Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tramadol Aurobindo

   50 mg kapslar, hårda
   tramadolhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tramadol Aurobindo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Aurobindo
   3. Hur du använder Tramadol Aurobindo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tramadol Aurobindo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tramadol Aurobindo är och vad det används för

   Tramadolhydroklorid, den aktiva substansen i Tramadol Aurobindo, är ett smärtstillande läkemedel som tillhör gruppen opioider och som verkar på det centrala nervsystemet. Det lindrar smärta genom att verka på specifika nervceller i ryggraden och hjärnan.


   Tramadol Aurobindo används vid behandling av måttlig till svår smärta.


   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter ett antal dagar.


   Tramadolhydroklorid som finns i Tramadol Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Aurobindo

   Använd inte Tramadol Aurobindo

   -om du är allergisk mot tramadolhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   -om du har druckit alkohol eller tagit lugnande medel inklusive sömntabletter, andra smärtstillande läkemedel eller lugnande läkemedel.

   -om du tar, eller har tagit under de senaste två veckorna, vissa läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare eller MAO-hämmare (används vid behandling av t.ex. depression) eller antibiotikan linezolid. Kombinationen kan leda till en allvarlig, eventuellt livshotande interaktion.

   -om du lider av epilepsi som inte är kontrollerad med aktuell medicinering.

   -som ett substitut vid drogabstinens.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tramadol Aurobindo


   -om du lider av epilepsi eller kramper (krampanfall) eller har haft sådana tidigare, då tramadol kan öka risken för ytterligare krampanfall.

   -om du lider av lever- eller njurbesvär.

   Liksom med alla smärtstillande läkemedel av denna typ (opioidanalgetika) ska tramadol användas med försiktighet och endast under medicinsk övervakning hos svårt sjuka patienter, inklusive de med andningssvårigheter, mycket lågt blodtryck (chock), nedsatt medvetandegrad, svåra skallskador eller sjukdomar i hjärnan som kan orsaka förhöjt tryck i skallen.

   Liksom alla läkemedel av denna typ kan tramadol leda till psykologiskt och fysiskt beroende eller missbruk hos vissa personer, särskilt vid långvarig användning. Den dos som krävs för att uppnå önskad effekt kan öka med tiden. Tramadol ska användas med försiktighet och endast under korta perioder hos patienter som är beroende av andra smärtstillande opioider.

   Andra läkemedel och Tramadol Aurobindo

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Ta inte Tramadol Aurobindo samtidigt med läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare eller MAO-hämmare (används vid behandling av t.ex. depression), eller om du har tagit MAO-hämmare under de senaste 2 veckorna.


   Tramadol Aurobindos smärtstillande effekt kan försämras och/eller förkortas om du även tar läkemedel som innehåller:

   -karbamazepin (används vid behandling av epilepsi)

   -pentazocine, nalbufin eller buprenorfin (smärtstillande läkemedel)

   -ondansetron (används vid behandling av illamående).


   Risken för biverkningar ökar om du tar Tramadol Aurobindo samtidigt som:

   -du tar läkemedel som kan orsaka kramper (krampanfall), t.ex. vissa antidepressiva eller antipsykosmedel. Risken för kramper kan öka om du samtidigt tar Tramadol Aurobindo. Din läkare kommer att informera dig om Tramadol Aurobindo är lämpligt för dig.

   -du tar vissa antidepressiva läkemedel. Tramadol Aurobindo kan interagera med dessa läkemedel och du kan få symtom som ofrivilliga, rytmiska muskelsammandragningar, inklusive de muskler som styr ögats rörelser, oro, kraftiga svettningar, skakningar, överdrivna reflexer, ökad muskelspänning och kroppstemperatur över 38 °C.

   -du tar läkemedel som ger trötthet som lugnande läkemedel, sömntabletter, antidepressiva läkemedel och andra smärtstillande läkemedel (morfin, kodein). Du kan känna dig mycket trött eller få svimningskänslor.

   -du tar läkemedel som förhindrar blodets koagulering, t.ex. warfarin. Dosen av dessa läkemedel kan behöva minskas, då det annars föreligger en ökad risk för potentiellt allvarliga blödningar.

   Tramadol Aurobindo med mat, dryck och alkohol

   Undvik alkohol under behandling med Tramadol Aurobindo eftersom dess effekt kan förstärkas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Det finns mycket lite information gällande tramadols säkerhet under graviditet. Tramadol ska därför inte användas under graviditet. Om du blir gravid ska du informera din läkare så snart som möjligt.


   I allmänhet rekommenderas inte behandling med tramadol under amning, då små mängder tramadol utsöndras i bröstmjölken. Efter en enskild dos är det vanligtvis inte nödvändigt att avbryta amning. Rådfråga läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tramadol Aurobindo kan ge biverkningar som trötthet och yrsel. Om detta uppstår ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Tramadol Aurobindo

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Kapslarna ska sväljas hela med ett glas vatten.

   Kapslarna kan tas med eller utan mat och får inte tuggas.


   Rekommenderade doser anges nedan. Din läkare kan gradvis öka eller minska din dos, beroende på hur du svarar på behandlingen.

   Dosen bör justeras efter smärtans intensitet och din individuella smärtkänslighet. I allmänhet ska den lägsta smärtstillande dosen tas.


   Vuxna och ungdomar över 12 år

   Rekommenderad dos är 50 mg eller 100 mg (1 eller 2 kapslar) var 4:e-6:e timme, i enlighet med smärtans svårighetsgrad. Du ska normalt inte ta mer än 400 mg (8 kapslar) per dag.


   Barn under 12 år

   Tramadol Aurobindo rekommenderas inte till barn under 12 år.


