Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Topotecan Hospira

   4 mg/4 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   topotekan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD TOPOTECAN HOSPIRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER TOPOTECAN HOSPIRA
   3. HUR DU ANVÄNDER TOPOTECAN HOSPIRA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR TOPOTECAN HOSPIRA SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD TOPOTECAN HOSPIRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Topotecan Hospira är ett läkemedel mot cancer som kommer att ges till dig via ett dropp som en infusion in i en ven.

   Topotecan Hospira används för att behandla:

   • äggstockscancer eller småcellig lungcancer som har kommit tillbaka efter kemoterapi.

   • långt framskriden livmoderhalscancer (cervixcancer) där behandling med kirurgi eller strålbehandling inte är möjligt. Vid behandling av livmoderhalscancer ges Topotecan Hospira i kombination med ett annat läkemedel som heter cisplatin.

   Din läkare kommer att tillsammans med dig avgöra om behandling med Topotecan Hospira är bättre än fortsatt behandling med den kemoterapi du behandlades med från början.

   2. INNAN DU ANVÄNDER TOPOTECAN HOSPIRA

   Använd inte Topotecan Hospira

   • om du är allergisk (överkänslig) mot topotekan eller mot något av övriga innehållsämnen i Topotecan Hospira

   • om du ammar

   • om du har för lågt antal blodceller. Din läkare kommer att berätta om detta gäller dig utifrån resultaten på dina senaste blodprover.

   Om du tror att något av ovanstående gäller dig ska du prata med din läkare.

   Var särskilt försiktig med Topotecan Hospira

   Innan du får ditt läkemedel behöver din läkare veta om:

   • du har problem med dina njurar

   • du har problem med din lever

   Om något av detta gäller dig måste din läkare få veta det före behandlingen eftersom han/hon kan behöva justera dosen

   • om du är gravid eller planerar att bli gravid

   • om du är man och planerar att skaffa barn

   Om något av detta gäller dig behöver din läkare få reda på det före behandlingen börjar eftersom topotekan kan skada ett barn som blir till före, under eller strax efter behandlingen. Du måste därför använda en säker preventivmetod. Fråga din läkare om råd.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel. Det är också viktigt att du frågar din läkare före du börjar ta något annat läkemedel eller naturläkemedel medan du behandlas med Topotecan Hospira.

   Användning av Topotecan Hospira med mat och dryck

   Alkohol: Det finns ingen känd interaktion mellan topotekan och alkohol. Du ska dock fråga din läkare om du kan dricka alkohol samtidigt som behandlingen.

   Graviditet och amning

   Topotekan rekommenderas inte till gravida kvinnor. Topotekan kan skada ett barn som blir till före, under eller strax efter behandlingen. Du ska tala om för din läkare om du är gravid innan behandlingen påbörjas.

   En effektiv preventivmetod ska användas under behandlingen för att undvika att bli gravid eller, om du är man, bli pappa till ett barn. Försök inte skaffa barn förrän läkaren säger att det är riskfritt att göra det. Du kan fråga läkaren om råd för familjeplanering. Du måste omedelbart berätta för läkaren om ett barn skulle bli till/du blir gravid under behandlingen.

   Amma inte om du behandlas med topotekan. Börja inte amma igen förrän din läkare talar om för dig att det är riskfritt att amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Topotekan kan göra att du känner dig trött. Om du känner dig trött eller svag ska du inte köra eller använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER TOPOTECAN HOSPIRA

   Den topotekan-dos du får bestäms av din läkare och baseras på:

   • din kroppsstorlek (din kroppsyta, uppmätt som kvadratmeter (m2))

   • resultaten från dina blodprover (dessa kommer att tas före behandlingen startar)

   • sjukdomen som du behandlas för

   Vanlig dosering

   Din läkare kommer att beräkna dosen som du ska få beroende på dina förhållanden. Typiska doser ges nedan.

   • För äggstockscancer och småcellig lungcancer: 1,5 mg per m2 kroppsyta per dag.

   • För livmoderhalscancer: 0,75 mg per m2 kroppsyta per dag.

   Vid behandling av livmoderhalscancer kommer du att få topotekan tillsammans med ett annat läkemedel som kallas cisplatin. Din läkare avgör vilken dos du får av cisplatin.


   Hur topotekan ges

   Topotecan Hospira är en koncentrerad lösning som kommer att spädas före användning. En läkare eller sköterska kommer att ge dig din topotekan-dos som en infusion (ett dropp). Den ges vanligen i en ven i din arm, under cirka 30 minuter.


   Behandlingslängd

   Din behandling kan variera och beror på resultaten av dina regelbundna blodprover. Typiska behandlingslängder ges nedan.

   • För äggstockscancer och småcellig lungcancer: behandling ges vanligtvis 1 gång dagligen 5 dagar i rad.

