Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tractocile

   6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning
   atosiban

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tractocile är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tractocile
   3. Hur du använder Tractocile
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tractocile ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tractocile är och vad det används för

   Tractocile innehåller atosiban. Tractocile kan användas för att fördröja en för tidig födsel av ditt barn. Tractocile används hos vuxna gravida kvinnor från vecka 24 till vecka 33 av graviditeten.

   Tractocile verkar genom att göra sammandragningarna i livmodern mindre starka. Det gör också att sammandragningarna kommer mindre ofta. Detta sker genom att hämma effekten av ett naturligt hormon i kroppen kallat oxytocin, som gör att livmodern drar sig samman.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tractocile

   Använd inte Tractocile

   • om din graviditet understiger 24 veckor

   • om din graviditet överstiger 33 veckor

   • om vattnet har gått (prematur hinnbristning) efter 30 veckors graviditet eller mer

   • om ditt ofödda barn (fostret) har onormal hjärtfrekvens

   • om du har livmoderblödningar och läkaren vill att barnet föds genast

   • om du har något som kallas “svår pre-eklampsi”och läkaren vill att barnet föds genast. Svår pre-eklampsi innebär högt blodtryck, vätskeansamling och/eller äggvita i urinen.

   • om du har något som kallas “eklampsi” vilket liknar ”svår pre-eklampsi” men du får även kramper. Detta innebär att barnet måste födas omedelbart.

   • om ditt ofödda barn har dött

   • om du har en infektion eller misstänkt infektion i livmodern

   • om placenta (moderkakan) täcker förlossningskanalen

   • om placenta är på väg att lossa från livmoderväggen

   • om du eller ditt ofödda barn har andra tillstånd där en fortsättning av graviditeten betraktas som riskabel

   • om du är allergisk mot atosiban eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   Använd inte Tractocile om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med läkaren, barnmorskan eller apotekspersonal innan du får Tractocile.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du får Tractocile:

   • om du tror att vattnet har gått (prematur hinnbristning)

   • om du har njur- eller leverproblem

   • om du är gravid mellan 24 och 27 veckor

   • om du är gravid med mer än ett barn

   • om sammandragningarna återkommer kan Tractocile-behandlingen upprepas ytterligare 3 gånger

   • om ditt ofödda barn är litet i förhållande till graviditetslängden

   • livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött, detta kan orsaka blödning

   • om du är gravid med mer än ett barn och/eller får läkemedel för att fördröja en för tidig födsel av ditt barn såsom blodtryckssänkande läkemedel. Detta kan öka risken för lungödem (ackumulering av vätska i lungorna).

   Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkaren, barnmorskan eller apotekspersonal innan du får Tractocile.

   Barn och ungdomar

   Det finns ingen erfarenhet med användning av Tractocile hos kvinnor under 18 år.

   Andra läkemedel och Tractocile

   Tala om för läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid och ammar ett tidigare barn ska du sluta amma under tiden du får Tractocile.


   3. Hur du använder Tractocile

   Tractocile ges på sjukhus av läkare, barnmorska eller sköterska. De bestämmer hur mycket du behöver. De kommer också att se till att lösningen är klar och fri från partiklar.

   Tractocile ges i en ven (intravenöst) i tre steg:

   • den första injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en minut

   • sedan ges en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 18 mg/timme under 3 timmar

   • sedan ges ytterligare en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 6 mg/timme under upp till 45 timmar eller tills livmodersammandragningarna avtagit.

   Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar.

   Tractocile kan användas igen, om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Behandling med Tractocile kan upprepas upp till tre gånger.

   Under behandlingen med Tractocile kan dina sammandragningar och fostrets hjärtfrekvens komma att övervakas.

   Mer än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla behöver inte få dem.

   De biverkningar som har setts hos modern är i allmänhet milda. Man känner inte till några biverkningar hos det ofödda eller det nyfödda barnet.

   Följande biverkningar kan uppträda med detta läkemedel:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   • Illamående

   Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

   • Huvudvärk.

   • Yrsel.

   • Värmevallningar.

   • Kräkningar.

   • Hjärtklappning.

   • Lågt blodtryck. Symtom kan inkludera yrsel eller berusningskänsla.

   • Reaktion vid injektionsstället.

   • Högt blodsocker.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

   • Feber.

   • Sömnlöshet.

   • Klåda.

   • Hudutslag.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

   • Livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött. Detta kan orsaka blödning.

   • Allergiska reaktioner

   Du kan uppleva andnöd eller lungödem (ackumulering av vätska i lungorna), särskilt om du är gravid med mer än ett barn och/eller får läkemedel som kan fördröja en för tidig födsel av ditt barn såsom blodtryckssänkande läkemedel.

