Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Torasemid 2care4

   5 mg + 10 mg tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR TORASEMID 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER TORASEMID 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER TORASEMID 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV TORASEMID 2CARE4

   Vad innehåller Torasemid 2care4 ?

   • Den aktiva substansen är torasemid.

   En tablett innehåller 5 mg torasemid.

   En tablett innehåller 10 mg torasemid.

   • Övriga innehållsämnen är:

   mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat,

   magnesiumstearat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid,

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   LEK S.A.

   Stryków, Polen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR TORASEMID 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Torasemid 2care4 5 mg tablett

   Torasemid 2care4 5 mg tabletter är runda, vita till benvita med brytskåra.


   Torasemid 2care4 10 mg tabletter

   Torasemid 2care4 10 mg tabletter är runda, vit till benvita med kryssformad brytskåra.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåTorasemid 2care4 för?

   Torasemid 2care4 5 mg används vid behandling

   av:

   • högt blodtryck


   Torasemid 2care4 5 mg/10 mg används vid behandling av:

   • svullnad orsakad av vätskeansamling i kroppsvävnader, förekommande hos

   patienter med hjärtsvikt.


   Torasemid 2care4 är ett diuretikum, vilket är ett läkemedel som ökar urinen.


   Torasemid som finns i Torasemid 2care4 kan också vara godkänd för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal

   eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER TORASEMID 2CARE4

   Använd inte Torasemid 2care4:

   Använd inte Torasemid 2care4 om du är/har

   • allergisk (överkänslig) mot

   – torasemid

   – kemiskt analoga läkemedel såsom vissa medel mot diabetes, innehållande aktiva

   substanser med namn som slutar på ”-mid”

   – eller mot något av övriga innehållsämnen

   • njurfel med otillräcklig urinproduktion

   • svåra leverskador med förlorat medvetande

   • blodtryck lägre än 100/60 mmHg (kvinna) eller 110/60 mmHg (man)

   • ammar

   Var särskilt försiktig med Torasemid 2care4:

   Var särskilt försiktig med Torasemid 2care4 Tala om för din läkare om något av följande gäller dig:

   • gikt och/eller en ökning av urinsyranivåerna i blodet

   • oregelbunden hjärtrytm

   • minskad blodvolym

   • minskad kalium- eller natriumhalt i blodet

   • onormala ändringar i syra-bas-balansen i kroppen

   • svåra urineringsbesvär t ex orsakat av förstorad prostatakörtel

   • nedsatt njurfunktion på grund av läkemedel som orsakar njurskada

   • diabetes

   • tar andra läkemedel – Se ”Användning av andra läkemedel”


   Om du fortlöpande tar Torasemid 2care4 kommer din läkare kontrollera dina blodnivåer regelbundet speciellt om du använder andra läkemedel.

   Intag av Torasemid 2care4 med mat och dryck:

   Bör inte tas ihop med alkohol.


   Användande av Torasemid 2care4 kan leda till positiva resultat i dopingkontroller.

   Graviditet

   Använd endast Torasemid 2care4 under graviditet om läkaren indikerar att det är

   absolut nödvändigt. Minsta möjliga dos ska användas i dessa fall.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Amning

   Torasemid 2care4 rekommenderas inte till kvinnor som ammar eftersom fostret kan

   skadas.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Yrsel och dåsighet kan förekomma under behandling med Torasemid 2care4, särskilt

   i början av behandlingen, vid förändringar av doseringen, vid ändring av preparat eller vid samtidigt intag av alkohol. Undvik att köra bil eller använda maskiner om din

   uppmärksamhet är nedsatt.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Torasemid 2care4:

   • läkemedel för behandling av högt blodtryck, speciellt läkemedel vars aktiva

   substans slutar på ”-pril”

   • läkemedel som hjälper hjärtats pumpkraft, såsom digitoxin, digoxin eller metyldigoxin

   • läkemedel mot diabetes

   • probenecid, ett läkemedel mot gikt

   • läkemedel mot inflammation och smärta, såsom acetylsalicylsyra eller indometacin,

   • sulfasalazin, mesalazin eller olsalazin, läkemedel som används mot kroniska

   inflammatoriska tarmsjukdomar

   • läkemedel vid infektioner, såsom cefixim, cefuroxim, cefaclor, cefalexin, cefadroxil,

   cefpodoxim proxetil, kanamycin, neomycin, gentamycin, amikacin eller tobramycin

   • cisplatin, ett läkemedel mot cancer

   • litium, ett läkemedel vid depression

   • teofyllin, ett läkemedel mot astma

   • vissa muskelavslappnande läkemedel vars aktiva substans slutar på ”-curonium” eller ”-curium”

