Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Zoetis Finland Oy

   Tietokuja 4

   00330 Helsingfors

   Finland


   Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:
   Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.

   Ctra. Camprodón s/n “La Riba”

   17813 Vall de Bianya

   Girona

   Spanien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Torbugesic Vet 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   Aktiv substans:
   Butorfanol 10 mg (som butorfanoltartrat 14,58 mg/ml)

   Hjälpämnen:
   Bensetoniumklorid 0,1 mg


   Klar, färglös lösning.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   HÄST

   Som analgetikum (smärtlindring)
   För lindring av smärta i samband med kolik med ursprung i mag-tarmkanalen.

   Som sedativum (lugnande)
   För sedering efter administrering av särskilda alfa2-adrenoreceptoragonister (detomidin, romifidin).
   För behandling och diagnos, såsom mindre kirurgiska ingrepp av stående häst.

   HUND

   Som analgetikum (smärtlindring)
   För lindring av mild till måttlig smärta i de inre organen (visceral smärta) och smärta i samband med procedurer efter operation.

   Som sedativum (lugnande)
   I kombination med medetomidinhydroklorid.

   Som preanestetikum (förmedicinering inför bedövning)
   Preanestetisk användning av läkemedlet har resulterat i en dosrelaterad minskning av dosen av induktionsanestesimedel såsom tiopentalnatrium.
   Som en del av en anestesiregim i kombination med medetomidin och ketamin.

   KATT

   Som analgetikum (smärtlindring)
   För lindring av mild till måttlig visceral smärta. Som förbehandling för att ge smärtlindring (analgesi) under operation.
   För smärtlindring efter olika kirurgiska ingrepp.

   Som sedativum (lugnande)
   I kombination med medetomidinhydroklorid.
   Som en del av en anestesiregim i kombination med medetomidin och ketamin.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne. Skall inte användas för behandling av djur med svårt nedsatt lever- eller njurfunktion.

   Butorfanol får inte användas vid hjärnskada eller organiska hjärnlesioner eller till djur med sjukdomar med förhindrad andning (obstruktiv lungsjukdom), försämrad hjärtfunktion eller tillstånd av ökade muskelspänningar (spasticitet).


   HÄST

   Kombination av butorfanol/detomidin
   Kombinationen skall inte användas till hästar med befintlig hjärtrytmrubbning eller långsam hjärtrytm (bradykardi).
   Kombinationen orsakar en minskning av rörligheten i mag tarmsystemet och skall följaktligen inte användas vid kolik i samband med foderöverfyllnad.
   På grund av en eventuell hämmande effekt på andningssystemet fårläkemedlet inte användas till hästar med emfysem.

   6. BIVERKNINGAR

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   I samband med intramuskulärinjektion kan viss smärta förekomma.

   HÄST

   Den vanligaste biverkningen är mild oförmåga att koordinera muskelrörelser (ataxi) som kan bestå i 3 till 10 minuter.

   Mild till svår ataxi kan förekomma i kombination med detomidin, men kliniska studier har visat att det är osannolikt att hästar kollapsar. Normala försiktighetsåtgärder bör vidtas för att förhindra skada.

   Mild sedering kan förekomma hos ca 15 % av hästarna efter administrering av butorfanol som ensamt preparat.

   Butorfanol kan också ge oönskade effekter på rörligheten i mag tarmsystemet hos hästar, även om det inte sker någon minskning i genomloppstid i mag tarmsystemet. Dessa effekter beror på dosen (dosrelaterade) och vanligen lindriga och övergående.

   Butorfanol kan resultera i lokomotorisk stimulering (trampande).

   I kombination med α2-adrenoreceptoragonister kan dämpande effekt på hjärt lungsystemet förekomma, vilket i sällsynta fall kan ha dödlig utgång.

   HUND

   Hämning av andnings- och hjärtfunktion (i form av minskad andningsfrekvens, utveckling av långsam hjärtrytm och minskat diastoliskt blodtryck) kan förekomma. Graden av hämning beror på dosen.

   Mild sedering kan förekomma.

   Övergående oförmåga att koordinera muskelrörelser, aptitlöshet och diarré har rapporterats förekomma i sällsynta fall.

   Minskad rörlighet i mag tarmsystemet kan förekomma.

   KATT

   Hämning av andningsfunktionen kan förekomma.

   Butorfanol kan orsaka upphetsning, oro, desorientering, nedstämdhet (dysfori) och utvidgning av pupillen (mydriasis).

   7. DJURSLAG

   Häst, hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Häst: Intravenös användning (i.v.).

   Hund och katt: Intravenös (i.v.), subkutan (s.c.) och intramuskulär (i.m.) användning.

   Injicera inte som bolus vid administrering som en intravenösinjektion.

   Använd olika injektionsställen ifall upprepade s.c. eller i.m. administreringar krävs.

