• Fesoterodin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   TOVIAZ

   4 mg och 8 mg depottabletter
   fesoterodinfumarat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad TOVIAZ är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder TOVIAZ
   3. HUR DU TAR TOVIAZ
   4. Eventuella biverkningar
   5. HUR TOVIAZ SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad TOVIAZ är och vad det används för

   TOVIAZ innehåller en aktiv substans som kallas fesoterodinfumarat, och är en så kallad antimuskarin behandling som minskar aktiviteten hos en överaktiv blåsa och används till vuxna för att behandla symtomen.

   TOVIAZ behandlar symtomen från en överaktiv blåsa, som

   • att inte kunna kontrollera blåstömningen (trängningsinkontinens)

   • att plötsligt vara tvungen att tömma blåsan (trängning)

   • att vara tvungen att tömma blåsan oftare än normalt (ökad blåstömningsfrekvens).

   2. Vad du behöver veta innan du använder TOVIAZ

   Ta inte TOVIAZ

   • om du är allergisk mot fesoterodin, jordnötter, soja eller mot något av de övriga innehållsämnena i TOVIAZ (anges i avsnitt 6) (se avsnitt 2, ”TOVIAZ innehåller laktos och sojaolja”)

   • om du inte kan tömma blåsan helt (urinretention)

   • om din magsäck töms långsamt (ventrikelretention)

   • om du har en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom (högt tryck i ögat), som inte är under kontroll

   • om du har kraftig muskelsvaghet (myasthenia gravis)

   • om du har sår och inflammation i tjocktarmen (svår ulcerös kolit)

   • om du har en onormalt stor eller utspänd tjocktarm (toxisk megakolon)

   • om du har allvarliga leverproblem

   • om du har njurproblem eller måttliga till allvarliga leverproblem och tar läkemedel innehållande något av följande aktiva substanser; itrakonazol eller ketokonazol (som används för att behandla svampinfektioner), ritonvir, atazanavir, indinavir, saquinavir eller nelfinavir (antivirala läkemedel för behandling av HIV), klaritromycin eller telitromycin (används för att behandla bakteriella infektioner) och nefazodon (används för att behandla depression)

   Varningar och försiktighet

   Fesoterodin kanske inte alltid är lämpligt för dig. Tala med din läkare innan du tar TOVIAZ om något av följande gäller dig:

   • om du har svårt att tömma blåsan helt (till exempel pga prostataförstoring)

   • om du någon gång upplever minskade tarmrörelser eller lider av svår förstoppning

   • om du behandlas för en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom

   • om du har en allvarlig njur- eller leversjukdom kan din läkare behöva justera din dos

   • om du har en sjukdom kallad autonom neuropati som visar sig som förändringar i ditt blodtryck, eller rubbningar i tarmfunktionen eller den sexuella funktionen

   • om du har en mag-tarmsjukdom som påverkar födans passage och/eller matsmältningen

   • om du har halsbränna eller rapar

   • om du har en infektion i urinvägarna, din läkare kan behöva förskriva antibiotika.

   Hjärtproblem: Prata med din läkare om du lider av något av följande tillstånd

   • om du har en avvikelse som syns på EKG (hjärttest) som heter QT-förlängning eller om du tar några mediciner som orsakar detta

   • om du har långsam hjärtrytm (bradykardi)

   • om du lider av en hjärtsjukdom som myokardiell ischemi (minskat blodflöde till hjärtmuskeln), oregelbundna hjärtslag eller hjärtsvikt

   • om du har hypokalemi, vilket är ett uttryck för onormalt låga kaliumnivåer i ditt blod.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år, då det ännu inte är fastställt om det fungerar för dem eller om det skulle vara säkert.

   Andra läkemedel och TOVIAZ

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Din läkare kommer att tala om för dig om du kan ta TOVIAZ tillsammans med andra läkemedel.

   Tala om för din läkare om du tar några av medicinerna enligt följande lista. Att ta dem samtidigt som fesoterodin kan göra att biverkningar som muntorrhet, förstoppning, svårighet att fullständigt tömma urinblåsan och dåsighet blir allvarligare eller vanligare.

