• Tramadol
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tramadol Actavis

   50 mg kapslar, hårda
   tramadolhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tramadol Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Actavis
   3. Hur du använder Tramadol Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tramadol Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tramadol Actavis är och vad det används för

   Tramadolhydroklorid tillhör en grupp läkemedel som kallas centralt verkande analgetika och används för att behandla måttlig till svår smärta.

   Tramadol som finns i Tramadol Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Actavis

   Ta inte Tramadol Actavis och berätta för läkaren om du:

   • är allergisk mot tramadolhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • är gravid, planerar att bli gravid eller ammar

   • nyligen har använt alkohol, sömntabletter, andra starka smärtstillande medel eller psykofarmaka (medel som påverkar sinnesstämning/humör och känsloliv)

   • har behandlats med MAO-hämmare (vissa läkemedel för behandling av depression) de senaste 2 veckorna

   • har allvarlig lever-, njur- eller lungsjukdom (andningssvårigheter)

   • lider av epilepsi (kramper) som inte är väl kontrollerad med behandling

   • behandlas med substitut vid drogavvänjning.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tramadol Actavis om du:

   • är eller har varit beroende av alkohol eller andra medel

   • lider av epilepsi eller har skallskada eller ökat tryck i skallen (kan orsaka smärta i ögonen, synförändringar eller huvudvärk bakom ögonen)

   • har lever-, njur- eller lungsjukdom (andningssvårigheter) som inte är allvarlig

   • lider av chock efter en svår skada eller blodförlust

   • är känslig för opiater

   Tramadol omvandlas i levern av ett enzym. Vissa personer har en variation av detta enzym och det kan påverka olika personer på olika sätt. Vissa personer får kanske inte tillräcklig smärtlindring, medan andra löper större risk för allvarliga biverkningar. Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta detta läkemedel och omedelbart uppsöka läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, dålig aptit.

   Andra viktiga varningar:

   • användning av smärtstillande mot huvudvärk för ofta och under för lång tid kan göra den värre.

   Andra läkemedel och Tramadol Actavis

   Samtidig användning av Tramadol Actavis och lugnande läkemedel eller läkemedel mot sömnbesvär såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

   Om läkaren förskriver Tramadol Actavis samtidigt med lugnande läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

   Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

   Risken för biverkningar ökar,

   • om du tar läkemedel som kan orsaka kramper (anfall), såsom vissa antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Risken för att få ett anfall kan öka om du samtidigt tar Tramadol Actavis. Din läkare talar om för dig om Tramadol Actavis är rätt för dig.

   • om du tar vissa antidepressiva läkemedel. Tramadol Actavis kan påverka dessa läkemedel och du kan uppleva symtom som ofrivilliga, rytmiska sammandragningar av muskler, inklusive de muskler som kontrollerar ögats rörelser, oro, svår svettning, skakningar, överdrivna reflexer, ökad muskelspänning och kroppstemperatur över 38 °C.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel. Speciellt:

   • MAO-hämmare (t ex moklobemid), eller om du har tagit dessa de senaste 2 veckorna

   • opioider, inklusive starka smärtstillande medel som morfin, petidin, buprenorfin, nalbufin och pentazocin.

   • läkemedel som hämmar dina reaktioner och andning.

   • karbamazapin (mot epilepsi eller nervsmärta).

   • sömntabletter.

   • cimetidin (läkemedel mot magsår).

   • ketokonazol eller erytromycin (läkemedel mot infektioner).

   • ondansetron (läkemedel för att förhindra illamående eller kräkningar).

   • warfarin (blodförtunnande).

   • läkemedel mot depression (inklusive fluoxetin, paroxetin, amitriptylin eller lofepramin.

   • läkemedel mot ångest eller psykisk sjukdom

   Barn och ungdomar

   Användning hos barn och ungdomar med andningsbesvär

   Tramadol rekommenderas inte till barn och ungdomar med andningsbesvär eftersom symtomen vid tramadolförgiftning kan vara värre hos dessa barn och ungdomar.

   Tramadol Actavis med mat, dryck och alkohol

   Du rekommenderas att INTE dricka alkohol när du tar detta läkemedel.

   Effekten av Tramadol Actavis påverkas inte av mat.

   Graviditet och amning

   Ta inte Tramadol Actavis om du är gravid. Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Amning

   Tramadol utsöndras i bröstmjölken. Du bör därför inte ta Tramadol Actavis mer än en enstaka gång under amning. Eller alternativt, om du tar Tramadol Actavis mer än en enstaka gång bör du sluta amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tramadol Actavis kan ge upphov till dåsighet eller i sällsynta fall dimsyn. Detta kan förvärras om du dricker alkohol eller tar andra läkemedel tillsammans med Tramadol Actavis, såsom starka smärtstillande medel. Se till att du inte påverkas innan du kör bil eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Tramadol Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Svälj kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten vid samma tidpunkt varje dag.

   Dosering:

   Dosen bör anpassas till hur svår smärta du har och din individuella smärtkänslighet. Vanligtvis bör du ta den lägsta dosen som ger smärtlindring.

