Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tramadol Krka

   50 mg kapslar, hårda
   tramadolhydroklorid
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tramadol Krka är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Krka
   3. Hur du använder Tramadol Krka
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tramadol Krka ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tramadol Krka är och vad det används för

   Tramadol – den aktiva substansen i Tramadol Krka - är ett smärtstillande medel som tillhör den klass av opioider som verkar på det centrala nervsystemet. Tramadol verkar smärtstillande genom att påverka specifika nervceller i ryggmärgen och hjärnan.

   Tramadol Krka används för att behandla måttlig till svår smärta hos vuxna och barn över 12 år.

   Tramadolhydroklorid som finns i Tramadol Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Krka

   Använd inte Tramadol Krka

   • Om du är allergisk mot tramadol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6);

   • Vid akut förgiftning med alkohol, sömntabletter, smärtstillande medel eller andra läkemedel som påverkar sinnesstämning/humör och känsloliv;

   • Om du samtidigt använder MAO-hämmare (vissa läkemedel för behandling av depression) eller har tagit sådana läkemedel de senaste 14 dagarna innan behandling med Tramadol Krka (se ”Andra läkemedel och Tramadol Krka”);

   • Om du lider av epilepsi som inte är väl kontrollerad med behandling;

   • Som substitut vid drogavvänjning.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tramadol Krka:

   • Om du misstänker att du är beroende av andra smärtstillande medel (opioider);

   • Om du lider av nedsatt medvetandegrad (om du känner dig omtöcknad);

   • Om du befinner dig i chocktillstånd (kallsvettning kan vara ett tecken på detta);

   • Om du har ökat tryck i huvudet (efter skall- eller hjärnskada);

   • Om du har andningssvårigheter;

   • Om du har benägenhet att få epileptiska anfall eller kramper eftersom risken för anfall kan öka;

   • Om du lider av lever- eller njursjukdom.

   Epileptiska anfall har förekommit hos patienter som tagit den rekommenderade dosen tramadol. Risken kan öka om dosen tramadol överskrider den rekommenderade övre dagsdosen (400 mg).

   Observera att Tramadol Krka kan ge upphov till fysiskt och psykiskt beroende. Då Tramadol Krka tas under en längre tid kan effekten minska och högre doser bli nödvändiga (toleransutveckling). Patienter med tendens till läkemedelsmissbruk eller med läkemedelsberoende bör endast behandlas med Tramadol Krka under korta perioder och under strikt medicinsk övervakning.

   Informera din läkare om ett eller flera av dessa problem uppkommer under behandling med Tramadol Krka eller om de drabbat dig tidigare.

   Andra läkemedel och Tramadol Krka

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tramadol Krka ska inte tas tillsammans med MAO-hämmare (vissa läkemedel för behandling av depression).

   Den smärtstillande effekten av Tramadol Krka kan minska och verkningstiden kan förkortas, om du samtidigt tar andra läkemedel som innehåller:

   • Karbamazepin (mot epilepsi);

   • Ondansetron (mot illamående).

   Din läkare kommer tala om för dig om du ska ta Tramadol Krka och i vilken dos.

   Risken för biverkningar ökar:

   • Om du tar lugnande medel, sömnmedel, andra smärtstillande medel som morfin och kodein (också som hostmedicin), och alkohol samtidigt som du tar Tramadol Krka. Du kan då känna dig dåsig och svimfärdig. Tala i sådant fall med din läkare.

   • Om du tar läkemedel som kan orsaka kramper (anfall), såsom vissa antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Risken för att få ett anfall kan öka om du samtidigt tar Tramadol Krka. Din läkare talar om för dig om Tramadol Krka är rätt för dig

   • Om du tar vissa antidepressiva läkemedel. Tramadol Krka kan påverka dessa läkemedel och du kan uppleva symtom som ofrivilliga, rytmiska sammandragningar av muskler, inklusive de muskler som kontrollerar ögats rörelser, oro, svår svettning, skakningar, överdrivna reflexer, ökad muskelspänning och kroppstemperatur över 38 °C.

   • Om du tar antikoagulantia av kumarintyp (blodförtunnande läkemedel) t ex warfarin tillsammans med Tramadol Krka. Dessa mediciners effekt på blodets koagulationsförmåga kan påverkas och blödning kan uppstå.

   Tramadol Krka med mat, dryck och alkohol

   Drick inte alkohol under behandling med detta läkemedel eftersom alkohol kan förstärka effekten av Tramadol Krka. Effekten av Tramadol Krka påverkas inte av mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns mycket lite information gällande tramadols säkerhet under graviditet. Tramadol Krka ska därför inte användas under graviditet.