   • läkemedel som innehåller den aktiva substansen amantadin (används för att behandla Parkinsons sjukdom)

   • vissa läkemedel som används för att förbättra mag-tarmrörligheten och för att lindra magkramper eller spasmer och för att förhindra åksjuka som läkemedel innehållande metoklopramid,

   • vissa läkemedel för behandling av psykiska sjukdomar, som antidepressiva och neuroleptika.

   Tala också om för din läkare om du tar någon av följande läkemedel:

   • läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser kan öka nedbrytningen av fesoterodin och därmed minska dess effekt: johannesört (naturläkemedel), rifampicin (används för att behandla bakterieinfektioner), karbamazepin, fenytoin och fenobarbital (används bl.a. för att behandla epilepsi)

   • läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser kan öka blodnivåerna av fesoterodin: itrakonazol eller ketokonazol (används för att behandla svampinfektioner), ritonavir, atazanavir, indinavir, sakvinavir eller nelfinavir (medicin mot virus för behandling av HIV), klaritromycin eller telitromycin (används för att behandla bakterieinfektioner), nefazodon (används för att behandla depression), fluoxetin eller paroxetin (används för att behandla depression och ångest), bupropion (används för rökavvänjning eller för att behandla depression), quinidin (används för att behandla arytmier) och cinakalcet (används för att behandla hyperparatyreoidism),

   • läkemedel som innehåller den aktiva substansen metadon (används för att behandla svår smärta och missbruksproblem).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du ska inte ta TOVIAZ om du är gravid eftersom det inte är känt vilka effekter fesoterodin har under graviditeten och på fostret.

   Det är inte känt om fesoterodin går över i bröstmjölk. Amma därför inte under behandling med TOVIAZ.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   TOVIAZ kan orsaka dimsyn, yrsel och sömnighet. Om du känner av några av dessa effekter ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

   TOVIAZ innehåller laktos och sojaolja

   TOVIAZ innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   TOVIAZ innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


   3. HUR DU TAR TOVIAZ

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den rekommenderade startdosen av TOVIAZ är en 4 mg-tablett per dag. Beroende på hur du svarar på läkemedlet kan läkaren ordinera en högre dos; en 8 mg-tablett per dag.

   Du ska svälja tabletten hel med ett glas vatten. Tugga inte tabletten. TOVIAZ kan tas med eller utan mat.

   Det kan vara lättare att komma ihåg att ta ditt läkemedel om du tar tabletten vid samma tidpunkt varje dag.

   Om du har tagit för stor mängd av TOVIAZ

   Om du har tagit fler tabletter än vad läkaren har sagt att du ska göra, eller om någon annan har tagit dina tabletter av misstag, ska du omedelbart kontakta läkare eller sjukhus för att få råd. Visa upp läkemedelsförpackningen.

   Om du har glömt att ta TOVIAZ

   Om du har glömt att ta en tablett, ska du ta den så snart du kommer ihåg det, men ta inte mer än en tablett per dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att ta TOVIAZ

   Sluta inte att ta TOVIAZ utan att prata med din läkare eftersom symtomen på överaktiv blåsa kan återkomma eller förvärras om du slutar ta TOVIAZ.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Några biverkningar kan vara allvarliga

   Svåra allergiska reaktioner inklusive angioödem förekom i sällsynta fall. Du ska sluta ta TOVIAZ och kontakta din läkare omedelbart om du blir svullen i ansikte, mun eller svalg.

   Övriga biverkningar

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Du kan bli torr i munnen. Denna biverkan är vanligen lindrig eller medelsvår. Detta kan leda till en större risk för karies. Du bör därför regelbundet borsta dina tänder två gånger per dag och besöka tandläkare om du är osäker.

   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • torra ögon

   • förstoppning

   • matsmältningsbesvär (dyspepsi)

   • motstånd eller smärta vid blåstömning (dysuri)

   • yrsel

   • huvudvärk

   • ont i magen

   • diarré

   • illamående

   • sömnsvårigheter (insomni)

   • halstorrhet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare)

   • urinvägsinfektion

   • sömnighet (somnolens)

   • smakförändringar (dysgeusi)

   • yrsel

   • utslag

   • torr hud

   • klåda

   • obehagskänsla i magen

   • gasbildning (flatulens)

   • svårighet att helt tömma blåsan (urinretention)

   • startsvårigheter vid blåstömning

   • extrem trötthet

   • ökad hjärtfrekvens (takykardi)

   • hjärtklappning

   • leverproblem

   • hosta

   • nästorrhet

   • halsont

   • sura uppstötningar

   • dimsyn

   Sällsynta (kan förekomma hos fler än 1 av 1000 användare)

   • nässelutslag

   • förvirring

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR TOVIAZ SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen, fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är fesoterodinfumarat.

