Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Topotecan Fresenius Kabi

   4 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   topotekan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD TOPOTECAN FRESENIUS KABI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER TOPOTECAN FRESENIUS KABI
   3. HUR DU ANVÄNDER TOPOTECAN FRESENIUS KABI
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR TOPOTECAN FRESENIUS KABI SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD TOPOTECAN FRESENIUS KABI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Topotekan Fresenius Kabi hjälper till att förstöra tumörer. En läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig läkemedlet som en infusion i en ven (dropp) på sjukhuset.

   Topotecan Fresenius Kabi används för att behandla:

   • Äggstockscancer (ovarialcancer) eller småcellig lungcancer som har återkommit efter kemoterapi.

   • Långt framskriden livmoderhalscancer (cervixcancer) där behandling med kirurgi eller strålbehandling inte är möjlig.

   • För behandling av livmoderhalscancer ges Topotecan Fresenius Kabi i kombination med ett annat läkemedel som heter cisplatin.


   Din läkare kommer tillsammans med dig att avgöra om Topotecan Fresenius Kabi är bättre än ytterligare behandling med den kemoterapi du behandlades med från början.


   Topotekan som finns i Topotecan Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER TOPOTECAN FRESENIUS KABI

   Använd inte Topotecan Fresenius Kabi

   • om du är allergisk (överkänslig) mot topotekan eller något av de övriga innehållsämnena i Topotecan Fresenius Kabi.

   • om du ammar.

   • om dina blodvärden är för låga. Din läkare kommer då att informera dig utifrån testresultaten av ditt senaste blodprov.

   →Berätta för din läkare om något av detta stämmer på dig.

   Var särskilt försiktig med Topotecan Fresenius Kabi


   Innan du påbörjar behandlingen måste din läkare få veta:

   • om du har några njur- eller leverproblem. Din dos av Topotecan Fresenius Kabi måste då kanske justeras.

   • om du är gravid eller planerar att bli gravid.

   • om du är man och planerar att skaffa barn.


   Topotecan Fresenius Kabi kan ge fosterskador vid behandling före, under eller strax efter befruktningen. Du måste använda en effektiv preventivmetod.


   Fråga din läkare om råd.
   →Berätta för din läkare om något av detta stämmer på dig.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkaren om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även växtbaserade naturläkemedel och receptfria läkemedel.


   Kom ihåg att tala om för din läkare om du börjar ta något annat läkemedel under tiden du använder Topotecan Fresenius Kabi.

   Användning av Topotacan Fresenius Kabi med mat och dryck

   Det finns ingen känd interaktion mellan Topotecan Fresenius Kabi och alkohol, men du ska kontrollera med din läkare om det är tillrådligt att dricka alkohol.

   Graviditet och amning

   Topotecan Fresenius Kabi rekommenderas inte till gravida kvinnor. Det kan ge fosterskador vid behandling före, under eller strax efter befruktningen. Du ska använda en effektiv preventivmetod. Fråga din läkare om råd. Försök inte bli gravid, eller om du är man, bli far till ett barn, förrän din läkare säger att det är säkert.


   Manliga patienter som önskar skaffa ett barn ska fråga sin läkare om råd för familjeplanering eller behandling. Om graviditet inträffar under behandlingen måste du omedelbart berätta det för din läkare.


   Amma inte om du behandlas med Topotecan Fresenius Kabi. Börja inte amma igen förrän din läkare talar om för dig att det är riskfritt att amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Topotecan Fresenius Kabi kan göra att man känner sig trött. Om du känner dig trött eller svag, kör inte bil och använd inte maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER TOPOTECAN FRESENIUS KABI

   Den dos av Topotecan Fresenius Kabi som du får bestäms av din läkare och baseras på:

   • storleken av din kroppsyta (uttryckt som kvadratmeter).

   • resultaten från de blodprover som tagits före behandlingen.

   • vilken sjukdom som behandlas.