   Långtidsbehandling under graviditet kan leda till tillvänjning hos det ofödda barnet vilket kan resultera i att barnet upplever utsättningssymptom efter födseln.

   Amning

   Generellt rekommenderas inte användning av tramadol under amning. Små mängder tramadol utsöndras i modersmjölken. Efter en enskild dos är det vanligtvis inte nödvändigt att avbryta amning. Rådfråga läkare.

   Fertilitet

   Erfarenheter baserat från människa tyder inte på att tramadol påverkar kvinnlig eller manlig fertilitet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tramadol Krka kan ge upphov till dåsighet, yrsel och dimsyn och kan därför försämra din reaktionsförmåga. Kör inte bil eller andra fordon, använd inte elektriska verktyg eller maskiner om du känner att din reaktionsförmåga påverkas.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Tramadol Krka innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d v s är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du använder Tramadol Krka

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bör anpassas till hur svår smärta du har och din individuella smärtkänslighet. Vanligtvis bör du ta den lägsta dosen som ger smärtlindring. Ta inte mer än 8 hårda kapslar av Tramadol Krka (motsvarar 400 mg tramadolhydroklorid) per dag utan läkares ordination.

   Om läkare ej ordinerat något annat är rekommenderad dos:

   Vuxna och ungdomar från 12 års ålder: Den vanliga dosen är 1 eller 2 kapslar var 4:e-6:e timme.

   Den rekommenderade dosen vid måttlig smärta är 1 hård kapsel Tramadol Krka (motsvarande 50 mg tramadolhydroklorid). Om smärtlindring inte uppnås inom 30 till 60 minuter kan en andra kapsel tas.

   Ett högre behov av smärtlindring kan förväntas vid svår smärta. I detta fall kan 2 hårda kapslar tas som en enkel dos av Tramadol Krka (motsvarande 100 mg tramadolhydroklorid).

   Barn

   Tramadol Krka kapslar är inte lämpligt för barn under 12 år.

   Äldre personer

   För äldre personer (över 75 år) kan det ta längre tid för tramadol att försvinna ur kroppen. Om detta berör dig kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.

   Patienter med svår lever- eller njursjukdom (insufficiens)/dialys

   Patienter med svår lever- och/eller njurinsufficiens ska inte ta Tramadol Krka. Om du har lindrig eller måttlig insufficiens kan din läkare rekommendera ett förlängt doseringsintervall.

   Hur och när ska du ta Tramadol Krka?

   För oral användning.

   Kapslarna skall sväljas hela, inte delas eller tuggas, tillsammans med tillräckligt med vätska.

   Du kan ta Tramadol Krka både på fastande mage och i samband med måltid.

   Hur länge ska du ta Tramadol Krka?

   Du ska inte ta Tramadol Krka längre än nödvändigt. Om du behöver behandlas under en längre tid, kommer din läkare att noggrant kontrollera med jämna, korta mellanrum (med avbrott i behandlingen vid behov) om du ska fortsätta att ta Tramadol Krka och i vilken dos.

   Om du upplever att effekten av Tramadol Krka är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   Om du använt för stor mängd av Tramadol Krka

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Efter mycket höga doser kan pupillminskning, kräkningar, blodtrycksfall, hjärtklappning, kollaps, medvetanderubbning, koma (djup medvetslöshet), epileptiska anfall, andningssvårigheter och andningsstillestånd uppkomma. I dessa fall ska läkare omedelbart tillkallas!

   Om du har glömt att använda Tramadol Krka

   Om du glömmer att ta Tramadol Krka kapslarna är det sannolikt att smärtan kommer tillbaka. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos utan fortsätt helt enkelt att ta kapslarna som tidigare.

   Om du slutar att använda Tramadol Krka

   Om du avbryter eller avslutar behandlingen med Tramadol Krka för tidigt är det sannolikt att smärtan kommer tillbaka.

   Kontakta din läkare om du önskar avbryta behandlingen p g a oönskade effekter.