   TOVIAZ 4 mg

   Varje depottablett innehåller 4 mg fesoterodinfumarat, motsvarande 3,1 mg fesoterodin.

   TOVIAZ 8 mg

   Varje depottablett innehåller 8 mg fesoterodinfumarat, motsvarande 6,2 mg fesoterodin

   • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: xylitol, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, glyceroldibehenat, talk.

   Dragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol (3350), talk, sojalecitin, indigokarminaluminiumlack (E132).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   TOVIAZ 4 mg depottabletter är ljusblå, ovala, bikonvexa, filmdragerade och präglade på ena sidan med bokstäverna ’FS’.

   TOVIAZ 8 mg depottabletter är blå, ovala, bikonvexa, filmdragerade och präglade på ena sidan med bokstäverna ’FT’.

   TOVIAZ säljs i blisterförpackningar med 7, 14, 28, 30, 56, 84, 98 eller 100 depottabletter. TOVIAZ säljs också i plastburkar (HDPE) om 30 eller 90 depottabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Pfizer Europe MA EEIG

   Boulevard de la Plaine 17

   1050 Bruxelles

   Belgien

   Tillverkare:

   R-Pharm Germany GmbH

   Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen

   Tyskland

   Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

   Betriebsstätte Freiburg

   Mooswaldallee 1

   79090 Freiburg

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België /Belgique / Belgien

   Pfizer S.A./ N.V.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer S.A.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   България

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

   Тел.: +359 2 970 4333

   Magyarország

   Pfizer Kft.

   Tel.: + 36 1 488 37 00

   Česká Republika

   Pfizer PFE, spol. s.r.o.

   Tel: +420-283-004-111

   Malta

   V.J. Salomone Pharma Ltd.

   Tel: + 356 21 22 01 74

   Danmark

   Pfizer ApS

   Tlf: +45 44 20 11 00

   Nederland

   Pfizer bv

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   Deutschland

   Pfizer Pharma GmbH

   Tel: +49 (0)30 550055 51000

   Norge

   Pfizer Norge AS

   Tlf: +47 67 52 61 00

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel: +372 666 7500

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 521 15-0

   Ελλάδα

   Pfizer Ελλάδα A.E.

   Τηλ: +30 210 6785800

   Polska

   Pfizer Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 335 61 00

   España

   Pfizer S.L.

   Tel: +34 91 490 99 00

   Portugal

   Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

   Tel: +351 21 423 5500

   France

   Pfizer

   Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

   România

   Pfizer România S.R.L.

   Tel: +40 (0)21 207 28 00

   Hrvatska

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 3908 777

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel: + 386 (0)1 52 11 400

   Ireland

   Pfizer Healthcare Ireland

   Tel: 1800 633 363 (toll free)

   +44 (0)1304 616161

   Slovenská republika

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel: +421–2–3355 5500

   Ísland

   Icepharma hf.

   Sími: + 354 540 8000

   Suomi/Finland

   Pfizer Oy

   Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

   Italia

   Pfizer S.r.l.

   Tel: +39 06 33 18 21

   Sverige

   Pfizer Innovations AB

   Tel: +46 (0)8 550 520 00

   Κύπρος

   Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)

   Τηλ: +357 22 817690

   United Kingdom

   Pfizer Limited

   Tel: +44 (0)1304 616161

   Latvija

   Pfizer Luxembourg SARL, filiāle Latvijā
   Tel: +371 670 35 775


   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje

   Tel. +3705 2514000



   Denna bipacksedel ändrades senast

   09/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu och på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se

  TOVIAZ

  Depottablett 8 mg Fesoterodin 28 styck Blister

  • Varunummer: 067177
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  329,59 kr

  Jämförpris: 11,77 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?