   Snabb intravenösinjektion skall undvikas.

   Antalet perforeringar av proppen bör begränsas till ≤40.

   För information gällande varaktigheten för den analgesi som kan förväntas efter behandling, se avsnitt Särskilda varningar.


   HÄST

   Som analgetikum (smärtlindring)
   Monoterapi:
   0,1 mg/kg (1 ml/100 kg kroppsvikt) i.v. Dosen kan upprepas vid behov. Smärtlindrande effekt inträder inom 15 minuter efter injektion.

   Som sedativum (lugnande)
   Med detomidin:
   Detomidinhydroklorid: 0,012 mg/kg i.v., åtföljt inom 5 minuter av
   Butorfanol: 0,025 mg/kg i.v.

   Med romifidin:
   Romifidin: 0,04–0,12 mg/kg i.v., åtföljt inom 5 minuter av
   Butorfanol: 0,02 mg/kg i.v.


   HUND

   Som analgetikum (smärtlindring)
   Monoterapi:
   0,2–0,3 mg/kg (0,02–0,03 ml/kg kroppsvikt) som i.v., i.m. eller s.c. injektion.
   Administrera 15 minuter före avslutning av anestesi för att uppnå analgesi under uppvakningsfasen. Upprepa dosen vid behov.

   Som sedativum (lugnande)
   Med medetomidin:
   Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg kroppsvikt) i.v. eller i.m.
   Medetomidin: 0,01–0,025 mg/kg i.v. eller i.m.
   Räkna med 20 minuter för utveckling av tillräcklig sedering innan proceduren kan påbörjas.

   Som premedicinering/preanestetikum (förmedicinering inför bedövning)
   För sedering och som premedicinering inför barbituratanestesi
   Butorfanol : 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg kroppsvikt) i.v. eller i.m.
   Medetomidin: 0,01 mg/kg i.v. eller i.m.

   Som preanestetikum
   Monoterapi för analgesi hos hund
   Butorfanol: 0,1–0,2 mg/kg (0,01–0,02 ml/kg kroppsvikt) i.v., i.m., eller s.c. 15 minuter för induktion.

   Som en del av en anestesiregim i kombination med medetomidin och ketamin:
   Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg kroppsvikt) i.m.
   Medetomidin: 0,025 mg/kg i.m., åtföljt efter 15 minuter av
   Ketamin: 5 mg/kg i.m.
   Atipamezol rekommenderas inte för upphävning av denna kombination hos hund.


   KATT

   Som analgetikum (smärtlindring)
   Preoperativt:
   Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg kroppsvikt) i.m. eller s.c.
   Administrera 15–30 minuter före administrering av i.v. induktionsanestesimedel.
   Administrera 5 minuter före induktion med i.m. induktionsanestesimedel såsom kombinationer av i.m. acepromazin/ketamin eller xylazin/ketamin. Se även avsnitt Särskilda varningar för information gällande varaktigheten för analgesin.

   Postoperativt:
   Administrera 15 minuter före uppvakning:
   butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg kroppsvikt) s.c. eller i.m.
   eller: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg kroppsvikt) i.v.

   Som sedativum (lugnande)
   Med medetomidin:
   Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg kroppsvikt) i.m. eller s.c.
   Medetomidin: 0,05 mg/kg s.c.

   Ytterligare lokalanestesi bör användas för suturering av sår.

   Som en del av en anestesiregim
   I kombination med medetomidin och ketamin:

   i.m. administrering:
   Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg kroppsvikt) i.m.
   Medetomidin: 0,08 mg/kg i.m.
   Ketamin: 5 mg/kg i.m.

   i.v. administrering:
   Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg kroppsvikt) i.v.
   Medetomidin: 0,04 mg/kg i.v.
   Ketamin: 1,25–2,50 mg/kg i.v. (beroende på nödvändigt anestesidjup).

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Inga.

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: noll dagar.

   Mjölk: noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen efter Utg. dat.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   FÖR ALLA DJURSLAG

   Butorfanol är ett morfinanderivat och har därför opioidaktivitet.

   Butorfanol är avsett att användas då kortvarig analgesi erfordras. För information gällande varaktigheten för den analgesi som kan förväntas efter behandling, se ”Inträdande och varaktighet av analgesin” nedan.

   Behandlingen med butorfanol kan upprepas. Ett alternativt läkemedel bör dock användas i situationer där analgesi med längre varaktighet sannolikt krävs.

   Läkemedlets säkerhet har inte fastställts hos valpar, kattungar eller föl. Användningen av läkemedlet på dessa grupper skall göras på grundval av en risk/nytta-analys gjord av ansvarig veterinär.