   • Vuxna och barn från 12 år:

    Akut smärta (t ex efter operation): Rekommenderad dos är 1-2 kapslar 3-4 gånger dagligen, så länge läkare ordinerar detta.

    Kronisk smärta(t ex associerad med cancer): Rekommenderad dos är 1-2 kapslar först, sedan 1-2 kapslar var 4-6:e timme beroende på hur svår smärta du har.

    Ta inte mer än 8 kapslar (400 mg) per dygn om inte läkare har ordinerat det.

   • Äldre personer: För äldre patienter (över 75 år) kan det ta längre tid för tramadolhydroklorid att försvinna ur kroppen. Om detta berör dig kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.

   • Patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion: Rekommenderad dos är 1-2 kapslar var 12:e timme. Patienter med allvarlig lever- och/eller njursvikt, ska inte ta Tramadol Actavis. Om du har en mild eller måttlig lever- och/eller njursvikt, kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.

   • Användning för barn och ungdomar: användning rekommenderas inte hos barn under 12 år.

   Hur länge ska du ta kapslarna

   Du ska inte ta kapslarna längre än nödvändigt. Om du behöver behandlas under en längre tid, kommer din läkare att noggrant kontrollera med jämna, korta mellanrum (med avbrott i behandlingen vid behov) om du ska fortsätta att ta kapslarna och i vilken dos.

   Om du upplever att effekten av kapslarna är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   Om du använt för stor mängd av Tramadol Actavis

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdosering är bl.a. pupillminskning, kräkningar, hjärtproblem, dåsighet, koma, kramper och andningssvårigheter.

   Om du har glömt att använda Tramadol Actavis

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det och ta sedan nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

   Om du slutar att använda Tramadol Actavis

   Du bör inte plötsligt sluta ta detta läkemedel såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om du vill sluta ta ditt läkemedel ska du först diskutera det med läkaren, särskilt om du har tagit det under lång tid. Läkaren kommer att berätta för dig när och hur du kan sluta, vilket kan ske genom att gradvis sänka dosen för att minska risken för att utveckla onödiga biverkningar (abstinenssymtom). Om du slutar att ta läkemedlet kan du utveckla oro, ångest, nervositet, panikattacker, svårt att sova, darrningar, hyperaktivitet, stickningar och domningar eller öronsusningar. Tala med läkare innan du slutar att använda kapslarna och följ deras anvisningar.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta läkare genast om du upplever:

   • en allergisk reaktion: klåda, hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, svårigheter att andas eller svälja, förträngning av luftvägarna, försämring av astma, chock eller kollaps.

   • långsam andning: vanligtvis vid höga doser av Tramadol Actavis eller tillsammans med andra läkemedel som ger långsammare andning.

   Om du upplever några av följande biverkningar eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare:

   • Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): yrsel, illamående

   • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): ökad svettning, trötthet, dåsighet, sömnighet, huvudvärk, buksmärta, muntorrhet, kräkning, förstoppning

   • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kliande utslag, klåda, snabb hjärtrytm, hjärtklappning och plötsliga hjärtproblem, yrsel när du står upp p.g.a lågt blodtryck, diarré, kväljningar och uppblåsthet

   • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): känsla av upprymdhet (eufori), falsk olustkänsla (dysfori), förvirring, hallucinationer (ser saker som inte är verkliga), ändrad mental status (delirium), förändrad förmåga att tänka eller uppfatta klart, sömnrubbningar (inklusive mardrömmar), ångest, stickningar och pirrningar, darrningar, muskelkramper, krampanfall, svimning, dimsyn, långsam hjärtrytm, högt blodtryck, aptitförändring, muskelsvaghet, svårighet eller oförmåga att urinera

   • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): värmevallning

   • Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): förändrade värden av leverenzym (upptäckt vid blodprov), talstörningar, nedsättning av blodsockernivån.

   Du kan bli beroende av kapslarna och uppleva att det är svårt att sluta ta dem eller att du känner att du behöver ta dem oftare än nödvändigt. Om du plötsligt slutar ta kapslarna, kan du drabbas av abstinensbesvär (se avsnitt 3 för abstinenssymtom).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tramadol Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30ºC.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten/kartongen/burken efter ”Utg.dat./EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är tramadolhydroklorid

   • Övriga innehållsänmen är pregelatiniserad stärkelse, mikrokristallin cellulosa (E460), magnesiumstearat.

   • Kapselskalet innehåller gelatin, järnoxid (E172), titandioxid (E171), indigokarmin (E132). Tryckfärgen innehåller shellack, svart järnoxid (E172) och propylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tramadol Actavis kapslar är gula och gröna, ogenomskinliga, hårda gelatinkapslar.

   Förpackningsstorlekar:

   Blister: 7, 10, 20, 28, 30, 50, 100 och 112 kapslar

   Burk med barnskyddande snäpplock: 7, 10, 20, 28, 30, 50, 100 och 112 kapslar

   PBurk med barnskyddande lock: 200 kapslar

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-15


  Tramadol Actavis

  Kapsel, hård 50 mg Tramadol 50 styck Blister

  • Varunummer: 093978
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  64,24 kr

  Jämförpris: 1,28 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.