   • alla läkemedel mot förstoppning

   • läkemedel som innehåller kortison, såsom hydrokortison, prednison eller prednisolon

   • kolestyramin, ett läkemedel som minskar blodfettet

   • adrenalin eller noradrenalin, läkemedel som ökar blodtrycket

   3. HUR DU ANVÄNDER TORASEMID 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid Torasemid 2care4 enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos är:

   Torasemid 2care4 5 mg tabletter

   Behandling av högt blodtryck

   • 1/2 tablett en gång dagligen

   Vid behov kan din läkare öka dosen till 1 tabletter en gång dagligen efter två

   månaders behandling.


   Behandling av svullnad orsakad av vätskeansamling i kroppsvävnader,

   förekommande hos patienter med hjärtsvikt:

   • 1 tablett en gång dagligen

   Vid behov, kan din läkare stegvis öka dosen till 4 tabletter en gång dagligen.

   Billede 10Torasemid 2care4 10 mg tabletter

   ½ tablett en gång dagligen

   Vid behov, kan din läkare stegvis öka dosen till 2 tabletter en gång dagligen.


   Billede 11

   Nedsatt leverfunktion som inte är allvarlig

   Din läkare kommer att behandla dig försiktigt eftersom torasemid nivån kan öka.

   Administrering

   Ta en tablett varje morgon oberoende av måltid, får ej tuggas, med 100 ml vatten,

   motsvarande ett halvt dricksglas.


   Behandlingens längd

   Detta bestäms av din läkare. Torasemid 2care4 kan användas kontinuerligt under några år eller till dess överflödig vävnadsvätska har försvunnit.

   Om du använder mera Torasemid 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   Överdosering kan troligtvis leda till ökad vattenkastning (urinering), sömnighet,

   förvirring, svaghet, yrsel, hypotension, cirkulationskollaps, orolig mage.


   Tag alltid med dig eventuella överblivna tabletter och även förpackningen, eftersom

   detta underlättar identifikationen av tabletterna.

   Om du glömt att ta Torasemid 2care4:

   Ta den glömda dosen så snart som möjligt samma dag eller ta nästa dos som normalt

   nästa dag. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Torasemid 2care4 avslutas:

   Sluta inte ta Torasemid 2care4 utan din läkares tillstånd, eftersom detta kan skada dig allvarligt och minska den terapeutiska effekten.


   Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Torasemid 2care4 orsaka biverkningar men alla användare

   behöver inte få dem.


   Biverkningar kan förekomma i följande frekvenser:

   Vanliga, förekommer hos 1 till 10 per 100 användare:

   • störningar i mängden av kroppens vatten och mineraler, i synnerhet när det finns en tydlig begränsning av saltintag

   • alkaliöverskott i kroppen

   • muskelkramper, särskilt i början av behandling

   • ökade koncentrationer av urinsyra, socker och fetter i blodet

   • minskade nivåer av kalium och natrium i blodet

   • minskad blodvolym

   • mag och/eller tarmbesvär, som t.ex. aptitlöshet, magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning

   • ökning av vissa leverenzym, som t.ex. gamma-GT

   • huvudvärk

   • yrsel

   • trötthet

   • svaghet


   Sällsynta, förekommer hos 1 till 10 per 1000

   användare:

   • ökning i koncentrationen av substanserna urea och kreatin i blodet

   • muntorrhet

   • myrkrypningar och stickningar i armar och ben

   • svårigheter vid vattenkastning (urinering) (p.g.a. prostataförstoring)


   Mycket sällsynta, förekommer hos färre än 1

   per 10 000 användare:

   • förträngningar eller sammandragningar i blodkärl orsakade av blodförtjockning

   • onormalt lågt blodtryck

   • cirkulationsproblem, i synnerhet vid uppresning

   • oregelbunden hjärtrytm

   • angina pectoris, ett tillstånd som ofta kännetecknas av kraftig smärta i bröstet

   • hjärtinfarkt

   • svimning

   • förvirring

   • bukspottkörtelinflammation

   • allergiska reaktioner med klåda och utslag

   • ökad ljuskänslighet

   • allvarliga hudreaktioner

   • minskat antal röda och vita blodkroppar och blodplättar

   • synrubbningar

   • öronsusningar

   • minskad hörselförmåga


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   5. FÖRVARING AV TORASEMID 2CARE4

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-11-24.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Torasemid 2care4

  Tablett 5 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 598968
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  164,96 kr

  Jämförspris: 1,65 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?