   Äldre patienter

   Hos äldre patienter (över 75 år) kan utsöndringen av tramadol vara fördröjd. Om detta gäller dig kan din läkare rekommendera ett förlängt doseringsintervall.


   Patienter med svår lever- eller njursjukdom (insufficiens)/dialys

   Patienter med svår lever- och/eller njurinsufficiens ska inte ta Tramadol Aurobindo. Om du har lindrig eller måttlig insufficiens kan din läkare rekommendera ett förlängt doseringsintervall.

   Om du använt för stor mängd av Tramadol Aurobindo

   Om du har tagit fler kapslar än ordinerat ska du omedelbart kontakta läkare eller bege dig till närmaste akutmottagning. En rad symtom kan förekomma, vilka kan inkludera: kräkningar, sänkt blodtryck, snabb puls, kollaps, svimning eller koma, epileptiska anfall och andningssvårigheter.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Tramadol Aurobindo

   Om du glömmer att ta Tramadol Aurobindo ska du ta det så snart du kommer ihåg det och sedan fortsätta som tidigare.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Tramadol Aurobindo

   Om du slutar att ta Tramadol Aurobindo kan smärtan återkomma.

   Tala med din läkare om du vill avbryta behandlingen på grund av obehagliga biverkningar. Om du har tagit detta läkemedel under en lång tid kan du få följande biverkningar om du plötsligt avbryter behandlingen: rastlöshet, ångest, nervositet, skakningar eller magbesvär. Tala med din läkare om du får någon av dessa biverkningar efter avbruten behandling med Tramadol Aurobindo.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Tramadol kan i vissa fall orsaka allergiska reaktioner, även om svåra allergiska reaktioner (inklusive anafylaxi och angioödem) är sällsynta. Kontakta omedelbart läkare eller akutmottagning om du upplever plötsliga pipande andningsljud, andningssvårigheter, svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar, hudutslag eller klåda (särskilt om det påverkar hela kroppen). Detsamma gäller vid kramper.


   Biverkningarnas frekvens klassificeras enligt följande:

   Mycket vanliga:drabbar fler än 1 användare av 10

   Vanliga: drabbar 1 till 10 användare av 100

   Mindre vanliga: drabbar 1 till 10 användare av 1 000

   Sällsynta: drabbar 1 till 10 användare av 10 000

   Mycket sällsynta: drabbar färre än 1 användare av 10 000

   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data


   Följande biverkningar kan förekomma:


   Mycket vanliga: Illamående, yrsel.


   Vanliga: Huvudvärk, trötthet, kräkningar, förstoppning, muntorrhet, svettningar.


   Mindre vanliga: Oregelbundna, snabba hjärtslag, ökad puls, lågt blodtryck (särskilt vid uppegående). Detta kan leda till kollaps. Diarré, kräkningsförsök, gastrointestinal irritation (tryckkänsla i magen, uppblåsthet), hudbesvär (t.ex. klåda, utslag, plötsligt uppkommen hudrodnad).


   Sällsynta: Långsam puls, förhöjt blodtryck, trötthet, aptitförändringar, stickande känsla i huden, skakningar, andningssvårigheter, epilepsiliknande kramper (krampanfall), okoordinerade rörelser, muskelryckningar, svimning, dimsyn, svårigheter att urinera och urinretention. Muskelsvaghet. Allmänna allergiska reaktioner (t.ex. anafylaxi och angioödem, se nedan). Hallucinationer, förvirring, ångest, sömnstörningar och mardrömmar, humörförändringar (gott eller dåligt humör), förändringar i aktivitet (nedsatt, men i vissa fall ökad aktivitet), nedsatt medvetenhet och försämrad beslutsförmåga, vilket kan leda till bristande omdöme.


   Ingen känd frekvens: Förhöjda leverenzymer. Försämring av astma har rapporterats, men det har inte fastställts om detta orsakats av tramadol. Talstörningar, låga blodsockernivåer.


   Under behandling med Tramadol Aurobindo kan beroende och missbruk förekomma. När behandlingen avbryts kan abstinenssymtom förekomma, t.ex. oro, ångest, nervositet, sömnlöshet, okontrollerad muskelaktivitet (hyperkinesi), skakningar och gastrointestinala symtom (magbesvär). Övriga symtom som förekommit i mycket sällsynta fall vid utsättande av tramadol är t.ex. panikattacker, svår ångest, hallucinationer, stickande känsla i huden, hörselljud utan yttre orsak (tinnitus) som t.ex. ringande eller surrande ljud.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se


   5. Hur Tramadol Aurobindo ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 30 °C.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är tramadolhydroklorid. 1 hård kapsel innehåller 50 mg tramadolhydroklorid.


   Övriga innehållsämnen är:


   Kapselns innehåll: Mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat

   .

   Kapselns skal: Gelatin, natriumlaurilsulfat, indigokarmin, gul järnoxid (E172) och titandioxid (E171).


   Tryckfärg: Schellack och svart järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Gröna/gula, hårda gelatinkapslar storlek 4, fyllda med vitt till benvitt pulver och med ”T” präglat på det gröna locket och ”02” på den gula kroppen i svart färg.


   Blister av PVC/PVDC/Aluminium: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 och 500 kapslar


   HDPE-burk med polypropenförslutning: 30, 200 och 500 kapslar

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Aurobindo Pharma (Malta) Limited

   Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

   Floriana FRN 1913

   Malta


   Tillverkare

   APL Swift Services (Malta) Limited

   HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

   Birzebbuga, BBG 3000

   Malta


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Orion Pharma AB

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Sverige

   Tel: 08- 623 64 40

   medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-07-24


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tramadol Aurobindo

  Kapsel, hård 50 mg 50 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 198538
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  60,24 kr

  Jämförspris: 1,20 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?