   Normaldos

   • För äggstockscancer och småcellig lungcancer: 1,5 mg per kvadratmeter kroppsyta per dag.

   • För livmoderhalscancer: 0,75 mg per kvadratmeter kroppsyta per dag.


   För behandling av livmoderhalscancer ges Topotecan Fresenius Kabi i kombination med ett annat läkemedel som heter cisplatin. Din läkare avgör vilken dos du får av cisplatin.

   Hur Topotecan Fresenius Kabi ges

   En läkare eller sköterska kommer att ge dig en lämplig dos av Topotecan Fresenius Kabi som infusion (dropp), vanligen i armen, under cirka 30 minuter.


   • För äggstockscancer och småcellig lungcancer kommer du att behandlas en gång om dagen i 5 dagar.

   • För livmoderhalscancer kommer du att behandlas en gång om dagen i 3 dagar.


   Vanligtvis upprepas detta behandlingsschema var tredje vecka för alla cancerformer.
   Behandlingsschemat kan variera beroende på resultaten från dina regelbundna blodprover.

   Avsluta behandling

   Din läkare bestämmer när behandlingen ska avslutas.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Topotecan Fresenius Kabi orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar: berätta för din läkare


   Dessa mycket vanliga biverkningar kan inträffa hos fler än 1 av 10 personer som behandlas med Topotekan Fresenius Kabi.

   • Tecken på infektion. Topotekan Fresenius Kabi kan minska antalet vita blodkroppar och minska din motståndskraft mot infektioner. Detta kan leda till livshotande tillstånd. Symtomen omfattar:

    • feber

    • kraftig försämring av ditt allmäntillstånd

    • lokala symtom som ont i halsen eller svårigheter att urinera (till exempel en brännande känsla när du urinerar, vilket kan bero på en urinvägsinfektion)


   • Ibland kan svår buksmärta, feber och eventuellt diarré (i sällsynta fall blodig) vara tecken på inflammation (kolit).


   Denna sällsynta biverkning kan inträffa hos upp till 1 av 1000 personer som behandlas med Topotekan Fresenius Kabi.

   • Lunginflammation (interstitiell lungsjukdom): Du löper störst risk att drabbas om du har en existerande lungsjukdom, har fått strålbehandling av dina lungor eller om du tidigare har tagit mediciner som orsakat skador på lungorna. Tecken på detta kan vara:

    • andningssvårgheter

    • hosta

    • feber

   Kontakta omedelbart din läkare om du får symtom på något av dessa tillstånd eftersom det kan vara nödvändigt att läggas in på sjukhus.


   Mycket vanliga biverkningar:
   Dessa kan inträffa hos fler än 1 av 10 personer som behandlas med topotekan

   • Känsla av allmän svaghet och trötthet (tillfällig anemi (blodbrist)). I vissa fall kan du behöva en blodtransfusion.

   • Lättare att få blåmärken och blödningar, beroende på en minskning av antalet koagulerande celler i blodet. Detta kan leda till större blödningar från relativt små sår såsom små skärsår. I sällsynta fall kan detta leda till allvarliga blödningar (hemorragi). Tala med din läkare för att få råd om hur du kan minska risken för blödning.

   • Viktminskning och aptitlöshet (anorexi), trötthet, svaghet, allmän sjukdomskänsla.

   • Illamående, kräkningar, diarré, magont, förstoppning

   • Inflammation och sår i munnen, på tungan eller tandköttet

   • Feber

   • Håravfall


   Vanliga biverkningar
   Dessa kan inträffa hos upp till 1 av 10 personer som behandlas med topotekan

   • Allergiska reaktioner eller överkänslighetsreaktioner (inklusive hudutslag)

   • Gulaktig hud

   • Hudklåda

   • Muskelsmärta


   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan inträffa hos upp till 1 av 1000 personer som behandlas med topotekan

   • Allvarliga allergiska eller anafylaktiska reaktioner

   • Svullnad på grund av vätskeansamling (angioödem)

   • Mild smärta och inflammation på injektionsstället

   • Kliande hudutslag (eller nässelfeber).