   • För livmoderhalscancer: behandling ges vanligtvis 1 gång dagligen 3 dagar i rad.

   Behandlingskuren upprepas normalt var tredje vecka för alla cancerformer.

   Din läkare avgör när behandlingen ska avbrytas.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Topotecan Hospira orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Frekvensen av möjliga biverkningar anges nedan och definieras enligt följande:


   Mycket vanliga

   påverkar fler än 1 person av 10

   Vanliga

   påverkar 1 till 10 personer av 100

   Mindre vanliga

   påverkar 1 till 10 personer av 1 000

   Sällsynta

   påverkar 1 till 10 personer av 10 000

   Mycket sällsynta

   påverkar färre än 1 person av 10 000

   Inga kända

   frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data

   Allvarliga biverkningar: prata med din läkare

   Följande mycket vanliga biverkningar kan bli allvarliga. Tala omedelbart om för din läkare om du får något av dessa symtom eftersom sjukhusvård kan bli nödvändigt.


   • Tecken på infektion. Topotekan kan minska antalet vita blodkroppar och minska din motståndskraft mot infektioner. Detta kan vara livshotande. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera minskningen i antalet vita blodkroppar. Tecken på infektion som man ska ha uppsikt över omfattar:

    • feber

    • kraftig försämring av ditt allmäntillstånd/hälsa

    • lokala symtom som ont i halsen eller svårigheter att urinera (till exempel en brännande känsla när du urinerar, vilket kan bero på en urinvägsinfektion)

   • Svåra magsmärtor, feber och eventuellt diarré (i sällsynta fall blodig). I vissa fall kan dessa symtom vara tecken på inflammation i tarmarna (kolit).


   Följande sällsynta biverkningar kan vara allvarliga. Tala med din läkare omedelbart om du märker några av dessa symtom.

   • Lunginflammation (interstitiell lungsjukdom). Du löper störst risk att drabbas av den här biverkan om du har en existerande lungsjukdom, om dina lungor tidigare har strålbehandlats eller om du tidigare har tagit läkemedel som orsakat lungskada. Tecken på lunginflammation är:

    • andningssvårigheter

    • hosta

    • feber


   Mycket vanliga biverkningar

   Följande biverkningar är mycket vanliga. Prata med din läkare om de blir besvärliga.

   • Känsla av allmän svaghet och trötthet (tillfällig anemi). I vissa fall kan du behöva en blodtransfusion

   • Lättare att få blåmärken eller blödningar, beroende på en minskning av antalet koagulerande celler i blodet. Detta kan leda till större blödningar från relativt små sår såsom små skärsår. I sällsynta fall kan detta leda till allvarliga blödningar (hemorragi). Tala med din läkare för att få råd om hur du kan minimera risken för blödning

   • Viktminskning och aptitlöshet (anorexi), trötthet, svaghet, allmän känsla av obehag

   • Illamående, kräkning, diarré, magont, förstoppning

   • Inflammation och sår i munnen, på tungan eller tandköttet

   • Hög kroppstemperatur (feber)

   • Håravfall

   Vanliga biverkningar

   Följande biverkningar är vanliga. Prata med din läkare om de blir besvärliga.

   • Allergiska reaktioner eller överkänslighetsreaktioner (inklusive hudutslag).

   • Gulaktig hud (gulsot)

   • Klåda

   • Muskelsmärta

   Sällsynta biverkningar

   Följande biverkningar är sällsynta. Prata med din läkare om de blir besvärliga.

   • Allvarliga allergiska eller anafylaktiska reaktioner

   • Svullnad orsakat av vätskeansamling (angioödem)

   • Lätt smärta och inflammation vid injektionsstället

   • Kliande hudutslag (eller nässelfeber)

   För patienter som behandlas för livmoderhalscancer: Om du behandlas för livmoderhalscancer så kommer du vanligtvis få ett annat läkemedel som heter cisplatin tillsammans med din topotekan-behandling. Du kan även få biverkningar av cisplatin. Dessa biverkningar beskrivs i bipacksedeln för cisplatin.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR TOPOTECAN HOSPIRA SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på injektionsflaskan och på kartongen efter EXP.


   Förvaras i kylskåp (2ºC–8ºC). Får ej frysas.


   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Detta läkemedel är endast för engångsbruk. Efter öppnande ska produkten användas omedelbart. Om läkemedlet inte används omedelbart, kan Topotecan Hospira användas i upp till 24 timmar om det förvaras i kylskåp (i skydd från ljus) eller vid rumstemperatur (vid normala ljusförhållanden).


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är topotekan (som hydroklorid). 1 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 1 mg topotekan (som hydroklorid) Varje injektionsflaska med 4 ml koncentrat innehåller 4 mg topotekan (som hydroklorid).

