Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Topotecan Accord

   4 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   Topotekan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Topotecan Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Topotecan Accord
   3. Hur du använder Topotecan Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Topotecan Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Topotecan Accord är och vad det används för

   Vad Topotecan Accord är

   Topotecan Accord hjälper till att förstöra tumörer. En läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig läkemedlet som en infusion i en ven (dropp) på sjukhuset.


   Vad Topotecan Accord används för

   Topotecan Accord används för att behandla:

   • småcellig lungcancer som har återkommit efter kemoterapi.

   • långt framskriden livmoderhalscancer där behandling med kirurgi eller strålbehandling inte är möjlig. Vid behandling av livmoderhalscancer ges Topotecan Accord i kombination med ett annat läkemedel som heter cisplatin.

   Din läkare kommer att tillsammans med dig avgöra om Topotecan Accord-behandling är bättre än ytterligare behandling med den kemoterapi du behandlades med från början.


   Topotekan som finns i Topotecan Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Topotecan Accord

   Använd inte Topotecan Accord

   • om du är allergisk (överkänslig) mot topotekan eller något av övriga innehållsämnen iTopotecan Accord (anges i avsnitt 6).

   • om du ammar.

   • om dina blodvärden är för låga. Din läkare kommer då att informera dig utifrån testresultaten av ditt senaste blodprov.

   Berätta för din läkare om något av detta stämmer in på dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel:

   • om du har några njur- eller leverproblem. Din Topotecan Accord-dos måste då kanske justeras.

   • om du är gravid eller planerar att bli gravid.

   • om du är man och planerar att skaffa barn.

   Topotecan Accord kan skada ett foster under eller strax efter behandlingen. Du måste använda en effektiv preventivmetod. Fråga din läkare om råd.

   Berätta för din läkare om något av detta stämmer in på dig.

   Andra läkemedel och Topotecan Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonalom du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Användning av Topotecan Accord med mat och dryck

   Det finns ingen känd interaktion mellan Topotecan Accord och alkohol, men du ska kontrollera med din läkare om det är tillrådligt att dricka alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Topotecan Accord rekommenderas inte till gravida kvinnor. Det kan skada fostret under eller strax efter behandlingen. Du ska använda en effektiv preventivmedelsmetod. Fråga din läkare om råd. Försök inte att bli gravid, eller om du är man, bli far till ett barn förrän din läkare säger att det är säkert att göra det.


   Manliga patienter som önskar skaffa ett barn ska fråga sin läkare om råd för familjeplanering eller behandling. Om graviditet inträffar under behandlingen måste du omedelbart berätta det för din läkare.


   Amma inte om du behandlas med Topotecan Accord. Börja inte amma igen förrän din läkare talar om för dig att det är riskfritt att amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Topotecan Accord kan göra att man känner sig trött.

   Om du känner dig trött eller svag, kör inte bil och använd inte maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Topotecan Accord

   Den Topotecan Accord-dos du får bestäms av din läkare och baseras på:

   • storleken av din kroppsyta (uppmätt som kvadratmeter)

   • resultaten från de blodprover som tagits innan behandlingen

   • vilken sjukdom som behandlas.


   Normal dos

   • För småcellig lungcancer: 1,5 mg per kvadratmeter kroppsyta per dag.

   • För cervixcancer (livmoderhalscancer): 0,75 mg per kvadratmeter kroppsyta per dag.

   Vid behandling av livmoderhalscancer kombineras Topotecan Accord med ett annat läkemedel som heter cisplatin. Din läkare avgör vilken dos du får av cisplatin.


   Hur Topotecan Accord ges

   En läkare eller sköterska kommer att ge dig lämplig dos Topotecan Accord som infusion (dropp), vanligen i armen, under cirka 30 minuter.

   • För småcellig lungcancer kommer du att behandlas en gång om dagen i 5 dagar.

   • För livmoderhalscancer kommer du att behandlas en gång om dagen i 3 dagar. Vanligtvis upprepas detta behandlingsschema var tredje vecka för alla cancerformer. Behandlingsschemat kan variera beroende på resultaten från dina regelbundna blodprover.


   Avsluta behandling

   Din läkare bestämmer när behandlingen ska avslutas.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar: berätta för din läkare

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Tecken på infektion: Topotecan Accord kan minska antalet vita blodkroppar och minska din motståndskraft mot infektioner. Detta kan leda till livshotande tillstånd. Symtomen omfattar:

    • feber

    • kraftig försämring av ditt allmäntillstånd

    • lokala symtom som ont i halsen eller svårigheter att urinera (till exempel en brännande känsla när du urinerar, vilket kan bero på en urinvägsinfektion).

   • ibland kan svår buksmärta, feber och eventuellt diarré (i sällsynta fall blodig) vara tecken på inflammation i tarmarna (kolit).

   Sällsynt biverkning (kan förekomma hos fler än 1 av 10 000 användare, men färre än 1 av 1 000 användare):

   • Lunginflammation (interstitiell lungsjukdom) – vissa fall kan vara livshotande: Du löper störst risk att drabbas om du har en existerande lungsjukdom, om du fått strålbehandling av dina lungor, eller om du tidigare har tagit mediciner som orsakat skador på lungorna. Tecken på detta kan vara:

    • andningsvårigheter

    • hosta

    • feber.

