsamt i ett blodkärl (ven). Tranexamic acid Accord får inte injiceras i en muskel.

   Om du använt för stor mängd av Tranexamic acid Accord

   Om du får mer Tranexamic acid Accord än rekommenderad dos kan du få ett övergående blodtrycksfall (du kan känna dig svimfärdig eller yr när du reser dig upp). Tala omedelbart med läkare eller apotekspersonal.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar som har rapporterats med Tranexamic acid Accord

   Följande biverkningar har rapporterats med andra Tranexamic acid Accord:

   Om du drabbas av någon av följande biverkningar efter att du har fått läkemedlet, kontakta omedelbart läkare. Om du inte befinner dig på sjukhus, MÅSTE du omedelbart UPPSÖKA sjukhus. Dessa biverkningar är sällsynta men allvarliga.

   • Allvarlig allergisk reaktion som kan omfatta röda och upphöjda utslag, andningsbesvär, svullnad av ansikte, mun, läppar eller ögonlock, oförklarlig hög feber och svimningskänsla. Om svullnaden påverkar svalget och gör det svårt att andas och svälja, uppsök omedelbart sjukhus.

   • Symtom på en blodpropp som kan inkludera svullnad eller smärta i benen eller bröstkorgen, huvudvärk, svaghet i ansiktet eller i armar och ben på ena sidan av kroppen.

   Andra biverkningar som kan förekomma är:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • illamående

   • kräkningar

   • diarré

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • utslag

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   • sjukdomskänsla med lågt blodtryck, särskilt om injektionen har getts för snabbt

   • kramper

   • synförändringar, inklusive försämrat färgseende

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tranexamic acid Accord ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar. Används före utgångsdatum som anges på kartongen och ampullens etikett efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkaren eller sjuksköterskan kontrollerar detta innan du får injektionen.

   Oöppnade ampuller har inga särskilda förvaringsanvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är tranexamsyra.

   Varje 5 ml lösning innehåller 500 mg tranexamsyra.

   Varje 10 ml lösning innehåller 1 000 mg tranexamsyra.

   Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tranexamic acid Accord är en klar, färglös lösning, fri från synliga partiklar.

   Ampuller av typ I‑glas är förpackade i en brickförpackning eller blisterförpackning som är förpackad i en kartong.

   Förpackningsstorlekar

   1 x 5 ml

   5 x 5 ml

   10 x 5 ml

   1 x 10 ml

   5 x 10 ml

   10 x 10 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Accord Healthcare B.V.

   Winthontlaan 200

   3526 KV Utrecht

   Nederländerna

   Tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House

   319 Pinner Road

   North Harrow

   Middlesex HA1 4HF

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04-12


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Tranexamic acid Accord 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

   ALLMÄN INFORMATION

   Tranexamic acid Accord 100 mg/ml injektionsvätska, lösning är endast avsedd för engångsbruk. Ej använt läkemedel i ampullen ska kasseras.

   TERAPEUTISKA INDIKATIONER

   Profylax/behandling av blödning orsakade av generell eller lokal fibrinolys hos vuxna och barn över 1 år på grund av:

   • Menorragi och metrorragi

   • Blödning i mage/tarm

   • Blödningar i urinvägarna efter prostataoperation eller kirurgiska ingrepp som påverkar urinvägarna

   • Öron-, näsa-, halsoperation

   • Gynekologisk eller obstetrisk operation

   • Torax- och bukoperation

   • Blödningskomplikationer i samband med trombolytisk behandling

   DOSERING OCH ADMINISTRERINGSSÄTT

   Tranexamic acid Accord 100 mg/ml injektionsvätska, lösning ska bara administreras som långsam intravenös injektion enligt doseringsschemat nedan.

   TERAPEUTISK DOS

   Vuxna:

   Lokal fibrinolys: 5‑10 ml (500‑1 000 mg) som långsam intravenös injektion (1 ml/min), två eller tre gånger per dag.

   Allmän fibrinolys:

   10 ml (1 000 mg) som långsam intravenös injektion (1 ml/min), var 6:e till 8:e timme, motsvarande 15 mg/kg kroppsvikt.

   Pediatriska patienter:

   Från ett år, för den aktuella godkända indikationen, dosering runt 20 mg/kg/dag.

   Äldre:

   Ingen dosreducering behövs, såvida det inte finns tecken på njursvikt.

   Nedsatt njurfunktion:

   På grund av risken för ackumulering ska dosen reduceras enligt följande tabell:


   Serumkreatinin


     Intravenös dos


   Dosfrekvens

   120–249 µmol/l

   10 mg/kg kroppsvikt

   Var 12:e timme

   250–500 µmol/l

   10 mg/kg kroppsvikt

   Var 24:e timme

   >500 µmol/l

   5 mg/kg kroppsvikt

   Var 24:e timme

    

   Administreringssätt:

   Endast långsam intravenös injektion.

   FÖRVARING OCH KASSERING AV TRANEXAMIC ACID ACCORD INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Produkten ska användas omedelbart efter öppnandet. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Hållbarhet:

   Oöppnad förpackning: 24 månader

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tranexamic acid Accord

  Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml 10 x 5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 585389
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  250 kr

  Jämförpris: 5 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?