   • Övriga innehållsämnen är vinsyra (E334), vatten för injektionsvätskor och saltsyra (E507) eller natriumhydroxid (för att justera pH).   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Topotecan Hospira är ett klart gult till gulgrönt koncentrat till infusionsvätska, lösning som tillhandahålls i injektionsflaskor av klart glas, innehållandes 4 ml koncentrat. Topotecan Hospira finns tillgängligt i två förpackningsstorlekar, 1 eller 5 injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Hospira UK Limited

   Queensway

   Royal Leamington Spa

   Warwickshire

   CV31 3RW

   Storbritannien


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Hospira Nordic AB

   Tel: + 46 (0) 8 672 85 00


   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   juli 2013

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Förvaring, användning, hantering och kassering av Topotecan Hospira


   Förvaring

   Oöppnad injektionsflaska: Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Användning

   Se produktresumén för fullständiga detaljer.


   Topotecan Hosipra 4 mg/4 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning kräver spädning till en slutlig koncentration på 25-50 mikrogram/ml före administrering till patienten. Godkända spädningsvätskor är natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion och glukos 50 mg/ml (5 %) lösning för injektion. Använd aseptisk teknik under spädningen av infusionslösningen.


   Parenterala produkter ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgningar före administrering. Topotecan Hospira är en gul/gulgrön lösning. Om synliga partiklar observeras ska produkten inte administreras.


   Före den första behandlingskuren med topotekan ska patienten ha ett neutrofilantal på ≥ 1,5 x 109/l, ett trombocytantal på ≥ 100 x 109/l och ett hemoglobinvärde på ≥ 9 g/dl (efter blodtransfusion om så erfordras). Neutropeni och trombocytopeni ska behandlas, se produktresumén för ytterligare detaljer.


   Dosering: Ovarialcancer och småcellig lungcancer

   Initial dosering: 1,5 mg/m2 kroppsyta/dygn, givet som intravenös infusion under 30 minuter en gång dagligen under 5 på varandra följande dagar med 3 veckors intervall mellan starten av varje behandlingskur.


   Fortsatt dosering: Topotekan ska inte ges igen förrän neutrofilantalet är ≥ 1 x 109/l, trombocytantalet ≥ 100 x 109/l och hemoglobinnivån ≥ 9 g/dl (efter blodtransfusion om så erfordras).


   Dosering: Cervixcancer

   Initial dosering: 0,75 mg/m2/dygn givet som en 30 minuters intravenös infusion dagligen på dag 1, 2 och 3. Cisplatin ges som en intravenös infusion på dag 1 med dosen 50 mg/m2/dygn, efter topotekandosen. Detta behandlingsschema upprepas var 21:a dag i 6 omgångar eller till progredierande sjukdom.


   Fortsatt dosering: Topotekan ska ej ges igen förrän neutrofilantalet är högre än eller lika med 1,5 x 109/l, trombocytantalet är högre än eller lika med 100 x 109/l, och hemoglobinnivån är högre än eller lika med 9 g/dl (efter transfusion om så erfordras).


   Dosering: Nedsatt njurfunktion

   Begränsade data tyder på att dosen ska reduceras hos patienter med måttlig njurfunktionsnedsättning. Se produktresumén för ytterligare detaljer.


   Dosering: Barn

   Endast begränsade data finns tillgängliga. Användning rekommenderas inte.


   Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för 24 timmar vid 25 °C under normala ljusförhållanden och vid 2-8 °C i skydd från ljus. Av mikrobiologiska skäl ska läkemedlet användas omedelbart.

   Om det inte används direkt är förvaringstider och förvaringsvillkor före använding på användarens ansvar, och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid förvaring vid 2-8°C, såvida inte spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   Hantering och destruktion

   Det normala tillvägagångssättet för korrekt hantering och kassering av cytostatika ska tillämpas:

   • Beredning och administrering av läkemedlet måste utföras av personal tränad i cytostatikahantering.

   • Gravid personal får inte handha det här läkemedlet.

   • Personer som hanterar det här läkemedlet ska använda skyddskläder inklusive mask, skyddsglasögon och skyddshandskar.

   • Allt material som används vid administrering eller rengöring, inklusive handskar, ska placeras i speciella avfallspåsar för riskavfall för högtemperaturförbränning. Avfall i flytande form kan spolas ner med stora mängder vatten.

   • Oavsiktlig kontakt med hud eller ögon ska behandlas omedelbart med stora mängder vatten. Om irritation kvarstår ska läkare kontaktas.

   • Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Topotecan Hospira

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg/4 ml 5 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 584095
  • Tillverkare: Hospira Nordic AB

  11.162 kr

  Jämförspris: 2.232,40 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?