   Kontakta omedelbart läkare om du får symtom på något av dessa tillstånd eftersom det kan vara nödvändigt att bli inlagd på sjukhus.


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Dessa kan inträffa hos fler än 1 av 10 personer som behandlas med Topotecan Accord:

   • Känsla av allmän svaghet och trötthet (tillfällig anemi (blodbrist)). I vissa fall kan du behöva en blodtransfusion.

   • Lättare att få blåmärken och blödningar, beroende på en minskning av antalet koagulerande celler i blodet. Detta kan leda till större blödningar från relativt små sår såsom små skärsår. I sällsynta fall kan detta leda till allvarliga blödningar (hemorragi). Tala med din läkare för att få råd om hur du kan minimera risken för blödning.

   • Viktminskning och aptitlöshet (anorexi), trötthet, svaghet, sjukdomskänsla.

   • Illamående, kräkning, diarré, magvärk, förstoppning.

   • Inflammation och sår i munnen, på tungan eller tandköttet

   • Feber.

   • Håravfall.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare)

   Dessa kan inträffa hos upp till 1 av 10 personer som behandlas med Topotecan Accord:

   • Allergiska eller överkänslighetsreaktioner (inkluderande hudutslag)

   • Gulaktig hud

   • Hudklåda

   • Muskelsmärta.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 000 användare, men färre än 1 av 1 000 användare)

   Dessa kan inträffa hos upp till 1 av 1000 personer som behandlas med Topotecan Accord:

   • Allvarliga allergiska eller anafylaktiska reaktioner

   • Svullnad på grund av vätskeansamling (angioödem)

   • Mild smärta och inflammation på injektionsstället

   • Kliande hudutslag (eller nässelfeber).

   Om du behandlas för livmoderhalscancer kan du få biverkningar av det andra läkemedlet (cisplatin) som du får tillsammans med Topotecan Accord. Dessa biverkningar finns beskrivna i bipacksedeln för cisplatin.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Topotecan Accord ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte Topotecan Accord efter utgångsdatum som anges på kartongen.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är topotekanhydroklorid. Varje injektionsflaska innehåller 4 mg topotekan

   • Övriga innehållsämnen är: vinsyra, mannitol (E421), saltsyra (för pH-inställning), natriumhydroxid (för pH-inställning).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Topotecan Accord tillhandahålls som ett gult frystorkat pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning för intravenös infusion i en injektionsflaska av klart glas.

   Den tillhandahålls i förpackningar innehållande 1 injektionsflaska.

   Varje injektionsflaska innehåller topotekanhydroklorid motsvarande 4 mg topotekan.

   Pulvret måste lösas upp och spädas före infusion.

   Pulvret i injektionsflaskan ger 1 mg/ml av den aktiva substansen när det löses upp enligt anvisning.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Accord Healthcare Limited

   Sage House

   319 Pinner Road

   North Harrow

   Middlesex HA1 4HF

   Storbritannien


   Tillverkare:

   Accord Healthcare Limited

   Sage House

   319 Pinner Road

   North Harrow

   Middlesex HA1 4HF

   Storbritannien


   eller


   Cemelog-BRS Ltd

   Vasut ut. 13

   H-2040 Budaörs

   Ungern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-05-21


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Instruktioner för beredning, förvaring och destruktion av Topotecan Accord

   Beredning

   Topotecan Accord ska lösas upp i 4 ml vatten för injektionsvätskor för att ge 1 mg/ml topotekan. Ytterligare spädning fordras. Lämplig volym av den beredda lösningen erhålls genom spädning med antingen natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml eller glukos infusionsvätska 50 mg/ml till en slutlig koncentration mellan 25 och 50 mikrogram/ml.


   Förvaring av beredd lösning

   Produkten ska användas omedelbart efter att den har beretts för infusion. Om beredning utförs under strikt aseptiska förhållanden (t ex i LAF-bänk) ska produkten användas (infusionen ska vara vara avslutad) inom 12 timmar vid förvaring i rumstemperatur eller inom 24 timmar om den förvaras vid 2 ºC – 8 ºC från det att injektionsflaskan bryts.


   Instruktioner för hantering och destruktion av Topotecan Accord

   Det normala tillvägagångssättet ska tillämpas för korrekt hantering och kassering av läkemedel mot tumörer, nämligen:

   • Personalen ska vara utbildad i att bereda läkemedlet.

   • Gravid personal ska inte arbeta med detta läkemedel.

   • Personalen som bereder läkemedlet ska bära skyddskläder inklusive mask, skyddsglasögon och handskar.

   • Allt material som används vid administrering eller rengöring, inklusive handskar, ska placeras i speciella avfallspåsar som riskavfall för högtemperaturförbränning.

   • Avfall i flytande form kan spolas ner med stora kvantiteter vatten.

   • Oavsiktlig kontakt med hud eller ögon ska behandlas omedelbart med stora mängder vatten.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Topotecan Accord

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 468068

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?