   Om du får biverkningar, tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Tractocile ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

   • Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   • När en injektionsflaska väl öppnats måste produkten användas omedelbart.

   • Använd inte detta läkemedel om du observerar partiklar och missfärgning före administrering.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är atosiban.

   • Varje injektionsflaska med Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning, innehåller atosibanacetat motsvarande 6,75 mg atosiban i 0,9 ml.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning utan partiklar. En förpackning innehåller en injektionsflaska med 0,9 ml lösning.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Ferring Pharmaceuticals A/S

   Kay Fiskers Plads 11

   2300 København S

   Tel: +45 88 33 88 34

   Tillverkare:

   Ferring GmbH

   Wittland 11

   D-24109 Kiel

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:   België/Belgique/Belgien

   Ferring N.V.

   Tél/Tel: +32- 53 72 92 00

   ferringnvsa@ferring.be

   Lietuva

   UAB PharmaSwiss

   Tel: +370 5 2790762

   lithuania.info@pharmaswiss.com

   България

   Аквaxим АД

   Тел: +359 2 807 5022

   aquachim@aquachim.bg

   Luxembourg/Luxemburg

   Ferring N.V.

   Belgique/Belgien

   Tel/Tél: +32 53 72 92 00

   ferringnvsa@ferring.be

   Česká republika

   Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

   Tel.: +420 243 701 333

   czinfo@ferring.com

   Magyarország

   Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

   Tel: +36 1 236 3800

   ferring@ferring.hu

   Danmark

   Ferring Lægemidler A/S

   Tlf: +45 88 16 88 17

   Malta

   E.J. Busuttil Ltd.

   Tel. +356 21447184

   admin@ejbusuttil.com

   Deutschland

   Ferring Arzneimittel GmbH

   Tel: +49 431 5852 0

   info-service@ferring.de

   Nederland

   Ferring B.V.

   Tel: +31 235680300

   infoNL@ferring.com

   Eesti

   PharmaSwiss Eesti OÜ

   Tel: +372 682 7400

   estonia.info@pharmaswiss.com

   Norge

   Ferring Legemidler AS

   Tlf: +47 22 02 08 80

   mail@oslo.ferring.com

   Ελλάδα

   Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ

   Τηλ: +30 210 68 43 449

   Österreich

   Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H

   Tel: +43 1 60 8080

   office@ferring.at

   España

   Ferring S.A.U.

   Tel: +34 91 387 70 00

   es0-Registros@ferring.com

   Polska

   Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 246 06 80

   France

   Ferring S.A.S.

   Tél: +33 1 49 08 91 23

   Portugal

   Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

   Tel: +351 21 940 51 90

   geral@ferring.com

   Hrvatska

   Clinres farmacija d.o.o.

   Tel: +385 1 2396 900

   România

   Ferring Pharmaceuticals Romania SRL

   Tel: +40 356 113 270

   Ireland

   Ferring Ireland Ltd.

   Tel: +353 1 4637355

   enquiries.ireland@ferring.com

   Slovenija

   SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

   Tel: +386 1 5899 179

   regulatory@salus.si

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 70 00

   Slovenská republika

   Ferring Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 54 416 010

   SK0-Recepcia@ferring.com

   Italia

   Ferring S.p.A.

   Tel: +39 02 640 00 11

   Suomi/Finland

   Ferring Lääkkeet Oy

   Puh/Tel: +358 207 401 440

   info@ferring.fi

   Κύπρος

   A.Potamitis Medicare Ltd

   Τηλ: +357 22583333

   a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

   Sverige

   Ferring Läkemedel AB

   Tel: +46 40 691 69 00

   info@ferring.se

   Latvija

   PharmaSwiss SIA Latvia

   Tālr: +371 6 750 2185

   latvia.info@pharmaswiss.com

   United Kingdom

   Ferring Pharmaceuticals Ltd.

   Tel: +44 844 931 0050

   contact.@ferring.co.uk


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-06-23


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   (se även avsnitt 3)

   Bruksanvisning

   Innan Tractocile används ska lösningen undersökas för att säkra att den är klar och fri från partiklar.

   Tractocile ges intravenöst i tre på varandra följande steg:

   • den initiala intravenösa injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en minut

   • en kontinuerlig infusion med en hastighet av 24 ml/timme ges under 3 timmar

   • en kontinuerlig infusion med en hastighet av 8 ml/timme ges under upp till 45 timmar eller tills livmodersammandragningarna avtagit

   Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar. Tractocile kan användas i mer än en behandlingsomgång, om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Mer än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  TRACTOCILE

  Injektionsvätska, lösning 6,75 mg/0,9 ml 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 561555
  • Tillverkare: Ferring Läkemedel AB

  383,50 kr

  Jämförpris: 383,50 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?