   Som regel uppkommer inga följdeffekter när behandling med Tramadol Krka avslutas. I sällsynta fall har dock patienter mått dåligt, om de under längre tid behandlats med Tramadol Krka och sedan plötsligt avbrutit behandlingen. De kan känna oro, ångest, nervositet eller bli darriga. De kan vara hyperaktiva, drabbas av sömnsvårigheter eller mag- och tarmstörningar. Mycket sällan kan panikattacker, hallucinationer, ovanliga känsloförnimmelser som t ex klåda, stickningar, domningar och öronsusningar (tinnitus) förekomma. Ovanliga symtom från centrala nervsystemet har i mycket sällsynta fall observerats, som t ex psykisk förvirring, vanföreställning, förändring av den egna personlighetsuppfattningen (depersonalisering), förändring av verklighetsuppfattningen (derealisation) och förföljelsemani (paranoia). Om du skulle råka ut för någon av dessa följdverkningar, efter att du avslutat din behandling med Tramadol Krka, skall du kontakta din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Du bör omedelbart söka läkare om du får symtom på en allergisk reaktion så som svullet ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller om du får nässelfeber tillsammans med andningssvårigheter.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Yrsel

   • Illamående

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Huvudvärk, dåsighet

   • Trötthet

   • Förstoppning, muntorrhet, kräkningar

   • Svettningar (hyperhidrosis)

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Effekter på hjärtat och blodcirkulationen (snabba starka hjärtslag, snabb puls, svimningskänsla eller kollaps). Dessa biverkningar förekommer företrädesvis hos patienter som hastigt reser eller sätter sig upp eller som är under fysisk ansträngning.

   • Kväljningar, magbesvär (tryckkänsla i magen, uppsvälldhet), diarré

   • Hudreaktioner (t ex klåda, utslag)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Allergiska reaktioner (svårighet att andas, pipande ljud vid andning, svullnad av hud) och chock (plötslig cirkulationskollaps) har inträffat i mycket sällsynta fall

   • Långsam puls

   • Ökat blodtryck

   • Onormala känsloförnimmelser (t ex klåda, stickningar, domningar), darrning, muskelryckningar, okoordinerade rörelser, övergående medvetandeförlust (syncopé), talsvårigheter.

   • Epileptiska anfall har förekommit huvudsakligen vid höga doser tramadol eller när tramadol tagits samtidigt med andra läkemedel som kan framkalla anfall.

   • Aptitförändringar

   • Hallucinationer, förvirring, sömnstörningar, ångest och mardrömmar

   • Psykologiska besvär kan uppkomma vid behandling med Tramadol Krka. Deras intensitet och natur varierar individuellt (beroende på patientens personlighet och behandlingstid). Besvären kan uppträda i form av humörsvängningar (mestadels höjd sinnesstämning, tillfälligtvis irriterad sinnesstämning), förändring i aktivitet (vanligtvis hämmad tillfälligtvis ökad) och minskad uppfattningsförmåga (förändringar i sinne och igenkännande, vilket kan leda till förändrade beslutsbeteenden).

   • Läkemedelsberoende kan förekomma. Om du tar Tramadol Krka under lång tid kan du bli beroende, även om risken är mycket låg. När behandlingen avbryts plötsligt kan abstinensbesvär förekomma (se "Om du slutar ta Tramadol Krka").

   • Dimsyn, pupillutvidgning (mydriasis), pupillföminskning (miosis)

   • Långsam andning (andningsdepression), andnöd (dyspné)

   • Försämring av astma har rapporterats, det är dock inte klarlagt om detta orsakats av tramadol. Om den rekommenderade dosen väsentligt överskrids, eller om något läkemedel som sänker hjärnfunktionen tas samtidigt, kan andningshastigheten minska (andningsdepression).

   • Muskelsvaghet

   • Blåstömningsbesvär (svårigheter eller smärtsamt att kasta vatten), minskad urinmängd (dysuri)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Förhöjda levervärden

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Sänkning av blodsockernivå

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tramadol Krka ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är tramadolhydroklorid. En hård kapsel innehåller 50 mg tramadolhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), talk och magnesiumstearat (E 470b) i kapselkärnan och titandioxid (E 171), indigokarmin (E 132) och gelatin i kapselskalet.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kapselns kropp är vit och locket är blått. Kapslarna är fyllda med vitt eller nästan vitt pulver. Kapselns storlek är nr. 4. De fyllda kapslarnas längd är 14-15 mm.

   Tramadol Krka finns tillgänglig i kartonger innehållande 10, 20, 30, 50, 60, 90 och 100 hårda kapslar i blister.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

   Lokal företrädare

   KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm, Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-02


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tramadol Krka

  Kapsel, hård 50 mg 50 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 144604
  • Tillverkare: KRKA Sverige AB

  55,20 kr

  Jämförpris: 1,10 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?