   På grund av dess hostdämpande egenskaper kan butorfanol ge en ackumulering av slem i andningsvägarna. Till djur med respiratoriska sjukdomar med ökad slemproduktion skall butorfanol endast användas på grundval av en risk/nytta-analys gjord av ansvarig veterinär.

   Rutinmässig hjärtavlyssning skall utföras före användning i kombination med α2-adrenoreceptoragonister. Kombinationen av butorfanol och α2-adrenoreceptoragonister skall användas med försiktighet till djur med hjärt kärlsjukdom. Samtidig användning av antikolinerga läkemedel, t.ex. atropin, skall övervägas.

   Uttalad sedering förekommer inte då det veterinärmedicinska läkemedlet används som ensamt läkemedel till katter. Om en tillräcklig analgetisk respons inte observeras skall användning av ett alternativt analgetikum övervägas

   Inträdande och varaktighet av analgesin: Analgesin inträder vanligen inom 15 minuter efter administrering hos häst, hund och katt. Hos häst varar den analgetiska effekten efter en intravenös engångsadministrering vanligen i 15–60 minuter. Hos hund varar effekten i 15–30 minuter efter en enkel intravenösadministrering. Hos katter med visceral smärta har smärtlindrande effekt från 15 minuter upp till 6 timmar efter butorfanoladministrering visats. Hos katter med kroppslig (somatisk) smärta har varaktigheten av smärtlindring varit avsevärt kortare.

   HÄST

   Användning av läkemedlet vid rekommenderad dos kan leda till övergående ataxi och/eller upphetsning.

   För att förhindra skador på hästen och på personer vid behandling av hästar bör behandlingsplatsen därför väljas med omsorg.

   KATT

   Katter skall vägas för att säkerställa att korrekt dos beräknas. Användning av en insulinspruta eller en graderad spruta på 1 ml rekommenderas.

   Hos katter är butorfanol avsett att användas i situationer där analgesi med kort eller medellång varaktighet krävs. För information gällande varaktigheten för den analgesi som kan förväntas efter behandling, se ”Inträdande och varaktighet av analgesin” ovan. Beroende på klinisk respons kan administreringen av det veterinärmedicinska läkemedlet upprepas inom sex timmar. Om en tillräcklig analgetisk respons inte observeras skall användning av ett alternativt analgetikum, såsom ett annat lämpligt opioidanalgetikum och/eller ett antiinflammatoriskt läkemedel av ickesteroid natur, övervägas. En ökning av dosen behöver inte innebära en ökning av intensiteten eller varaktigheten av analgesin. Vid alternativ analgesi bör man ta hänsyn till butorfanols verkan på opioidreceptorer enligt beskrivning i avsnitt ”Interaktioner med andra läkemedel”.

   Uttalad sedering förekommer inte då det veterinärmedicinska läkemedlet används som ensamt preparat till katter.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Försiktighet skall iakttas för att undvika oavsiktlig injektion/självinjektion. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. KÖR INTE BIL. Skölj bort stänk från hud och ögon omedelbart.

   Effekterna kan upphävas med en opioidantagonist såsom naloxon.

   Användning under dräktighet eller laktation

   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts för djurslagen under dräktighet och digivning. Användning av butorfanol rekommenderas inte under dräktighet och digivning.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Butorfanol kan användas i kombination med andra sedativa såsom α2-adrenoreceptoragonister (t.ex. romifidin eller detomidin till hästar, medetomidin till hundar och katter) då synergieffekter kan förväntas. En lämplig dosreduktion är därför nödvändig då butorfanol används i kombination med sådana läkemedel.

   På grund av dess hostdämpande egenskaper skall butorfanol inte användas tillsammans med slemlösande medel, eftersom detta kan ge en ackumulering av slem i andningsvägarna.

   På grund av dess antagonistiska egenskaper på opiat-my (µ)-receptorer kan butorfanol ta bort den analgetiska effekten hos djur som tidigare har fått rena opioid-my (µ)-agonister (morfin/oximorfin).

   Inkompatibiliteter:

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   Överdosering:

   Huvudsymptom vid överdosering är andningsdepression. Detta kan upphävas med en opioidantagonist (t.ex. naloxon).

   Andra möjliga tecken på överdosering hos häst är rastlöshet/upphetsning, muskeldarrningar, ataxi, hypersalivering, minskad rörlighet i mag tarmsystemet och krampanfall. Hos katt är de huvudsakliga tecknen på överdosering en bristande koordination, salivering och milda krampanfall.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014–03–01

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: Kartongförpackning innehållande 1 injektionsflaska om 10 eller 50 ml.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
   Receptbelagt.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:
   Orion Pharma Animal Health
   Box 520
   192 05 Sollentuna
   Sverige
   Tel: 08 623 64 40

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Torbugesic Vet

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 50 milliliter Flaska

  • Varunummer: 524297
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  1.594,50 kr

  Jämförpris: 31,89 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?