   Om du behandlas mot livmoderhalscancer kan du få biverkningar av det andra läkemedlet (cisplatin) som du får tillsammans med Topotecan Fresenius Kabi. Dessa biverkningar finns beskrivna i bipacksedeln för cisplatin.


   Om du får biverkningar
   Kontakta läkare eller apotekspersonal om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. HUR TOPOTECAN FRESENIUS KABI SKA FÖRVARAS


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd inte Topotecan Fresenius Kabi efter utgångsdatumet som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg.dat. respektive EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Använd inte Topotecan Fresenius Kabi om synliga tecken på nedbrytning märks vid upplösning/spädning.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är topotekan. Varje injektionsflaska innehåller topotekanhydroklorid motsvarande 4 mg topotekan.


   Övriga innehållsämnen är: mannitol (E421), vinsyra (E334), saltsyra (E507) (för pH-justering), natriumhydroxid (E524) (för pH-justering).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Topotecan Fresenius Kabi är ett ljusgult till gulgrönt frystorkat pulver i en klar, färglös injektionsflaska av glas (typ I) med gummipropp av flurotec-lyotec och förseglad med ett avtagbart aluminiumlock.


   Topotecan Fresenius Kabi är tillgängligt i kartonger med 1 injektionsflaska eller 5 injektionsflaskor.
   Varje flaska kan eventuellt vara innesluten i krympfilm och kan även eventuellt vara förpackad i en ytterförpackning av plast.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Varje injektionsflaska innehåller topotekanhydroklorid motsvarande 4 mg topotekan.


   Pulvret ska lösas upp och spädas före infusion.


   Pulvret i injektionsflaskan ger 1 mg per ml aktiv substans vid spädning enligt anvisningarna.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Fresenius Kabi Oncology Plc
   Lion Court, Farnham Road, Bordon
   Hampshire, GU35 0NF
   Storbritannien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013-06-20

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   Instruktioner för beredning, förvaring och destruktion av Topotecan Fresenius Kabi


   Rekonstituering
   Topotecan Fresenius Kabi 4 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska ska lösas upp i 4 ml vatten för injektionsvätskor för att ge 1 mg per ml Topotecan Fresenius Kabi. Ytterligare spädning fordras. Lämplig volym av den beredda lösningen erhålls genom spädning med antingen natriumklorid 0,9 % (vikt per volym) eller glukos infusionsvätska 5 % (vikt per volym) till en slutlig koncentration mellan 25 och 50 mikrogram per ml.


   Förvaring av beredd lösning


   Rekonstituerad lösning
   Produkten bör användas omedelbart efter upplösning eftersom den inte innehåller något antibakteriellt konserveringsmedel.


   Utspädd lösning
   Läkemedlets fysikalisk-kemiska stabilitet efter spädning i rekommenderade lösningar för infusion (se avsnitt 6.6) har visats vid förvaring i 48 timmar vid 2 °C till 8 °C och vid 25 °C.


   Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart, ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsbetingelser efter öppnande. Normalt ska förvaringstiden inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C om inte upplösningen/spädningen har gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   Instruktioner för hantering och destruktion


   Det normala tillvägagångssättet ska tillämpas för korrekt hantering och kassering av cytostatika, vilket är följande:


   • Personalen ska vara tränad att bereda läkemedlet.

   • Gravid personal ska inte arbeta med detta läkemedel.

   • Personal som bereder läkemedlet ska bära skyddsdräkter inklusive mask, skyddsglasögon och handskar.

   • Allt material som används vid administrering eller rengöring, inklusive handskar, ska placeras i speciella avfallspåsar som riskavfall för högtemperaturförbränning.


   • Oavsiktlig kontakt med hud eller ögon ska behandlas omedelbart med stora mängder vatten.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Topotecan Fresenius Kabi

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 467651
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?